ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 115

Lenin-koulu

Kansainvälinen Lenin-koulu oli Moskovassa vuosina 1926–1938 toiminut oppilaitos, joka koulutti työntekijöitä länsimaiden kommunististen puolueiden johtotehtäviin. Koulutusta saivat sekä kotimaissaan sallittujen että kiellettyjen kommunistipuoluei ...

Lännen vähemmistökansallisuuksien yliopisto

Lännen vähemmistökansallisuuksien kommunistinen yliopisto oli Leningradissa 1922–1936 toiminut kommunistinen koulutuslaitos. Koulun tarkoituksena oli kouluttaa ei-venäläisiä puoluekaadereita Neuvostoliiton omaan käyttöön sekä ulkomaille kommunist ...

St. Patricks High School

St. Patricks High School on 2 400 metrin korkeudella merenpinnassa, Itenissä, Keniassa, noin 30 kilometrin päässä Eldoretistä kalenjin-heimon asuma-alueella sijaitseva pojille tarkoitettu toisen asteen oppilaitos. Koulu on tunnettu urheilumenesty ...

Oppiminen

Oppiminen on tietojen, taitojen tai tapojen omaksumista. Oppiminen voi tapahtua joko opiskelemalla, opettelemalla tai harjoittelemalla, tai kokemuksen, esimerkin tai ympäristön vaikutuksen kautta. Behavioristisesti käsitettynä oppiminen tarkoitta ...

Aikavälikertaus

Aikavälikertaus on oppimismenetelmä, joka käyttää kasvavaa aikaväliä opitun materiaalin kertauksien välillä. Vaikka aikavälikertauksesta on hyötyä monissa yhteyksissä, sitä käytetään useimmiten tilanteissa, joissa on opittava suuri määrä tietoa j ...

Arkioppiminen

Arkioppiminen tarkoittaa arkielämässä muun toiminnan ohessa tapahtuvaa oppimista. Lapsen kielen oppiminen sekä tapojen oppiminen ovat esimerkkejä arkioppimisesta, mutta arkioppimista tapahtuu kaiken aikaa, sekä tavoitteellisesti että tiedostamatt ...

Ekspansiivinen oppiminen

Ekspansiivinen oppiminen on oppimista kuvaava malli, joka perustuu kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan. Organisaatiot ymmärretään toimintajärjestelmiksi tai toimintajärjestelmien verkostoiksi ja oppiminen on niissä ilmenevien ristiriitoje ...

Elinikäinen oppiminen

Elinikäinen oppiminen tarkoittaa ideaa, jonka mukaan ihminen oppii koko ajan elämänsä ikävuosina ja hänen tulisi opiskella uutta koko ajan esimerkiksi työn ohella. Idea ei kumoa ajatusta nuorena oppimisesta ja sen jälkeen tietojen hyödyntämisestä ...

Epävirallinen oppiminen

Epävirallinen oppiminen tarkoittaa tavoitteellista oppimista, joka ei kuitenkaan ole osa yhteiskunnan virallista koulutusta. Opintopiirit, kerhot, lukupiirit, partio sekä työpaikassa järjestetty koulutus ovat esimerkkejä epävirallisesta oppimises ...

Harjoittelu

Harjoittelu on jonkin asian opettelemista tekemällä sitä toistuvasti. Tutkimusten mukaan harjoittelun määrällä ja laadulla on ratkaiseva merkitys monien taitojen kehittämisessä korkealle tasolle. Synnynnäiset ominaisuudet kuten älykkyysosamäärä o ...

Itseoppinut

Itseoppinut tai autodidakti on henkilö, joka on pääasiassa opettanut itsensä ilman koulutusta tai päätoimista mentoria. Henkilö voi tulla itseoppineeksi lähes missä tahansa elämänsä vaiheessa. Jotkut ovat koulutettuja perinteisesti jollain alalla ...

Kehittävä työntutkimus

Kehittävä työntutkimus on Suomessa kehitetty kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan pohjautuva työn tutkimisen ja kehittämisen metodologia. Lähestymistapaa on kehitelty 1980-luvun alkupuolelta lähtien. Sitä on sovellettu työyhteisöjen toimin ...

Käsitteellinen muutos

Käsitteellinen muutos tarkoittaa oppimisprosessia, jossa oppijan tiettyä ilmiötä koskevat käsitteet, tietorakenteet sekä tapa toimia muuttuvat. Käsitteelliseen muutokseen ei riitä uuden opitun tiedon kasautuminen eli assimilaatio, vaan tarvitaan ...

Leikki

Leikki on varsinkin lasten harjoittamaa, usein määrämuotoista ja määräsääntöjä noudattavaa, mielihyvänsävyistä toimintaa ilman tietoista hyötytarkoitusta. Sillä on myös tärkeä merkitys lapsen kehitykselle. lähde? Wood ja Attfield 1996 ovat määrit ...

Lukemisen erityisvaikeus

Lukemisen erityisvaikeus eli dysleksia on todennäköisesti neurologinen tai neurobiologinen häiriö. Sen oireita voivat olla esimerkiksi lukemisen hitaus tai vaikeus sekä samankaltaisten äänteiden oikeinkuulemisen vaikeus; lukemisen ja kirjoittamis ...

Oppimismuotoilu

Oppimismuotoilu on toimintatapa tai näkökulma, jota voidaan soveltaa esimerkiksi koulutuksen, henkilöstön kehittämisen ja digitaalisen oppimisen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Suomenkielinen termi oppimismuotoilu on syntynyt 2010-luvulla ja on ...

Oppimisorientaatio

Oppimisorientaatio on yksi tavoiteorientaatioista eli oppimiseen ja suoriutumiseen liittyvistä suuntautumistavoista. Oppimisorientoitunut opiskelija on kiinnostunut opiskelusta ja tavoitteena on ymmärtää opiskeltavat asiat. Opiskelijan toiminta o ...

Oppimisvaikeus

Oppimisvaikeus on sellainen yksilöön liittyvä ominaisuus, joka aiheuttaa hankaluuksia esimerkiksi kielellisessä kehityksessä, tarkkaavaisuudessa tai tilan, suunnan ja/tai ajan hahmottamisessa. Joka neljäs suomalainen kärsii tilastojen mukaan jonk ...

Poisoppiminen

Poisoppiminen tarkoittaa konstruktivistisen teorian mukaista vanhan tiedon poistamista uuden tiedon tieltä. lähde? Kaikilla oppijoilla on olemassaolevia ennakkokäsityksiä mistä tahansa opittavasta aiheesta. Jotta opiskelun jälkeen uusi, tarkempi ...

Sensitisaatio

Sensitisaatio eli herkistyminen on eläimillä päinvastainen ilmiö tottumiselle. Se voi tapahtua eläimelle, mikäli se äkkinäisesti altistetaan stressaavalle tai muutoin epämukavalle asialle. Sensitisoituneen eläimen reaktio pelottavaa asiaa kohtaan ...

Siirtovaikutus

Siirtovaikutus tarkoittaa yhdessä tilanteessa opittujen tietojen tai taitojen soveltamista jossakin toisessa tilanteessa. Siirtovaikutus on opetuksessa toivottava saavutus, sillä ilman sitä opittu uusi tieto ei siirry käytäntöön muissa tilanteiss ...

Tiedonrakentaminen

Tiedonrakentaminen tarkoittaa yhteisöllistä työskentelyä, jossa luodaan ja kehitetään käsitteellisiä luomuksia. Tiedonrakentelua tapahtuu yleensä tieteellisissä tutkimusryhmissä mutta sitä voidaan soveltaa myös opetuksessa. Teoreettisesti tieto n ...

Toiminnallinen oppiminen

Toiminnallinen oppiminen tai tekemällä oppiminen on erityisesti esi- ja alkuopetuksessa käytetty pedagoginen malli, joka korostaa tekemisen tärkeyttä oppimisessa. Tekemällä oppiminen on lapsen tärkein oppimiskeino. Koska useissa opetusmenetelmiss ...

Toimintajärjestelmä (toiminnan teoria)

Toimintajärjestelmä on ihmisen toiminnan yleistä rakennetta kuvaava malli. Sen sovelluksia liittyy erityisesti toiminnan teorian suomalaislähtöiseen tutkimussuuntaukseen, kehittävään työntutkimukseen. Malli esittää kohteellisen toiminnan osatekij ...

Vahvistettu oppiminen

Vahvistettu oppiminen on termi, joka on saanut alkunsa kasvuyritysten piiristä, mutta jota voidaan soveltaa yleisestikin. Termillä tarkoitetaan oppimisprosessia, jossa kokeillaan hypoteesia ja vahvistetaan se mittaamalla tulos. Käänteisesti on ky ...

Virallinen oppiminen

Virallinen oppiminen tarkoittaa oppimista, joka tapahtuu tavoitteellisessa, yhteiskunnan hyväksymään tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa. Suomeksi käytetään myös nimitystä formaali oppiminen.

Wikioppiminen

Nimitystä wikioppiminen on alettu käyttää sellaisten uudenlaisten oppimistapojen ja -ympäristöjen yhteydessä, joissa korostetaan omaehtoisuutta sekä oppijoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja joka on Internet-välitteistä. Wiki sanana viittaa verkk ...

Yhdessäoppiminen

Yhdessäoppiminen tarkoittaa opiskelua yhdessä toisten kanssa. Yhdessäoppiminen ei ole menetelmä tai teoria, vaan tarkoittaa vain, että oppimistilanteessa on useampia oppijoita vuorovaikutuksessa keskenään. Pyrittäessä yksilöllisestä oppimiskulttu ...

Yrityskylä

Yrityskylä on TAT:in järjestämä peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille tarkoitettu yhteiskuntaopin oppimiskokonaisuus. Yrityskylä on palkittu maailman parhaana koulutusinnovaationa ja se tavoittaa yli 60 000 oppilasta vuosittain. Yrity ...

Aliupseerioppilas

Aliupseerioppilas on Suomen Puolustusvoimissa käytetty aliupseerikurssia käyvien varusmiesten palvelusarvo. Aliupseerioppilaat kuuluvat miehistöön.

École Navale

École Navale on Ranskan merisotakoulu, joka vastaa Ranskan merivoimien upseerien kouluttamisesta. Se sijaitsee Crozonin niemimaalla Brestin kaupungin lähellä. Merisotakoulu perustettiin vuonna 1830 kuningas Ludvig Filipin määräyksestä. Alkujaan s ...

Esiupseeri

Esiupseerit on upseerien tehtäväluokka, johon Suomen puolustusvoimissa lasketaan kuuluvaksi eversti ja kommodori. majuri ja komentajakapteeni everstiluutnantti ja komentaja Esiupseerit ovat esikuntaupseereita, jotka komentajina, esikuntapäällikkö ...

Evon harjoitusalue

Suomen pelastusalan keskusjärjestön ja Suomen puolustusvoimien harjoitusalue on Padasjoella sijaitseva harjoitusalue. Alueella on sekä sotilaallisia että siviilikriisinhallintaan, palo- ja pelastustoimeen liittyviä harjoitusalueita.

Helsingin junkkarikoulu

Helsingin junkkarikoulu, varsinaisesti Helsingin jalkaväen junkkariopisto oli Helsingissä joulukuusta 1846 vuoteen 1879 toiminut sotilasopetuslaitos, jossa opetettiin tulevia vänrikkejä tehtäviinsä. Koulun tarkoituksena oli opettaa suomalaisille ...

Ilmapuolustuspiiri

Ilmapuolustuspiiri on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen piiri, joka erikoistuu tarjoamaan vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta ilmapuolustukseen liittyen. Piiri tukeutuu toiminnassaan ilmavoimien joukko-osastoihin kuten lennostoihin.

Kapteenikurssi

Kapteenikurssi oli Suomessa Kadettikoulun käyneiden upseerien muutaman vuoden päästä valmistumisesta suorittama, pakollinen kurssi. Kurssin tavoitteena oli kouluttaa poikkeusolojen taisteluosaston komentajia. Kurssin suorittaminen oli edellytys y ...

Kertausharjoitukset

Kertausharjoitusten tarkoitus on pitää yllä sodan ajan joukkojen suorituskykyä ja reserviläisten sotilastaitoja. Kertausharjoitus on asevelvollisen oikeus, mutta niihin osallistuminen käskettäessä on myös velvollisuus, jonka täyttämättä jättämise ...

Kurssipuukko

Kurssipuukko on suomalainen erilaisten pidempiaikaisten kurssien vertauskuva, jonka kurssien osanottajat ostavat itselleen kurssiin liittyvin kaiverruksin. Laajimmin kurssipuukkoja itselleen ostavat reservialiupseerikurssien tai reserviupseerikur ...

Luettelo valtioista asevelvollisuuden mukaan

Tämä on luettelo valtioista asevelvollisuuden mukaan. Euroopassa asevelvollisuudesta on kylmän sodan jälkeen pikkuhiljaa luovuttu, vuonna 1990 sitä vielä käytti 23 EU:n 27:stä jäsenmaasta, nykyään nimellisesti enää viisi; Suomi, Tanska, Viro, Itä ...

Maanpuolustuskoulutus

Suojeluskuntajärjestö aloitti Suomen maanpuolustuskoulutuksen vapaaehtoistoimintana vuoden 1918 tapahtumien jälkeen, kun katsottiin yleisesti, että sotilaskunnon ylläpitäminen olisi maanpuolustukselle hyväksi. Talvisodan noin 350 000 suomalaissot ...

Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK on suomalainen julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yhteistyöjärjestönä. Yhdistyksen jäseniä ovat: Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Suomen Metsästäjälii ...

Markovilla

Markovilla on Viipurin Imatran kaupunginosassa sijaitseva opetusrakennus, jossa ovat vuosien varrella toimineet muun muassa Reserviupseerikoulu, Taistelukoulu ja jalkaväen aliupseerikoulu. Se on toiminut sotatoimen lisäksi myös opettaja-, diakoni ...

Meripuolustuspiiri

Meripuolustuspiiri on valtakunnallinen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen merellistä koulutusta antava maanpuolustuspiiri. Meripuolustuspiirin toiminta-alue kattaa koko Suomen rannikon Torniosta Virolahdelle. Meripuolustuspiirin alaisuudessa on kak ...

Mihailovin tykistöakatemia

Mihailovin tykistöakatemia on Pietarissa toimiva sotilasakatemia. Koulu on yksi Venäjän arvostetuimpia sotilasoppilaitoksia. Mihailovin tykistökoulu sai vuonna 1849 nimen suuriruhtinas Mihail Pavlovitšin mukaan. Vuonna 1855 koulun upseeriluokista ...

Nato-koulu

Nato-koulu on Naton ensisijainen opetus- ja harjoituskeskus operatiivisella tasolla. Keskus sijaitsee Oberammergaun kunnassa Baijerissa Saksassa. Opetus alkoi vuonna 1953 kahdella kurssilla, nykyään jäsenmaille ja muille yhteistyökumppaneille on ...

Peruskoulutuskausi

Peruskoulutuskausi eli P-kausi on Suomen puolustusvoimissa varusmiespalveluksen kahdeksan ensimmäistä viikkoa, joiden aikana opetetaan sotilaan perustaidot. P-kaudella palvelusarvo on ennen sotilasvalaa alokas, valan jälkeen saa nimityksen aselaj ...

Punaupseeri

Punaupseeri on Neuvostoliitossa 1920-1930-luvuilla erityisissä oppilaitoksissa, kuten Leningradin kansainvälisessä punaupseerikoulussa, kommunistiseen poliittiseen toimintaan koulutettu henkilö. Yli 1600 suomalaista entistä punakaartilaista koulu ...

Puolustusvoimien varusmiessoittokunta

Puolustusvoimien varusmiessoittokunta PVVMSK on Hattulassa Parolan panssariprikaatissa toimiva sotilassoittokunta. Se on Suomen soittokunnista ainoa, joka koostuu pelkästään varusmiehistä. Soittajat valitaan palvelukseen valtakunnallisten valinta ...

Päämajan reserviupseerikoulu

Päämajan reserviupseerikoulu myöhemmin Sotavänrikkikoulu oli Mannerheimin 14. maaliskuuta 1918 antaman käskyn mukaan perustettu koulu reserviupseerien kouluttamista varten. Koulu toimi 20. maaliskuuta – 28. huhtikuuta 1918 välisenä aikana. lähde? ...

Simputus

Esimiesaseman väärinkäyttö, kansankielellä simputus, on armeijan sisällä tapahtuvan kiusaamisen muoto, jossa ylempiarvoiset pyrkivät alistamaan alempiarvoisia sotilaita. Sana simputus tulee suomen kieleen Haminan kadettikoulusta, jossa vanhemman ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →