ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 129

Kaupunginviskaali

Kaupunginviskaali oli virallisten syyttäjien virkanimike Suomen niin sanotuissa vanhoissa kaupungeissa, joissa toimi raastuvanoikeus. Aluksi kaupunginviskaali oli kunnan virkamies, mutta vuonna 1978 myös vanhojen kaupunkien oikeudenhoito valtioll ...

Kuolemanrangaistukset Iranissa

Kuolemanrangaistus on oikeudellinen rangaistus Iranissa. Kuolemanrangaistuksella rangaistavia rikoksia ovat mm. murha, raiskaus, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, sodomia, huumekauppa, aseellinen ryöstö, sieppaus, terrorismi, murto, pedofilia, h ...

Käräjähuone

Kihlakunnanoikeuksien käräjähuoneista vuonna 1925 annetulla lailla lakkautettiin tammikuun 1. päivästä 1926 alkaen manttaaliin pannun maan omistajien velvollisuus käräjäkartanon rakentamiseen ja kunnossapitoon. Vuodesta 1926 alkaen käräjähuoneet ...

Käräjäkunta

Käräjäkunta on Suomessa vuoteen 1993 käytössä ollut nimitys, joka tarkoitti kihlakunnanoikeuden tuomiopiiriä. Käräjäkunnan alue käsitti yhden tai useamman kunnan alueen. Kihlakunnantuomarin tuomiokunnaksi kutsuttu virka-alue käsitti yhden tai use ...

Käräjät

Käräjät ovat vanhimpien, oppineimpien tai valittujen edustajien kokous, johon keräännytään eri puolilta yhteisten asioiden hoitamiseksi. Käräjillä voidaan esimerkiksi vaihtaa tietoa, päättää asioista, käydä oikeutta, tai ylläpitää lakeja, perinte ...

Lakiasiaintoimisto

Lakiasiaintoimistoksi kutsutaan oikeudellisia palveluja tarjoavaa yritystä. Lakiasiaintoimisto eroaa asianajajaliiton jäsenyrityksille varatusta nimikkeestä asianajotoimisto. Toisin kuin asianajotoimistot, lakiasiaintoimistot saavat harjoittaa mu ...

Lautamies

Lautamies on suomalaisen käräjäoikeuden maallikkotuomari. Lautamiehet valitsee kunnanvaltuusto niin, että lautamiehet edustavat mahdollisimman tasapuolisesti kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Lautamiehet valitaan useim ...

Liikevaihtovero-oikeus

Liikevaihtovero-oikeus perustettiin vuonna 1970 käsittelemään liikevaihtoverotukseen liittyviä valitusasioita. Vuonna 1994 liikevaihtovero-oikeus lakkautettiin ja sen tehtävät siirrettiin Uudenmaan lääninoikeudelle.

Maakunnansyyttäjänvirasto

Maakunnansyyttäjänvirasto on Ahvenanmaan maakunnassa vuodesta 1978 toiminut oikeusministeriön alainen virasto, jonka päällikkönä on johtava maakunnansyyttäjä. Valtakunnansyyttäjän välittömän määräysvallan alainen johtava maakunnansyyttäjä ja maak ...

Maakunnanvoudinvirasto

Maakunnanvoudinvirasto on 1980 toimintansa aloittanut oikeusministeriön alainen virasto, joka toimii ulosottoviranomaisena ja rikostuomioiden täytäntöönpanoviranomaisena Ahvenanmaan maakunnassa. Ulosottomiehenä maakunnassa toimii maakunnanvouti, ...

Oikeudenhoito

Oikeudenhoito tarkoittaa toimintaa, jolla valtio järjestää ja hoitaa lakien soveltamisen käytäntöön. Siihen kuuluu tuomiovallan käyttö sekä oikeushallinnosta ja vapaaehtoisesta oikeudenhoidosta eli hakemuslainkäytöstä huolehtiminen. Tuomiovallan ...

Oikeusaputoimisto

Oikeusaputoimisto on Suomen valtion oikeushallintoon kuuluvia toimielin, joka hoitaa julkisen oikeusavun tehtäviä. Oikeusaputoimistot kuuluvat hallinnollisesti oikeusministeriön alaisuuteen. Suomessa on 29 alueellista oikeusaputoimistoa, jotka on ...

Syyttämättäjättämispäätös

Syyttämättäjättämispäätös on syyttäjän tekemä päätös, jättää syyte nostamatta rikoksesta epäiltyä henkilöä vastaan. Päätöksen tapahtumatiedoissa kerrotaan, mitä asiassa on epäilty tapahtuneen tai on tapahtunut. Syyttämättä jätetyn henkilön yhteys ...

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus on vahinkovakuutus jonka tarkoituksena on korvata oikeudenkäynneistä ja eräistä niihin rinnastettavista asioista aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja. Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutusehdoissa luetelluista vakuutustapahtumista ai ...

Profossi

Profossi oli alkuaan järjestyksen ylläpitäjä sotilasleireissä ja sotilaiden majapaikoissa, sekä syyttäjänä ja rangaistusten toimeenpanon valvojana toiminut sotilasvirkamies. Korkeimmalla arvoasteikossa oli kenraaliprofossi ja hänen alaisinaan ryk ...

Queen’s Counsel

Queen’s Counsel on Brittiläisessä kansainyhteisössä käytössä oleva, arvostetulle ja kokeneelle asianajajalle myönnettävä arvonimi. Arvonimeä käytetään kirjallisesti nimen jälkeen lyhenteenä QC. Kuninkaan vallassaollessa arvonimi on luonnollisesti ...

Raatihuone

Raatihuone on kaupungin hallinto- ja edustuskäyttöön tarkoitettu rakennus, joka tavallisesti sijaitsee keskeisen torin vieressä. Sillä on ollut tärkeä osuus edustavan kaupunkikuvan luomisessa, ja sen keskeistä asemaa voitiin vielä tehostaa tornil ...

Rikoksentorjuntaneuvosto

Rikoksentorjuntaneuvosto on Suomen oikeusministeriön yhteydessä työskentelevä toimielin, joka käsittelee yleisellä tasolla rikollisuuden ehkäisyä, haittojen ehkäisyä ja turvallisuuden edistämistä. Neuvosto perustettiin 1. huhtikuuta 1999, mutta s ...

Rikosseuraamuslaitos

Rikosseuraamuslaitos on Suomen valtionhallinnon organisaatio, joka vastaa vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta. Laitos toimii oikeusministeriön ohjauksessa ja toteuttaa ministeriön linjausten mukaista kriminaalipolitii ...

Suojaosuus (ulosotto)

Suojaosuus on ulosotossa velalliselle elämiseen kuukaudessa jätettävä rahamäärä, jota ulosottomies ei voi ulosmitata palkasta, eläkkeestä, työttömyysetuudesta tai elinkeinotulosta. Suojaosuus perustuu lakiin, johon valtioneuvosto tekee vuosittain ...

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitto on vuonna 1958 perustettu asianajajalakiin perustuva julkisoikeudellinen yhteisö. Julkisoikeudellista liittoa edelsi vuonna 1919 perustettu Suomen Asianajajaliitto ry. Suomen Asianajajaliitto on Suomen Lakimiesliiton jäsen ...

Syyttäjälaitos

Syyttäjälaitos on 1. lokakuuta 2019 voimaan astuneella lailla muodostunut virasto, johon kuuluvat keskushallintoyksikkönä valtakunnansyyttäjän toimisto ja viisi syyttäjäaluetta. Alueet ovat Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi ja Ah ...

Takuujärjestelmä

Takuujärjestelmä tai vakuusjärjestelmä tarkoittaa oikeuskäytäntöä, jonka mukaan rikoksesta epäillyllä on esitutkinnan aikana laissa tarkemmin säädetyin ehdoin mahdollisuus välttää tutkintavankeus takuiden avulla. Takuilla tarkoitetaan tuomioistui ...

Tampereen oikeustalo

Tampereen oikeustalo sijaitsee Tampereen ydinkeskustassa Kanta-Tampellan alueella, osoitteessa Kelloportinkatu 5 A. Oikeustalossa toimivat Pirkanmaan käräjäoikeus, Pirkanmaan ulosottovirasto ja Syyttäjälaitoksen Länsi-Suomen aluetoimisto. Nykyine ...

Tuomarinvalintalautakunta

Tuomarinvalintalautakunta on Tuomioistuinviraston yhteydessä toimiva riippumaton elin, jonka tehtävänä on antaa esitys avoimena olevan tuomarinviran hakijoista. Tuomarinvalintalautakunta valmistelee muiden kuin ylimpien tuomioistuinten tuomareide ...

Tuomiokirja

Tuomiokirja oli alioikeudessa laadittu pöytäkirja riita- ja rikosasioissa sekä niissä ilmoitusasioissa, joista ei tehty erityistä pöytäkirjaa. Erityisiä pöytäkirjoja eli niin sanottuja kirjaamispöytäkirjoja laadittiin holhous-, kiinnitys- ja lain ...

Tuomiopiiri

Tuomiopiiri on se maantieteellinen alue, jossa tuomioistuimella on oikeus käyttää tuomiovaltaa. Suomessa käräjäoikeuden tuomiopiiri käsittää yhden tai useamman kunnan alueen. Joissakin tietyissä asioissa voidaan säädöksellä määrätä jonkin käräjäo ...

Ulosotto

Suomessa yksityisoikeudellisen velvoitteen täytäntöönpano edellyttää tuomioistuimen tuomiota, mutta julkisoikeudellinen saatava, kuten vero, voidaan ulosmitata ilman maksuvelvollisuuden vahvistamista. Ulosotto on erityistäytäntöönpanon yleisnimit ...

Ulosottolaitos

Ulosottolaitos on 1. joulukuuta 2020 toimintansa aloittanut Suomen ulosottotointa johtava valtakunnallinen viranomainen. Viranomainen syntyi, kun entinen Valtakunnanvoudinvirasto ja 22 alueellista ulosottovirastoa yhdistettiin uudeksi valtakunnal ...

Valtakunnansyyttäjä

Valtakunnansyyttäjä on Suomen ylin syyttäjä. Virka on perustettu vuonna 1996, jolloin ylimmän syyttäjän tehtävät siirtyivät pois valtioneuvoston oikeuskanslerilta. Valtakunnansyyttäjä toimii valtakunnansyyttäjänvirastossa, jossa on myös apulaisva ...

Valtakunnanvoudinvirasto

Valtakunnanvoudinvirasto oli Suomen ulosottotointa vuosina 2010–2020 johtanut oikeusministeriön alainen keskusvirasto. Virastoa johti valtakunnanvouti Juhani Toukola. Viraston tehtäviin kuului muun muassa ulosottoviranomaisista tehtyjen kanteluje ...

Valtionsyyttäjä

Valtionsyyttäjä on valtakunnansyyttäjänvirastossa työskentelevä yleinen syyttäjä. Valtionsyyttäjä on toimivaltainen koko maassa. Valtionsyyttäjä toimii syyttäjänä yhteiskunnallisesti merkittävissä asioissa sekä asioissa, jotka hovioikeus käsittel ...

Vanki

Vanki on tuomioistuimen päätöksen nojalla vapautensa menettänyt henkilö. Hän voi Suomessa olla tutkintavanki, vankeusvanki tai sakkovanki. Sodassa vangittu on sotavanki.

Vuoden asianajaja

Vuoden asianajaja on Helsingin Asianajajayhdistyksen vuosittain myöntämä palkinto. Helsingin yhdistyksen jäseninä on yli puolet Suomen noin 1 800 asianajajasta.

Välikäräjät

Välikäräjät on Suomessa vuoteen 1980 käytössä ollut kihlakunnanoikeuden istunto, joka pidettiin varsinaisten käräjien eli syys- ja talvikäräjien lisäksi. Välikäräjiä järjestettiin esimerkiksi kesällä, silloin kun oli vangittuja henkilöitä syytett ...

Välimiesoikeus

Välimiesoikeus on yksityinen tapa ratkaista riita käyttämättä julkisia tuomioistuimia. Välimiesmenettely on riidanratkaisukeino, jossa olemassa olevan tai tulevan siviiliriidan osapuolet päättävät antaa asian välimiesten ratkaistavaksi. Välimieso ...

Yksipuolinen tuomio

Yksipuolinen tuomio on riita-asiassa käräjäoikeudessa annettava ratkaisu, joka perustuu jommankumman osapuolen passiivisuuteen. Yleensä yksipuolinen tuomio annetaan velkojan eduksi, kun velkoja vaatii velallisen velvoittamista maksamaan velkansa. ...

Yleinen tuomioistuin

Yleiseksi tuomioistuimeksi kutsutaan sellaista tuomioistuinta, joka ei hoida vain joitain laissa erikseen yksilöityjä asioita. Vastakohtana on erityistuomioistuin, joka hoitaa esimerkiksi hallinto- tai työoikeudellisia asioita. Suomessa yleisiä t ...

Acta Legis Turkuensia

Acta Legis Turkuensia on vuonna 2009 perustettu Turun yliopiston oikeustieteen ylioppilaiden toimittama juridinen aikakauskirja, jossa noudatetaan referee-menettelyä. Aikakauskirjan julkaisija on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry. Kaikk ...

Defensor Legis

Defensor Legis on Suomen Asianajajaliiton julkaisema oikeustieteellinen aikakauskirja. Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1920 ja on siten Pohjoismaiden vanhin asianajajien julkaisu. Julkaisu sisältää kirjoituksia käytännön oikeuselämän eri aloilta ...

Harvard Law Review

Harvard Law Review on Harvardin yliopiston oikeustieteellisen ainejärjestön julkaisema lehti, joka on yksi Yhdysvaltain viitatuimmista oikeustieteellisistä julkaisuista. Sen ensimmäinen numero julkaistiin 15. huhtikuuta 1887. Lehdessä julkaistaan ...

Lakimies (lehti)

Lakimies on vuonna 1902 ilmestymisensä aloittanut Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. Lehdessä julkaistaan oikeustieteellisiä artikkeleita, oikeustapauskommentteja ja kirja-arvosteluja. Lehden päätoimittaja on professori Sakari Melander.

Nytt juridiskt arkiv

Nytt juridiskt arkiv on vuonna 1874 perustettu ruotsalainen aikakausijulkaisu. Sen perusti G. B. A. Holm. Julkaisu sisältää selostukset Ruotsin korkeimman oikeuden päätöksistä ja tuomioista ja myös artikkeleita oikeudellisisista kysymyksistä. Sii ...

Oikeus (lehti)

Oikeus on Oikeuspoliittisen yhdistyksen Demla ry:n sekä Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisema aikakauskirja, joka on ilmestynyt vuodesta 1972 lähtien. Päätoimittajat ovat Liisa Lähteenmäki ja Jaakko Salminen. Lehti ilmestyy ne ...

Artikla

Artikla on joidenkin valtioiden lain, kansainvälisen sopimuksen tai Euroopan unionin säädöksen osa, jonka avulla kirjoituksen sisältö jakaantuu jäsennystä selventäviin alaosastoihin. Suomen lainsäädännössä artiklan vastineena on pykälä. EU:n sääd ...

Asetus

Asetus on Suomen lakia täsmentävä tai täydentävä säädös, joka annetaan lain antaman asetuksenantovaltuutuksen nojalla. Tasavallan presidentti, valtioneuvosto tai ministeriö voivat antaa asetuksia eduskunnan säätämän lain perusteella. Valtioneuvos ...

De lege ferenda

De lege ferenda on oikeustieteen termi, jolla viitataan tulevaan oikeussäännöstöön. De lege ferenda -kannanotto on mielipide siitä, minkälainen esittäjän näkemyksen mukaan kyseessä olevan oikeussäännön pitäisi tulevaisuudessa olla.

Gortynin lait

Gortynin lait on nimitys, jota käytetään Gortynin kaupungista Kreetalta löydetystä antiikin aikaisesta kreikankielisestä lakitekstistä. Se on varhaisimpia ja parhaiten tunnettuja kreikkalaisen poliksen eli kaupunkivaltion lakeja. Lakitekstin sisä ...

Kaari (laki)

Kaari on Ruotsissa ja Suomessa keskiajalta saakka käytössä ollut termi, jolla alun perin tarkoitettiin yleisen lain pääosastoja, mutta nykyisin sana esiintyy myös eräiden jotakin tiettyä oikeusalaa käsittelevien laajojen lakien nimissä. Nimitys e ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →