ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 145

Ruotsin kielipolitiikka

Ruotsin kielipolitiikka tarkoittaa Ruotsin valtion suhdetta eri kieliin ja eri kieliä puhuviin ihmisryhmiin. Ruotsi on maan puhutuin kieli, ja sitä osaa yli 90 % maan väestöstä. Ruotsi on maan virallinen kieli, ja viidellä kielellä on virallinen ...

Tanskan kielipolitiikka

Tanskan kielipolitiikka tarkoittaa Tanskan valtion suhdetta eri kieliin ja eri kieliä puhuviin ihmisryhmiin. Virallinen kieli on tanska, jota puhuu yli 90% väestöstä. Saksalla on tunnustettu vähemmistökielen asema pohjois-Slesvigissä.

Uhanalainen kieli

Uhanalainen kieli on kieli, jonka puhujat eivät enää käytä sitä lainkaan tai käyttävät sitä yhä harvemmissa sosiaalisissa tilanteissa tai joka ei siirry seuraavalle sukupolvelle. Noin 97 prosenttia maailman ihmisistä puhuu vain noin neljää prosen ...

Virallinen kieli

Virallinen kieli on hallinnon määrittelemä kieli, jota käytetään lainsäädännössä ja virallisissa dokumenteissa sekä opetetaan kouluissa. Valtion tai osavaltion tai muun alueen laki määrittelee kielen viralliseksi kieleksi. Joissakin maissa saatta ...

Luettelo virallisista kielistä

kazakki Kazakstan filipino Filippiinit uusiseelantilainen viittomakieli, Uusi-Seelanti xhosa Etelä-Afrikan tasavalta guarani Paraguay Liettua turkki Kypros, Turkki iiri Irlanti Indonesia Unkari azeri Azerbaidžan Puola Vietnam arabia serbia Bosnia ...

Virallisten kielten opetus eri maissa

Virallisten kielten opetus eri maissa on sellaisten kielten opetusta kouluissa, jotka ovat kyseisen maan virallisia kieliä. Vähemmistöasemassa olevien virallisten kielten tai osan virallisista kielistä pakollinen opiskelu on käytäntö useissa moni ...

Vähemmistökieli

Vähemmistökieli tarkoittaa yleisesti kieltä, joka ei ole jonkin valtion valtakieli. Vähemmistökieli voidaan määritellä myös tiukemmin. Euroopan neuvostossa on tehty alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja. Se on k ...

Korruptio

Korruptio on toimivallan väärinkäyttöä yksityisen edun tavoitteluun. Korruptiossa esimerkiksi vastuullisessa asemassa oleva henkilö, kuten virkamies, lahjotaan antamaan lahjojalle etua säännösten vastaisesti. Lahjontaa ja korruptiota tarkkaileva ...

GRECO

Group of States against Corruption, GRECO on Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin. Grecoon kuuluu 44 maata, muun muassa Yhdysvallat, Venäjä ja Suomi. Suomi on yksi vuonna 1999 perustetun järjestön 17 alkuperäisjäsenestä.

Klientelismi

Klientelismi tarkoittaa kahden taloudelliselta ja yhteiskunnalliselta asemaltaan erilaisen osapuolen välistä vastavuoroista ja hyväksikäyttävää asiakkuussuhdetta, jossa vaihdetaan hyödykkeitä ja palveluksia. Politiikassa klientelismiä on se, kun ...

Lahjonta

Lahjonta on korruption muoto, jossa lahjova taho pyrkii antamallaan raha- tai muulla lahjalla vaikuttamaan lahjonnan kohteen käytökseen tai muuhun häneen liittyvään seikkaan. Euroopan unionin yleissopimuksen mukaan lahjonnalla: ”lahjuksen saamise ...

Lockheed-skandaali

Lockheed-skandaali oli eräs yrityslahjontaan liittyvä skandaali. Se oli laajuudeltaan eräitä 1970-luvun merkittävimmistä. Lahjontaskandaaliin kytkeytyi useita keskieurooppalaisia poliitikkoja sekä myös japanilaisia päättäjiä, kuten tuolloinen Jap ...

Panaman paperit

Panaman paperit ovat julkisuuteen vuodettuja luottamuksellisia asiakirjoja, jotka sisältävät yksityiskohtaisia tietoja yli 214 000 offshore-yrityksestä ja niiden veroparatiiseihin sijoittamista varoista. Tietovuoto koostuu yli 11.5 miljoonasta as ...

Paratiisin paperit

Paratiisin paperit ovat vuonna 2017 medialle vuodettuja salaisia asiakirjoja, jotka paljastavat yritysten ja varakkaiden yksityishenkilöiden harjoittamaa verovälttelyä veroparatiisipalveluja tarjoavien yhtiöiden kautta. Aineisto sisältää noin 13. ...

Payola

Payola tarkoittaa yhdysvaltalaisessa terminologiassa musiikkiteollisuuden harjoittamaa laitonta lahjontaa tiettyjen musiikkikappaleiden esittämiseksi radiossa. Federal Communications Commissionin ja liittovaltion lain mukaan asemat saavat laillis ...

Poliittinen virkanimitys

Poliittinen virkanimitys on yleisesti hakijan nimittäminen virkamieheksi siten, että hakijan poliittinen tai ideologinen sitoutuminen vaikuttaa asiaan, vaikka kyseessä ei ole de jure poliittinen virka. Täsmällistä ja yleispätevää määritelmää, sii ...

Spoils-järjestelmä

Spoils-järjestelmä on Yhdysvalloissa käytetty nimitys käytännöstä, jossa vaalit voittanut puolue täyttää julkiset virat omilla edustajillaan palkiten samalla poliittisilla virkanimityksillä vaalikampanjassa työskennelleitä henkilöitä tai muita pu ...

Tangentopoli

Tangentopoli tarkoittaa Italian ensimmäisen tasavallan poliittisten puolueiden toiminnan rahoitukseen kehitettyä laitonta lahjusjärjestelmää, jota milanolaiset tuomarit ryhtyivät purkamaan vuonna 1992. Nimitystä Tangentopoli käytti ensimmäisenä s ...

Turkin korruptioskandaali 2013

Turkin korruptioskandaali 2013 on seurausta Turkissa käytävästä korruptiotutkinnasta, jonka aikana yli 20 ihmistä on pidätetty. Syytteet koskevat rakennuslupiin liittyvää lahjontaa ja laitonta kultakauppaa Iranin kanssa. Asian tutkinta alkoi tiis ...

Vaalivilppi

Vaalivilppi on vaalien tulokseen vaikuttamista epärehellisin keinoin. Koska vaaleissa on kysymys suurista päätöksistä, motiivi vaalivilppiin voi olla voimakas. Laajamittaista vaalivilppiä tapahtuu eniten sellaisissa maissa, joissa poliittiset olo ...

Valtio valtiossa

Valtio valtiossa on sanonta, joka tarkoittaa yhteisön osan tai jäsenen toimimista omapäisesti, ylemmän johdon määräyksistä välittämättä tai niiden vastaisesti. Tällainen joukko tai henkilö menettelee asioiden suhteen tai asennoituu määräyksiin pi ...

Kriminaalipolitiikka

Kriminaalipolitiikka tarkoittaa julkisia toimia, joilla pyritään takaamaan yhteiskuntajärjestys, kansalaisten turvallisuus ja yleinen oikeudenmukaisuus. Sen tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja. Kriminaalipolitiikan e ...

Amnestia

Amnestia tarkoittaa yleistä armahdusta, jolla tiettyyn rikokseen syyllistyneiden teko unohdetaan kokonaan tai ainakin seuraamuksia lievennetään tuntuvasti. Yleensä amnestia myönnetään sisällissodan hävinneelle osapuolelle joidenkin vuosien kulutt ...

Armahdus

Armahdus on hallinnollinen menettely, jossa hallitsija tai armahdusoikeutta käyttävä toimielin voi vapauttaa tuomitun rikollisen rangaistuksesta tai sen osasta, tai lieventää rangaistusta. Tyypillisimpiä armahduksia ovat kuolemanrangaistuksen muu ...

Erityisestävyys

Erityisestävyys on kriminaali- ja kontrollipoliittisten toimenpiteiden ajateltu vaikutus niiden kohteeksi joutuneeseen henkilöön. Esimerkiksi vankilaan joutunut ihminen pidättyisi vastaisuudessa sanktioidusta teosta. Samoin vankilan erityisestävy ...

Nollatoleranssi

Nollatoleranssi on käsite jolla kuvataan suhtautumista olemassa oleviin ilmiöihin. Nollatoleranssissa ei ilmiön olemassaoloa suvaita lainkaan ja sen esiintyminen halutaan kokonaan estää.

Peloteteoria

Peloteteoria on yleensä sotilas- ja oikeusteoriassa esitetty ajatus, jonka mukaan vastatoimien pelko estää toimimasta vastoin pelotteen käyttäjän haluamaa tapaa. Oikeustieteessä peloteteoria väittää, että rangaistuksen pelko estää rikoksia. Sotil ...

Perverted-Justice.com

Perverted-Justice.com eli PeeJ on Yhdysvalloissa toimiva järjestö, joka pyrkii tunnistamaan aikuisia miehiä, jotka chat-huoneissa keskustelemalla pyrkivät seksuaaliseen kanssakäymiseen alaikäisten kanssa. Järjestön vapaaehtoiset menevät chattiin ...

Retributiivinen rangaistusteoria

Retributiivinen rangaistusteoria, joka tunnetaan myös nimillä sovitusteoria ja absoluuttinen rangaistusteoria, oikeuttaa rangaistuksen, koska se on luonnollinen seuraus rikoksesta. Rangaistuksella rikollinen tasoittaa tilinsä muun yhteisön kanssa.

Terapeuttinen rangaistusteoria

Terapeuttisessa rangaistusteoriassa eli reformi- tai hoivateoriassa rikollisuus nähdään yhteiskunnan sairautena. Teorian mukaan rangaistuksen tehtävä on ensi sijassa rikollisen parantaminen paremmaksi ihmiseksi. Teorian ihmiskäsitys on varsin iha ...

Yleisestävyys

Yleisestävyys eli yleisehkäisy on kriminaali- ja kontrollipoliittisten toimenpiteiden ajateltu ohjaava ja pelottava vaikutus. Toimenpiteellä osoitetaan hyväksyttävän käyttäytymisen rajat. Tämän ajatellaan riittävän useimpien ihmisten käyttäytymis ...

Kunnallispolitiikka

Kunnallispolitiikka keskittyy kuntien johtamiseen ja kehittämiseen. Kuntien tehtävänä on järjestää ja toteuttaa valtion sille määrämät lakiin perustuvat palvelut, viranomaistyö, kehittäminen ja päätöksen teon demokraattinen toteuttaminen.

Maapolitiikka

Maapolitiikka käsittää ne toimenpiteet, joita julkinen valta käyttää maan hankintaan ja luovutukseen tavoitteenaan vaikuttaa ympäristön ja kaupungin kehitykseen. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi edellytyksien luominen kaavoitukselle, yhdyskunt ...

Tilapäinen valiokunta

Tilapäinen valiokunta on kunnanvaltuuston asettama tilapäinen toimielin, joka perustetaan erityisen asian käsittelyä varten. Kuntalaissa säädetään, että tilapäinen valiokunta valmistelee luottamushenkilöiden erottamista koskevan asian tai kunnanj ...

Amerikkalaisvastaisuus

Amerikkalaisvastaisuus on vihamielisyyttä, varauksellisuutta, penseyttä tai kriittisyyttä Yhdysvaltain kulttuuria tai ihmisiä kohtaan. Vastustajille Yhdysvallat on symboloinut rahvaan valtaa, rahvaanomaisen kulttuurin leviämistä kansallisten tila ...

Anglofilia

Anglofilia tarkoittaa brittiläisen kulttuurin ihailua. Anglofiili on Englannin tai englantilaisuuden ystävä. Anglomania tarkoittaa kiihkeää englannin ja englantilaisuuden ihailua. Sanaa anglofiili mainitaan käyttäneen ensimmäisenä Charles Dickens ...

Aseveliakseli

Aseveliakseli oli nimitys Suomessa sotien jälkeisinä vuosikymmeninä vaikuttaneelle poliittiselle koalitiolle, jonka muodostivat lähinnä Kokoomusta, Kansanpuoluetta ja SDP:tä kannattaneet neuvostovastaiset sotaveteraanit. SDP:n oikeistoa ja kokoom ...

Asevelisosialistit

Asevelisosialistit olivat vaikutusvaltainen ryhmä suomalaisia oikeistososiaalidemokraatteja, jotka olivat sotavuosina toimineet Suomen Aseveljien Liitossa. Aseveliliitto oli talvi- ja jatkosodan muistotoimintaan ja muun muassa invalidien, sotales ...

Balkanisointi

Balkanisointi tai balkanisoituminen on geopoliittinen käsite, jolla tarkoitetaan sekasortoisen alueen tai valtion hajottamista pienempiin toisilleen usein vihamieliseen osiin. Alueilla esiintyy usein hajaannusta, väkivaltaa, uskonnollista suvaits ...

Cordon sanitaire

Cordon sanitaire on alun perin tarkoittanut maantieteellisen alueen eristämistä, jolla pyritään pysäyttämään kulkutaudin leviäminen. Se tarkoittaa myös eristämispolitiikkaa, jonka tarkoituksena on pysäyttää vaarallisena pidetyn aatteen leviäminen ...

Eliitti

Eliitti tarkoittaa valiojoukkoa, parhaimmistoa, hienostoa tai ylintä valtaa käyttävää joukkoa. Sanan eliitti alkuperä on latinan verbissä eligere, joka tarkoittaa valitsemista. Sosiologiassa ja yleisessä käytössä kenen mukaan? eliitillä tarkoitet ...

Enemmistön tyrannia

Enemmistön tyrannia on uhkakuva, jossa enemmistön tekemät päätökset johtavat vähemmistöjen sortoon. Sitä käytetään yleensä argumenttina, jolla kritisoidaan pelkkään enemmistöön perustuvaa päätöksentekoa. Valtiollisella tasolla yleisiä keinoja ene ...

Erillissotateesi

Erillissotateesi on Suomen jatkosotaan liittyvä väittämä, jonka mukaan sota Neuvostoliittoa vastaan oli erillinen natsi-Saksan samanaikaiseen idän sotaretkeen nähden. Se on ollut myös Suomen virallisissa yhteyksissä esittämä kanta tapahtumien kul ...

Esivalta

Esivalta on ylätyylinen nimitys, jolla tarkoitetaan julkista valtaa ja hallituksen oikeuksia käyttäviä virkamiehiä. Sana viittaa etenkin yksilön velvollisuuteen noudattaa valtion säätämiä lakeja ja muita määräyksiä. Luterilaisen kirkon piirissä t ...

Gerrymanderointi

Gerrymanderointi tarkoittaa vallassa olevan puolueen toimesta toimeenpantua vaalipiirijaon uudellenmuokkausta oman kannatuksen varmistamiseksi. Termillä tarkoitetaan myös vaalipiirin rajojen määrittelemistä poliittisesti tarkoituksenmukaisella el ...

Haukka (politiikka)

Haukat ja kyyhkyt on politiikassa sekä taloustieteessä käytettävä nimitys poliitikoista tai asiantuntijoista, jotka ilmentävät kielikuvallisesti tarkasteltuna joko haukoille ominaista petolintumaista aggressiivisuutta tai kyyhkysmäistä vienoutta ...

Hillotolppa

Hillotolppa on suomalaisessa politiikassa käytetty sana, joka viittaa maaliin, tavoitteeseen tai saavutettuun edulliseen asemaan. Hillotolppa-sana on laajasti tunnettu ilmaisu ja se on peräisin Perussuomalaisten entiseltä puheenjohtajalta Timo So ...

Homo sovieticus

Homo sovieticus on sarkastinen ja kriittinen termi. Se viittaa mieleltään tietynlaiseen ihmistyyppiin, joksi itäblokin bolševistiset ja sittemmin sosialistiset hallitukset pyrkivät ihmisen muokkaamaan.

Hyvinvointisovinismi

Hyvinvointisovinismi viittaa käsitykseen, jonka mukaan hyvinvointivaltion etuudet ja palvelut tulee rajata valtion syntyperäisille kansalaisille. Maahanmuuttajien pääsyä etuuksien ja palvelujen piiriin taas tulisi rajoittaa. Hyvinvointisovinismii ...

Isänmaallisuus

Vasemmistososiaalidemokraattina pidetty George Orwell eritteli isänmaallisuutta ja nationalismia eli kansallisuusaatetta esseessään ”Notes on Nationalism”. Orwell määritteli isänmaallisuuden seuraavasti: ”’Isänmaallisuudella’ tarkoitan kiintymyst ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →