ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 167

Josip Runjanin

Josip Runjanin oli kroatialainen sotilas ja muusikko. Hän on säveltänyt Kroatian kansallislaulun. Hänen muuhun sävellystuotantoonsa kuuluu Ljubimo te naša diko, joka perustuu Gaetano Donizettin Lemmenjuoma -oopperan teemoihin.

Seleukos I Nikator

Seleukos I Nikator oli makedonialainen sotilas, Aleksanteri Suuren upseeri ja yksi diadokeista. Seleukoksesta tuli lopulta Persian kuningas. Hän oli Seleukidien hallitsijasuvun perustaja. Seleukos nimitettiin Babylonian satraapiksi Aleksanterin k ...

Tarik ibn Zijad

Tarik ibn Zijad oli sotapäällikkö, joka Pohjois-Afrikan käskynhaltijan Musa ibn Nusairin lähettämänä hyökkäsi vuonna 711 Pyreneitten niemimaalle ja voitti visigoottien kuninkaan Roderikin armeijan Transduktiinien vuorilla.

William Wallace

William Wallace oli skotlantilainen vapaustaistelija. Häntä pidetään yhtenä Skotlannin suurimmista kansallissankareista, sillä hän johti maan vapaustaistelua 1200–1300-lukujen vaiheessa. Hän oli taitava sotilas ja tunnettu rohkeudestaan ja isokok ...

Albrecht von Wallenstein

Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein, Friedlandin ja Mecklenburgin herttua, oli böömiläinen aatelinen, sotilas ja poliitikko. Hänen panoksensa oli merkittävä kolmikymmenvuotiseen sotaan, vaikka hän kuolikin sen kuluessa. Hän loi elinaikanaan ...

Sotilasarvot Suomen puolustusvoimissa

Sotilasarvo osoittaa sotilaiden keskinäistä esimiesasemaa sekä sotilaan virka-asemaa, koulutusta, kokemusta ja tehtävää palvelusarvon rinnalla. Sotilasarvot vaihtelevat maasta ja aikakaudesta toiseen, mutta yleensä voidaan erottaa kolme ryhmää: m ...

Alikapteeni

Alikapteeni oli vuodesta 1798 käytössä ollut Venäjän keisarillisessa armeijassa luutnantin ja kapteenin arvojen väliin sijoittunut sotilasarvo, jota Saksassa on vastannut lähinnä yliluutnantti, ja myöhemmin puna-armeijassa vanhemman luutnantin ar ...

Alikersantti

Alikersantti on armeijassa käytettävä aliupseeriston sotilasarvo. Alikersantti on alin aliupseeriarvo ja sen arvomerkkinä käytetään Suomessa kahta arvomerkkikulmaa. Alikersanttia alempi arvo on korpraali ja ylempi kersantti. Suomessa alikersantit ...

Aliluutnantti

Aliluutnantti on Suomen merivoimissa vänrikkiä vastaava alin upseerinarvo. Merivoimien reserviupseerikurssin Merisotakoulussa suorittaneet varusmiehet kotiutetaan reservin aliluutnantteina. Myös maavoimien reserviupseerikurssin suorittaneet voiva ...

Aliupseeri (sotilasarvo)

Aliupseeri on ollut saksalainen, alun perin Preussissa vuonna 1856 käyttöön otettu sotilasarvo, jolla Suomen sisällissodassa jääkäreinä palvelleet ryhmänjohtajat palvelivat. Nykyään Suomen puolustusvoimissa saksalaista ensimmäisen maailmansodan a ...

Alivääpeli

Alivääpelin sotilasarvo on tällä hetkellä käytössä Viron puolustusvoimissa muodossa nooremveebel n-vbl suom. nuorempi vääpeli. Viron armeijan laaja aliupseeristo jakaantuu kahteen osaan: alempaan ja ylempään aliupseeristoon. Alempaan aliupseerist ...

Alokas

Alokas on Suomen puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa nimitys, jota käytetään sellaisesta sotamiehen arvoisesta varusmiehestä, joka ei ole vielä vannonut sotilasvalaa tai antanut sotilasvakuutusta; sotilasarvoksi alokasta ei lueta. Kun vala ...

Amiraali

Amiraali on korkea sotilasarvo, jota käytetään korkeimpana arvona eri maiden merivoimissa. Se vastaa yleensä maavoimien täyttä kenraalia. Kenraalin tavoin sana amiraali voi viitata paitsi täyden amiraalin arvoon, myös alempiin amiraalin arvoihin. ...

Armeijakenraali

Armeijakenraali on korkea kenraalieverstiä korkeampi sotilasarvo, joka joissain maissa vastaa sotamarsalkkaa. Venäjän federaation asevoimissa armeijakenraali voi olla esimerkiksi puolustushaaran komentaja.

Armeijakenraali (Yhdysvallat)

"Armeijakenraali", General of the Army, on Yhdysvaltain maavoimien korkein sotilasarvo, joka vastaa Suomessa lähinnä sotamarsalkkaa. Ilmavoimissa vastaava sotilasarvo on General of the Air Force, ilmavoimien kenraali ja laivastossa Fleet Admiral, ...

Autosotamies

Autosotamies on Suomen puolustusvoimien koulutushaara ja sotamiestä vastaava sotilasarvo. Autosotamiehet palvelevat nykyisin kuusi tai kaksitoista kuukautta. Kuusi kuukautta palvelevat huoltomiehinä tai b-kuljettajina. Kaksitoista kuukautta palve ...

Brevet

Brevet on sotilastermi, jolla viitataan joissakin maissa käytössä olleeseen järjestelmään, jossa sotilaalle myönnettiin lähinnä kunnianosoituksena brevet -sotilasarvo. Brevet-sotilasarvot eivät yleensä automaattisesti oikeuttaneet arvon normaalis ...

Centurio

Centurio tai kenturio eli sadanpäämies on upseerin palvelusarvo, joka oli käytössä mm. antiikin Rooman armeijassa ja joka vastasi suunnilleen nykyistä komppanian päällikköä. Sadanpäämies komensi taistelussa ja taistelun ulkopuolella sadan miehen ...

Divisioonakenraali

Divisioonakenraali on vanha nimitys divisioonaa komentavalle kenraalille. Aikaisemmin klassisen kolmiojaon perusteella kolme taistelevaa komppaniaa muodosti pataljoonan, kolme taistelevaa pataljoonaa huoltavine ja tukevine perusyksiköineen muodos ...

Emiiri

Emiiri on heimopäällikön arvonimi arabimaailmassa. Emiirejä pidetään yleensä korkea-arvoisina šeikkeinä, mutta nimitystä käytetään ruhtinaan tapaan myös eräistä monarkeista, jolloin heidän valtakuntaansa kutsutaan emiraatiksi. Emiirejä nimittävät ...

Eversti

Eversti on Suomen Puolustusvoimissa käytettävä maa- ja ilmavoimien upseerinarvo. Merivoimissa sitä vastaa kommodori. Everstin arvoon voidaan ylentää reservissä tai vakinaisessa palveluksessa oleva everstiluutnantti. Ylennyksen edellytyksenä on ku ...

Everstiluutnantti

Everstiluutnantti on Suomen puolustusvoimissa käytettävä maa- ja ilmavoimien upseerinarvo. Merivoimissa sitä vastaa komentaja. Everstiluutnantin arvoon voidaan ylentää reservissä tai vakinaisessa palveluksessa oleva majuri, joka on suorittanut yl ...

Faanjunkkari

Faanjunkkari eli lippujunkkari tarkoitti 1600- ja 1700-luvuilla sotilaana maataan palvelevaa aatelisnuorukaista, jonka kunniatehtävänä oli lipun kantaminen. Vuosina 1919–1934 nimitystä käytettiin Saksassa upseerikokelaista. Ruotsin puolustusvoimi ...

Furiiri

Furiiri on aiemmin useiden maiden maavoimissa käytössä ollut sotilasarvo, jota kantoivat majoituksesta ja muonituksesta vastanneet aliupseerit. Ruotsin puolustusvoimissa on käytössä kaksikin arvoastetta, furiiri ja ylifuriiri ruots. överfurir, jo ...

Generalissimus

Generalissimus on eräissä maissa sotamarsalkkaa korkeampi sotilasarvo, jonka haltija on sotavoimien ylipäällikkö tai poikkeuksellisin valtuuksin varustettu kenraali. Arvo myönnettiin ensimmäisenä Albrecht von Wallensteinille vuonna 1630. Arvoa va ...

Gruppenführer

Gruppenführer oli SS:n ja SA:n käyttämä sotilasarvo. Se on myös yleisnimitys ryhmänjohtajalle. Suomalaisten Saksan puolella ensimmäisessä maailmansodassa palvelleiden jääkärien sotilasarvojärjestelmässä arvo Gruppenführer tarkoitti ryhmänjohtajaa ...

Jalkaväenkenraali

Jalkaväenkenraali on kenraalin arvoa vastaava saksalainen sotilasarvo, General der Infanterie, johon on lisätty aselajia osoittava etuliite. Etuliitteellistä arvoa on Suomessa jaettu vain kunnianosoituksena. Etuliitettä ovat käyttäneet myös jääkä ...

Jefreitteri

Jefreitteri on korpraalia vastaava sotilasarvo, jota nykyään käytetään Saksan, Itävallan ja Sveitsin armeijoissa. Alun perin se tarkoitti miehistön keskuudesta ylennettyä henkilöä, joka oli vapautettu tupapalveluksesta. lähde?

Jääkäri

Jääkäri on kevyen jalkaväkiyksikön sotilas. Jääkäri tarkoittaa kevyesti aseistettua ja tietyllä tavalla erikoisvarusteltua liikkuvaa jalkaväkisotilasta, joka suorittaa yleensä tiedustelua ja hyökkäyksiä vaikeakulkuisessa maastossa. lähde? Suomess ...

Jääkärien sotilasarvojärjestelmä

Suomalaisten jääkärien koulutuksen eri vaiheissa Saksassa käytettiin Saksan armeijasta poikkeavaa jääkärien arvoastejärjestelmää, joka johtui koulutettavien poikkeuksellisesta asemasta: jääkärien joukosta muodostettiin heille päällystö ja alipääl ...

Kaartinjääkäri

Kaartinjääkäri on Kaartin Jääkärirykmentissä käytössä oleva sotamiehen arvo. Kaartinjääkäreitä koulutetaan rakennetun alueen taisteluun ja mm. tasavallan presidentin paraateja varten. Osa varusmiehistä koulutetaan sotilaspoliiseiksi ja kaupunkijä ...

Kadetti

Kadetti on Maanpuolustuskorkeakoulun Kadettikoulussa sotatieteiden kandidaatintutkintoa suorittavien henkilöiden palvelusarvo.

Kapteeni (sotilasarvo)

Kapteeni on yksi vanhimmista sotilasarvoista. Nimi juontaa myöhäislatinan sanasta capitaneus, joka tarkoittaa päällikköä. Kapteenin arvoinen upseeri on tyypillisesti eri armeijoissa komppanian, patterin tai vastaavan yksikön päällikkö, joskus myö ...

Kapteeniluutnantti

Kapteeniluutnantti on kapteenia vastaava Suomen merivoimien sotilasarvo. Kapteeniluutnantista seuraava ylempi arvo on komentajakapteeni, joka vastaa maa- ja ilmavoimien majurin sotilasarvoa. Arvo on kansainvälinen ja tunnukset useimmissa valtiois ...

Kenraali

Kenraali on korkea sotilasarvo, jota käytetään eri maiden maa- ja ilmavoimissa. Sanana kenraali voi viitata joko kaikkiin kenraalikuntaan kuuluviin sotilasarvoihin tai sitten vain niistä ylimpään eli niin sanottuun täyden kenraalin arvoon. Se taa ...

Kenraaliamiraali

Kenraaliamiraali on Alankomaiden, Espanjan, Ruotsin, Saksan ja Venäjän laivastossa käytössä ollut amiraalia korkeampi sotilasarvo. Se oli Ruotsin laivaston ylin amiraalinarvo 1700-luvulla ja 1800-luvun alkupuolella. Kenraaliamiraali oli laivaston ...

Kenraalieversti

Kenraalieversti on esimerkiksi Neuvostoliiton ja Saksan armeijassa sekä SS:ssä käytössä ollut kenraalinarvo. Saksassa se oli korkein kenraalin arvo, jonka yläpuolella oli kuitenkin sotamarsalkan arvo. Neuvostoliitossa kenraalieversti oli kenraali ...

Kenraalikapteeni

Kenraalikapteeni on eri maissa käytettävä sotilasarvo ja virkanimitys. Alkuaan se oli Venetsian tasavallassa sotavoimien ylipäällikön virkanimitys. Myöhemmin sitä käytettiin Yhdistyneiden Alankomaiden armeijan ylipäällikön nimityksenä ja Ranskass ...

Kenraaliluutnantti

Kenraaliluutnantti on useiden maiden maa- ja ilmavoimissa käytössä oleva korkea sotilasarvo. Yleensä kenraaliluutnantti on täyden kenraalin alapuolella ja kenraalimajurin yläpuolella. Vastaava arvo merivoimissa on vara-amiraali. Suomen maa- ja il ...

Kenraalimajuri

Kenraalimajuri on useiden maiden maa- ja ilmavoimissa käytössä oleva sotilasarvo. Se on yleensä kenraaliluutnantin alapuolella ja vastaa merivoimien kontra-amiraalia. Suomessa kenraalimajuri palvelee prikaatinkomentajaa ylemmissä tehtävissä komen ...

Kenttäeversti

Kenttäeversti on useassa maassa käytössä ollut armeijan ylipäällikön nimitys. Ruotsissa ja Suomessa sitä käytettiin 1500- ja 1600-luvuilla. Alkuaan kenttäeversti tarkoitti sotavoiman käskynhaltijaa. Sittemmin kenttäeverstistä ja sotaeverstistä on ...

Kenttäpiispa

Kenttäpiispa on Suomen puolustusvoimien kirkollisesta työstä vastaava johtava viranhaltija. Virka perustettiin vuonna 1941 ylipäällikön, Suomen marsalkka Mannerheimin vaatimuksesta. Kenttäpiispa on aina evankelis-luterilaisen kirkon pappi; sotila ...

Kenttärovasti

Kenttärovasti on palvelusarvo Puolustusvoimien kirkollisen työn alalla Suomen puolustusvoimissa. Kenttärovastin arvo rinnastetaan maa- ja ilmavoimissa everstiluutnantin ja merivoimissa komentajan arvoon. Kenttärovastina voi toimia Suomen evankeli ...

Kersantti

Kersantti tunnettiin jo 1200-luvulla merkityksessä sotilaspalvelija. Myöhäiskeskiajalla kersantti saattoi olla hyvin korkea arvo. Sana vakiintui 1500-luvun ensimmäisellä puoliskolla tarkoittamaan aliupseeria.

Komendantti

Komendantti on sotilaallista järjestystä valvova upseeri. Alkuaan komendantti oli kaupungin, linnan tai sotalaivan komentaja tai päällikkö. Sittemmin viran haltijoista tuli upseereita, joiden tehtävänä oli ylläpitää ja valvoa sotilaallista kuria ...

Komentaja

Komentaja on perusyksikköä, esimerkiksi komppaniaa, patteria tai viirikköä, suurempaa yksikköä, johtavan upseerin nimitys. Pataljoonaa, patteristoa tai rykmenttiä johtava upseeri on komentaja, samoin myös näitä suurempia yksiköitä; prikaateja, di ...

Komentaja (sotilasarvo)

Komentaja on sotilasarvo Suomen merivoimissa. Maavoimissa sitä vastaa everstiluutnantin sotilasarvo. Komentajaa alempi sotilasarvo on komentajakapteeni ja ylempi kommodori. Komentajan hihamerkissä on tummansinisellä pohjalla alhaalta lukien seura ...

Komentajakapteeni

Komentajakapteeni on Suomen merivoimien sotilasarvo. Maavoimissa sitä vastaa majurin sotilasarvo. Komentajakapteenia alempi sotilasarvo on kapteeniluutnantti ja ylempi komentaja. Komentajakapteenin hihamerkissä on tummansinisellä pohjalla kolme p ...

Kommodori

Kommodori on merivoimien upseerin sotilasarvo useissa maissa. Suomen merivoimissa se vastaa maavoimien everstiä. Englanniksi arvo on Captain. Arvon perään lisätään joskus N sanasta Navy, jotta se ei sekoitu maavoimien kapteenin arvoon. Kommodorin ...

Kontra-amiraali

Kontra-amiraali on useiden maiden merivoimissa käytössä oleva korkea sotilasarvo, joka on vara-amiraalin alapuolella ja vastaa maa- ja ilmavoimien kenraalimajuria. Suomessa se oli 1990-luvulle saakka alin amiraalien arvoista, kunnes maa- ja ilmav ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →