ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 177

Konkurssi

Konkurssi on lakisääteinen menettely, jossa selvitetään maksukyvyttömän velallisen ja hänen kaikkien velkojiensa taloudelliset suhteet. Konkurssissa velallisen kaikki omaisuus siirtyy konkurssipesälle velkojien määräysvaltaan. Varat muutetaan rah ...

Kuluttajaverkkolasku

Kuluttajaverkkolasku on sähköisessä muodossa oleva verkkolasku, jonka kuluttaja voi halutessaan saada omaan verkkopankkiinsa tai NetPostiinsa. Sen käyttöönotto yksinkertaistaa maksamista verkkopankissa. Käyttöönotto edellyttää verkkopankin asiakk ...

Kvartaalikapitalismi

Kvartaalikapitalismi eli kvartaalitalous on arkikielen ilmaus globaalin markkinatalouden ilmiölle, jossa yritykset määrittelevät strategiansa mieluummin lyhyen kuin pitkän aikavälin tavoitteiden kannalta. Termin juuret ovat Yhdysvalloista peräisi ...

Lasku

Lasku on tosite tai ilmoitus, joka sisältää myydyn tuotteen tai palvelun tiedot sekä sovitun hinnan. Laskun kirjoittaa myyjä ostajalle. Lasku voi olla paperinen tai sähköinen. Lasku on liiketaloudellinen asiakirja, jonka on täytettävä arvonlisäve ...

Laskutusosuuskunta

Laskutusosuuskunta hoitaa asiakkaidensa puolesta laskutuspalvelua ja siten auttaa henkilöitä työllistymään yrittäjämäisesti omassa työssään ilman omaa juridista yhtiötä. Laskutusosuuskuntien avulla yksityishenkilö voi laskuttaa oman työsuoritukse ...

Laskutuspalvelu

Laskutuspalveluyritys eli sateenvarjoyritys tarkoittaa yhtiötä, joka tarjoaa mahdollisuuden laskuttaa työsuorituksesta ilman oman yrityksen perustamista. Toiminnasta käytetään myös termiä kevytyrittäjyys. Laskutuspalveluyritys maksaa työntekijän ...

Liikeidea

Liikeidea tarkoittaa yrityksen vastausta kysymykseen, miten yritys aikoo toteuttaa toiminta-ajatuksen mukaista liiketoimintaa. Toiminta-ajatus taas kertoo yrityksen syyn olla olemassa. Liikeideassa on yleensä kolme osaa: mitä, kenelle ja miten. M ...

Liiketalouden Liitto LTA

Liiketalouden Liitto LTA ry, ruots. Företagsekonomiska Förbundet LTA r.f. on liiketalouden tutkinnon suorittaneiden ja liiketalouden tehtävissä toimivien valtakunnallinen edunvalvontajärjestö. Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Liiketalo ...

Liiketapalautakunta

Liiketapalautakunta on Keskuskauppakamarin toimielin, joka antaa pyynnöstä lausuntoja yritysten välistä hyvää liiketapaa koskevista asioista. Lausunnon pyytäjä voi olla asiassa osapuolena oleva yritys tai viranomainen, esimerkiksi poliisi. Liiket ...

Liiketoiminta

Liiketoiminta on ansiotarkoituksessa tehtyä taloudellista toimintaa, varsinkin kauppa ja teollisuus. Liiketoiminnan tarkoituksena on joko luoda pääomaa ja voittoa tai vain ylläpitää omaa toimintaansa. Kaupallista toimintaa varten perustetaan yrit ...

Liiketoimintakielto

Liiketoimintakielto on turvaamistoimi, jonka avulla pyritään estämään epätervettä liiketoimintaa harjoittavan luonnollisen henkilön toiminta yrityselämässä. Henkilö voidaan määrätä liiketoimintakieltoon, jos hän on liiketoiminnassa olennaisesti l ...

Liiketoimintaprosessi

Liiketoimintaprosessi voidaan määritellä ohjattujen toimintojen ketjuna, jossa määrätyistä syötteistä saadaan haluttuja tuloksia. Liiketoimintaprosessin toimintoja ohjaavat yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet. Usein liiketoimintaprosessi alk ...

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma on etenkin perustettavan yrityksen kaavailtua kaupallista toimintaa kuvaava dokumentti. Liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on kiteyttää yrityksen koko liiketoiminta sekä jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan k ...

Liiketoimintayksikkö

Liiketoimintayksikkö on juridisen tai fyysisen henkilön omistama liiketoiminnan harjoittamista varten muodostama kokonaisuus, joka koostuu toimitiloista, tuotantovälineistä, henkilöstöstä, myytävistä tuotteista ja palveluista sekä toiminnan vaati ...

Loot box

Loot box tarkoittaa monissa videopeleissä esiintyviä laatikoita, joita avaamalla voi saada pelissä käytettäviä virtuaalisia palkintoja. Palkinnot ovat usein satunnaisia ja arvokkaammat esineet harvinaisempia. Loot boxien sisältöjen vaikutus pelin ...

Luottolimiitti

Luottolimiitti on pankin tarjoama rahoitussopimus, jossa yritys saa nostaa luottoa sovittuun enimmäismäärään asti. Luottolimiitti voi olla myös niin kutsuttu valmiusluottolimiitti, jossa yritys saa käyttää luottoa nostaen ja takaisinmaksaen sitä ...

Maksukyky

Maksukyky tarkoittaa yrityksen kykyä selviytyä sen hetkisistä maksuvelvoitteistaan käytettävissä ja sillä hetkellä saatavissa olevan rahoituksen avulla. Maksukykyinen yritys pystyy hoitamaan maksuvelvoitteensa ajallaan, jos haluaa. Maksukykyinen ...

Markkinoiden kyllästyminen

Markkinoiden kyllästyminen tarkoittaa elinkeinoelämässä sitä, että tuotteiden ja palveluiden tarjontaa on enemmän kuin kysyntää. Kaupankäynti ei silloin kokonaan tyrehdy, mutta tuotteilla ja palveluilla on liian monta myyjää tai yrittäjää yhdellä ...

Matkalasku

Matkalasku on asiakirja, jolla virka- tai työmatkan tehnyt henkilö laskuttaa työnantajaltaan matkasta aiheutuneita henkilökohtaisia kuluja takaisinmaksettaviksi. Matkalaskun yksityiskohtainen muoto vaihtelee organisaatiokohtaisesti, mutta siinä i ...

Matkalaskujärjestelmä

Matkalaskujärjestelmä tai matkahallintajärjestelmä on tietokoneohjelmisto, jolla yritykset hallinnoivat matkalaskuja. Järjestelmään talletetaan mm. verottajan hyväksymät päivärahat sekä tuodaan sähköisesti matkatili- ja yritysluottokorttitapahtum ...

Menestys

Menestys tarkoittaa tavoitteiden onnistunutta saavuttamista. Amerikkalaistutkijoiden mukaan menestys työelämässä riippuu paljolti kognitiivisista kyvyistä. Liike-elämässä menestyksellä tarkoitetaan taloudellista menestystä, joka tarkoittaa lähes ...

Missio

Missio -sanaa käytetään usein erilaisten järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen nimissä kuvaamaan niiden tehtävää.

Monopolistinen kilpailu

Monopolistinen kilpailu on yleinen markkinamuoto. Se poikkeaa täydellisestä kilpailusta siten, että valmistajat pyrkivät tekemään tuotteensa kilpailijoiden tuotteista poikkeaviksi. Esimerkiksi muotivaatteiden ja autojen markkinoiden voidaan ajate ...

Myymäläsuunnittelu

Myymäläsuunnittelu on vähittäismyymälän suunnittelemista mahdollisimman hyvin tarkoitustaan palvelevaksi kulkureittiensä, kalustuksensa, tavaroiden esillepanon, opastekylttien ja asiakaspalvelun kannalta. Sen tavoitteena on tehdä myymälässä käynt ...

Myyntisaaminen

Myyntisaaminen on myynnistä syntynyt saatava, kun maksu suoritetaan tavaran tai palvelun toimittamisen jälkeen. Myyntisaamiset kirjataan yrityksen taseeseen. Myyntisaamisia syntyy useimmissa liiketoiminnoissa, koska käteiskauppa ei ole aina käytä ...

Määräävä markkina-asema

Määräävä markkina-asema tarkoittaa, että yritys tai yritysryhmä voi kilpailijoiden toimista välittämättä jotakuinkin itsenäisesti päättää hinnoistaan ja toimitusehdoistaan. Se voi vallita koko maassa tai tietyllä alueella. Määräävässä asemassa ol ...

OEM

OEM on lyhenne sanoista original equipment manufacturer, joka tarkoittaa suomeksi alkuperäistä laitevalmistajaa. Joskus OEM-valmistusta kutsutaan myös omamerkkivalmistukseksi. Nimitys tarkoittaa laitteiston tai tuotteen suunnittelevaa, valmistava ...

Offshoring

Offshoring tarkoittaa yritysten toimintojen siirtämistä toiseen maahan saman konsernin sisällä. Siirtämällä toiminnot kehittyviin maihin, yritykset pyrkivät parantamaan kilpailukykyä edullisemman kustannustason ja verosuunnittelun avulla. Tuotant ...

Omistajanvaihdos

Omistajanvaihdos eroaa sukupolvenvaihdoksesta siten, että yrityksen jatkaja voi olla jokin muu kuin luopuvan yrittäjän rintaperillinen tai sukulainen. Erityisesti yrityskaupassa on kysymys omistajanvaihdoksista. Ulkopuolisella jatkajalla voidaan ...

Ostopäällikköindeksi

Ostopäällikköindeksi on talousindikaattori, joka perustuu yksityisen sektorin yritysten ostopäälliköille tehtyihin kuukaisittaisiin kyselyihin. Teollisuuden ostopäällikköindeksin taustalla oleva aineisto koostuu teollisuuden ostopäälliköiden rapo ...

Ostovelka

Ostovelka on ostamisesta syntynyt velka. Asiakkaan tulee maksaa myyjälle tavaran toimittamisen jälkeen. Asiakkaalle annetussa laskussa on merkittynä maksuaika, joka tarkoittaa aikaa, jonka sisällä yritys toivoo maksun tapahtuvan. Ostovelan vastap ...

PEO-palvelu

PEO-palvelu tarkoittaa yritystä, joka tuottaa työnantajille työnvoiman ulkoistuspalveluja. Käytännössä PEO-yritys ryhtyy työntekijöiden nimelliseksi työnantajaksi ja hoitaa muiden muassa rekrytoinnin, palkanlaskennan ja -maksun, työsuhde-etujen h ...

Prosessikartta

Prosessikartta on yrityksen toiminnalliset yksiköt, päätoiminnot, toimittajat ja asiakkaat sisältävä kaavio. Tyypillisesti tällaiseen kaavioon on piirretty vertikaalisesti yrityksen organisaatioyksiköt, asiakas oikeaan laitaan ja toimittaja vasem ...

Protomo

Protomo on Hermia Oy:n ideoima ja koordinoima ilmainen ideoiden ja yritysten kehittämismalli ja verkosto, joka on tarkoitettu eri alojen korkeasti koulutetuille, yrittäjiksi tahtoville osaajille. Protomon tarkoitus on jalostaa uusia ja hyödyntämä ...

Päivittäistavarakauppa

Päivittäistavarakauppa on kauppa, jossa myydään ruokaa ja muita kulutustavaroita, kuten henkilökohtaisia hygieniatuotteita ja vastaavia. Päivittäistavarakauppa ry ajaa suomalaisten vähittäiskauppiaiden etuja. lähde?

Pääkonttori

Pääkonttori on strategisesti sijoitettu keskuskonttori, joka toimii yrityksen ja sen konttoriverkoston hallintokeskuksena. Pääkonttori on vertauskuvallisesti yrityksen aivot tai sydän, kun kuvataan sen merkitystä kokonaisuuden kannalta. Pääkontto ...

Riski

Riski tarkoittaa, että johonkin tavoittelemisen arvoiseen asiaan liittyy myös mahdollisuus negatiivisesta lopputuloksesta. Arkikielessä riskiä käytetään synonyymina epäonnistumisen tai uhan todennäköisyydelle. Turvallisuuden näkökulmasta riski ta ...

Saalistushinnoittelu

Saalistushinnoittelu on yrityksen harjoittamaa alihinnoittelua markkinoille tulleen kilpailijan eliminoimiseksi ja kustannusten kattamista korkeammilla hinnoilla kilpailijan poistuttua. Sitä käytetään määräävän markkina-aseman puolustamiseen. Saa ...

Saatava

Saatava tarkoittaa sitä, että velkojalla on saatavia velalliselta. Konkurssissa saatava on aina rahamääräinen. Jos kirjanpidossa taseessa oleva saatava on niin epävarma, että se todennäköisesti jää saamatta, se vähennetään tuloslaskelmassa kuluna ...

Sidosryhmä

Yrityksen sidosryhmiä ovat kaikki tahot, joiden kanssa yritys on tekemisissä, joihin sen toiminta vaikuttaa ja jotka vaikuttavat sen toimintaan. Ilman sidosryhmiä yritys ei voi toimia. Erilaisia ryhmiä on yrityksen sisällä ja ulkopuolella. omista ...

Siirtohinnoittelu

Siirtohinnoittelu tarkoittaa hinnoittelua samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välisissä liiketoimissa. Tällaisia liiketoimia voivat olla esimerkiksi tavaroiden ja palvelujen kauppa, korvaus aineettomien oikeuksien hyödyntämisestä sekä rahoitus. ...

Sivuliike

Sivuliike tarkoittaa Suomessa ulkomaisen yhteisön tai säätiön osaa, joka harjoittaa Suomessa jatkuvaa liike- tai ammattitoimintaa Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta käsin. Sivuliike ei ole itsenäinen oikeushenkilö, vaan ulkomaisen to ...

Startup Sauna

Startup Sauna on Suomen opiskelijavetoisen yrittäjyystoiminnan keskus, joka sijaitsee Aalto-yliopiston kampuksella Espoossa. Startup Sauna toimii nykyään opiskelijavetoisten yrittäjyysjärjestöjen kotina sekä kohtaamispaikkana nuorille yrittäjille ...

Sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdos on monivaiheinen ja suunniteltu prosessi, jossa yrityksen omistajuus, johtajuus ja osaaminen siirretään luopuvalta omistaja-yrittäjältä seuraavalle yrittäjäsukupolvelle. Sukupolvenvaihdoksen tekninen, omistajuuden siirron proses ...

Tarjooma

Tarjooma tai tarjoama eli valikoima on liiketoimintaan liittyvä käsite, joka tarkoittaa asiakkaille tarjottuja tuotteita ja palveluja sekä niihin liittyviä brändimielikuvia. Termiä ovat alkaneet käyttää muun muassa ohjelmistoliiketoimintaa harjoi ...

Tarjouskartelli

Tarjouskartelli on samassa jakelu- tai tuotantoportaassa toimivien yritysten keskinäistä yhteistoimintaa, jolla pyritään poistamaan kilpailu tarjouskilpailuista. Toiminta on joko salaista tai avointa. Kartellin jäsenet yrittävät vaikuttaa tuottee ...

Toistuvaissuoritus

Toistuvaissuoritus eli toistuvaismaksu on yleensä säännöllisin välein maksettava rahamäärä tai luontoissuoritus samalle saajalle. Maksu voi tapahtua myös määräpäivinä tai harvemmin toistuvasti, mutta määräämättöminä ajankohtina. Toistuvaissuoritu ...

Trusti (taloustiede)

Trusti on monopolin luonteinen saman alan yritysten yhteenliittymä. Trustin yritykset muodostavat kiinteän kokonaisuuden yhteisen johdon alaisena. Saavuttamassaan monopoliasemassa trusti saattaa kontrolloida hintoja ja estää kilpailun. Trustivapa ...

Tulosvaroitus

Tulosvaroitus on yrityksen antama talousennusteen korjaus. Tulosvaroituksen antaminen on pakollista kaikille pörssiyhtiöille, jos sen antamiseen on tarvetta. Tulosvaroitus annetaan kun tulos, tase tai taloudellinen asema on kehittynyt arvioitua h ...

Tulosyksikkö

Tulosyksikkö on yrityksen autonominen osa, jonka tulosta lasketaan kuin se olisi itsenäinen yritys. Tulosyksikköajattelun avulla voidaan yhtiötä erillisiksi tytäryrityksiksi tai kahdeksi tai useammaksi samojen omistajien yrityksiksi jakamatta har ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →