ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 181

Arvo-osuustili

Arvo-osuustili on Suomessa käytettävä sähköisten arvopapereiden säilytystili, jossa säilytetään arvopaperivälittäjästä riippuen kotimaisia tai ulkomaisia arvopapereita, esimerkiksi osakkeita, indeksiosuuksia, optioita, warrantteja tai merkintäoik ...

Arvopaperi

Arvopaperi on esimerkiksi omistusosuuden tai määritellyn oikeuden todisteena oleva asiakirja tai arvo-osuus, kuten osakekirja tai joukkovelkakirja. Myös juoksevat velkakirjat, sijoitusrahasto-osuudet ja johdannaisinstrumentit ovat arvopapereita. ...

Arvopaperi (lehti)

Arvopaperi on suomalainen, kuukausittain ilmestyvä sijoittamisen erikoislehti, jota julkaisee Alma Talent. Arvopaperin vt. päätoimittajana toimii Arno Ahosniemi. Lehden levikki vuonna 2017 oli noin 18 000. Arvopaperin sisarjulkaisu on neljästi vu ...

Arvopaperistaminen

Arvopaperistamisella tarkoitetaan erilaisia strukturoidun rahoituksen tekniikoita, joilla tuleviin kassavirtoihin oikeuttavia saatavia muunnetaan sijoittajille myytäviksi arvopapereiksi, yleensä joukkovelkakirjoiksi. Arvopaperistamisessa kootaan ...

Arvopaperivälittäjä

Arvopaperivälittäjä on yritys, joka toteuttaa asiakkaidensa arvopapereiden osto- ja myyntitoimeksiantoja. Tyypillisesti välittäjä siirtää toimeksiannot sellaisenaan tai muokattuina edelleen arvopaperipörssiin toteutettaviksi. Joissain tapauksissa ...

Avaintietoesite

” Avaintietoesite ” on rahastokohtainen asiakirja, johon on koottu yksinkertaistettuna kaikki tärkeimmät tiedot sijoitusrahastosta. Rahasto-osuuksien myyjän on toimitettava sijoittajalle avaintietoesite yhdessä rahastosääntöjen ja virallisen raha ...

Binäärioptiot

Binäärioptiot, tunnetaan myös nimillä digitaaliset optiot tai "kaikki-tai-ei-mitään-optiot" ovat sijoittamisen muoto, jossa sijoittaja yritää ennustaa sijoituksen kohteen arvon vaihteluita ennalta määritetyllä aikavälillä. Binäärioptiokauppa tehd ...

Bisnesenkeli

Bisnesenkeli tai enkelisijoittaja on yksityishenkilö, joka sijoittaa aikaansa ja rahaansa pääsääntöisesti kasvuyrityksiin ja nuoriin kasvuyrityksiin eli startup-yrityksiin. Hän sijoittaa yleensä listaamattomiin yrityksiin, joilla katsoo olevan ka ...

Bulvaani

Bulvaani eli haamuostaja on ostaja, joka ostaa tilauksesta hyödykkeitä vain myydäkseen ne heti eteenpäin tilaajalleen. Bulvaaneja voidaan käyttää tilanteessa, jossa osakkeiden merkintää tai ostoa henkilöä kohti on rajoitettu. Niitä voidaan myös h ...

Credit default swap

Credit default swap on luottoriskijohdannainen, jonka avulla voi suojata riskipitoisen lainan siltä varalta, että sen saaja ei pysty maksamaan sitä takaisin. Tämän avulla suojataan yleensä joukkovelkakirjoja eli obligaatioita ja valtiolainoja. Jo ...

Duraatio

Duraatiolla tarkoitetaan yleensä Macaulayn duraatiota eli rahaston tai suoran korkosijoituksen kassavirroilla painotettua takaisinmaksuaikaa. Duraatio ilmoitetaan vuosissa. Jos duraatio on alle 1.00, kyseessä on rahamarkkinarahasto. Käytännössä l ...

Efektiivinen tuotto

Efektiivinen tuotto eli ”todellinen” tuotto tarkoittaa arvopaperin tuottoa verrattuna sen hankintamenoon tai markkinahintaan. Efektiivinen tuotto kertoo, kuinka monta prosenttia osinko, korko tai muu sellainen tuotto on laskettuna arvopaperin hin ...

Elliottin aaltoteoria

Elliottin aaltoteoria on ihmisjoukkojen mielialaa mallintava psykologinen teoria, jota käytetään mm. osakeindeksien ennustamiseen. Teorian mukaan muutokset suuren ihmisjoukon mielialassa akselilla optimismi-pessimismi muodostavat kuvioita. EAT ku ...

Emissio (taloustiede)

Emissio tarkoittaa arvopaperien kuten osakkeiden tai obligaatioiden liikkeelle laskemista. Osake-emissiosta käytetään tavallisesti nimitystä osakeanti. Suomessa valtion obligaatiot laskee liikkeelle valtiokonttori. Emissiokurssi tarkoittaa hintaa ...

Eonia

Eonia oli päivittäin laskettava yliyön viitekorko, jota käytetään viitekorkona esimerkiksi viivästyskorkojen laskemisessa sekä korkojohdannaisten kohde-etuutena. Euroopan keskuspankki EKP laskee Eonian jokaisena TARGET-järjestelmän aukiolopäivänä ...

EPS (talous)

EPS on tunnusluku, joka ilmaisee osakeyhtiön voiton määrän tilikautena yhtiön yhtä osaketta kohti. EPS:ää vastaa suomenkielinen termi tulos/osake. Yksinkertaisimmillaan: EPS = v o i t o s a k e i d e n k e s k i m a ¨ a ¨ r a ¨ i n e n l u k u m ...

Eurex

Eurex on osake- ja korkojohdannaispörssi, joka toimii Frankfurtissa Saksassa. Eurexin omistavat sen perustajat, Saksan pörssi sekä SWX Swiss Exchange, joilla kummallakin on 50% omistusosuus. Eurex käynnisti toimintansa vuonna 1998. Vuonna 1999 He ...

Euribor

Euribor on päivittäin julkaistava euromaiden yhteinen viitekorko, jolla pankit tarjoutuvat lainaamaan vakuudettomasti varoja toisille pankeille euromääräisillä rahamarkkinoilla. Tätä rahamarkkinaa kutsutaan pankkienväliseksi markkinaksi. Euribor ...

Euroclear Finland

Euroclear Finland Oy hoitaa Suomessa arvo-osuusjärjestelmää ja siihen liittyviä tehtäviä. Arvopaperikeskuksen asiakkaita ovat arvopapereiden liikkeeseenlaskijat, arvopaperimarkkinoilla toimivat pankit ja sijoituspalveluyritykset sekä yksittäiset ...

Fiban

Finnish Business Angel Network eli FiBAN mediassa usein myös Fiban on suomalainen yksityisten enkelisijoittajien voittoatavoittelematon yhdistys ja yksi maailman suurimmista bisnesenkeliverkostoista. Yhdistyksen tavoitteena on edistää yksityishen ...

Finanssipalvelut

Finanssipalvelut ovat palveluita, joita tuottaa finanssitoimiala. Finanssitoimialalla on organisaatioita, jotka hallinnoivat rahaa. Näihin kuuluu pankit, luottokorttiyhtiöt, vakuutusyhtiöt, osakevälittäjät, sijoitusrahastot ja jotkin valtionyrity ...

Fundamenttianalyysi

Fundamentti- eli perusteanalyysi pyrkii taloustieteessä selvittämään osakkeen tulevien rahavirtojen nykyarvon tutkimalla yrityksen tilinpäätöstä, tasetta, osinkopolitiikkaa sekä voittonäkymiä. Burton G. Malkiel kuvaa perusteanalyysin käyttäjiä ki ...

Futuuri (talous)

Futuuri on julkisesti noteerattu johdannaissopimus, jolla sitoudutaan ostamaan ja myymään tiettynä aikana tulevaisuudessa kohde-etuutta hintaan, joka on sovittu sopimushetkellä. Kurssivaihteluista johtuen futuurilla on taloudellista merkitystä. F ...

GameStopin osakekurssin nousu 2021

Yhdysvaltalaisen videopelejä myyvän GameStopin osakekurssi nousi 1 600 prosenttia kahdessa ja puolessa viikossa tammikuussa 2021. Nousu johtui Reddit-keskustelupalstalla kokoontuneiden piensijoittajien päätöksistä ostaa GameStopin osakkeiden osto ...

I-lista

I-lista oli keskisuurille yrityksille tarkoitettu Helsingin pörssin arvopaperilista. I-lista syntyi lokakuussa 1998 yhdistämällä OTC-lista ja meklarilista. Lista oli tarkoitettu keskisuurille, toimintansa ja asemansa vakiinnuttaneille yrityksille ...

International Securities Identification Number

International Securities Identification Number on aakkosnumeerinen koodi, joka yksilöi arvopaperin tai muun rahoitusvälineen. Kaikilla julkisesti noteeratuilla arvopapereilla ja arvo-osuusjärjestelmään kuuluvilla instrumenteilla on oma ISIN-koodi ...

Johdannainen

Johdannainen on rahoitusinstrumentti, jonka taloudellinen arvo perustuu jonkin toisen arvopaperin, indeksin, valuutan, hyödykkeen tai oikeuden arvoon. Tämä muuttuja voi olla toisen instrumentin tai hyödykkeen kuten esimerkiksi Nokian osakkeen tai ...

Joukkolaina

Joukkolaina eli joukkovelkakirjalaina, joskus myös bondi, on yrityksen tai muun yhteisön yleisöltä ottama laina. Joukkolaina on yleensä jälkimarkkinakelpoinen. Sana joukkolaina on vakiintumassa lainan viralliseksi termiksi. Aiemmin joukkolainat l ...

Julkinen kaupankäynti

Julkinen kaupankäynti on arvopaperimarkkinalain mukaan arvopapereilla tapahtuvaa joko arvopaperipörssin pörssilistalla tapahtuvaa kaupankäyntiä tai muuta julkista kaupankäyntiä. Muuta julkista kaupankäyntiä voi järjestää arvopaperinvälittäjä. Mol ...

Julkinen ostotarjous

Julkinen ostotarjous on kaikille pörssiyhtiön osakkeenomistajille suunnattu tarjous ostaa heidän osakkeensa tietyllä hinnalla. Yleensä ostotarjous koskee kaikkia kyseessä olevan julkisen osakeyhtiön osakkeita. Tarjous on yleensä voimassa 3-10 vii ...

Jälkimarkkinakelpoisuus

Jälkimarkkinakelpoisuus tarkoittaa sitä, että sijoittaja voi myydä hankkimansa rahoitusinstrumentin eteenpäin toiselle sijoittajalle, jälkimarkkinoille. Esimerkiksi joukkovelkakirjalainan kohdalla jälkimarkkinakelpoisuus tarkoittaa sitä, että sij ...

Kantarahasto

Kantarahasto on Suomessa säästöpankkiin sijoitettu, omaan pääomaan kuuluva erä. Kantarahasto jakautuu keskenään samansuuruisiin kantarahasto-osuuksiin. Joissain säästöpankeissa asiakkaat voivat merkitä pankin kantarahasto-osuuksia ja tulla näin s ...

Kasvuosake

Kasvuosake tarkoittaa sijoittamisessa osaketta, jonka hinnasta suuri osa perustuu sijoittajien odottamaan voimakkaaseen kasvuun tulevaisuudessa. Useat sijoittajat suosivat kasvuosakkeita nopean voiton toivossa. Kasvuosakkeen vastakohta on arvo-os ...

Kehittyvät markkinat

Kehittyvät markkinat ovat rahoitusmarkkinoita maissa, jotka ovat matalan tai keskitulotason kansantalouksia ja joissa on pörssijärjestelmä. Kehittyviksi markkinoiksi luetaan yleensä Itä-Eurooppa, useat Aasian valtioista, Lähi-itä, Afrikka soveltu ...

Keinottelu

Keinottelu tarkoittaa keplottelua, jonkin tekemistä epätavallisin, usein kyseenalaisin tai epärehellisin keinoin. Sijoittamisesta puhuttaessa sanalla tarkoitetaan spekulointia eli spekulaatiota, voiton hankkimista odotettuja hinnanvaihteluja hyvä ...

Korko

Korko on rahan hinta eli rahalainan antajalle maksettava korvaus ajalta, jolloin lainattu raha ei ole lainan antajan käytössä. Rahoitusmarkkinoilla sijoittajalla on pääomaa, jolle sijoittaja etsii tuottavaa sijoituskohdetta. Lainan ottajalla on t ...

Korkolaskenta

Korkokanta tarkoittaa prosenttilukua, joka ilmoittaa, montako prosenttia pääoma kasvaa korkojakson aikana. Korkojakso tarkoittaa ajanjaksoa, jolta korkokannan ilmoittama korko lasketaan. Korkojakso on tavallisesti yksi vuosi. Tällöin puhutaan myö ...

Kulta sijoituksena

Kultaan sijoittamisella tarkoitetaan oman, toisen tai yhteisen omaisuuden kiinnittämistä maailman kultavarantontoihin. Kultaan voidaan sitoa rahaa tai muuta arvokasta omaisuutta, jolloin kultavarannoista sijoittajalle annetaan sijoituksen arvon v ...

Leveraged buyout

Leveraged buyout tarkoittaa rahoitusalalla yrityskauppaa, joka on rahoitettu suureksi osaksi velalla. Lainan vakuutena käytetään ostettavan yrityksen varallisuutta. Laina on tarkoitus maksaa yhtiön tulevilla tuotoilla, joko yhtiöstä saatavilla os ...

LIBOR

LIBOR on päivittäin määriteltävä viitekorko, jolla pankit lainaavat vakuudettomia varoja toisille pankeille Lontoon pankkienvälisillä rahamarkkinoilla. LIBOR:n määrittelyä koordinoi British Bankers Association BBA, joka myös julkaisee koronmäärit ...

Liikkeeseenlaskija

Liikkeeseenlaskija on markkinoiden osapuoli, jolla on oikeus laskea liikkeelle arvopapereita, kuten esimerkiksi osakkeita, warrantteja, optioita tai obligaatioita. Liikkeeseenlaskijoina toimivat yritykset, kuten pankit, sekä kunnat, valtio ja muu ...

Likviditeetti

Likviditeetti tarkoittaa maksuvalmiutta ja maksukykyä ja toisaalta sitä, miten helposti jokin omaisuuserä on muutettavissa rahaksi. Esimerkiksi omistusasunnon katsotaan olevan epälikvidi sijoitus, koska sen myymiseen liittyy paljon käytännön onge ...

Likviditeettipreemio

Likviditeettipreemio on taloustieteessä selitys kahden eri tyyppisen finanssiarvopaperin eroista, joilla on kaikki samat ominaisuudet paitsi likviditeetti.

Listaamaton yritys

Listaamattomia yrityksiä voi ostaa pankkien ja pankkiiriliikkeiden kautta. Suomessa EQ Pankilla ja Privanet Pankkiiriliikkeellä on omat listat listaamattomille yrityksille. Privanetin listalla on noin 60 yhtiötä, mutta Privanetista voi etsiä myös ...

Long-Term Capital Management

Long-Term Capital Management oli John Meriwetherin 1994 perustama yhdysvaltalainen hedge-rahasto. Yhtiön hallitukseen kuuluivat myös taloustieteen Nobelin palkinnon voittajat Myron Scholes ja Robert C. Merton. Rahasto oli aluksi kannattava, mutta ...

Lyhyeksi myynti

Lyhyeksi myynti tarkoittaa arvopapereiden myymistä, vaikka ei omistakaan niitä. "Lyhyt" on oikeastaan käännösvirhe, sillä se tulee englannin sanasta short, joka ei tässä tarkoita lyhyttä vaan vajaata. Sana ei viittaa operaation ajalliseen kestoon ...

Management buyout

Management buyout on yrityskauppa, jossa ostajana on yrityksen toimiva johto. Syitä tämän kaltaisiin järjestelyihin voivat olla yrityksen johdon halu säilyttää työpaikkansa, yrityksen omistajien halu luopua toiminnasta tai ulkopuolisen tahon aike ...

Markkina-arvo

Markkina-arvo tarkoittaa sitä hintaa, joka muodostuu, kun osakkeen pörssiarvo kerrotaan osakkeiden lukumäärällä. Tämä arvo muuttuu pörssissä lähes joka hetki. Joskus markkina-arvo muuttuu voimakkaasti lyhyen ajan kuluessa, kuten joidenkin yrityks ...

Markkinatakaaja

Markkinatakaaja on instanssi, joka erillisellä sopimuksella takaa, että julkisesti noteeratun arvopaperin osto- ja myyntitarjousten ero ei ylitä sovittua määrää. Markkinatakauksella epälikvidit arvopaperit saavat mielekkäät osto- ja myyntitarjouk ...

Markkinatrendi

Markkinatrendeistä puhutaan usein sijoittamisen ja finanssimarkkinoiden yhteydessä. Yleensä trendit erotellaan lyhyt- ja pitkäaikaisiksi, toissijaiseksi ja ensisijaiseksi. Käsitettä härkämarkkina käytetään pitkään jatkuneesta nousukaudesta, joka ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →