ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 192

Potilasvakuutus

Potilasvakuutus on vakuutus, joka korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneita henkilövahinkoja. Suomessa potilasvakuutus on lakisääteinen vakuutus. Terveydenhuoltoa tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavalla on oltava vaku ...

Preventio

Preventio on lääketieteen käsite, joka tarkoittaa sairauksien ennalta ehkäisyä ja sairauksien seurausten pienentämistä. Preventiota tapahtuu primaarisessa, sekundaarisessa ja tertiaarisessa tasossa, joista ainoastaan primaaripreventio on puhtaast ...

Puheterapia

Puheterapia on terapiamuoto jonka tarkoituksena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka sisältää tutkimukset, kuntoutuksen suunnittelun ...

Pyörtyminen

Pyörtyminen on aivojen verenkierron äkillisestä heikkenemisestä aiheutuva ohimenevä tajuttomuus. Pyörtyneen tajuttomuustila kestää yleensä muutamasta sekunnista minuuttiin. Jos tajunnan häiriötila kestää paria minuuttia kauemmin, kyse on pyörtymi ...

RAI (terveydenhoito)

Rai-järjestelmä eli ”Resident Assessment Instrument”, suomeksi potilaan arviointiväline, on kansainvälinen vanhusasiakkaiden hoidon tarpeen ja laadun sekä kustannusvaikuttavuuden arviointi- ja seurantajärjestelmä. Rai-järjestelmä soveltuu yksilön ...

Rosen-terapia

Rosen-menetelmä on saksalaisen fysioterapeutin Marion Rosenin kehittämä kehoterapiamuoto. Eräs menetelmän perusajatuksista on, että lihasjännitykset, tunne-elämä ja hengitystapa liittyvät yhteen. Menetelmän tavoitteena on poistaa lihasjännityksiä ...

Saattohoito

Saattohoito on kuolevan ihmisen hoitoa hänen viimeisinä viikkoinaan tai kuukausinaan ennen kuolemaa. Saattohoitoa annetaan vakavasti sairaille potilaille, joiden sairaus on siinä vaiheessa, ettei sitä lääketieteen keinoin kyetä parantamaan tai po ...

Sairaala

Sairaala on laitos, jossa potilaat saavat lääketieteellistä hoitoa. Sairaalassa työskentelee terveydenhuollon ammattihenkilöitä kuten lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia, fysioterapeutteja ja psykologeja. Sairaalatyö on moniammatillista yht ...

Silmälappu

Silmälappu on litteä, esimerkiksi huovasta, muovista tai nahasta valmistettu kappale, jonka tarkoitus on peittää silmä. Lappu on epätasaisen soikion tai pyöristetyn kolmion muotoinen ja kiinnitetään paikoilleen joko liimalla, narulla tai teipillä ...

Sinivalohoito

Sinivalohoito on hoitomuoto, jossa iho altistetaan siniselle valolle. Vuodesta 2014 eteenpäin psoriasis-potilailla on ollut mahdollisuus hoidattaa psoriasistaan sinisellä valolla. Tutkimuksessa ollaan osoitettu että psoriasista voidaan tehokkaast ...

Sotasairaala

Sotasairaala on sairaala, jossa hoidetaan ensisijaisesti sodassa haavoittuneita. Nimitys vittaa sodan aikana toimivaan organisaatioon. Rauhanaikaisesta sodassa vammautuneiden hoitolaitoksesta on käytetty ainakin nimitystä sotavammasairaala.

Suomen tupakkalaki

Tupakkalaki eli Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi on Suomen lainsäädännössä oleva laki, jonka tarkoituksena on rajoittaa tupakoinnista aiheutuvia terveyshaittoja vähentämällä tupakointia. Lakia täydentää Asetus toimenpiteistä tupakoi ...

Tajuttomuus

Tajuttomuus on tila, jossa tietoisuuden taso tai reagointi ärsykkeisiin on osittain tai kokonaan heikentynyt. Tajuttomuutta esiintyy hyvin eri tasoisina tai syvyisinä tiloina aina tokkurasta syvään koomaan. Tajunnan tason laskun aiheuttaa välittö ...

Terapia

Terapia on pyrkimys korjata terveysongelma, ja se yleensä seuraa lääketieteellistä diagnoosia. Arkikielessä käsite viittaa tavallisesti psykoterapiaan tai puheterapiaan, mutta se voi joissain yhteyksissä viitata myös fysioterapiaan. Suomessa työs ...

Terminaalivaihe

Terminaalivaihe tarkoittaa kuolemaan johtavan sairauden viimeistä vaihetta, jolloin potilaan hyväksi ei enää voida tehdä muuta kuin lievittää hänen kipujaan. Terminaalivaiheeseen tulleet potilaat siirretään nykyään saattohoitoon, jossa hoidolline ...

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja on hoitoalan ammattinimike. Terveydenhoitaja toimii ennaltaehkäisevässä ja terveyttä edistävässä itsenäisessä työssä. Tämä erottaa hänen työnsä sairaanhoitajan työstä. Terveydenhoitajia toimii muun muassa kouluissa, työterveyshuo ...

Terveyskioski

Terveyskioski on ihmisten päivittäiseen ympäristöön sijoitettu hoitajavetoinen, matalan kynnyksen terveydenhuollon palvelupiste. Terveyskioskeista saa apua perusterveydenhoidon tarpeisiin sekä ennalta ehkäisevää opastusta ja neuvontaa. Kaikille a ...

Terveyskirjasto

Terveyskirjasto on www-palvelu, joka tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveyksistä ja sairauksista suomalaisten ulottuville. Terveyskirjaston artikkelit ja ohjeet ovat asiantuntijoiden laatimia ja perustuvat Suomalaisen Lääk ...

Terveystieteet

Terveystieteet on ryhmä tieteenaloja, joiden avulla voidaan kehittää ja arvioida ihmisen terveyttä sekä edistää yksilöiden, perheiden ja koko väestön hyvinvointia. Näihin tieteenaloihin luetaan esimerkiksi: farmasia liikuntalääketiede terveyskasv ...

Terveysvaikutusten arviointi

Terveysvaikutusten arviointi tarkoittaa hankkeen tai toiminnan aiheuttamien terveyteen kohdistuvien vaikutusten tunnistamista ja arviointia. Terveys tulee ymmärtää arviointia tehtäessä hyvin laajasti. Arvioinnissa tulee huomioida sekä fyysiseen t ...

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa yksilölle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa. Terapiassa pyritään toiminnalla vaikuttamaan yksilön toimintamahdollisuuksiin, joita ...

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto Suomessa on lakisääteistä toimintaa. Työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työntekijöille työterveyshuolto. Se voi olla joko pelkästään ennalta ehkäisevää ja sisältää terveystarkastuksia tai, kuten nykyään useimmiten, sis ...

UV-indeksi

UV-indeksi on kansainvälinen standardimitta auringon ultraviolettisäteilyn voimakkuudelle. Sen tarkoituksena on auttaa ihmisiä suojautumaan UV-valon aiheuttamilta ongelmilta, kuten esimerkiksi auringonpolttamalta, silmävahingoilta, ihon ikääntymi ...

Väestövastuujärjestelmä

Väestövastuu on yksi terveyskeskustyön järjestämisen muoto. Väestövastuujärjestelmässä lääkäri hoitaa kaikki tietyltä, hänelle määrätyltä alueelta terveyskeskuksen asiakkaiksi tulevat potilaat. Väestövastuulääkärin palkkaus määräytyy väestön koon ...

Yksilövastuinen hoitotyö

Yksilövastuinen hoitotyö on hoitotyön menetelmä, jossa sama hoitaja koordinoi potilaan hoitoa koko hoitojakson ajan. Tämä niin sanottu omahoitaja huomioi potilaan aktiivisena yksilönä omine tarpeineen ja kohtaa tämän läheisineen tasavertaisena.

Hoitotiede

Hoitotiede on Suomessa terveystieteisiin kuuluva itsenäinen tieteenala. Hoitotieteen keskeisenä mielenkiinnon ja tutkimuksen kohteena ovat eri-ikäiset ihmiset erilaisissa elämäntilanteissa ja heidän terveytensä, terveyden edistäminen tai sairauks ...

Hoitotiede (lehti)

Hoitotiede on aikakauslehti, joka välittää tietoa hoitotieteestä ja sen tutkimustuloksista sekä toimii tieteellisenä keskustelufoorumina. Lehti julkaisee hoitamiseen ja sen perusteisiin, alan koulutukseen ja tutkimukseen liittyviä tieteellisiä ar ...

Korkeanpaikan harjoittelu

Korkeanpaikan harjoittelu tai vuoristoharjoittelu on joidenkin kestävyysurheilijoiden harjoittamaa usean viikon kestävää kuntoilua korkealla merenpinnan yläpuolella. Sitä harjoitetaan mielellään yli 2 400 metrin korkeudella, mutta harjoitetaan us ...

Perinnöllisyysneuvonta

Perinnöllisyysneuvonta on työmuoto, jonka avulla pyritään selvittämään ja ennalta ehkäisemään perinnöllisesti vaurioituneen lapsen syntyminen johonkin riskiryhmään kuuluville vanhemmille. Perinnöllisyysneuvonta myös auttaa yksilöitä arvioimaan ti ...

Terveystieteiden keskuskirjasto

Terveystieteiden keskuskirjasto on terveystieteisiin erikoistunut kirjasto, joka tarjoaa alan kirjallisuutta ja huolehtii Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan tieteellisistä ja ammatillisista tietopalveluista. Terveystieteellisten kir ...

Whitehall-tutkimus

Whitehall-tutkimus viittaa kahteen Britanniassa tehtyyn terveystutkimukseen. Niissä tutkittiin työolojen ja yleensä työelämän vaikutusta terveyteen. Tutkimuksista Whitehall I tehtiin 1967–1977, ja Whitehall II aloitettiin 1985, ja se jatkuu edell ...

Haukottelu

Haukottelu eli haukotus on refleksi, jossa ihminen tai eläin hengittää syvään sisään suu avoinna. Se yhdistetään usein väsymykseen tai pitkäveteisyyden tunteeseen. Uusien tutkimusten mukaan haukottelu liittyy kuitenkin aivojen lämmönsäätelyyn, si ...

Höyhensaaret

Höyhensaaret ovat kuvitteellinen paikka, jonne ihmisten sanotaan matkustavan nukkuessaan. Höyhensaaret ovat kauniiden unien ja kuvitelmien paikka. Ilmaus "mennä höyhensaarille" tarkoittaa nukahtamista. Nukkumatin ajatellaan olevan Höyhensaarten a ...

Kamari (huone)

Kamari eli kammari oli entisajan asunnoissa arvokkaampi huone kuin tupa, pirtti tai keittiö. Se oli tarkoitettu makuuhuoneeksi tai vierashuoneeksi. Kamari omaksuttiin Suomessa myöhäiskeskiajalla, kun siirryttiin paritupatyyppisiin taloihin, joiss ...

Makuuhuone

Makuuhuone on asuinhuone, joka on tarkoitettu nukkumiseen ja lepoon. Yleensä sitä käytetään myös jonkun perheenjäsenen yksityisenä tilana, jota hän käyttää oleskeluun, työskentelyyn ja harrastuksiin. Piirustusmerkintänä käytetään lyhennettä MH, j ...

Mikrouni

Mikrouni on lyhyt, yleensä vain muutaman sekunnin kestävä tila, jonka aikana ihminen on unessa. Mikrounijaksoja ilmenee etenkin pitkän valvomisen seurauksena. Mikrounet ovat varsin tavallisia myös valvottaessa aamuyöllä ihmisillä, jotka noudattav ...

Monivaiheinen unirytmi

Monivaiheinen unirytmi tai Ubermanin unirytmi on vaihtoehtoinen nukkumistahti, jossa keskimääräisten 8 tunnin yöunien sijaan tiivistetään nukkumisen tarve kahdesta viiteen tuntiin päivässä. Tähän päästään levittämällä yöunet lyhyisiin 20–45 minuu ...

Nokoset

Nokoset ovat lyhyet päiväunet. Nokosilla voidaan korvata lyhyeksi jääneet yöunet ja välttää univaje, tai ne voivat olla osa ihmisen normaalia unirytmiä. Joissain kulttuureissa, kuten Japanissa ja Kiinassa, nokosten ottaminen aina tilaisuuden tull ...

NREM-uni

NREM-uni eli non-REM-uni tai perusuni on toinen unen kahdesta tyypistä. Nimi tulee siitä, että NREM-unen aikana ei esiinny nopeita silmänliikkeitä kuten REM-unessa. NREM-uni jaetaan nykyisin kolmeen vaiheeseen, NREM-1, NREM-2 ja NREM-3. Nukkuja s ...

Nukkumatti

Nukkumatti on satujen hahmo, joka heittää unihiekkaa lasten silmiin, niin että lapset hierovat silmiään ja tulevat unisiksi. Nukkumatti on pienikokoinen, ja hänen varusteisiinsa kuuluu yleensä sateenvarjo. Harvinaisempi Suomessa käytetty nimi hah ...

Nukkuminen

Nukkuminen tai uni on heikentyneen tietoisuuden tila, jossa liikkuminen ja reaktiot ulkomaailmaan ovat rajoittuneita ja aistiärsykkeet suurimmaksi osaksi suljettu pois tietoisuudesta. Unessa on kevyempiä ja syvempiä vaiheita, ja joinakin hetkinä ...

Oneiromantia

Oneiromantia merkitsee unista ennustamista. Oneiromantia on unientulkinnan menetelmä, jonka avulla halutaan nähdä tulevia tapahtumia. Raamatussa unia käytetään monesti jonkinlaisina enteinä tai viesteinä. Esimerkiksi Paavali saa kehotuksen suunna ...

REM-uni

REM-uni on yksi nukkumisen vaihe, jonka aikana tapahtuu suurin osa unien näkemisestä. REM-unen aikana kehon lämpötila, pulssi ja hengitys ovat epäsäännöllisiä ja autonominen hermosto aktivoituu muutenkin. REM-unesta voidaan erottaa faasinen vaihe ...

Selkouni

Selkouni on unta, jota nähdessään henkilö tiedostaa näkevänsä unta. Useimmiten selkounessa pystytään myös jossain määrin vaikuttamaan unen sisältöön, esimerkiksi liikkumaan unimaailmassa oman mielen mukaan tai vuorovaikuttamaan unihahmojen kanssa ...

Siesta

Siesta on varsinkin lämpimän ilmasto­vyöhykkeen maissa yleinen keskellä päivää, tavallisimmin lounasruokailun jälkeen pidetty lepo­aika. Monet seikat viittaavat siihen, että ihmisellä on geneettinen taipumus pitää siesta; itse asiassa päivittäin ...

Sisäinen kello

Aivojen hypotalamuksessa sijaitseva elimistön sisäiseksi tai biologiseksi keskuskelloksi kutsuttu hermosolujen joukko säätelee elimistön fysiologista vuorokausirytmiä eli sirkadiaanista rytmiä. Myös yksittäisten solujen sisäiset solukellot auttav ...

Somnolenssi

Somnolenssi tarkoittaa voimakasta uneliaisuuden tunnetta, tilaa, jossa henkilö on nukahtamisen partaalla tai hänellä on tarve nukkua erittäin pitkiä aikoja. Somnolenssista kärsivä henkilö voi kokea mikrounia.

Sopor

Sopor eli horros tarkoittaa syvää unta, josta nukkujaa ei helposti saa hereille kuin enintään hetkellisesti. Tilan voivat aiheuttaa esimerkiksi unilääkkeet. Sanasta johtuvat myös termit soporoosi ja soporoosinen, "horroksissa oleva", "horteinen". ...

Suuri unikirja

Suuri unikirja on Artemidoros Daldislaisen 100-luvulla kirjoittama unien tulkinnan opas. Artemidoksen mukaan unet ovat yksilöllisiä ja valveilla ollessa tapahtuneet asiat vaikuttavat unien symboliikkaan. Näin hän osoittaa olevansa tietoinen siitä ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →