ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 225

Nollasummapeli

Nollasummapeli on peliteoreettinen tilanne, jossa yhden toimijan voitot ovat aina pois muilta toimijoilta. Peliä kutsutaan nollasummapeliksi, koska kaikkien pelaajien tappioiden ja voittojen summa on aina nolla ja jotta pelaajien keskuudesta saat ...

Päämies–agentti-ongelma

Päämies–agentti-ongelmalla tarkoitetaan taloustieteessä tilannetta, jossa päämies palkkaa agentin toimimaan puolestaan epätäydellisen tai epäsymmetrisen informaation vallitessa. Tyypillinen esimerkki on työnantaja, joka ei pysty valvomaan, kuinka ...

Rationaalinen ignoranssi

Rationaalinen ignoranssi tarkoittaa taloustieteissä ja erityisesti julkisen valinnan teoriassa esimerkiksi osakkeenomistajan tai jonkin ryhmittymän tietoista valintaa passiviteetista. Esimerkiksi osakeyhtiöissä äänestyskäyttäytyminen varsinkin la ...

Rikkinäinen puhelin

Rikkinäinen puhelin, juoruämmä tai juoru on lasten seuraleikki. Leikkijät kokoontuvat riviin tai jonoon, ja toisessa päässä oleva kuiskaa haluamansa viestin seuraavalle. Tämä kuiskaa sen eteenpäin, kunnes päästään rivin tai jonon loppuun. Lopuksi ...

Sitoutumisen eskalaatio

Sitoutumisen eskalaatio on päätännässä oleva vinouma, jossa vääräksi osoittautuvaan päätökseen sitoutumista jatketaan, koska siihen on jo panostettu niin paljon. Termiä käytetään kuvaamaan esimerkiksi huonoa päätöksentekotapaa yritystoiminnassa, ...

Vapaamatkustajan ongelma

Vapaamatkustajan ongelma on tilanne, jossa yksittäinen toimija hyötyy muiden panostuksesta antamatta omaa osuuttaan. Esimerkiksi henkilö, joka ei maksa matkastaan julkisessa kulkuvälineessä on vapaamatkustaja, koska hän käyttää palvelua, joka on ...

Yhteismaan ongelma

Yhteismaan ongelma on tilanne, jossa vapaasti kaikkien saatavilla olevan resurssin yhteiskäyttö johtaa sen ylikulutukseen: kuluttaessaan vapaata resurssia kuluttaja saa sen hyödyn itselleen mutta tämän resurssin kulumisen haitat jakautuvat kaikki ...

Semiotiikka

Semiotiikka eli merkkioppi on filosofinen suuntaus, joka tutkii merkkien, kuten sanojen, semantiikkaa eli merkkien merkitystä, syntaksia eli yhdistelysääntöjä ja pragmatiikkaa eli tilannekohtaista merkitystä ja käyttöä.

Tarton–Moskovan semioottinen koulukunta

Tarton–Moskovan semioottinen koulukunta on semioottisen tutkimuksen perinne, joka tunnetaan erityisesti sen piirissä tehdystä poikkitieteellisestä tutkimustyöstä semiotiikan ja varsinkin kulttuurisemiotiikan alalla. Kulttuurisista merkkijärjestel ...

Aktanttimalli

Aktanttimalli on eräs merkityksen tarkastelemiseen tarkoitettu narratiivinen malli. Aktanttimallin avulla voidaan tunnistaa yksittäisten kertomusten noudattamia yleisempiä tai ”syvemmällä tasolla” vaikuttavia kaavoja. Ajatus tällaisista merkityks ...

Allegoria

Allegoria eli vertauskuva tai vertauksellinen esitystapa on kirjallisuudessa tai kuvataiteissa käytettävä symbolistinen kuvaustapa, jossa alkuperäinen käsite tai idea korvataan toisella. Nimitystä allegoria käytetään myös tällaisen esitystavan mu ...

Atomisemiotiikka

Atomisemiotiikka on 1980-luvun alussa syntynyt semiotiikan sovellus, joka tarkastelee mahdollisuuksia suunnata tiedottava tai varoittava viesti etäiseen tulevaisuuteen – vähintään 10 000 vuoden päähän – sellaisena, että viestin alkuperäinen merki ...

Biosemiotiikka

Biosemiotiikka on tiede, semiotiikan haara, joka tutkii semioottisia prosesseja ja eliöiden elämää suhteessa niiden ympäristöön, Umweltiin. Nykyisen biosemiotiikan mukaan kaikki eliöt muodostavat eräänlaisen merkkiprosessin eli semioosin. Sen kla ...

Denotaatio

Denotaatio on semiotiikassa, logiikassa ja kielitieteessä käytetty käsite, jolla tarkoitetaan merkin ensisijaista, ilmeistä tai pinnallista merkitystä ilman tulkitsijan antamia subjektiivisia lisämerkityksiä. Luonnollisessa verbaalissa kielessä m ...

Ekfrasis

Ekfrasis on laajassa mielessä kirjallinen ja retorinen esitystapa, jonka avulla jotain esitetään kuvallisesti tai figuratiivisesti. Ekfrasis tarkoittaa ennen kaikkea taideteoksen kirjallista kuvausta, kuvan kuvaamista, sanallista deskriptiota. Ek ...

Generatiivisen kulun teoria

Generatiivisen kulun teoria on A. J. Greimasin kehittämä merkityksen muodostumisen monitasomalli. Semiotiikan alaan kuuluva malli käsittää kolme tasoa: semio-narratiivisen syvätason, semio-narratiivisen pintatason ja diskursiivisen tason. Tasot o ...

Konnotaatio

Konnotaatio on sanan perusmerkitykseen liittyvä assosiatiivinen eli mielleyhtymällinen sivumerkitys. Kielitieteellisen merkitysopin ja yleisen merkkitieteen lisäksi tätä termiä käytetään myös logiikassa, jossa se tarkoittaa käsitesisältöä.

Kukkaiskieli

Kukkaiskieli oli 1800-luvun loppupuolella tapa välittää salattuja viestejä seurusteluikäisten välillä. Siinä tiettyihin kukkiin liitettiin tiettyjä ominaisuuksia ja tunteita. Näitä assosiaatioita julkaistiin pieninä kirjasina viktoriaanisen ajan ...

Kulttuurisemiotiikka

Kulttuurisemiotiikka on semiotiikan erityinen tutkimushaara, joka tutkii eri kulttuurien ja eri aikakausien merkitysjärjestelmien rakenteita ja näiden rakenteiden sisäisiä suhteita sekä suhteita toisiin kulttuurisiin merkkijärjestelmiin. Kahden k ...

Merkityksen isotopia

Merkityksen isotopia tarkoittaa semiotiikassa laajasti ymmärrettynä merkityksen moniselitteisyyttä ja sen ilmaisemisen ja hyödyntämisen keinoja tekstissä, kielessä ja kulttuurissa. Isotopia perustuu siihen, että on olemassa merkitysten luokkien j ...

Merkitys

Merkitys on sekä arkiajattelun että semiotiikan ja kielifilosofian käyttämä käsite. Arkiajattelussa merkitys voi viitata jonkin asian arvoon, sisältöön, konkreettiseen tai abstraktimpaan viitattuun kohteeseen eli referenttiin, tai sanan merkityks ...

Merkki

Merkki on asia, joka viittaa johonkin toiseen asiaan. Amerikkalainen filosofi Charles S. Peirce jakoi merkit kolmeen perusluokkaan ns. merkkien toinen trikotomia: symboleihin, jotka ovat totunnaisesti tai sopimuksenvaraisesti yhteydessä edustamaa ...

Mestariteos

Mestariteos on poikkeuksellisen hyvänä pidetty teos tai sellainen, jota voidaan pitää taiteilijan uran parhaana. Tunnettuja mestariteoksia ovat Leonardo Da Vincin Mona Lisa, Michelangelon Daavid, Ludwig van Beethovenin Yhdeksäs sinfonia, William ...

Metafora

Metafora on kielikuva eli trooppi, jossa kahta toisiinsa liittymätöntä sanaa samaistetaan ilman kuin -sanaa. Metaforasta esimerkkejä ovat lausahdus "Hän on aurinkoni" tai "tuolin jalka". Metaforassa tapahtuu merkityssiirtymä, jonka johdosta se er ...

Semanttis-pragmaattinen dysfasia

Semanttis-pragmaattisella kielihäiriöllä tarkoitetaan häiriötä puheen merkityssisällön ymmärtämisessä. Kyse on tiedon käsittelyn ongelmasta johtuvasta kokonaisvaltaisesta viestinnän häiriöstä. Semanttis-pragmaattinen kielihäiriö on abstraktiin aj ...

Strukturaalista semantiikkaa

Strukturaalista semantiikkaa on A. J. Greimasin vuonna 1966 julkaisema, sittemmin strukturalismin ja semiotiikan klassikoksi ja koulukunnan lähtökohdaksikin katsottu strukturalismin esitys. Monia tutkimusryhmiä ja seminaareja on muodostunut teoks ...

Symbolinen analyysi

Symbolinen analyysi on metateoria, kuinka käyttää tulkintoja symbolien välisten suhteiden ymmärtämissä. Symbolista analyysia voidaan tehdä tietokoneella automaattisten työkalujen avulla tai sitä voi tehdä ihminen.

Yleisen kielitieteen kurssi

Yleisen kielitieteen kurssi on Ferdinand de Saussuren pitämä kielitieteellinen luentosarja ja sen kuulijoiden muistiinpanojen pohjalta toimitettu yleisen kielitieteen klassikoksi muodostunut teos. De Saussure luennoi kurssia Geneven yliopistossa ...

Sosiologia

Sosiologia on yhteiskuntatiede, jonka tutkimuskohteena on ihmisten keskinäinen vuorovaikutus, sosiaalinen toiminta yhteisöissä ja kokonaisten yhteiskuntien rakenteen ja toiminnan tutkimus. Sosiologiaa sanotaan refleksiiviseksi tieteeksi. Refleksi ...

Abilenen paradoksi

Abilenen paradoksi ei ole varsinainen paradoksi vaan käsite, joka kuvaa peliteoreettista tilannetta, jossa ryhmä ihmisiä päätyy yhteisestä sopimuksesta tekemään sellaista, jota kukaan ryhmästä ei oikeastaan halua, koska kaikki kuvittelevat siten ...

Agnotologia

Agnotologia on oppi joka tutkii mielipiteiden tai kansan/kansanosan harhauttamista tieteellisillä tuloksilla tai väittämillä. Stanfordin yliopiston professori Robert Proctor on ehdottanut epätarkan tai harhaanjohtavan tieteen tarkoituksellisesti ...

Alkohologia

Alkohologia on oppi alkoholista ja sen vaikutuksista. Helsingin yliopistossa järjestettiin alkohologian kursseja, jonka suorittanut voimistelunopettaja sai antaa raittiusopetusta kouluissa terveysopin yhteydessä. Voimistelunopettajien koulutukses ...

Altruismi

Altruismi tarkoittaa epäitsekästä ja pyyteetöntä toimintaa, jossa toisen hyvä asetetaan oman edun edelle. Altruismin vastakohta on egoismi. Termin esitti ranskalainen filosofi Auguste Comte vuonna 1851, jolloin hän määritteli altruismin uhrautumi ...

Anomia

Anomia on "tila missä yhteisö antaa hyvin vähän moraalista johdatusta yksilöille". Se on yhteisön ja yksilön välisten siteiden rappeutuminen, esim. kontrolloimaton syöksykierre missä sosiaalinen identiteetti pirstaloituu ja vallitsevat arvot hylä ...

Anteeksipyyntö

Anteeksipyyntö on tapa osoittaa katumusta normin rikkomisesta tai sosiaalisesta virheestä. Anteeksipyynnön tavoitteena on saada anteeksipyynnön kohde antamaan tekijälle anteeksi. Anteeksipyyntöä voi edeltää rikkomuksen tehneen henkilön kokema tun ...

Artikulaatiotyö

Artikulaatiotyö -käsitteen on alun perin ottanut käyttöön yhdysvaltalainen sosiologi Anselm Strauss tutkiessaan työtä eri osastoilla useissa San Franciscon sairaaloissa. Tämän tutkimusraportin mukaan työ koostuu useista työlinjoista, jotka sisält ...

Assimilaatio (sosiologia)

Assimilaatio on ihmisyksilön tai ryhmän sulauttamista tai sulautumista enemmistökulttuuriin, jolloin yksilö tai ryhmä omaksuu valtakulttuurin kielen, tavat, arvot ja käyttäytymismallit. Assimilaatioon vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi: uskon ...

Autistien oikeuksien päivä

Autistien oikeuksien päivä on 18. kesäkuuta vietettävä kansainvälinen juhla- ja kampanjapäivä. Autistien oikeuksien päivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2005 autismin kirjolaisia edustavien brittiläisten järjestöjen Aspies for Freedom ja A ...

Avainkokemus

Avainkokemus on nuoren sukupolven yhteinen kokemus, joka sitoo sukupolven yhteen. Kokemus vaikuttaa sen kokeneiden koko elämään. Käsite levisi sosiologiseen sanastoon, kun saksalainen Karl Mannheim käytti sitä artikkelissa ” Das Problem der Gener ...

Backlash (sosiologia)

Backlash on voimakas vastareaktio jollekin poliittiselle tai sosiaaliselle ilmiölle tai kehityskululle, joka on saavuttanut suosiota ja näkyvyyttä. Käsitteen yleistymisen taustalla on Susan Faludin vuonna 1991 julkaistu kirja "Backlash: The Undec ...

Chicagon sosiologinen koulukunta

Chicagon sosiologisen koulukunnan kiinnostuksen kohteena oli ihmisten elämä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Suuri siirtolaisuus ja nopea kaupungistuminen muuttivat elämää, ja koulukunnan piirissä tutkittiin niiden vaikutuksia. Tutkimusmenetelm ...

Critical legal studies

Critical legal studies -liike oli 1970- ja 1980-luvuilla Yhdysvalloissa vaikuttanut oikeusajattelun tapa, joka kehittyi amerikkalaisen oikeusrealismin kritiikistä. CLS kritisoi vallitsevia oikeusjärjestelmiä, ja se pohjautuu hyvinkin erilaisiin j ...

Diskurssianalyysi

Diskurssianalyysi tarkoittaa analyysiä, joka kohdistuu kirjoitettuun, puhuttuun tai merkein viestittyyn kielen käyttöön tai muuhun merkittävään semioottiseen tapahtumaan. Näitä kutsutaan vaihtelevasti määritellen nimityksellä diskurssi. Olennaine ...

Elitismi

Elitismi viittaa käsitteenä yhteiskunnalliseen tai poliittiseen valta-asemaan tai sitä kannattavaan suuntaukseen. Elitismin mukaan eliittien muodostuminen on toivottavaa ja nykyisten eliittien asemaa sekä erioikeuksia on järkevää suojella. Esimer ...

Elämäntapa

Elämäntapa on yksilölle tai yhteisölle tunnusomainen tapa elää tai toimia. Sosiologiassa elämäntapa on arkielämän tapahtumasarja merkityksineen ja pyrkimyksineen. Elämäntapa sisältää ihmissuhteet, pukeutumisen, kulutustottumukset ja viihteen. Elä ...

Erakko

Erakko on yhteiskunnasta syrjään vetäytynyt ihminen. Usein hän elää luonnon helmassa kaukana muista ihmisistä. Ihminen voi erakoitua vapaaehtoisesti esimerkiksi uskonnollisista tai ekologisista syistä, saadakseen elää luonnon rauhassa ja hiljaisu ...

Erdősin luku

Erdősin luku ilmaisee kuinka kaukana matemaatikko sijaitsee tuotteliaasta matemaatikosta Paul Erdősista tieteellisen tekstin kirjoittajana. Erdősillä itsellään on luku 0. Ne, jotka ovat kirjoittaneet yhteisen artikkelin Erdősin kanssa, saavat Erd ...

Esikoinen

Esikoinen on ihminen, joka on vanhempiensa vanhin lapsi. Varsinkin aikaisemmin sanaa esikoinen saatettiin kuitenkin käyttää niin, että esikoinen on aina miespuolinen ja vanhempiensa ensimmäinen poika on esikoinen, vaikka hänellä olisi vanhempia s ...

Establishment

Establishment tarkoittaa vallitsevaa yhteiskunnallista järjestelmää, ja varsinkin sen valtaa pitäviä. Yleensä käsitteellä viitataan vakiintuneeseen yhteiskuntajärjestykseen sekä joukkoon talouselämän tai politiikan johtohenkilöitä, jotka muodosta ...

Etnometodologia

Etnometodologia on sosiologinen Harold Garfinkelin vuonna 1954 luoma käsite ja suuntaus, jossa tarkastellaan yksilöiden arkielämässään noudattamia sääntöjä. Etnometodologiasta jalostui omaksi tutkimusalakseen 1960- ja 1970-luvuilla keskustelunana ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →