ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 226

Henkilöpalvonta (sosiologia)

Henkilöpalvonta, myös henkilönpalvonta, henkilökultti, tarkoittaa henkilön nostamista erityisasemaan muita ylemmäksi. Henkilöpalvontaa esiintyy muun muassa popkulttuurissa, uskonnollisissa yhteisöissä, ja erityisen paljon sitä on käytetty poliitt ...

Henkimaailma

Henkimaailma on yliluonnollinen maailma, jolla tarkoitetaan uskontoihin, totemismiin, šamanismiin, spiritualismiin ja okkultismiin kuuluvia ei-fyysisiä todellisuuden tasoja. Ajatus henkimaailmasta on esiintynyt jossain muodossa kaikissa kulttuure ...

Heuristiikka

Heuristiikka on kognitiivisen psykologian määrittelemä epäformaali menetelmä ongelmanratkaisuun. Heuristiikkaa käytetään metodina, joka johtaa yleensä varsin nopeasti riittävän lähelle parasta mahdollista lopputulosta. Heuristiikkaa ovat esimerki ...

Ihmisviha

Ihmisviha eli misantropia on yleisesti inhoa, epäuskoa tai vihaa ihmislajia kohtaan. Termiä voidaan myös käyttää niistä, jotka itse pakenevat, tai eristäytyvät ihmisistä, edellä mainituista syistä. Sana tulee kreikan sanoista μίσος ja άνθρωπος. M ...

Ikärakenne

Ikärakenne kuvaa ihmisten ikää tietyn alueen sisällä. Ikärakennetta kuvataan usein ikäpyramidilla, johon luokitellaan, kuinka paljon minkäkin ikäisiä ihmisiä on. Ikärakenteesta voidaan muun muassa tarkastella onko populaation kanta kasvussa tarka ...

Joukkoliike

Joukkoliike on suuren joukon mukaansa tempaava liike, jonka tavoitteena on tavallisesti yhteiskunnan muuttaminen. Joukkoliikkeet voi jakaa yleisiin ja erityisiin joukkoliikkeisiin. Yleiset joukkoliikkeet eli kulttuuritrendit ovat organisoimattomi ...

Julkinen sosiologia

Julkinen sosiologia on sosiologian ala, jossa teoreettinen ymmärrys yhdistetään käytännön toimintaan. Julkisen sosiologian käsite nousi keskusteluun Yhdysvaltojen sosiologisen yhdistyksen kokouksessa vuonna 1988. Yhdistyksen silloinen puheenjohta ...

Julkisuus

Julkisuudella on useita määritelmiä riippuen aihealueesta jossa termiä käytetään. Teoreettisesti julkisuuden voidaan nähdä olevan sosiaalisen elämän alue, jonne kokoonnutaan saamaan tietoa, keskustelemaan ja tunnistamaan yhteiskunnan ongelmia ja ...

Kadotettu sukupolvi

Kadotettu sukupolvi oli ryhmä yhdysvaltalaisia kirjailijoita, jotka nousivat tunnetuiksi 1920-luvulla ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ryhmän keskuspaikka oli Pariisi, ja sen tunnetuimpia kirjailijoita olivat Ernest Hemingway ja F. Scott Fitzge ...

Kansanliike

Kansanliike on laajalti kansan keskuuteen levinnyt liike. Se on joukkoliike, joka pitkäaikaisesti, voimakasta yhteenkuuluvuutta tuntien, mutta usein löyhästi organisoituna pyrkii erilaisin toimin joko synnyttämään yhteiskunnassa tiettyjä perustee ...

Karismaattinen johtajuus

Karismaattinen johtajuus tai karismaattinen auktoriteetti on sosiologi Max Weberin luoma käsite, jolla tarkoitetaan johtajuutta, joka perustuu yksilön erityiselle pyhyydelle, sankaruudelle tai poikkeukselliselle luonteelle ja hänen esittämälleen ...

Kasvatussosiologia

Kasvatussosiologia on tutkimusala, jolla on yhteyksiä sekä sosiologiaan että kasvatustieteeseen. Kasvatussosiologiassa tutkitaan sekä mikro- että makrotasolla kasvatukseen liittyviä sosiaalisia suhteita ja sosiaalisia rakenteita, kuten luokkahuon ...

Kaupungistuminen

Kaupungistuminen on yhteiskunnallinen ilmiö, jossa kaupungeissa asuvan väestön osuus kokonaisväestöstä kasvaa. Kaupungistumiseksi kutsutaan myös uusien kaupunkien syntyä ja kehittymistä. Kaupungeiksi kutsuttuja yhteisöjä on ollut olemassa jo vuos ...

Kaupunkisosiologia

Kaupunkisosiologia on sosiologian tutkimusalue, jossa tarkastellaan ihmisten vuorovaikutusta kaupungeissa. Siinä pyritään luomaan kaupunkien rakenteita, prosesseja, muutoksia ja ongelmia koskevaa tutkimustietoa suunnittelun ja päätöksenteon tueks ...

Kollektiivinen tietoisuus

Kollektiivinen tietoisuus tarkoittaa niitä normeja ja arvoja, jotka ovat yhteisiä kaikille yhteiskunnan jäsenille. Käsitteen loi sosiologi Émile Durkheim. Hänen mukaansa kollektiivinen tietoisuus on yhteiskunnallisen järjestyksen perusta kaikissa ...

Konfliktiteoria

Konfliktiteoriat ovat yhteiskuntatieteiden näkökulmia, jotka korostavat sosiaaliryhmän sosiaalista, poliittista tai materiaalista epätasa-arvoa, kritisoivat laajaa sosiaalipoliittista järjestelmää tai jotka muuten vähättelevät rakenteellisen funk ...

Ksenniaalit

Ksenniaalit eli xenniaalit on mikrosukupolvi, jonka edustajat ovat syntyneet X-sukupolven ja millenniaalien välisessä taitekohdassa 1970-luvun lopussa ja 1980-luvun alussa. Ksenniaalit omaavat molempien naapurisukupolviensa piirteitä samastumatta ...

Kulkuri

Kulkuri on vakinaista asuinpaikkaa ja työtä vailla kuljeskeleva ihminen, kulkumies, maankiertäjä tai kiertolainen. Aikaisemmin kulkureita kohdeltiin irtolaisina, nykyään usein laittomina siirtolaisina, jos he ylittävät valtakunnanrajoja matkoilla ...

Kulttuurien sulatusuuni

Kulttuurien sulatusuuni tarkoittaa yhteiskuntaa, joka on muodostunut maahanmuuttajien kulttuurien sulautuessa yhteen. Termiä käytetään yleisimmin Yhdysvaltoihin suuntautuneen siirtolaisuuden yhteydessä tarkoittamaan monenlaisten maahanmuuttajakul ...

Kuusi erottavaa askelta

Kuusi erottavaa askelta tarkoittaa ajatusta, että kuka tahansa ihminen voi saada yhteyden kehen tahansa muuhun enintään kuudesta lenkistä muodostuvan yhteysketjun välityksellä. Ajatuksen on alkujaan esittänyt unkarilainen kirjailija Frigyes Karin ...

Kuviteltu yhteisö

Kuviteltu yhteisö on ihmisryhmä, jota pitää koossa usko yhteisön olemassaoloon. Yhteisö ei perustu ihmisten päivittäiseen kanssakäymiseen tai henkilökohtaisiin siteisiin ja se on olemassa vain jos jäsenet samaistavat itsensä siihen niin tunnetaso ...

Kylähullu

Kylähullu on ihminen, jonka käyttäytyminen ja olemus poikkeavat sosiaalisen yhteisönsä normistosta. Poikkeava elämäntapa, pukeutuminen, erikoislaatuiset teot tai ajatukset ovat tehneet henkilöstä kylähullun, ja siten yhteisön kiinnostuksen ja ker ...

Lahjatalous

Lahjataloudessa vallitseva tavaroiden ja palveluiden vaihdon muoto ei perustu julkilausuttuun sopimukseen vaihtoon vastaamisesta jollain tietyllä tavalla, vaan hyödykkeet tai palvelut luovutetaan lahjan tapaan ilman selkeästi määriteltyä vastasuo ...

Lapsettomuus

Lapsettomuus tarkoittaa, että henkilöllä ei ole biologisia tai adoptiolapsia. Ensin mainittu on biologista lapsettomuutta, jälkimmäinen sosiaalista lapsettomuutta. Lapsettomuus on useimmiten tahatonta eli se ei johdu siitä, ettei ihminen olisi ha ...

Lapsinero

Lapsinero on lapsi, joka on nuoresta iästään huolimatta yhden tai useamman alan mestari. Eräs määritelmä lapsinerolle on henkilö, joka kymmenenteen ikävuoteen mennessä kykenee osoittamaan asiantuntevuutta alalla, joka on tavallisesti aikuisten ha ...

Lääketieteellinen malli

Lääketieteellinen malli on prosessi, jossa lääkärit tai muut terveydenhuollon ammattilaiset parhaan käytettävissä olevan tiedon pohjalta parasta taitoaan käyttäen hoitavat potilaita sekä neuvovat ja koordinoivat hoitoja, joiden tarkoituksena on t ...

Maallistuminen

Maallistuminen tai sekularisaatio on yhteiskunnan muuttumista siten, että uskonnolliset arvot ja instituutiot väistyvät ja ne korvautuvat ei-uskonnollisilla arvoilla ja maallisilla instituutioilla. Maallistumisen teesi viittaa käsitykseen, että y ...

Maaltamuutto

Maaltamuutto on yhteiskunnallinen rakennemuutos, jossa väestö siirtyy maaseudulta taajamiin. Se liittyy maatalouden koneellistumiseen, tilakoon kasvuun ja ylipäänsä siirtymiseen vähemmän työvoimaa vaativiin viljelymenetelmiin. Suomessa maaltamuut ...

Marxilainen sosiologia

Marxilainen sosiologia viittaa sosiologian harjoittamiseen marxilaisesta näkökulmasta. Marxismi itsessään voidaan ymmärtää sekä poliittisena filosofiana että sosiologiana, erityisesti niiltä osin kuin se pyrkii pysymään tieteellisenä, järjestelmä ...

Matkalaukkulapsi

Matkalaukkulapsi eli kolmannen kulttuurin kasvatti on henkilö, joka on asunut osan lapsuudestaan toisessa kulttuurissa tai maassa kuin mistä hänen vanhempansa ovat kotoisin. Lapsi omaksuu eri kulttuurien tapoja, mutta ei koe kuuluvansa täysin mih ...

Matteus-vaikutus

Matteus-vaikutus tai Matteus-efekti tarkoittaa etujen kasautumista niille, joilla niitä on jo ennestään. Nimitystä käytti ensi kertaa yhdysvaltalainen sosiologi Robert K. Merton vuonna 1968. Nimitys tulee Uuden testamentin Matteuksen evankeliumin ...

Medikalisaatio

Medikalisaatio eli lääketieteellistyminen merkitsee yhtäältä lääketieteen vahvistumista, toisaalta elämäntapahtumien ja poikkeavuuksien lääketieteellistämistä. Medikalisaatiossa lääketieteen valta laajenee aiemmin ei-lääketieteellisinä pidetyille ...

Mentaliteetti

Mentaliteetti tarkoittaa yksilön, ihmisryhmän tai kansan henkistä kokonaisasennetta ja mielenlaatua. Mentaliteetin käsitettä käytetään ajoittain sosiologiassa, sosiaalihistoriassa, historiassa ja sosiaalipsykologiassa kuvaamaan jonkin ihmisryhmän ...

Metodologinen individualismi

Metodologinen individualismi on sosiologian tutkimussuunta. Se korostaa yksilön valintojen ja yksilön intentionaalisten ja motivationaalisten tekijöiden osuutta sosiaalisissa ilmiöissä. Metodologinen individualismi näkee yhteiskunnan ja kaikki yh ...

Misogynia

Misogynia on naisiin ja tyttöihin kohdistuva asenne, jota yleisesti kuvaa aliarvostus tai suoranainen viha eli naisviha. Sanaa on käytetty 1650-luvulta alkaen. Misogynia voi liittyä kulttuuriin, jossa mies kasvatetaan pitämään itseään ylempiarvoi ...

Myöhäismoderni

Myöhäismoderni pyrkii kuvaamaan joidenkin pitkälle kehittyneiden nykyajan yhteiskuntien tilaa. Sen kontekstissa yhteiskuntien tilaa pidetään modernin jatkumona selvästi erilaisen uuden ajan sijaan. Myöhäismodernia määrittävät kompleksiset, globaa ...

Neutralisaatiotekniikka

Neutralisaatiotekniikka eli rikoksen selittelytavat on kriminologiassa käytetty lähestymistapa, jossa tutkitaan sitä, miten rikoksia tekevät henkilöt järkeistävät tekonsa itselleen ja pyrkivät vakuuttamaan myös muut tekonsa oikeutuksesta. Neutral ...

Normaalibiografia

Normaalibiografialla tarkoitetaan yleisesti hyväksyttyä ja "normaalina" pidettyä ihmisen elämänkaarta. Normaalibiografia on vaihdellut ajasta ja kulttuurista riippuen. Teollisen ajan länsimaisena normaalibiografiana pidetään yleisesti seuraavaa m ...

Normi (sosiologia)

Normi viittaa sosiologisissa teorioissa yleensä sellaisiin vuorovaikutuksen muotoihin, joiden välityksellä yhteisö saa jäsenensä toimimaan tai ajattelemaan tietyllä yhdenmukaisella tavalla. Normi määritellään "säännöiksi, joita ryhmä käyttää määr ...

Oravanpyörä

Oravanpyörä on vertauskuva loputtomalle ja turhalta tuntuvalle toiminnalle. Erityisesti sitä käytetään kritisoitaessa stressaavia töitä sekä elintasokilpailuun ja kuluttamiseen pohjautuvaa yhteiskuntaa. Osa työntekijöistä vierastaa työ- ja kulutu ...

Personalismo

Personalismo on latinalaisamerikkalainen poliittisten johtajien ympärille rakennettu henkilökultti. Siihen liittyy usein poliittisten puolueiden, ideologioiden ja perustuslaillisten hallitusten etujen syrjäyttäminen lojaalisuudesta yhtä johtajaa ...

Poikkeavuus

Poikkeavuudella tarkoitetaan sosiologisessa kontekstissa toimintaa tai käytöstä, joka rikkoo kulttuurisia normeja, kuten muodollisesti säädettyjä sääntöjä tai epämuodollisia sosiaalisten normien rikkomuksia. Näiden sääntöjen syntyminen, muuttumin ...

Radikaali sosiologia

Radikaali sosiologia on 1960-luvulla lähinnä Yhdysvalloissa alkunsa saanut sosiologian suuntaus. Tärkeitä sytykkeitä radikaalin sosiologian synnylle olivat monet yhteiskunnalliset liikkeet, kuten naisliike, rauhanliike ja opiskelijaliike sekä mar ...

Rakenteellinen funktionalismi

Rakenteellinen funktionalismi on laaja näkökulma sosiologiassa ja antropologiassa, joka tulkitsee yhteiskuntaa rakenteena, joka koostuu toisiinsa liittyvistä osista. Funktionalismi lähestyy yhteiskuntaa kokonaisuutena, johon sen osat vaikuttavat. ...

Rautahäkki

Rautahäkki on Max Weberin kehittämä käsite, joka viittaa sosiaalisen elämän lisääntyneeseen järkeistämiseen erityisesti länsimaisissa kapitalistisissa yhteiskunnissa. Yksilöt jäävät ansaan rautahäkkiin järjestelmissä, jotka perustuvat puhtaasti p ...

Ristipaine

Ristipaine tarkoittaa sosiologisena käsitteenä ihmiseen kohdistuvaa sosiaalista painetta, joka aiheutuu moniarvoisen demokraattisen yhteiskunnan ristiriitaisista normeista. Ristipaineen aiheuttajia voivat esimerkiksi olla yksilön kuuluminen monee ...

Ruokatabu

Ruokatabu on ruoka tai juoma, jonka nauttiminen on tabu eli kiellettyä kulttuurisista tai uskonnollisista syistä. Ruokatabut ovat sosiaalisia kieltoja eivätkä perustu yksilön omiin mieltymyksiin. Ruokatabu voi kieltää jonkin ruoan syömisen pysyvä ...

Ryhmä (kansatiede)

Ryhmä on kansatieteessä noin 30–50:n, enintään alle sadan, samansukuisen ihmisen joukko. Se on yleensä klaani tai laajennettu perhe. Joskus pygmien ja sanien kaltaisilla kiertelevillä metsästäjä-keräilijöillä on ryhmiin perustuva yhteiskunta. Ryh ...

Seksisymboli

Seksisymbolilla tarkoitetaan tunnettua julkisuuden henkilöä, jota yleisesti pidetään seksuaalisesti vetovoimaisena. Erityisesti elokuvateollisuudessa seksisymboleilla on aina ollut tärkeä rooli. Ensimmäisinä naispuolisina seksisymboleina pidetään ...

Sisarusten välisen syntymäjärjestyksen vaikutus

Sisarusten välisellä syntymäjärjestyksellä on vaikutuksia. Perheen vanhin lapsi on esikoinen, nuorin kuopus. Länsimaissa 18 % lapsista on vanhempiensa ainoita lapsia.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →