ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 228

Skyline

Skyline on pilvenpiirtäjien muodostama maisema, jossa tavallisesti näkyy kaupungin siluetti. Käsitykset siitä, mikä luokitellaan skylineksi ja mikä ei, vaihtelevat.

Ympäristöfilosofia

Ympäristöfilosofia on filosofian ala, jonka tutkimuskohteita ovat erilaiset luontoon ja ympäristönsuojeluun liittyvät eettiset, esteettiset ja yhteiskuntafilosofiset kysymykset. Modernin ympäristöfilosofian katsotaan syntyneen 1960- ja 1970-lukuj ...

Syväekologia

Syväekologia on maailmankatsomus, joka korostaa ihmisen yhteenkuuluvuutta luonnon kanssa. Syväekologian mukaan elämää tulee kunnioittaa ja luonnolla ja biodiversiteetillä on itseisarvo. Ihmisillä ei katsota olevan oikeutta tyydyttää toissijaisia ...

Ympäristöestetiikka

Ympäristöestetiikka on filosofisen estetiikan ja ympäristöfilosofian osa-alue, joka tutkii erityisesti luonnon esteettistä arvottamista. Kuten muutenkin estetiikassa, kyse on jonkin kohteen arvottamisesta kauniina. Tässä tapauksessa kohteena voi ...

Ympäristöetiikka

Ympäristöetiikka on 1960-luvulta asti kehittynyt ympäristöfilosofian ja soveltavan etiikan osa-alue, joka käsittelee ihmisten ja luonnon suhteeseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Se liittyy läheisesti ekologiaan, ympäristölainsäädäntöön, ympärist ...

Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatus on kasvatuksellista toimintaa, jonka tarkoitus on tukea elinikäistä oppimisprosessia siten, että yksilöiden tai yhteisöjen arvot, tiedot, taidot sekä toimintatavat muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi. Se antaa yleiskuvan si ...

Ekorunous

Ekorunous eli ekolyriikka on voimakkaan ekologisesti painottunutta tai informoitunutta runoutta. Monet runoilijat, runot ja runokokoelmat käsittelevät ympäristöhuolia. Mutta termi "ekorunous" on ilmestynyt yleiseen kielenkäyttöön vasta 2000-luvun ...

FEE Suomi

FEE Suomi on ympäristökasvatuksen edistämiseen, kehittämiseen ja tukemiseen erikoistunut asiantuntijajärjestö. Järjestö on perustettu vuonna 1990. FEE Suomi tekee työtä sen puolesta, että Suomessa yhä laajenevalla joukolla kasvattajia on halua ja ...

Luontopolku

Luontopolku on virkistyskäyttöön tarkoitettu polku tai reitti, jonka varrella on vieressä sijaitsevan luonnon ominaisuuksia selittäviä opastekylttejä. Yleensä se on nimensä mukaisesti itsenäinen polku vaikka voikin liittyä myös laajempaan retkeil ...

Syötävä Puisto

Syötävä Puisto on kaikille avoin, talkoovoimin ylläpidetty hyötykasvipuutarha Mustikkamaalla Helsingissä. Syötävä Puisto perustettiin vuonna 2014 osana Maaseudun Sivistysliiton kolmivuotista teemaa Paikan tuntu käyttämällä paikan adoptio -toimint ...

Vihersilta

Vihersilta on silta, johon on kylvetty tai istutettu kasvillisuutta ja jonka tarkoitus on auttaa eläimiä ylittämään tie. Vihersiltojen avulla yritetään säilyttää eläinten ekologiset käytävät, joita myöten eläimet pystyvät kulkemaan ja levittäytym ...

Ympäristötaide

Ympäristötaide on rakennettuun kulttuuriympäristöön tai luonnonympäristöön tehtyä taidetta. Ympäristötaideteos voi olla myös teko, tapahtuma tai prosessi. Ympäristötaiteeksi voidaan sanoa myös ekologisia asioita käsittelevää taidetta. Ympäristöta ...

Kivien tasapainotus

Kivien tasapainotus on ympäristötaidemuoto, jossa kiviä kasataan toistensa päälle esteettisiin, tasapainoisiin muodostelmiin. Tunnettuja kivien tasapainottajia ovat muun muassa Bill Dan, Andy Goldsworthy ja Adrian Gray.

Sissiviljely

Sissiviljely tarkoittaa julkisilla paikoilla tai muiden mailla tapahtuvaa viljelyä. Se voidaan lukea osaksi kaupunkiviljelyä ja on yleensä melko pienimuotoista. Tyypillisesti sissiviljely tapahtuu hylätyillä tai maanomistajan hoitamatta jättämill ...

Ympäristötekniikka

Ympäristötekniikka on poikkitieteellinen tekniikan laji, jonka tavoitteena on hyödyntää erilaisia teknisiä ratkaisuja ympäristön laadun ja ihmisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Historiallisesti ympäristötekniikka on liittynyt rakennustekniikan koul ...

AdBlue

AdBlue on ureasta ja kemiallisesti puhdistetusta vedestä tehtävän liuoksen kauppanimi. Liuoksen vahvuus on 32.5 %. Sitä käytetään dieselkäyttöisten ajoneuvojen pakokaasujen typen oksidien päästöjen alentamiseen. AUS32:ta luullaan usein virheellis ...

Ajoneuvon vaihtoehtoiset polttoaineet

Ajoneuvot voivat toimia erilaisilla kaasuilla, kuten maakaasulla, nestekaasulla tai biokaasulla. Polttomoottori voi toimia myös kaasumaisella vedyllä. Häkäkaasulla toimivia polttomoottoriautoja käytettiin Suomessa viime sodan aikana. Näissä häkä ...

Bioreaktori

Bioreaktori on laite, joka ylläpitää biologisen prosessin toimintaolosuhteita jonkin tehtävän suorittamiseksi. Ympäristötekniikassa bioreaktorilla eli biosuotimella tarkoitetaan laitetta, johon johdetaan jätevettä puhdistettavaksi ja jonka puhdis ...

Hiilidioksidipäästöt

Hiilidioksidipäästöt syntyvät palamisreaktioissa, joista lopputuotteena on muun muassa hiilidioksidikaasua. Hiilidioksidipäästöt ovat lisääntyneet fossiilisten polttoaineiden käytön lisääntymisen mukana. Myös esimerkiksi liha, maito, maatalous ja ...

Kantoaineprosessi

Kantoaineprosessi on biologinen vedenkäsittelyprosessi, jossa biologiset reaktiot tapahtuvat kantoaineen pinnalla elävän bakteeripopulaation ansiosta.

Lähilaskeumamalli

Lähilaskeumamallien avulla pyritään selvittämään jonkin lähteen, kuten tehtaan piipuun, aiheuttamat saasteleviämiset lähiympäristössä. Stationaarisen lähilaskeumallin mukaan epäpuhtauspitoisuuksien keskihajonta kasvaa ja normaalijakauma levenee t ...

Matalaenergiatalo

Matalaenergiatalo on rakennus, jonka tilojen lämmitykseen kuluvan energian kulutus on tavanomaista pienempi, korkeintaan 60 kWh/m² vuodessa eli puolet rakennusmääräykset täyttävän omakotitalon keskimääräisestä kulutuksesta. Määritelmä on Euroopas ...

Romuttaminen

Romuttaminen tarkoittaa elinkaarensa päähän tulleiden rakennelmien, koneiden ja laitteiden, kuten laivojen, autojen tai kylmäkoneiden tarkoituksellista hajottamista tai purkamista. Suomen sanaa romuttaminen ei yleensä käytetä rakennuksista, vaan ...

Savukaasu

Savukaasut ovat polttamisessa savukanavista poistuvia kaasuja. Puhtaan palamisen tuotteita ovat pääasiassa hiilidioksidi ja vesihöyry. Lisäksi savukaasuissa on typpeä ja happea. Pieni osuus palamistuotteista voi olla typen ja rikin oksideja, häkä ...

Sääennusteohjaus

Sääennusteohjaus on rakennuslämmityksen ohjausmenetelmä, jonka toimintaperiaatteen mukaisesti joka aikayksikköä kohden lasketaan tarvittava lämmöntarve paikallisten sääennusteiden perusteella. Yhdistämällä tietoja rakennuksen fysiikasta sekä ilma ...

Vesistön säännöstely

Vesistön säännöstely on menettely, jolla säädellään vesistöaltaassa olevaa veden määrää, läpivirtausta tai vedenpinnan korkeutta. Säännöstely voidaan toteuttaa rakentamalla jokeen tai järven luusuaan pato- tai voimalaitosrakenteita. Esimerkiksi S ...

Vesitalous

Vesitalous on vesivaroihin tai niiden käyttöön kohdistuvaa tutkimusta, tekniikkaa ja suunnittelua. Vesitaloudellinen tutkimus perustuu hydrologiseen, maantieteelliseen ja muuhun luonnontieteelliseen sekä ihmistieteelliseen tutkimukseen. Vesitalou ...

Vetytalous

Vetytaloudella viitataan energian siirtämiseen ja varastointiin molekylaarista vetyä käyttäen. Erityisesti termiä käytetään puhuttaessa maaöljypohjaisten liikennepolttoaineiden korvaamisesta kestävämmällä ratkaisulla. Vetyä voidaan valmistaa esim ...

Ympäristötiede

Ympäristötiede on ympäristöä ja ympäristöongelmia tutkiva tieteenala. Sen rajaukset vaihtelevat, mutta laajimmillaan käsitettynä ympäristötieteisiin voidaan lukea kaikki tieteet, jotka tutkivat fysikaalista ja orgaanista ympäristöä.

Alue ja ympäristö

Alue ja ympäristö on aikakauslehti, joka julkaisee alue- ja ympäristötutkimuksen artikkeleita sekä kirjoituksia yhteiskunta- ja kulttuuriteoreettisen tutkimuksen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen aloilta. Kahdesti vuodessa ilmestyvä ...

Biodiversiteetti

Biodiversiteetti eli biologinen monimuotoisuus tarkoittaa maapallon tai sen jonkin osan elollisen luonnon monimuotoisuutta. Yleinen biodiversiteetin mittari on lajirunsaus eli alueen lajien lukumäärä. Biodiversiteettiin kuuluu myös lajin sisäinen ...

Biogeokemiallinen kierto

Biogeokemiallinen kierto tarkoittaa kemiallisten aineiden, kuten hiilen, hapen ja fosforin, kiertoa eliöiden ja elottoman ympäristön välillä. Eliöt ottavat aineita maaperästä ja ilmasta ja aineet kulkevat ravintoketjuissa ja verkoissa. Aineita pa ...

Biopuhdistus

Biopuhdistus tarkoittaa biologisten organismien kuten bakteerien, sienten tai kasvien käyttöä esimerkiksi pilaantuneen maaperän puhdistamiseen. Usein tässä käytetään hyödyksi mikrobeja. Sienikunnostuksessa käytetään hyväksi valkolahosieniä, joita ...

Denitrifikaatio

Denitrifikaatio on biologinen prosessi, jossa anaerobiset bakteerit hajottavat nitraatteja ja nitriittejä typpikaasuksi tai vaihtoehtoisesti typpioksidiksi. Denitrifikaatio vapauttaa siten typpeä ilmakehään. Denitrifikaatiota suorittavia bakteere ...

Elinkaariarviointi

Elinkaariarvioinnilla tarkoitetaan tuotteen tai palvelun sen koko elinkaaren ympäristövaikutuksien tutkimista raaka-aineen hankinnasta tuotteen hylkäämiseen asti. Elinkaariarviointi kehitettiin alun perin selvittämään ympäristönäkökohdasta tuotte ...

Global Assessement on Biodiversity and Ecosystem Services -arviointiraportti

Global Assessement on Biodiversity and Ecosystem Services -arviointiraportti on YK:n alaisuudessa toimivan IPBES:n laatima ympäristön tilannetta käsittelevä raportti, joka julkistettiin Unesco:n päämajassa Pariisissa 6.5.2019. Luken mukaan raport ...

Ilmastoahdistus

Ilmastoahdistus tarkoittaa ahdistustilaa, jossa henkilö kokee ilmastonmuutokseen liittyvien asioiden uhkaavan häntä. Ilmastoahdistus on merkittävä osa ympäristöahdistuksen ilmiötä. Ilmastoahdistus on osa ilmastonmuutoksen psyykkisiä vaikutuksia. ...

Ilmastotoiminta

Ilmastotoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jota ihmiset tekevät yhdessä muiden kanssa saadakseen aikaan yhteiskunnallista muutosta ilmastokriisin hidastamiseksi ja ilmastokriisin seurauksien hillitsemiseksi. Ilmastokriisiä voi torjua liittymällä ...

Timo Järvikoski

Timo Antero Järvikoski on suomalainen ympäristösosiologi ja Oulun yliopiston yhteiskuntatieteen emeritusprofessori. Järvikoski tuli ylioppilaaksi Turun normaalilyseosta 1966. Hän opiskeli sosiologiaa Turun yliopistossa valmistuen valtiotieteen ka ...

Jäämä

Jäämä tarkoittaa elimistöön jäänyttä yhdistettä, joka on joko hajoamatonta tai myrkyllistä. Jäämiä voi saada esimerkiksi elintarvikkeista. Euroopan Unionin alueella jäsenvaltiot sopivat yhteisesti, mistä elintarvikkeista näytteet otetaan sekä nii ...

Kaukokulkeutuminen

Kaukokulkeutuminen tarkoittaa haitallisten aineiden, kuten happamoittavien ilmansaasteiden, lyijyn, radioaktiivisen saasteen tai muiden epäpuhtauksien, leviämistä päästölähteistä pitkiä matkoja laajoille alueille. Yleisimmin kaukokulkeutumisella ...

Pekka Kauppi

Pekka Kauppi on ympäristötieteen ja metsätieteen tutkija. Hän on ollut ympäristönsuojelun professori Helsingin yliopistossa vuodesta 1997 lukien.

Paula Kivimaa

Paula Kivimaa on suomalainen ympäristötieteilijä, joka toimii Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessorina. Hän on myös osa-aikainen brittiläisen Sussexin yliopiston erikoistutkija. Kivimaa on Suomen ilmastopaneelin jäsen, jossa roolissa hän ke ...

Kontaminaatio

Kontaminaatio tarkoittaa ei-toivotun osatekijän läsnäoloa esimerkiksi materiaalissa, kappaleessa tai luonnonympäristössä. Yleensä kontaminaatiosta seuraa erilaisia haittavaikutuksia tai riskejä. Kontaminaatiota aiheuttavaa tekijää kutsutaan konta ...

Kuivalaskeuma

Kuivalaskeuma on märkälaskeuman vastakohta. Kuivalaskeumassa happamoittavat yhdisteet laskeutuvat maahan pölyn mukana tai kaasuna. Kuivalaskeuma on painovoiman aiheuttamaa laskeutumista. Happamoittavat aineet voivat kulkea myös ilmavirtojen mukan ...

Maaperän pilaantuminen

Maaperän pilaantuminen tarkoittaa sellaista haitallisen aineiden aiheuttamaa maaperän saastumista, josta voi aiheutua haittaa tai vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Pilaantumisen vakavuus riippuu mm. maaperässä olevien haitta-aineiden ...

Typensidonta

Typensidonta on prosessi, jossa ilmakehässä tai muualla oleva molekyylimuotoinen typpi muutetaan eliöille sopivaan muotoon. Näitä muotoja ovat ammoniakki, typpioksidit ja nitraatit. Luonnossa tämän prosessin tekevät typensitojabakteerit. Typensit ...

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry on perustettu helmikuussa 1994 Tampereella. Seuran tarkoituksena on edistää yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta ja toimia ympäristöopintoja harjoittavien ja niistä kiinnostuneiden valt ...

Ympäristöahdistus

Ympäristöahdistus tarkoittaa vaikeita tuntemuksia ympäristöongelmiin liittyen. Ympäristötuhot ja niiden uhka aiheuttavat monissa ihmisissä ahdistusoireita, pelkoa ja huolta. Ympäristöahdistuksen oireet muodostavat skaalan. Yhdessä päässä ovat vak ...

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL on suomalainen ympäristöalalla toimivien luonnon- tai ympäristötieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ammattiliitto. YKL kuuluu keskusjärjestö Akavaan. Edunvalvontaa tehdään Ylemmät Toimihenkilöt ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →