ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 232

Paul Watson

Paul Watson on kanadalaissyntyinen eläin- ja luontoaktivisti. Hän on Sea Shepherd Conservation Societyn perustaja ja puheenjohtaja. Watson on yksi tunnetuimmista eläin- ja luontoaktiveisteista maailmassa. Hän on ollut puolustamassa valaita, haita ...

Bentso(a)pyreeni

Bentsopyreeni eli BaP on orgaaninen yhdiste ja se kuuluu polysyklisiin aromaattisiin hiilivetyihin. Yhdiste on palavaa ja huoneenlämmössä se on olomuodoltaan vaaleankeltaista kiteistä ainetta. Sen kemiallinen kaava on C 20 H 12. Bentsopyreenista ...

Bentso(e)pyreeni

Bentsopyreeni eli BeP on orgaaninen yhdiste, joka kuuluu polysyklisiin aromaattisiin hiilivetyihin. Yhdiste on palavaa ja huoneenlämmössä se on olomuodoltaan valkoista tai väritöntä kiteistä ainetta. Sen kemiallinen kaava on C 20 H 12. Bentsopyre ...

CFC-yhdisteet

CFC-yhdisteet eli freonit ovat kemiallisia yhdisteitä, jotka muodostuvat kloorista, fluorista ja hiilestä. Klooratut ja/tai fluoratut hiilivedyt ovat molekyylipainoltaan pieninä yhdisteinä kaasumaisia, pidempinä ketjuina nestemäisiä tai vahamaisi ...

Kreosootti

Kreosootti on yleisnimitys useille korkean lämpötilan avulla puusta, kivihiilestä tai kreosoottipensaan pihkasta valmistetuille kemiallisille aineille. Näissä aineissa on jopa satoja erilaisia kemiallisia yhdisteitä, kuten polysyklisiä aromaattis ...

Kryseeni

Kryseeni kuuluu polysyklisiin aromaattisiin hiilivetyihin ja se koostuu neljästä bentseenirenkaasta. Yhdiste on palavaa ja se esiintyy huoneenlämmössä värittöminä - vaaleanruskeina kiteinä tai jauheena. Kryseenistä käytetään myös nimiä bentsofena ...

Perfluoratut alkyyliyhdisteet

Perfluorialkyyliyhdisteet ovat yhdisteitä, joissa hiilivetyketjun kaikki vetyatomit on korvattu fluorilla. Ne kuuluvat PFAS-yhdisteiden ryhmään. PFAS-yhdisteitä käytetään monissa teollisuus- ja kuluttajatuotteissa. Niillä on vettä, likaa ja rasva ...

Polyklooratut dibentsodioksiinit

Polyklooratut dibentso- p -dioksiinit eli lyhyemmin mutta epätarkasti dioksiinit ovat halogenoituja orgaanisia yhdisteitä, joissa kaksi kloorattua bentseenirengasta on liittynyt yhteen kahden happiatomin välityksellä. Ne tunnetaan ympäristömyrkky ...

Polyklooratut dibentsofuraanit

Polyklooratut dibentsofuraanit ovat dioksiinien kaltaisia kloorattuja yhdisteitä, jotka ovat hyvin kestäviä ympäristössä, eivät hajoa helposti elimistössä, ja erittyvät äärimmäisen hitaasti. Rasvaliukoisina ne kertyvät ravintoketjuissa, niin että ...

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet ovat yhteen liittyneistä aromaattisista renkaista koostuvia hiilivetyjä. PAH-yhdisteitä syntyy, kun orgaaninen aine, esimerkiksi puu, palaa epätäydellisesti. Monet PAH-yhdisteet aiheuttavat s ...

Raskasmetalli

Raskasmetalli on yleisnimitys erilaisille ympäristölle ja terveydelle haitallisille metalleille ja puolimetalleille, joilla on suuri tiheys, massa ja järjestysluku. Raskasmetalli ei ole virallinen tieteellinen termi, koska tieteilijät eivät koska ...

Tetraetyylilyijy

Tetraetyylilyijy 4) on orgaaninen lyijy-yhdiste, joka nimensä mukaisesti on rakenteeltaan Et 4 Pb, missä Et on etyyli CH 3 CH 2 - ja Pb lyijy. Tetraetyylilyijy on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön, viskoottinen neste. Tetraetyylilyijy ei ...

Torjunta-aine

Torjunta-aineilla tarkoitetaan yleensä aineita, joita käytetään kasvitautien, rikkakasvien ja tuhohyönteisten torjunnassa. Torjunta-aineen toiminta perustuu yleensä myrkyllisyyteen. Suomessa valvotaan torjunta-aineiden käyttöä ja tutkitaan torjun ...

Ympäristömyrkky

Ympäristömyrkky on aine, joka on eliöille haitallista jo pieninä pitoisuuksina. Yleensä ympäristömyrkyiksi luokitellaan raskasmetallit ja haitalliset orgaaniset yhdisteet. Osa niistä on torjunta-aineita, joita tarkoituksella levitetään ympäristöö ...

Inger Andersen

Inger la Cour Andersen on tanskalainen ekonomisti ja ympäristönsuojelija. Hän on johtanut vuodesta 2015 Kansainvälistä luonnonsuojeluliittoa ja vuodesta 2019 YK:n ympäristöohjelmaa. Sitä ennen hän oli tehnyt pitkän uran Maailmanpankissa.

Tim Flannery

Tim Flannery on australialainen kirjailija, nisäkästutkija, tutkimusmatkailija ja ympäristönsuojelija. Flannery esiintyy usein julkisesti puhuen etenkin maapallon ilmaston lämpenemisestä. Flanneryn on sanottu löytäneen enemmän uusia eläinlajeja k ...

Madison Grant

Madison Grant oli yhdysvaltalainen lakimies, historioitsija ja antropologi, joka tunnetaan etenkin eugeniikan ja luonnonsuojelun alalla tekemästään työstä. Eugeenikkona Grant edusti niin sanottua tieteellistä rasismia ja ajoi maahanmuuttolakien t ...

Riikka Karppinen

Riikka Karppinen on suomalainen poliitikko ja ympäristövaikuttaja. Hän on vihreiden varapuheenjohtaja sekä toisen kauden kunnanvaltuutettu ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Sodankylässä. Poliittisen työnsä ohella Karppinen on tullut tunnetuksi kak ...

James Lovelock

James Ephraim Lovelock on riippumaton brittiläinen tiedemies, kirjailija, ympäristönsuojelija ja tulevaisuudentutkija. Lovelock tunnetaan parhaiten Gaia-hypoteesistaan, jonka mukaan Maa toimii eräänlaisen superorganismin tavoin itseään säätelevän ...

José Lutzenberger

José Lutzenberger oli brasilialainen ympäristönsuojelija. Hän oli Brasilian ympäristöministeri vuosina 1990–1992. Hän toimi varsinkin Amazonin sademetsän suojelun puolesta ja sai Brasilian luopumaan ydinvoimaohjelmastaan. Hän sai Right Livelihood ...

John Muir

John Muir oli skottisyntyinen yhdysvaltalainen luonnontutkija, kirjailija ja yksi varhaisimmista luonnonsuojelun uranuurtajista Amerikassa. Hänen kirjeensä, esseensä ja kirjansa ovat saavuttaneet laajan lukijakunnan. Erityisen tunnettuja ovat Joh ...

Laurance Rockefeller

Laurance Spelman Rockefeller oli yhdysvaltalainen liikemies, filantrooppi ja ympäristönsuojelija. Hän oli John D. Rockefeller, Jr.:n poika ja John D. Rockefellerin pojanpoika, ja hänen sisaruksensa olivat Abby, John III, Nelson, Winthrop ja David ...

David Mayer de Rothschild

David Mayer de Rothschild on brittiläinen ympäristönsuojelija, ekologi ja seikkailija. Hän kuuluu kuuluisaan Rothschildien pankkisukuun. Hänen isänsä on Evelyn de Rothschild. Hän on saanut useita tunnustuksia ja muun muassa Maailman talousfoorumi ...

Ernst Rudorff

Ernst Rudorff oli saksalainen säveltäjä, kapellimestari, musiikkipedagogi ja luonnonsuojelija. Rudorff sai ensimmäiset pianotunnit Berliinissä kummitädiltään Marie Lichtensteinilta, joka oli Clara Schumannin ystävä. Kun opettaja meni naimisiin ja ...

Sheila Watt-Cloutier

Sheila Watt-Cloutier on kanadalainen inuittivaikuttaja, joka toimi vuosina 2002–2006 Inuittien sirkumpolaarisen komitean puheenjohtajana. Hän on nostanut useasti esille ilmaston lämpenemisen vaikutuksen arktisiin kulttuureihin. Lisäksi hän oli ai ...

Douglas Tompkins

Douglas Rainsford Tompkins oli yhdysvaltalainen liikemies ja luonnonsuojelija. Hän oli perustamassa The North Face- ja Esprit-vaateyrityksiä. Tompkins asui toisen vaimonsa Krisin kanssa 1990-luvulta lähtien Etelä-Amerikassa, missä he keskittyivät ...

Aggressiivinen ilmanäytteenotto

Aggressiivinen ilmanäytteenotto on näytteenottotapa, jossa pinnoille laskeutuneita pienhiukkasia nostetaan uudelleen ilmaan näytteenottotapahtumaa varten. Menetelmässä voidaan nostaa hiukkaset esimerkiksi lehtipuhaltimella ja pitämään ilmassa hit ...

Biologinen näyte

Biologisia näytteitä kerätään erilaisista virtavesi- ja järviympäristöistä sekä rannikkovesistä. Pääosa näytteenotosta palvelee kansalliseen lainsäädäntöön tai kansainvälisiin sopimuksiin perustuvia vesistöjen tilan pitkäaikais-seurantoja ja vesi ...

Jätevesinäyte

Jätevesinäyte on yleisemmin yhdyskuntajätevesistä, teollisuusjätevesistä sekä kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien lähtevästä vedestä otettu näyte. Jätevesinäytteitä otetaan velvoite- ja kuormitustarkkailun yhteydessä. Lisäksi jäteveden puh ...

Maaperänäytteenotto

Maaperänäytteenotto on tärkeä vaihe, kun selvitetään tutkittavan alueen maaperän haitta-ainepitoisuutta ennen siihen liittyviä toimenpiteitä tai maaperän kunnostuksen yhteydessä. Kunnostuksen yhteydessä näytteitä otetaan, jotta massojen pois kulj ...

Näytteenotto ulkoilmasta

Näytteenottoa ulkoilmasta tehdään, kun ilmanlaadun mittauksilla tutkitaan lähipäästöjä sekä eri maiden välistä kaukokulkeumaa. Niiden perusteella arvioidaan ilmansaasteiden vaikutuksia ihmisen terveyteen sekä päästörajoituksien vaikutuksia ilmanl ...

Näytteet kiinteistä jätteistä

Näytteitä kiinteistä jätteistä otetaan jätemateriaalin ominaisuuksien karakterisointia varten. Silloin pitkällä ajanjaksolla otetaan tyypillisesti useita osanäytteitä sekä tehdään laadunvalvontaa, jolloin muutamista näytteistä kootaan kokoomanäyt ...

Pohjavesinäytteenotto

Pohjavesinäytteenottotutkimuksia tehdään vedenhankintaan liittyvissä selvityksissä, pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten tarkistuksissa, pohjaveden suojeluun liittyvissä tutkimuksissa, pohjaveden laadun velvoitetarkkailussa tai pohjaveden p ...

Päästömittaukset

Päästömittauksia ovat erilaisten päästöjen määrittämiseksi ja seuraamiseksi tehtävät mittaukset. Päästömittauksia ovat mm. kaasujen ja hiukkasten mittaukset erilaisissa teollisuus- ja jätteenpolttolaitoksissa esimerkiksi viranomaisten määräyksist ...

Vesi- ja sedimenttinäytteenotto

Vesi- ja sedimenttinäytteenotto a tehdään pää-asiassa pitkäaikaisseurantoja varten. Ne liittyvät joko jätevesien, vesistörakentamisen ja vesistöjen muun käytön vaikutusten velvoitetarkkailuihin tai kansainvälisiin sopimuksiin ja Suomen lainsäädän ...

Ympäristönäytteenotto

Ympäristönäytteenotto ratkaiseva vaihe ympäristötutkimuksissa, eikä siinä tehtyjä virheitä voi enää korjata myöhemmissä työvaiheissa. Näytteenoton suurin haaste on edustavien näytteiden ottaminen. Siksi näytteenotto on suunniteltava huolellisesti ...

Ympäristötaloustiede

Ympäristötaloustiede soveltaa taloustieteen menetelmiä ympäristönsuojelua koskeviin kysymyksiin. Tyypillisiä tutkimuskohteita ovat muun muassa ilmansaasteet, vesistönsuojelu, ympäristömyrkyt, jätteet ja ilmastonmuutos. Ympäristötaloustieteeseen l ...

Cleantech

Cleantech eli "puhdas teknologia" tarkoittaa tuotteita, palveluita, prosesseja ja teknologioita, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ehkäisevät tai vähentävät liiketoiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia. Esimerkkejä energiatehok ...

EMAS

EMAS on johtamisjärjestelmä, joka auttaa organisaatiota ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan. Sen avulla organisaatio voi myös osoittaa ympäristönsuojelunsa tason kehittymisen. Järjestelmä on käytössä Euroopan unionissa ja ETA-maissa. S ...

Kiertotalous

Kiertotalous ymmärretään yleisesti lineaarisen talousmallin vaihtoehdoksi. Kiertotalouden tavoitteena on, että talous toimii ympäristön kantokyvyn rajoissa. Tämä tapahtuu pitämällä materiaalit ja tuotteet mahdollisimman pitkään kierrossa niin, et ...

Sternin raportti

Sternin raportti on ekonomisti Nicholas Sternin Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle laatima 700-sivuinen raportti, joka käsittelee ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisia talousvaikutuksia. Raportti on tullut tunnetuksi laajimpana ja eniten kesk ...

Vihreä bruttokansantuote

Vihreä bruttokansantuote on bruttokansantuotteen rinnalle kehitetty vihreän talouden tunnusluku, joka yrittää ottaa huomioon taloudellisen kasvun ympäristövaikutukset. Siinä näkyvät ympäristössä tapahtuneet muutokset ja tulojen jakautuminen eri v ...

Martin Weitzman

Martin Lawrence "Marty" Weitzman oli yhdysvaltalainen taloustieteilijä. Hänet tunnetaan erityisesti merkittävänä ympäristötaloustieteen teoreetikkona. Hän toimi taloustieteen professorina Harvardin yliopistossa vuodesta 1989 kuolemaansa asti. Wei ...

BSCI (yritysvastuujärjestelmä)

Business Social Compliance Initiative on yritysten johtama yritysten tehtaita tarkastava vastuujärjestelmä. Eurooppalainen yritysten liitto, Foreign Trade Association, nykyisin Amfori, perusti järjestelmän vuonna 2003 tarjotakseen yrityksille vas ...

SA8000 (yritysvastuujärjestelmä)

SA8000 on järjestöjen johtama yritysten tehtaita tarkastava vastuujärjestelmä. Sen perusti vuonna 1997 yhdysvaltalainen järjestö Social Accountability International. SA8000 kattaa 62 valtiossa sijaitsevat 3 598 yritystä, joilla työskentelee 1 951 ...

Öljyntorjunta-alus

Öljyntorjunta-alus on öljyn torjuntaan rakennettu tai muutettu vene tai laiva, joka on varustettu öljyntorjuntalaitteistolla. Aluksella voidaan torjua kokonaan tai osittain vesistössä tapahtuneen öljyonnettomuuden tai pienemmän -päästön vahinkoja.

Väyläalus Letto

Väyläalus Letto on Ouluun sijoitettu suuri väylänhoitoalus, jonka toiminta-alueeseen kuuluu Pohjanlahti. Väylien kunnossapidon lisäksi alusta käytetään paljon jäänmurtotehtävissä. Letolla on myös valmius öljyntorjuntaan ja se on varustettu kahdel ...

Louhi (öljyntorjunta-alus)

Monitoimialus Louhi on öljy- ja ympäristövahinkojen torjuntaan sekä Suomen merivoimien huoltotehtäviin käytetty alus. Sitä käytetään esimerkiksi merikaapelin laskuun ja sukellustoimintaan. Aluksen omistaa Suomen ympäristökeskus ja aluksen miehist ...

Vartiolaiva Merikarhu

VL Merikarhu oli Suomenlahden merivartioston vartiolaiva. Merirajan valvonnan ja Suomenlahdella partioinnin lisäksi alusta käytettiin ympäristön valvonta- ja suojelutehtävissä. Aluksessa on kiinteä öljyntorjuntajärjestelmä ja se pystyy toimimaan ...

Väyläalus Seili

Väyläalus Seili on Meritaito Oy:n väylänhoitoalus, jonka toiminta-alueeseen kuuluu Suomenlahti. Väylien kunnossapidon lisäksi alusta käytetään myös jäänmurto- ja hinaustehtävissä ja siinä on valmius öljyntorjuntaan. Sen kaksi 360 astetta kääntyvä ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →