ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 247

Olemus

Olemus tarkoittaa metafysiikassa sitä ominaisuutta tai ominaisuusjoukkoa, joka tekee jostakin oliosta tai substanssista sen, mitä se pohjimmiltaan on, ja joka sillä on välttämättä oltava ollakseen olemassa. Vastakohtana ovat aksidentaaliset omina ...

Olio (filosofia)

Olio on filosofinen käsite, joka viittaa johonkin asiaan tai entiteettiin. Laajimmassa merkityksessä olio samaistuu entiteettiin. Rajoitetummassa merkityksessä oliot tulkitaan entiteettiä kapea-alaisemmiksi: oliot ovat jotakin, joilla voi olla om ...

Ominaisuus

Ominaisuus viittaa filosofiassa, logiikassa ja matematiikassa entiteetin, olion tai substanssin jonkin piirteen abstraktioon selvennä. Esimerkiksi punaisella oliolla on ”punaisuuden” ominaisuus. Ominaisuuksilla voi olla edelleen omia ominaisuuksi ...

Ousia

Ousia on antiikin filosofiasta peräisin oleva filosofinen termi, joka tarkoittaa olemusta. Termistä on keskusteltu kristillisessä teologiassa erityisesti kolminaisuusopin tulkintojen yhteydessä. Kreikan kielen sana on feminiininen preesensin part ...

Paatos

Paatos on antiikin Kreikasta peräisin oleva termi, joka tarkoittaa alun perin jonkin kohteena olemista, kokemista ja kärsimistä. Retoriikassa paatos on yksi kolmesta suostuttelun välineestä eetoksen ja logoksen ohella. Paatoksessa on kyse vetoami ...

Palingenesis

Palingenesis tai palingenesia on antiikin filosofiasta peräisin oleva termi, jota on käytetty myös teologiassa, politiikassa ja biologiassa. Sen alkuperäinen merkitys viittaa uudelleensyntymiseen.

Partikulaari

Partikulaari eli yksilöolio tarkoittaa metafysiikassa universaalin eli yleiskäsitteen yksittäistä ilmentymää. Esimerkiksi jokainen yksittäinen omena on omenan universaalin ilmentymä, ja Sokrates on ihmisen universaalin ilmentymä. Muun muassa P. F ...

Partikularismi (tietoteoria)

Partikularismi viittaa tietoteoriassa lähestymistapaan, joka kiinnittää huomion siihen, mitä tiedetään, sen sijasta, miten se tiedetään. Partikularisti kysyy siis ”mitä tiedämme?” ennen kuin ”kuinka tiedämme?”. Partikularismi on eräs vastaus ns. ...

Perheyhtäläisyys

Perheyhtäläisyys on Ludwig Wittgensteinin kielifilosofian käsite. Wittgensteinin mukaan on olemassa paljon yleisnimiä, joita ei voida soveltaa olioihin minkään yksinkertaisen säännön mukaisesti. Olioilla, joista tällaista yleisnimeä käytetään, ei ...

Personalismi

Personalismi on filosofinen ajatusmalli, joka kuvaa ihmisen persoonan ainutlaatuisuutta luonnossa, etenkin verrattuna eläimiin. Tärkeää personalismille on, että ihmiset eivät ole abstrakteja yksilöitä vaan yhtä aikaa yhteisöllisiä ja yksilöllisiä ...

Perususkomus

Perususkomus tarkoittaa tietoteoreettisessa fundamentalismissa uskomusta, joka on oikeutettu mutta ei saa oikeutustaan muilta uskomuksilta. Fundamentalismin mukaan kaikkien uskomusten tulee olla oikeutettuja, jotta niihin voisi uskoa. Näin kaikki ...

Philosophia perennis

Philosophia perennis eli perenniaalinen filosofia on ajatus siitä, että tietyt filosofiset ajatukset toistuvat historiassa aikakaudesta ja kulttuurista riippumatta. Ajatuksen mukaan on olemassa tiettyjä universaaleja ja ikuisia totuuksia, jotka k ...

Predikaatti (logiikka)

Predikaatti tarkoittaa logiikassa jotain, mitä voidaan sanoa jonkinlaisena määreenä jostakin. Usein predikaatti tarkoittaa näin samaa kuin ominaisuus. Predikaattilogiikassa predikaatti voi olla joko entiteetin ominaisuus tai entiteettien välinen ...

Prohairesis

Prohairesis tai proairesis on stoalaisen filosofian keskeisiä käsitteitä. Se tarkoittaa rationaalista kykyä hyväksyä tai hylätä ulkoisia vaikutelmia. Käsitteellä on keskeinen merkitys stoalaisen etiikan kannalta: olemme moraalisesti vastuussa ain ...

Puhetoimitus

Puhetoimitus eli puheakti eli puheteko on kielitieteen ja kielifilosofian käsite. Puhetoimitus tarkoittaa lausumaa, joka ei totea asiantiloja vaan muuttaa niitä. Puhetoimituksia tutkii kielitieteellinen pragmatiikka.

Rationaalisuus

Rationaalisuus tarkoittaa kykyä käyttää subjektiivisen emootion ja objektiivisen tiedon vuorovaikutusta hyödykseen päätöksenteossa vaistojen ja tradition lisäksi tai niiden sijaan. Rationaalisuuteen kuuluu vaihtoehtojen tietoinen ajatuksellinen a ...

Reduktio

Reduktio on termi jota käytetään mm. filosofiassa, historiassa, kemiassa, tietojenkäsittelytieteessä, matematiikassa, fysiikassa, lääketieteessä ja kielitieteessä.

Relativismi

Relativismi eli suhteellisuusajattelu tarkoittaa käsityksiä, joita yhdistää näkemys siitä, että jokin asia on suhteellinen johonkin toiseen seikkaan nähden tai tällaisesta riippuvainen. Esimerkiksi jotkut relativistit katsovat, että ihmiset voiva ...

Satraappi (patafysiikka)

Satraappi on ’patafysiikan edistämisessä kunnostautunut henkilö. Satraappeja valitsee ranskalainen Collège de ’pataphysique -ryhmittymä. Kuuluisia satraappeja ovat esimerkiksi Marcel Duchamp, Man Ray, Umberto Eco ja Jean Baudrillard.

Simuloitu todellisuus

Simuloidulla todellisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa koettu todellisuus tuotetaan keinotekoisesti esimerkiksi tietokoneen avulla, jolloin simuloitua maailmaa ei pysty erottamaan ”todellisesta” maailmasta. Simuloidussa todellisuudessa saattaisi ...

Sisäinen aisti

Sisäinen aisti on tietoteoreettinen termi, joka viittaa introspektion toimintaan. Ajatuksella sisäisestä aistista on selitetty itsetuntemusta perusteiltaan samanlaisena toimintana kuin aistihavainto. Termi esiintyy muun muassa John Lockella, René ...

Sokraattinen dialogi

Sokraattiset dialogit logoi, ”keskustelut Sokrateen kanssa”) ovat antiikin Kreikassa 400- ja 300-lukujen eaa. vaihteessa kehittynyt dialogimuotoa hyödyntävä kirjallisuuden tyylilaji, joka on säilynyt nykypäiviin erityisesti Platonin ja Ksenofonin ...

Sokraattinen ironia

Sokraattinen ironia on ironiaa, joka ilmenee jonkun henkilön teeskennellessä tietämätöntä paljastaakseen toisen tietämättömyyden. Yleensä ironian havaitsee yleisö, mutta ei itse ironian kohde. Kreikan kielen sanaa εἰρωνεία sovellettiin ennen kaik ...

Sokraattinen menetelmä

Sokraattinen menetelmä on Sokrateen kehittämä dialektinen, dialogia hyödyntävä kysely- ja opetusmenetelmä. Se on eräänlainen kyseenalaistava ristikuulustelu tiedon tai mielipiteiden löytämiseksi tai väitteiden kumoamiseksi. Menetelmän on kuvannut ...

Sophismata

Sophismata viittasi keskiajan filosofiassa pulmallisiin lauseisiin, jotka muodostivat ongelman loogiselle analyysille ja kaipasivat ratkaisua. Sana on latinankielinen monikkomuoto kreikan kielen sofismia tarkoittavasta sanasta, mutta siihen ei li ...

Spekulaatio (filosofia)

Spekulaatio tarkoittaa teoreettista ajattelua tai pohdintaa, jolla tarkoitetaan usein myös vähättelevässä merkityksessä kokemuksesta piittaamatonta ajattelutapaa. Alkuperäisessä merkityksessä sana kuitenkin viittaa näkemiseen tai katsomiseen.

Subjekti (filosofia)

Subjekti on olio, jolla on subjektiivisia kokemuksia ja joka on suhteessa muihin entiteetteihin ja saa niiltä informaatiota. Tällöin subjekti on siis havainnoija ja objekti se mitä havaitaan. Logiikassa subjekti on se, josta jotakin väitetään eli ...

Subjektiivisuus

Subjektiivisuudella tarkoitetaan ihmisen omakohtaisesta tulkinnasta tai käsityksestä johtuvaa ja usein myös puolueellista näkemystä, viitaten subjektin näkökulmaan. Subjektiivisuuden vastakohta on objektiivisuus. Filosofiassa subjektiivisuus viit ...

Subliimi

Subliimi eli ylevä on esteettinen kategoria ja tunnetila. Subliimilla viitataan eri asiayhteyksissä johonkin valtavaan, mihin ei voi muita verrata, ja jota ei voi mitata, laskea tai jäljitellä. Laajasti käsitettynä tämä valtavuus voi olla fyysist ...

Substanssi

Substanssi eli perusaines on filosofiassa perinteisen ontologian käsite, jolla tarkoitetaan pysyvää itsenäistä oliota. Substanssi on olio, joka voi olla olemassa itsenäisesti, muista olioista riippumatta. Substanssiteoria joskus substraattiteoria ...

Substraatti (filosofia)

Substraatti on metafysiikan termi, joka tarkoittaa muuttumatonta perustaa tai alustaa, ominaisuuksien kantajaa. Substraatissa on kyse olion olemuksen ytimestä. Substraatin etsimisessä on kyse sen substanssin etsimisestä, joka pysyy silloinkin kun ...

Sui generis

Sui generis on latinankielinen ilmaus, joka tarkoittaa ”omaa lajiaan” tai kirjaimellisesti ”omaa sukuaan”. Se on peräisin skolastisesta filosofiasta, jossa sillä tarkoitettiin ideaa tai entiteettiä, jota ei voitu lukea osaksi jotain suurempaa käs ...

Suku ja laji

Suku ja laji ovat Aristoteleelta peräisin olevia ontologisia luokitteluja. Ne olivat keskeisellä sijalla skolastisessa logiikassa, ja ne ovat vaikuttaneet myöhempään tieteelliseen luokitteluun.

Sulkeistaminen

Sulkeistaminen on fenomenologiassa käytetty käsite arvostelusta pidättymiselle. Sanan alkuperä on epokhe, joka oli antiikin kreikkalaisen filosofian termi.

Supervenienssi

Supervenienssi eli päältävyys, päällätuleminen tai looginen päällekkäisyys on filosofiassa relaatio, joka vallitsee kahden eri tasoisiksi ajatellun ominaisuusluokan välillä. Epämuodollisesti "ylempi" ominaisuusluokka X supervenioi "alempaa" omina ...

Synteettinen

Synteettinen on laatusana, jolla tarkoitetaan synteesillä syntynyttä tai synnytettyä asiaa. Synteettisellä voidaan tarkoittaa myös keinotekoisesti tuotettua, esimerkiksi synteettistä ääntä. Synteettistä käytetään tarkentavana määreenä seuraavissa ...

Synteettinen a priori

Synteettinen a priori -arvostelma on arvostelma, joka voidaan tehdä a priori eli ennen havaintokokemusta, mutta jonka totuus ei perustu sen analyyttisyyteen eli siihen, että arvostelman predikaatti sisältyisi sen subjektiin. Synteettinen apriorin ...

Tahto valtaan

Tahto valtaan on saksalaisen filosofin Friedrich Nietzschen luoma metafyysinen käsite. Se voidaan käsittää maailmankaikkeuden kaikkien aktiivisten prosessien takana olevana voimana, johon kaikki perusvuorovaikutukset voidaan palauttaa. Nietzsche ...

Tarkoitus

Tarkoitus on filosofiassa toiminnan tai ilmiön toivottu tai kausaalisesti ilmenevä lopputulos. Teleologisessa filosofiassa käytetään termiä telos lopullisena tarkoituksena. Tieteellisessä selittämisessä asioiden selittäminen vetoamalla niiden fun ...

Teesi

Teesi on lyhyeen muotoon saatettu väite, väittämä, joka otetaan keskustelun tai väittelyn kohteeksi, tai logiikassa todistettavaksi. Antiteesi on sanojen tai lausekkeiden vastakkaisuuteen perustuva tekstinrakentamisen keino: sanat tai lauseet kuv ...

Tekhne

Tekhne on kreikankielinen sana, joka tarkoittaa taitoa tai sovellettua tiedettä. Filosofisena, tietoteoreettisena terminä sillä viitataan tiedon käytännölliseen sovellukseen. Tekhne on rationaalinen menetelmä, joka liittyy esineiden valmistamisee ...

Teoreettinen ja käytännöllinen filosofia

Kun filosofia syntyi antiikin Kreikassa, kaikki maailmaa koskevan tiedon hankinta luettiin filosofian alaan. Aristoteles jakoi ensimmäisenä tieteet kahteen osaan, teoreettisiin ja käytännöllisiin tieteisiin, mistä on peräisin nykyisinkin yleinen ...

Termi (filosofia)

Termi on filosofinen logiikan alan termi, jolla tarkoitetaan usein käsitettä. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun halutaan välttyä sanaan ”käsite” liittyviltä kognitiivisilta tai kielifilosofilta vivahteilta. Aristoteelisessa logiikassa ...

Tetrafarmakos

Tetrafarmakos eli ”neliosainen lääke” on Epikuroksen ohje sille, kuinka ihminen voi elää onnellisinta mahdollista elämää. Antiikin Kreikassa ”tetrafarmakos” oli alun perin neljästä aineesta - vahasta, talista, piestä ja pihkasta - koostunut sekoi ...

Tiedonintressi

Tiedonintressit ovat Jürgen Habermasin tapa tarkastella elämismaailman kokemusten organisoitumista yhteiskunnalliseksi tiedoksi. Teorian tarkoituksena on paljastaa kaiken tiedon, tietämisen ja tieteellisen tutkimuksen yhteiskunnalliset ja antropo ...

Tosiasia

Tosiasia on yksilöllisestä käsityksestä tai tulkinnasta riippumaton asia. Se on todellisuudessa olemassa oleva vastine todelle väittämälle, ja sen olemassaolo tekee väittämästä toden. Tosiasia on näin asioiden todellinen tila, asiaintila joka val ...

Totuudenkantaja

Totuudenkantaja tarkoittaa filosofiassa sellaista entiteettiä, joka voi olla tosi tai epätosi eikä mitään muuta. Totuudenkantajat ovat niitä totuuksia, joita totuudentekijät tekevät todeksi. Mahdollisia totuudenkantajia ovat esimerkiksi väittämät ...

Totuudentekijä

Totuudentekijä on filosofiassa se entiteetti, jonka ansiosta totuudenkantaja on tosi. Väittämän epätotuudentekijä on se ulkoisen todellisuuden puoli, jonka ansiosta väittämä on epätosi.

Totuusarvo

Totuusarvo on kaksiarvoisessa logiikassa formaalikielen lauseen ominaisuus, joko "tosi" tai "epätosi"; totuusarvoja merkitään usein myös "t" ja "e" tai "1" ja "0". Moniarvologiikoissa totuusarvoja voi olla kolme tai useampia. Tietojenkäsittelytie ...

Totuusehto

Totuusehdolla tarkoitetaan semantiikassa lauseen totuuden välttämättömiä ja riittäviä ehtoja. Totuusehdot pätevät siis silloin ja vain silloin kun lause on tosi. Esimerkiksi lause ”Helsingissä sataa vettä” on totta jos ja vain jos Helsingissä sat ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →