ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 252

Tyhmyyden ensyklopedia

Tyhmyyden ensyklopedia on Matthijs van Boxselin kirjoittama tyhmyyttä käsittelevä kirja. Nimensä mukaisesti kirja on ensyklopediamainen. Kirja jakautuu kahdeksaan jossain määrin itsenäiseen osaan. Nämä osat koostuvat noin sivun mittaisista esseem ...

Tyhmyyden ylistys

Tyhmyyden ylistys on Erasmus Rotterdamilaisen vuonna 1509 kirjoittama essee, joka painettiin ensimmäisen kerran vuonna 1511. Erasmus kirjoitti teoksen alun perin viikon aikana vieraillessaan Thomas Moren luona Bucklersburyssä, mutta muokkasi ja l ...

Valtio (Zenon)

Valtio oli Zenon Kitionilaisen kirjoittama stoalainen filosofinen teos, joka esitti Zenonin näkemyksen ihannevaltiosta. Teos oli antiikin aikana Zenonin tunnetuin, mutta se ei ole säilynyt nykyaikaan. Siitä on kuitenkin säilynyt lainauksia osana ...

Vanhuudesta

Cicero kirjoitti teoksen vuonna 44 eaa., muutama viikko Julius Caesarin murhan jälkeen. Tämä käy ilmi muun muassa Ciceron Atticukselle osoittamista kirjeistä sekä teoksesta De divinatione. Cicero omisti teoksen ystävälleen Atticukselle samoin kui ...

Varmuudesta

Varmuudesta on filosofi Ludwig Wittgensteinin postuumisti julkaistu teos. Teos on koottu Wittgensteinin muistikirjoihinsa kirjoittamista huomautuksista, jotka hän kirjoitti viimeisen puolentoista elinvuotensa aikana, vuoden 1949 syksystä kuolemaa ...

Velvollisuuksista

Velvollisuuksista on Ciceron kirjoittama filosofinen teos, joka käsittelee sitä, mikä on paras tapa elää, käyttäytyä ja hoitaa moraaliset velvollisuudet.

Voiman filosofia

Voiman filosofia on pseudonyymin ”Ragnar Redbeardin” kirjoittama vuonna 1890 julkaistu kirja. Redbeard puoltaa vahvasti luonnonvalintaa, moraalittomuutta ja hedonismia. Redbeard hylkää perinteiset ajatukset ihmis- ja luonnonoikeuksista ja esittää ...

Wittgensteinin hiilihanko

Wittgensteinin hiilihanko on vuonna 2001 ilmestynyt kirja. Teoksen nimi juontuu vuonna 1946 tapahtuneesta filosofien Karl Popperin ja Ludwig Wittgensteinin väittelystä. Wittgenstein oli puhuessaan pyöritellyt käsissään hiilihankoa ja vaatinut Pop ...

Ystävyydestä

Ystävyydestä on Ciceron kirjoittama filosofinen teos, joka käsittelee nimensä mukaisesti ystävyyttä.

Zen ja jousella ampumisen taito

Zen ja jousella ampumisen taito on saksalaisen filosofian professorin Eugen Herrigelin kirjoittama kirja kokemuksistaan japanilaisen jousimestarin Awan opetuksessa Japanissa 1920-luvulla. Teosta pidetään länsimaisen zen-kirjallisuuden klassikkona.

Zen ja moottoripyörän kunnossapito

Zen ja moottoripyörän kunnossapito on Robert M. Pirsigin vuonna 1974 ilmestynyt matkakertomuksen muotoon kirjoitettu teos laadun filosofiasta ja sen etsinnästä.

Älyllisen itsepuolustuksen pikakurssi

Älyllisen itsepuolustuksen pikakurssi on kanadalaisen Normand Baillargeonin vuonna 2005 julkaistu kirja kriittisestä ajattelusta. Teoksen on julkaissut suomeksi vuonna 2011 Eurooppalaisen filosofian seura. Teoksen on suomentanut Tapani Kilpeläine ...

Absoluuttinen idealismi

Absoluuttinen idealismi on ontologisesti monistinen filosofia, jonka alullepanijana pidetään G. W. F. Hegeliä. Absoluuttinen idealismi vaikutti 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella saksalaisessa idealismissa sekä uushegeliläisyydessä, kuten br ...

Akateeminen skeptisismi

Akateeminen skeptisismi, Akadēmeikoi, ”Akatemialaiset ”) viittaa antiikin aikaisen skeptisismin suuntaukseen, joka vaikutti Platonin Akatemiassa noin vuodesta 265 eaa., jolloin Arkesilaoksesta tuli koulun johtaja, noin vuoteen 90 eaa., jolloin An ...

Aleksandrian koulukunta

Aleksandrian koulukunta on yhteisnimitys tietyille filosofian, kirjallisuuden, lääketieteen ja luonnontieteiden suuntauksille, jotka kehittyivät Aleksandriassa, Egyptissä ensimmäisellä vuosisadalla jaa. Aleksandria oli tuohon aikaan merkittävä ti ...

Analyyttinen filosofia

Analyyttinen filosofia on nykyfilosofian valtavirtaus Yhdysvalloissa, Britanniassa, Australiassa sekä Pohjoismaissa. Usein on puhuttu myös "anglosaksisesta filosofiasta", vaikka monet merkittävät analyyttiset filosofit ovat tulleet manner-Euroopa ...

Averroismi

Averroismiksi kutsutaan filosofista virtausta, joka vallitsi 1200-luvun skolastiikassa. Se perustui islamilaisen filosofin Averroeksen Aristoteles-tulkintoihin, joihin oli yhdistelty myös uusplatonismia. Merkittävimmät averroistit olivat Sigerus ...

Avicennalaisuus

Avicennalaisuus oli varhaisen islamilaisen filosofian koulukunta, joka sai alkunsa islamilaisen kultakauden aikana. Koulukunnan perusti 1000-luvulla elänyt persialainen filosofi Avicenna, joka pyrki uudistamaan islamilaista filosofiaa.

Brentanon koulukunta

Brentano koulukunta viittaa filosofeihin, jotka opiskelivat Franz Brentanon oppilaana ja saivat tältä vaikutteita. Brentanon filosofinen ajattelu on levinnyt hyvin laajalle hänen oppilaidensa töiden ansiosta, ja sillä on ollut paljon vaikutusta n ...

Brittiläinen idealismi

Brittiläinen idealismi on nimitys uushegeliläiselle absoluuttiselle idealismille, joka oli akateemisen filosofian valtavirtaus Britanniassa 1800-luvun loppupuolella. Se oli eräällä tavalla saksalaisen idealistisen liikkeen laajennos. Brittiläinen ...

Cambridgen platonistit

Cambridgen platonistit olivat joukko Cambridgen yliopistossa 1600-luvulla - vuosien 1633 ja 1688 välillä - vaikuttaneita filosofeja, jotka kannattivat uusplatonismia.

Carvaka

Carvaka, joka tunnetaan myös nimellä Lokayata tai Carvakan materialistinen traditio, oli muinaisen intialaisen filosofian koulukunta, joka oli avoimesti materialistinen, ateistinen ja empiristinen. Carvaka perustui todennäköisesti Brhaspati Sutra ...

Dialektinen koulukunta

Dialektinen koulukunta oli antiikin kreikkalainen sokraattinen filosofinen koulukunta, joka erkaantui megaralaisesta koulukunnasta. Sen perusti megaralaisen Eubulideen oppilas Kleinomakhos Thurioilainen. Koulun tunnetuimmat edustajat ovat Diodoro ...

Dialoginen filosofia

Dialogisella filosofialla tarkoitetaan kahden osapuolen väliseen keskusteluun perustuvaa filosofiaa. Dialogi on muodostanut filosofialle ja tieteille tärkeän menetelmän niiden koko olemassaolon ajan. Dialogisuuden perustan muodostaa ihmisen kyky ...

Efesoslainen koulukunta

Efesoslainen koulukunta on nimitys, jolla viitataan joskus antiikin kreikkalaisen esisokraattisen filosofin Herakleitoksen ajatteluun ja hänestä alkunsa saaneeseen filosofiseen koulukuntaan. Herakleitos vaikutti Efesoksessa, Jooniassa. Virallista ...

Eksistentialismi

Eksistentialismi on mannermaisen filosofian ja kirjallisuuden suuntaus, joka korostaa yksilön kokemuksen ainutlaatuisuutta. Eksistentialismi vaikutti vahvasti toisen maailmansodan jälkeiseen taiteeseen ja kirjallisuuteen. Eksistentialismin mukaan ...

Elealaiset

Elealaiset oli esisokraattinen filosofinen koulukunta antiikin Kreikassa. Koulukunta opetti, että moninaisuus ja muuttuminen ovat näennäisiä ja aistilliset havainnot harhakuvia. Koulukunnan perusti varhaisella 400-luvulla eaa. Parmenides.

Elisläinen koulukunta

Elisläinen koulukunta, myöhemmin eretrialainen koulukunta, oli Sokrateen oppilaan Faidon Elisläisen perustama sokraattinen filosofikoulukunta. Koulukunta syntyi Eliiseen, kun Faidon palasi sinne pian Sokrateen kuoltua. Hänen oppilaitaan olivat si ...

Eristiikka

Eristiikaksi kutsutaan dialektiikkaa, jonka harjoittajat eli eristikot pyrkivät löytämään väittelytapoja, joilla voi kumota mitä tahansa. Tällainen väittely- tai kiistelytaito kehittyi antiikin aikana sofistiikasta. Nimitystä eristikko on käytett ...

Fenomenologia

Fenomenologia eli oppi ilmiöistä tutkii todellisuuden ilmenemistä ihmiselle hänen kokemusmaailmassaan. Se on filosofian tutkimussuuntaus ja oppi, joka pyrkii tutkimaan tietoisuuden rakenteita havaintokokemuksessa. Termi "fenomenologia" ilmaantui ...

Frankfurtin koulukunta

Frankfurtin koulukunta, usein myös Frankfurtin kriittinen koulukunta on Max Horkheimerin 1930-luvulla aloittama filosofinen ja yhteiskuntateoreettinen koulukunta, jonka keskeisiä edustajia Horkheimerin ohella olivat Theodor Adorno, Herbert Marcus ...

Hegeliläisyys

Hegeliläisyys on G. W. F. Hegelin alulle panema filosofinen suuntaus. Se voidaan tiivistää Hegelin tunnettuun lauseeseen: ”Mikä on järjellistä on todellista ja mikä on todellista on järjellistä”. Hegelin tavoitteena oli pelkistää todellisuus synt ...

Hermeneutiikka

Hermeneutiikka on teoria tulkinnasta. Se keskittyy erityisesti tekstien mutta myös musiikin, kuvataiteen, historian tai yhteiskunnan merkitysten tulkintaan. Hermeneutiikkaa käytetään joskus samassa merkityksessä kuin eksegetiikkaa. Hermeneutiikas ...

Italialainen luonnonfilosofia

Italialaiseksi luonnonfilosofiaksi kutsutaan antiikin kreikan esisokraattisen filosofian haaraa, joka alkaa Pythagoraasta. Pythagoras vaikutti suurimmaksi osaksi Sisiliassa, Italiassa. Pythagoraan koulukunnan opetukset ovat antaneet perustan luku ...

Joonialainen luonnonfilosofia

Joonialaiseksi luonnonfilosofiaksi kutsutaan antiikin Kreikan esisokraattisen filosofian haaraa, joka alkaa Thaleesta, Anaksimandroksesta ja Anaksimeneestä. He olivat kaikki kotoisin Joonian Miletoksesta, Anatolian Aigeianmeren puoleiselta rannik ...

Jälkistrukturalismi

Jälkistrukturalismi eli poststrukturalismi on laaja-alainen nimitys mannermaisen filosofian ja kriittisen teorian kehityssuuntauksille, jotka saivat alkunsa Ranskassa 1960-luvulla. Etuliite "jälki-" viittaa siihen, että monet jälkistrukturalistit ...

Kansainväliset situationistit

Kansainväliset situationistit oli vuonna 1957 perustettu ranskalaisen marxilaisälymystön muodostama ryhmittymä. Avantgardistiseksi ja radikaalimarxilaiseksi luonnehdittu liike toimi lähinnä Pariisissa ja suunnitteli mittavia sosiaalisia ja poliit ...

Kyynikot

Kyynikot olivat hellenistisen filosofian koulukunta antiikin Kreikassa. Koulukunta keskittyi lähes pelkästään etiikkaan. Koulukunnan nimen sanotaan tulevan joko Ateenassa sijainneesta gymnasionista nimeltä Kynosarges, jossa koulu alun perin kokoo ...

Legalismi (kiinalainen filosofia)

Legalismi oli yksi neljästä kiinalaisen filosofian tärkeimmästä koulukunnasta Kiinan Kevättä ja syksyä ja Taistelevat läänitysvaltiot -kausilla. Tämä kausi, noin vuosina 770-221 eaa., oli Kiinassa suuren kulttuurisen ja intellektuaalisen kehityks ...

Looginen empirismi

Looginen empirismi on filosofian suuntaus, jonka mukaan todellisuutta koskevan tiedon tulee perustua kokemukseen ja havaintoihin. Loogisen empirismin pääväite on, että ei ole olemassa synteettisiä apriorisia totuuksia. Wienin piirin mukaan matema ...

Mannermainen filosofia

Mannermainen filosofia on yleinen nimitys useille nykyfilosofian perinteille, jotka ovat alun perin saaneet alkunsa mannermaisesta Euroopasta, vastakohtana englanninkieliseen analyyttiseen filosofiaan. Mannermaiseen filosofiaan kuuluvat fenomenol ...

Marxilainen filosofia

Marxilainen filosofia on mannermaisen filosofian eri suuntauksista selkeimmin omaksi nykyfilosofian koulukunnakseen eroteltava aate. Se kumpuaa suurimmaksi osaksi Karl Marxin sekä Friedrich Engelsin kirjoituksista. Marxilaista filosofiaa jatkoiva ...

Megaralaiset

Megaralainen koulukunta oli antiikin kreikkalainen sokraattinen filosofinen koulukunta. Se sai nimensä Megaran kaupungista. Koulukunnan perusti Eukleides Megaralainen, joka oli Sokrateen oppilas. Koulukunnasta erkaantui dialektinen koulukunta, jo ...

Miletoslainen koulukunta

Miletoslainen koulukunta, hoi Milēsioi, ”miletoslaiset ”) oli antiikin kreikkalaisen esisokraattisen filosofian koulukunta, joka vaikutti 500-luvulla eaa. Sen merkittävimpiin edustajiin kuuluivat kolme filosofia, jotka olivat kaikki kotoisin joon ...

Mimamsa

Mimamsa tai Purva Mimamsa Mīmāmsā, ”tutkiminen”) on yksi hindulaisen filosofian kuudesta ”oikeaoppisesta” astika-koulukunnasta. Sen perustaviin kirjoituksiin kuuluvat Jaiminin kirjoittamat Purva Mimamsa Sutrat Mimamsa edusti hindulaisessa filosof ...

Mohismi

Mohismi oli kiinalaisen filosofian koulukunta, jonka kehittivät Mozin seuraajat. Mohismi on yksi neljästä tärkeimmästä kiinalaisen filosofian vanhasta koulukunnasta.

Münchenin fenomenologia

Münchenin fenomenologia viittaa joukkoon filosofeja, psykologeja ja fenomenologeja, jotka työskentelivät ja suorittivat tutkimuksiaan Münchenissä 1900-luvun alkupuolella, kun Edmund Husserl julkaisi pääteoksensa Logische Untersuchungen ja pani al ...

Nuorhegeliläisyys

Nuorhegeliläiset eli vasemmistohegeliläiset olivat saksalaisen filosofin G. W. F. Hegelin seuraajia, jotka tulkitsivat hänen ajatteluaan niin, että sen saattoi katsoa tukevan uudistusvaatimuksia politiikassa ja uskonnossa. Nuorhegeliläisiin kuulu ...

Nyaya

Nyaya on hindulaisen filosofian koulukunta. Koulukunnan filosofia perustuu Nyaya Sutra -nimellä tunnettuihin teksteihin, jotka kirjoitti Aksapada Gautama noin 500-luvulla eaa. Koulukunta keskittyi ennen kaikkea logiikkaan, joka muistutti nykyaika ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →