ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 27

Oikeusinstituutio

Oikeusinstituutio eli oikeussäännöstö on niiden oikeussäännösten kokonaisuus, jotka kuuluvat tiettyihin oikeussuhteisiin. Oikeusinstituutioon kuuluvilla säännöksillä tulee olla keskinäinen joko säädännäinen tai muu yhteys. Esimerkiksi avioliittoa ...

Oikeuskelpoisuus

Oikeuskelpoisuus tarkoittaa kelpaavuutta toimia oikeussubjektina. Oikeuskelpoinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voivat saada nimiinsä oikeuksia ja velvollisuuksia, jollaisia ovat esimerkiksi omistusoikeus ja vahingonkorvausvelvollisuus. ...

Oikeuskäytäntö

Oikeuskäytäntö eli oikeuspraksis on tuomioistuinten, erityisesti ylimpien tuomioistuinten, ja niihin rinnastettavien muiden lakeja soveltavien toimielinten ratkaisuista muodostuva lakien soveltamistapa. Varsinkin ennakkopäätöksillä luodaan oikeus ...

Oikeusohje

Oikeusohje on oikeusjärjestyksen käsky tai kielto, joka opastaa jonkin oikeudellisen menettelyn toteuttamisen. Sen lähikäsite on oikeussäännös, jollaisia julkaistaan säädöksissä. Nykyisin oikeusohjeet ilmaistaan säädöksissä ja tuomioistuinten tek ...

Oikeusperuste

Oikeusperuste on se oikeudellisesti merkittävä syy, jonka perusteella oikeustoimi on päätetty. Oikeusperuste on oikeustoimiopin peruskäsite, jolla pyritään aikaansaamaan oikeusseuraamus. Nimitystä ei pidä sekoittaa oikeustoimen henkilökohtaiseen ...

Oikeuspolitiikka

Oikeuspolitiikka on oikeustieteen erityisala, joka tutkii lainsäädännön kehittämistä yhteiskunnallisia tavoitteita entistä paremmin toteuttavaksi oikeusnormistoksi. Toisaalta se on yhteiskuntapolitiikan osa-alue, jonka tavoitteita toteutetaan lai ...

Oikeuspsykiatria

Oikeuspsykiatria on psykiatriaa oikeudenkäytössä. Se on lääketieteen ala, jolle osa psykiatreista erikoistuu. Oikeuspsykiatrit tekevät syytetyille mielentilatutkimuksia, vangittujen vaarallisuusarvioita sekä antavat oikeuspsykiatrista hoitoa. Ter ...

Oikeussali

Oikeussali on tila, jossa selvitetään rikos- ja siviilioikeudellisia asioita. Molemmissa tapauksissa käytetään samaa tilaa, vaikka selvitettävät asiat ja osallistujien määrä vaihtelevat suuresti itse tapauksesta riippuen. Suomalaisessa oikeudenkä ...

Oikeusseuraanto

Oikeusseuraanto tarkoittaa tietyn oikeuden tai velvollisuuden siirtymistä henkilöltä tai oikeushenkilöltä toiselle. Toinen siirtyy siis toisen oikeusasemaan. Tällaisen tapahtuman jälkimmäistä oikeussubjektia kutsutaan edellisen oikeussubjektin oi ...

Oikeussubjekti

Oikeussubjekti on oikeustieteessä sellainen taho, joka voi saada oikeuksia ja tulla velvoitetuksi. Tätä ominaisuutta kutsutaan oikeuskelpoisuudeksi. Oikeussubjekteja ovat luonnolliset henkilöt eli ihmiset sekä oikeushenkilöt, joita ovat erilaiset ...

Oikeussuhde

Oikeussuhde on kahden tai useamman henkilön tai oikeushenkilön välinen sidos, jonka avulla näiden toisiinsa kohdistamat oikeudet ja velvollisuudet voivat toteutua. Oikeusnormeihin perustuvan oikeussuhteen olemassaolo ei tarkoita, että kyseinen su ...

Oikeussuoja

Oikeussuoja tarkoittaa kansalaisen suojaa valtion ja toisten kansalaisten tekemiä oikeudenloukkauksia vastaan. Hyväkään oikeussuoja ei kuitenkaan takaa täydellistä oikeusturvaa, sillä oikeusturvaan liittyy myös eettisiä näkökohtia. Oikeusvaltioll ...

Oikeustapahtuma

Oikeustapahtuma on oikeudellisia seurauksia aikaansaava ilmiö. Oikeustapahtuma voi olla ihmisen tahdosta riippumaton luonnontapahtuma, kuten syntymä, täysi-ikäiseksi tuleminen, kuolema, pyörremyrsky tai tulipalo kunhan sillä on oikeudellisia seur ...

Oikeustapaus

Oikeustapaus on tuomioistuimen tai jonkin oikeussäännöksiä soveltavan viranomaisen ratkaistavaksi annettu tai jo ratkaisema asia. Oikeustapauksia ratkaistaessa käytetään apuna samankaltaisista oikeustapauksista oikeuskäytännössä aiemmin annettuja ...

Oikeusteknologia

Oikeusteknologia viittaa teknologian ja ohjelmistojen soveltamiseen juridisten palvelujen tuottamisessa. Richard Susskind on käsitellyt teoksissaan oikeusteknologian kehityksen vaikutusta juristien ammattikuntaan ja toimialan kehitykseen.

Oikeusteko

Oikeusteko on ihmisen teko tai laiminlyönti, joka aikaansaa tämän tahdosta riippumattomia oikeusseuraamuksia. Esimerkiksi rikos on oikeusteko, josta aiheutuu rangaistus. Oikeustoimi on oikeusteon alalaji. Hylätyn esineen löytämistä ei pidetä oike ...

Oikeustiede

Oikeustiede on tiede, jonka tehtävänä on oikeusjärjestyksen sisällön tutkiminen ja sen systematisointi eli oikeudellisen informaation jäsentäminen hallittavaan muotoon. Tämän lisäksi oikeustieteen tehtävänä on tuottaa tulkintasuosituksia oikeudel ...

Oikeusturva

Oikeusturva tarkoittaa niitä tehokkaita oikeudellisia keinoja, joilla henkilö tulee oikeuksiinsa. Heikko oikeusturva voi liittyä laissa taattujen oikeuksien vähäisyyteen, keinojen huonouteen taikka keinojen tehottomuuteen. Oikeusturvakeinojen huo ...

Oikeusvaikutus

Oikeusvaikutus eli oikeusseuraamus eli oikeusseuraus tarkoittaa oikeudellisen ratkaisun teosta koituvia, oikeussäännösten määräämiä, usein kielteisiä seurauksia, kuten esimerkiksi korvausta tai rangaistusta. Ratkaisun tekijä ottaa huomioon oikeus ...

Oikeusvarmuus

Oikeusvarmuus tarkoittaa luottamusta siihen, että valtiossa ylläpidetään oikeutta, että tuomioistuimet tekevät ratkaisunsa lakeja ja kansan oikeuskäsitystä noudattaen sekä että oikeudellisia ratkaisuja voidaan ennalta arvioida. Yhteiskunnan oikeu ...

Pakkotoimikorvaus

Pakkotoimikorvaus on omistajalle tai jonkin oikeuden haltijalle maksettava korvaus siitä, että viranomaisen päättämin pakkotoimin omistus- tai muuta oikeutta rajoitetaan tai se lunastetaan tai sallitaan aiheuttaa sille vahinkoa. Eräs pakkotoimiko ...

Pakkotoimioikeus

Pakkotoimioikeus tarkoittaa sitä oikeusasemaa, joka syntyy viranomaisen tekemästä pakkotoimesta hyötyvälle henkilölle tai oikeushenkilölle. Pakkotoimi on hallinto-oikeudellinen käsite, joka merkitsee sellaista viranomaisen päätöstä, jolla korvata ...

Perhesopimus

Perhesopimus on perheyhtiöissä vapaaehtoinen, kirjallinen sopimus, jossa yrittäjäperheen jäsenet määrittelevät perheen yhteisen vision ja periaatteet tai säännöt. Perhesopimus koskee yleensä sekä osakkaana olevia että niitä perheenjäseniä, jotka ...

Perusturvarikos

Perusturvarikos termin käyttöönotolla haluttiin nostaa esille kysymys siitä, onko esimerkiksi tietoinen sosiaali- ja terveyspalvelujen alibudjetointi perusturvarikos. Taustalla ovat myös havainnot siitä, että valtio ja kunnat ovat pallotelleet va ...

Poikkeustila

Poikkeustila on väliaikainen yhteiskunnallinen tilanne, jolloin normaali lainsäädäntö, valtiosääntö tai kansalaisoikeudet eivät päde, ja viranomaisten valtuudet ovat suuremmat kuin tavallisesti. Poikkeustila voidaan julistaa hallituksen päätöksel ...

Pro bono

Pro bono on latinankielinen lauseke, joka on käännettynä ”yleisen hyvän vuoksi” tai ”hyväntekeväisyydestä”. Erityisesti Pohjois-Amerikassa fraasia käytetään oikeudellisesta avusta, jota annetaan maksutta yleensä varattomille asiakkaille.

Prokura

Prokura eli nimenkirjoitusoikeus on tyypillisesti yritysmuotoisessa liiketoiminnassa käytetty tapa antaa yrityksen henkilökunnalle valtuuksia toimia yrityksen nimissä. Valtuus voi olla niinkin laaja kuin nimenkirjoitusoikeus yrityksen nimissä, mu ...

Puuttumattomuusperiaate

Puuttumattomuusperiaate on Suomen oikeusjärjestyksessä yleisesti noudatettu periaate, jonka mukaan tuomioistuimet eivät ota tutkittavakseen väitteitä, jotka perustuvat lain tai hyvän tavan vastaisiin oikeustoimiin tai sopimusehtoihin.

Rikoskonkurrenssi

Rikoskonkurrenssi on rikosten yhtymistä käsittelevien oppien kokonaisuus, joka jakautuu edelleen rikosten yksiköintiin, lainkonkurrenssiin sekä esi- ja jälkitekojen rankaisemattomuuteen. Rikosten yhtymisenäkin tunnettu rikoskonkurrenssi on määrit ...

Salainen lainsäädäntö

Salainen lainsäädäntö tarkoittaa sellaista virallista oikeuslähdeaineistoa, joka periaatteessa on tarvitsijoiden saatavissa, mutta käytännössä sen käyttö on vaikeaa. Käytön vaikeus voi aiheutua ajallisista, alueellisista, kielellisistä, sisällöll ...

Šikaanikielto

Šikaanikielto kieltää oikeuden käyttämisen ilkivaltaiseen tai kiusantahtoiseen tarkoitukseen tai siten, että sillä halutaan pääasiassa tuottaa toiselle haittaa tai vahinkoa. Suomessa kieltoa pidetään yksityisoikeudellisena periaatteena. Säädöksis ...

Siviiliyhtiö

Niin sanottu siviiliyhtiö tarkoittaa Suomessa yhteisomistusta, jossa kaksi tai useampi omistavat yhdessä määräosuuden tietystä kiinteistöstä, esineestä tai arvopaperista. Siviiliyhtiöitä koskee eräistä yhteisomistussuhteista annettu laki. Siviili ...

Subjektiivinen oikeus

Subjektiivinen oikeus on oikeusjärjestyksen kansalaiselle antama valta jonkin edun tai hyödykkeen saamiseen tai turvaamiseen. Se voi olla esimerkiksi omistusoikeus esineeseen. Esine ei kuitenkaan ole välittömästi subjektiivisen oikeuden kohteena, ...

Sukuasema

Sukuasema on sellaisten oikeuksien ja velvollisuuksien muodostama kokonaisuus, jonka ihminen saa kuuluessaan johonkin sukuun. Sukuasema muodostuu sukuoikeuksien perusteella. Sukuaseman loukkaamisesta on säädetty rangaistus rikoslain 18 luvun 2 py ...

Suomen oikeuskirjastot

Suomen oikeuskirjastot ovat ensi sijassa oikeustieteellistä, mutta myös valtiotieteellistä kirjallisuutta kokoavia kirjastoja, joita käytetään juridisen koulutuksen, tiedonhaun ja tutkimuksen tarpeisiin. Varhaisimmat oikeuskirjastot olivat tuomio ...

Säännös

Säännös on noudatettavaksi tarkoitettu, yksipuolinen ja julkinen tahdon ilmaisu, jonka sisältönä on määräys tai ohje. Tavallisesti kyseessä on julkisen vallan säätämä normi eli oikeussäännös. Säännös muodostuu useasta lainkohdasta, joka on yksino ...

Tahdonvaltainen oikeussäännös

Tahdonvaltainen oikeussäännös eli dispositiivinen säännös on oikeussäännös, joka sallii asianosaisten järjestää keskinäisellä sopimuksella oikeudellisen suhteensa säännöksen määräyksistä poiketen. Säännöksestä poikkeaminen voi perustua myös tapaa ...

Talouspoliittinen lainsäädäntö

Talouspoliittinen lainsäädäntö on lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on vaikuttaa välittömästi yritysten toimintaan ja käyttäytymiseen. Sen osa-alueita ovat aluepoliittinen lainsäädäntö, yritystukia koskeva lainsäädäntö ja taloudelliset valtuusla ...

Toimivalta

Toimivalta tarkoittaa oikeudellista valtaa päättää jostain asiasta. Toimivaltaa voivat käyttää julkiset viranomaiset lain nojalla tai yksityiset henkilöt lain tai valtuutuksen nojalla. Toimivalta käsitteenä esiintyy sekä Suomen julkisoikeudessa e ...

Tunnusmerkistö

Tunnusmerkistö on oikeudellinen käsite, joka tarkoittaa ominaisuuksia, jotka teon tulee täyttää, jotta oikeusseuraamukset tulisivat voimaan. Oikeussääntöä sovellettaessa tunnusmerkistöä verrataan oikeustapauksen tosiasioihin ja tunnusmerkistön tä ...

Tuomioistuimen riippumattomuus

Tuomioistuimen riippumattomuus on edellytys vallan kolmijako-opin toteutumiselle. Itsenäinen päätösvalta perustuu yleensä voimassa olevaan lainsäädäntöön ja oikeusperiaatteisiin. Tuomioistuin ei ole velvollinen vastaanottamaan neuvoja tai määräyk ...

Tuomiovalta

Tuomiovalta on yksi vallan lohkoista toimeenpano- ja lainsäädäntövallan ohella. Suomessa tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, joiden tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään lailla. Tuomiovaltaa käytetään Suomessa yleisissä tuomiois ...

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

Oikeustieteellinen tiedekunta on yksi Turun yliopiston kuudesta tiedekunnasta. Tiedekunta on perustettu vuonna 1960. Tiedekunnassa on nykyään noin 1500 opiskelijaa ja noin 70 työntekijää. Tiedekunnan dekaanina toimii ympäristöoikeuden professori ...

Täysi-ikäisyys

Täysi-ikäisyys on käsite, jolla tarkoitetaan ikää, jolloin ihmisyksilöstä tulee täysivaltainen yhteisön jäsen. Täysi-ikäisyyden ikäraja on vaihdellut paljon monissa yhteiskunnissa. Monissa muinaisissa kulttuureissa ja keskiajan Euroopassa se on o ...

Uskottu mies

Uskottu mies on luottohenkilö, joka voidaan määrätä tilapäisesti toisen henkilön edunvalvojaksi, silloin kun tämä ei syystä tai toisesta itse kykene hoitamaan asioitaan tai jotakin tiettyä asiaa. Uskottua miestä voidaan tarvita tilapäisiin perunk ...

Vaarallisuusarvio

Vaarallisuusarvio on Suomessa oikeuspsykiatrien tekemä arvio rikollisen vaarallisuudesta. Se tehdään tuomioistuimen pyynnöstä. Jos rikollinen todetaan erittäin vaaralliseksi, hänen on suoritettava koko vankeusaikansa vankilassa. Tuomioistuin voi ...

Vaatimus

Vaatimus on jollekin henkilölle, oikeushenkilölle tai viranomaiselle esitetty kehotus tehdä tai olla tekemättä jotakin, esimerkiksi maksaa rahaa tai pidättäytyä toimenpiteistä. Vaatimus esitetään yleensä oikeudenkäynnissä tai hallintomenettelyssä ...

Valtakirja

Valtakirja on asiakirja, jolla fyysinen tai juridinen henkilö valtuuttaa toisen toimimaan puolestaan. Valtakirjaa käytetään muun muassa oikeudenkäyntiasiamiehen valtuutuksen osoittamiseen. Myös kaupankäynnissä voidaan toinen valtuuttaa myymään ta ...

Valtakunnanlainsäädäntö

Valtakunnanlainsäädäntö tarkoittaa koko liittovaltiota koskevaa lainsäädäntöä erotuksena osavaltioiden lainsäädännölle. Nimityksellä voidaan tarkoittaa myös tavallisen valtion lainsäädäntöä erotuksena autonomisen alueen erikoislainsäädännölle. Su ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →