ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 34

Sydämen sykevälin vaihtelu

Sydämen sykevälin vaihtelu voidaan mitata taajuusspektrillä. Jos sydämen lyöntien välinen aika ei vaihtele lainkaan, on sydämestä mitatulla taajuusspektrillä vain yksi taajuus. Jos sydämen lyöntien välinen aika vaihtelee hitaasti, on taajuusspekt ...

Terveyden biodiversiteettihypoteesi

Terveyden biodiversiteettihypoteesi esittää, että kosketus luontoon hyödyttää ihmisen mikrobistoja, vahvistaa immuunipuolustusta ja siten suojaa sairauksilta. Hypoteesin perustana on havainto, että kaksi vallitsevaa sosio-ekologista trendiä – luo ...

Terveyden edistäminen

Terveyden edistäminen on arvoihin perustuvaa tavoitteellista toimintaa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin aikaansaamiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi. Terveyden edistämiseen sisältyy promotiivisia ja preventiivisiä toimintamuotoja. Tuloksia ov ...

Terveyshaitta

Terveyshaitalla tarkoitetaan terveydensuojelulain 1§ mukaan esimerkiksi asuinympäristössä olevasta tekijästä tai olosuhteesta aiheutuvaa sairautta tai sairauden oiretta. Lain tarkoittamana terveyshaittana pidetään myös altistumista terveydelle ha ...

Terveysliikunta

Terveysliikunta tarkoittaa kaikkea sellaista fyysistä aktiivisuutta, jolla on myönteisiä vaikutuksia terveyteen ja terveyskuntoon. Terveysliikuntaa on liikunta ja liikkuminen, joka tuottaa terveyshyötyjä mutta ei lisää kovasta liikunnasta terveyd ...

Terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta

Terveyttä ja hyvinvointia edistävällä liikunnalla tarkoitetaan elämänkulun eri vaiheissa tapahtuvaa kaikkea fyysistä aktiivisuutta, jonka tavoitteena on terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen. Käsite korvaa käytössä terveysliiku ...

Tietoisuustaito

Tietoisuustaito, myös tietoisuustaidot, tietoinen läsnäolo, hyväksyvä tietoinen läsnäolo tai mindfulness, tarkoittaa tietoista läsnäoloa ja tietoisuutta mielen tuottamista kokemuksista ja tulkinnoista; mielen tyynnyttämistä ja kehon omien kokemus ...

Toimintakyky

Toimintakyky on yleisesti määritellen kokonaisuus, joka muodostuu henkilön fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten ominaisuuksien suhteesta häneen kohdistuviin odotuksiin. Toimintakyky voidaan määritellä myös "kyvyksi saada aikaan jokin toiminta" ...

Uskonto ja terveys

Lääketieteen tohtori Timo Teinosen mukaan uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuvat iäkkäät ihmiset ovat muita useammin tyytyväisiä sosiaalisiin suhteisiinsa, ja erityisesti miehillä uskonnollisuuteen liittyi vähäinen alkoholinkäyttö ja tupakoint ...

Veinoplus

Veinoplus on luokan IIa lääkinnällinen laite, jolla on CE-merkintä. Laite on tarkoitettu käytettäväksi laskimovajaatoiminnan hoidossa. Kyseessä on neuromuskulaari stimulaattori, jonka on kehittänyt amerikkalainen tiedemies, Jozef Cywinski.

WIRECOM-tutkimus

WIRECOM on Tekesin pääasiallisesti rahoittama, langattomien viestimien terveysvaikutuksia arvioiva tutkimusohjelma. Tutkimuksesta vastaavat Työterveyslaitos, Säteilyturvakeskus ja Turun yliopisto. Yrityskumppaneina ja osarahoittajina osallistuvat ...

Ympäristöterveys

Ympäristöterveys käsittelee Maailman terveysjärjestön mukaan kaikkia ihmisen ulkopuolisia fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia tekijöitä ja niihin liittyviä käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Se sisältää niiden ympäristötekijöiden määrittä ...

Denialismi

Denialismiksi on kutsuttu tilannetta, jossa väitteen mukaan henkilö kieltää asian, jonka tiedeyhteisö kykenee todistamaan mm. toistettavin ja tilastollisesti merkitsevin mittaustuloksin. Käsitteen käyttäjien mukaan denialisti kieltää tosiasiat vä ...

Prisma (televisiosarja)

Prisma on Yleisradion tiedeaiheisten televisiodokumenttien esityssarja tai ohjelmapaikka, joka sai alkunsa 1980-luvun taitteessa Yle TV1 -kanavan kulttuuritoimituksessa. Ohjelmapaikalla esitetään sekä Suomessa että muissa maissa tuotettuja, luonn ...

Tiedekritiikki

Tiedekritiikki arvioi tieteellistä menetelmää tiedon hankinnassa sekä tieteen tulosten merkitystä ja hyödyntämistä. Samalla tieteen kritiikki pyrkii arvioimaan ja selventämään tieteen merkitystä todellisuuskäsityksen muodostamisessa. Tiedekritiik ...

Tieteen päivät

Tieteen päivät on suurelle yleisölle suunnattu monitieteinen tapahtuma, jossa eri alojen tutkijat kertovat yleistajuisesti ja laaja-alaisesti tieteestä ja tutkimuksesta. Tavoite on tarjota ajankohtaista tutkimustietoa ja antaa ihmisille aineksia ...

Tieteen yleistajuistaminen

Tieteen yleistajuistaminen tarkoittaa tieteellisen tutkimuksen tulosten esittelyä ei-asiantuntijan ymmärtämässä muodossa. Yleistajuistetussa muodossa eri tieteenalojen ammattikieli puretaan yleiskielelle niin, että ne ovat tavallisen yleisön ymmä ...

Digitaalinen vallankumous

Digitaalinen vallankumous tarkoittaa tieto- ja viestintäteknologian avulla tapahtuvaa muutosta yhteiskunnan hallinnon, ihmisten välisen tiedonvaihdon välineiden sekä niin teollisen kuin toimistotyön muodoissa. Yleiskäyttöisenä teknologiana on tie ...

Digitaaliset oikeudet

Digitaaliset oikeudet on termi, jolla viitataan yksilöiden oikeuksiin liittyen digitaalisen median saavutettavuuteen, käyttöön, luomiseen ja julkaisemiseen. Termiä käytetään erityisesti kuvaamaan olemassa olevien oikeuksien, kuten yksityisyydensu ...

Tietokone-etiikka

Tietokone-etiikka käsittelee sekä informaatioteknologian käyttämisestä syntyviä uusia eettisiä kysymyksiä että perinteisiä kysymyksiä uudessa toimintaympäristössä. Tietokone-etiikan on perinteisesti katsottu olevan sovelletun etiikan osa-alue. Ty ...

Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Osana hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman toteuttamista vuoden 2006 aikana laadittiin kansallinen tietoyhteiskuntastrategia vuosille 2007–2015. Strategiassa on määritelty millaisen tietoyhteiskunta Suomesta halutaan luoda ja millaisiin toimiin a ...

Kolmas teollinen vallankumous

Kolmas teollinen vallankumous tarkoittaa taloushistoriassa 1900-luvun lopulla alkanutta kehitystä, jossa teollisuus laajeni Tyynenmeren alueella, alkaen Japanista ja Yhdysvaltain länsirannikosta ja muuttui Kiinan ja sen ympäristön nopeaksi teolli ...

Konesota

Konesota, laitesota tai merkkisota on laitevalmistajien välinen kilpailuasetelma, jossa markkinoita hallitsevat laitemerkit kilpailevat markkinaosuuksista. Kamppailulle on ollut ominaista, että myös koneiden käyttäjät ovat olleet aktiivisessa roo ...

Kyberetiikka

Kyberetiikka on filosofian osa-alue, joka keskittyy eettisiin kysymyksiin tietokoneverkostoissa. Esimerkkejä kybereettisistä kysymyksistä 1 Onko oikein esittää muista ihmisistä henkilökohtaista tietoa Internetissä kuten Internetstatus tai henkilö ...

Loebner-palkinto

Loebner-palkinto on vuosittain jaettavana oleva 18 karaatin kullalla päällystetty mitali ja 100 000 dollarin suuruinen palkinto sellaisen tietokoneohjelman kehittäjälle, jonka ohjelma läpäisee Turingin testin. Toistaiseksi on jaettu ainoastaan pi ...

Omadata

Omadata eli MyData on henkilötietojen hallinnan ja käsittelyn periaate, jonka mukaan ihmisillä on oltava mahdollisuus hallita, hyödyntää ja luovuttaa eteenpäin heistä kerättäviä henkilötietoja. Henkilötiedoiksi määritellään kaikki sellainen tieto ...

Sähköinen asiointi

Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan organisaation palvelujen käyttämistä tieto- ja viestintätekniikan keinoin. Sähköistä asiointia kehitettäessä kehitetään koko asiointiprosessia, joka muodostuu asiakkaan käyttöliittymästä palveluun sekä palvelu ...

Tietokoneen ajokortti

Tietokoneen ajokortit ja TIETY - Tietotyötutkinto ovat kansalaisten tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia mittaavia tutkintoja. Tietokoneen ajokorteissa on kolme tasoa, jotka mittaavat osaamista aloittelijasta tehokäyttäjään: -kortti, Tietokonee ...

Wirthin laki

Wirthin laki on tietojenkäsittelytieteen sananparsi, jonka mukaan ohjelmistojen laitteistovaatimukset kasvavat nopeammin kuin tietokonelaitteistojen suorituskyky kasvaa. Laki on nimetty Niklaus Wirthin mukaan, joka käsitteli aihetta vuonna 1995.

Y10K

Y10K on joukko Y2K-ongelmien kaltaisia tietoteknisiä ongelmia, jotka koskevat viisinumeroisia vuosilukuja. Vuoteen 9999 saakka vuosiluku voidaan ilmoittaa neljällä numerolla. Vuosi 10 000 vaatii kuitenkin jo viisi numeroa, ja jos tuolloin tietoko ...

Y2K

Vuosilukuja kirjoitetaan yleisesti eri yhteyksissä neljän numeron sijasta kahdella numerolla. Näissä käyttökohteissa vuosisatojen kesken ei ole ilmeistä sekaantumisvaaraa. Tietojenkäsittelyn alkuaikoina tietokonelaitteiden muistimäärät olivat pie ...

Turvallisuus

Turvallisuus tarkoittaa vaarojen ja uhkien poissaoloa, kuin myös psykologista kokemusta niiden poissaolosta. Turvallisuus esiintyy siis ilmiönä kaikkialla, missä esiintyy jonkinlaista vaaraa. Maailman monimutkaistuessa, verkottuessa myös turvalli ...

Airbus Defence and Space

Airbus Defence and Space on eurooppalainen Airbus Group -konserniin kuuluva puolustus- ja turvallisuusteollisuuden yritys. Se on Airbus Groupin toiseksi suurin divisioona. Airbus Defence and Space tarjoaa laitteita ja järjestelmiä sotilas- ja siv ...

Allekirjoitus

Allekirjoitus eli nimikirjoitus tai autografi on nimen kirjoitettu asu tai muu tunnistusmerkki, jonka henkilö kirjoittaa asiakirjaan todisteeksi henkilöllisyydestä ja tahdosta. Henkilökohtaiseen allekirjoitukseen käytetään yleensä omaa nimeä tai ...

Autosaattue

Autosaattue on useammista ajoneuvoista koostuva saattue, jolla voidaan toimittaa esimerkiksi arvokkaita, kuten presidenttien tai rock-tähtien hautajaisia tai valtiovierailuja. Autosaattue voi olla myös esimerkiksi vieraan valtion presidentin tai ...

CONELRAD

CONELRAD oli Yhdysvaltojen ensimmäinen yleisradion kautta toiminut hätätiedotusjärjestelmä. Järjestelmällä oli kaksi tehtävää: ensinnäkin sen avulla varoitettiin väestöä uhkaavasta vihollisen ilmahyökkäyksestä ja annettiin yleistä väestönsuojelut ...

Elintarviketurvallisuus

Elintarviketurvallisuus on joukko ruoan käsittelyn, valmistuksen ja säilytyksen käytäntöjä, joiden tarkoituksena on taata ruoan turvallisuus kuluttajalle. Käytännöt on suunniteltu vähentämään elintarvikkeiden altistusta vaaratekijöille ja tunnist ...

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus on Helsingissä sijaitseva laitos, jonka tavoite on vahvistaa kokonaisturvallisuusajattelua kansallisesti, Euroopan Unionissa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Keskeisenä tavoitteena on lisätä tietois ...

Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka korvasi NATO:on kuuluvien EU-maiden "yhteisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen identiteetin ". Ulko- ja turvallisuuspolitiikka kuuluu ministerineuvostolle ja EU:n ulkosuhteiden ja turvallisuuspolitiik ...

EYT

EYT on lyhenne sanoista ei ydinteknisesti turvallisuusluokiteltu. Ydinvoimalaitosten turvallisuutta koskevan valtioneuvoston asetuksen 717/2013 4 §:n mukaan ”Ydinvoimalaitoksen turvallisuustoiminnot on määriteltävä ja niihin liittyvät järjestelmä ...

Filmidosimetri

Filmidosimetri on ydinlaitoksissa, sädehoitolaitoksissa ja röntgenosastoilla käytetty yksinkertainen dosimetri eli henkilökunnan saaman ionisoivan säteilyannoksen seurantalaite. Laite on yksinkertaisesti neulalla tai nipistimellä virka-asun rinta ...

Henkilöntarkastus

Henkilöntarkastus on pakkokeinolaissa määriteltyä henkilöön kohdistuva etsintää. Se voi olla henkilöntarkastus, jossa selvitetään mitä tarkastettavalla on vaatteissaan tai muutoin yllään tai henkilönkatsastus, joka käsittää katsastettavan ruumiin ...

Hätämerkki

Hätämerkit ovat kansainvälisesti hyväksyttyjä signaaleja, joiden avulla merihädässä olevat voivat pyytää apua. Niitä voidaan antaa radiolaitteilla, näkyvillä merkeillä tai kuuluvalla äänellä. Seuraavat merkit, käytettyinä tai näytettyinä joko yhd ...

Hätäuloskäynti

Hätäuloskäynti on hätätilanteita varten tehty uloskäyntireitti rakennuksesta, ajoneuvosta tai muusta suljetusta tilasta. Hätäuloskäynnit on merkitty yleensä selvästi havaittavin merkein ja valoin. Hätäuloskäynnin vaatimukset ovat seuraavat: sen p ...

In case of emergency

In case of emergency on tunniste, jonka avulla voidaan löytää hätätilanteeseen joutuneen henkilön kännykän puhelinluettelosta sen henkilön tiedot, jolle hätätapauksesta on ilmoitettava. ICE-tunnisteen kehitti englantilainen sairaankuljettaja Bob ...

Joukkovalvonta

Joukkovalvonta viittaa läpitunkevaan valvontaan, jonka kohteena on kokonainen väestö tai merkittävä osa sitä. Sitä harjoittavat tavallisesti valtiot, usein salaa. Yritykset voivat myös harjoittaa sitä valtioiden käskystä tai omasta aloitteesta. S ...

Kassakaappi

Kassakaappi on arvokkaan omaisuuden suojelemista varten suunniteltu kaappi. Kassakaappi on suunniteltu ja valmistettu suojelemaan omaisuutta murtoa, paloa tai muuta vahinkoa vastaan. Kassakaapit luokitellaan murto- tai paloluokkiin kansainvälisis ...

Kulunvalvonta

Kulunvalvonta eli kulunseuranta on tietyllä alueella tai tietyssä rakennuksessa liikkuviin henkilöihin kohdistuvaa, vartioinnilla tai teknisillä laitteilla toteutettua valvontaa. Tietotekniikan liiton ATK-sanakirjan mukaan kulunvalvonnalla tarkoi ...

Liikenneturvallisuus Suomessa

Liikenneturvallisuus Suomessa on selvästi heikompaa kuin liikenneturvallisuuden huippumaissa, Ruotsissa, Hollannissa, Iso-Britanniassa ja Norjassa. Vuonna 2013 Suomen tieliikenteessä kuoli 258 ihmistä. Edellisen vuoden lukema oli 235 ihmistä, mik ...

Murtohälytys

Murtohälytys perustuu rikosilmoitinjärjestelmän toimintaan, yleensä jonkin ilmaisimen havaitsemaan poikkeamaan, kuten esimerkiksi lämpöön, liikkeeseen, ääneen, tärinään tai näiden yhdistelmiin ja rikosilmoitinjärjestelmän välittämään tietoon, mur ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →