ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 340

Tammisuon rata

Tammisuon rata oli Viipurin maalaiskunnassa Tammisuon kylässä sijainnut kapearaiteinen rautatie. Rata yhdisti Tammisuon tiilitehtaan Saarelan kartanoon ja Suomenvedenpohjan perukassa Papulassa Tusculum -nimisellä huvila-alueella sijainneelle last ...

Taubilan hovin metsärata

Taubilan hovin metsärata oli Viipurin läänin Pyhäjärvellä sijainnut kapearaiteinen rautatie. Rautatie oli käytössä 1924–1926 ja sitä käytettiin tukkien kuljetukseen Taubilan hovin kartanon metsistä Hiitola-Raasuli-radan varrella sijainneelle Myll ...

Teollisuusveturi

Teollisuusveturi on teollisuuslaitosten käyttöön varta vasten suunniteltu tai normaalimallista muunnettu veturi. Tyypillisimmät erot linja- ja järjestelyvetureihin nähden ovat koneiston painopisteen siirto voimaan eikä nopeuteen, halkaisijaltaan ...

Tirvan rautatie

Tirvan rautatie oli 1904 avattu noin viiden kilometrin pituinen 600 mm:n raideleveydelle rakennettu kapearaiteinen rautatie joka kulki Kaipiaisten rautatieasemalta Tirvan Pajukoskelle. Pajukoskella sijaitsivat insinööri Knut August Palmbergin 189 ...

Ttm1

Ttm1 on sarjamerkintä Valmetin valmistamalle kevyelle dieselsähköiselle ratatyökoneelle. Toistaiseksi Ttm1 nro 91101 on sarjan ainoa veturi. Aiemmin tämä veturi tunnettiin merkinnällä N-veturi, sekä väliaikaisesti myös sarjamerkinnällä Dv13. Vuon ...

TU4

TU4 on neuvostoliittolainen teollisuusveturisarja. TU4-tyyppisiä kapearaiteisia vetureita valmistettiin runsaat 3100 kappaleita vuosina 1962–1974. Suomeen niitä on tullut vain yksi kappale, vuonna 1970 valmistunut numero 2091 joka on Jokioisten M ...

Vk4

Vk4, Leena on Suomen Rautatiemuseon omistama museohöyryveturi. Se on Suomen vanhin ajokuntoinen leveäraideveturi. Veturi tilattiin saksalaiselta Rheinmetall Borsig -tehtaalta yhdessä toisen samanlaisen kanssa alun perin Kannaksen rannikolla Uudel ...

Voikkaa–Haarankallio-rata

Voikkaa–Haarankallio-rata oli Suomen rataverkkoon kuulunut teollisuusrata, joka johti Voikkaalta itään Savon radalle Harjun aseman pohjoispuolelle. Vuonna 1902 valmistunut rata rakennettiin alun perin Voikkaan tehtaan omistajayhtiön aloitteesta j ...

Vuojoen metsärata

Vuojoen metsärata oli 1912 Eurajoelle Vuojoen kartanon maille rakennettu kapearaiteinen metsärautatie, joka kulki Eurajoen suulla sijainneesta Verkkokarin satamasta Tokinmaan perälle, lähelle Nakkilan ja Kiukaisten rajaa. Vuonna 1911 Vuojoki Gods ...

Äänekosken–Suolahden rautatie

Rautatie perustettiin hoitamaan pahaan liikenteelliseen mottiin jääneiden Äänekosken tehtaiden ja lopulta koko taajaman liikennettä vuonna 1898. Erittäin tärkeä osa sen toimintaa oli vuonna 1937 rakennetun sulfiittiselluloosatehtaan tarvitsemien ...

Tuotantotekniikka

Valmistustekniikka engl. manufacturing, jossa metalleista, puusta, muoveista ja muistakin raaka-aineista, kuten keraamista, tekstiileistä ja luusta valmistetaan esineitä työstämällä, muovaamalla tai yhdistämällä muihin materiaaleihin kokoamalla, ...

KNL-laskenta

KNL-laskenta OEE, Overall Equipment Effectiveness) on tuotantolinjojen tehokkuuden mittaustapa ja tunnusluku. KNL lasketaan kertomalla käytettävyys, nopeus ja laatu keskenään, jolloin saadaan kokonaistehokkuutta kuvaava luku. KNL-tunnusluvun lask ...

Liukuhihna

Liukuhihna tarkoittaa kuljetinta. Liukuhihna-sanaa käytetään myös yleisessä merkityksessä virtaviivaistetusta työskentelytavasta, jossa on minimoitu tuottamattoman työn, kuten siirtojen määrä. Tämä merkitys on lähtöisin käsitteestä liukuhihnatuot ...

Sivutuote

Sivutuote on toissijainen tuote, jota ei valmisteta tarkoituksellisesti, mutta joka syntyy päätuotteen valmistuksen yhteydessä joka tapauksessa. Esimerkiksi sahateollisuudessa laudat ja muu sahatavara ovat päätuotteita, joiden valmistamiseen pyri ...

Tuotantokonsepti

Tuotantokonsepti lla tarkoitetaan tapaa järjestää tuotteen tuotanto sekä siihen liittyvät tukitoimet liiketoimintastrategian tarpeista lähtien. Tuotantokonsepti koostuu liiketoimintaa palvelevasta, harkitusta ja tarkoituksenmukaisesta joukosta om ...

Diffuusio

Diffuusio on ilmiö, jossa molekyylit pyrkivät siirtymään väkevämmästä pitoisuudesta laimeampaan tasoittaen mahdolliset pitoisuuserot ajan mittaan. Molekyylit liikkuvat satunnaisen lämpöliikkeen eli Brownin liikkeen mukaan. Sokerin sekoittuminen k ...

Fasilitoitunut diffuusio

Fasilitoitunut diffuusio eli avustettu diffuusio, jota sanotaan myös passiiviseksi diffuusioksi, on aineiden kulkeutumista diffuusiolla muun muassa ionikanavien, ionoforien tai kantajaproteiinien kautta jonkin biologisen kalvon läpi, ilman että k ...

Kirkendall-efekti

Kirkendall-efekti on diffuusioefekti, jossa diffuusioparista toinen aine diffusioiutuu nopeammin kuin toinen. Tällöin aineiden välinen raja siirtyy nopeammin diffuntoituvan aineen suuntaan. Kirkendall-efekti on syynä purppuraruttoon, joka heikent ...

Puoliläpäisevä kalvo

Puoliläpäisevä kalvo on ohut kalvo, joka päästää diffundoitumaan lävitseen vain tietyn koon tai varauksen omaavia molekyylejä tai ioneja. Tyypillisesti puoliläpäisevissä kalvoissa on hyvin pieniä reikiä, joista pienet molekyylit kuten vesi pääsev ...

Epäkongruentti sulaminen

Epäkongruentti sulaminen tapahtuu, kun yhdiste sulaessaan hajoaa yhdestä kiinteästä faasista nestefaasiksi ja toiseksi kiinteäksi faasiksi. Ilmiötä kutsutaan peritektiseksi reaktioksi. Yhdisteen täydellinen sulaminen siis tapahtuu lämpötilavälill ...

Härmistyminen

Härmistyminen on olomuodonmuutos suoraan kaasusta kiinteäksi ilman nestemäistä välitilaa. Härmistymisen vastakohta on sublimoituminen, muutos kiinteästä kaasuksi. Esimerkiksi vesihöyry härmistyy kuuraksi auton tuulilasiin pakkasaamuina. Marsin ka ...

Höyrystyminen

Fysikaalisena ilmiönä höyrystyminen on sitä, kun systeemiin tuodaan tarpeeksi energiaa, jotta olomuodon muutos saadaan tapahtumaan. Kiinteä aine ei välttämättä höyrysty ollenkaan neste-olomuodon kautta, vaan sublimoituu suoraan kaasuksi. Myös nes ...

Jähmettyminen

Jähmettyminen on nesteen muuttuminen kiinteään olomuotoon. Sen erikoistapaus jäätyminen tarkoittaa nestemäisen veden muuttumista kiinteäksi. Jähmettyminen on sulamisen vastakohta. Aineen jähmettyessä vapautuu lämpöenergiaa sulamislämmön määrittel ...

Liukeneminen

Liukeneminen on tapahtuma, jossa liukeneva aine sekoittuu liuottimeen siten, että syntyy liuos. Kun kiinteä aine liukenee nesteeseen, sen kiderakenne hajoaa erillisisiksi ioneiksi, atomeiksi tai molekyyleiksi. Jos liukeneva aine on neste tai kaas ...

Sublimoituminen

Sublimoituminen on fysiikassa olomuodonmuutos suoraan kiinteästä kaasuksi ilman nestemäistä välitilaa. Sitä tapahtuu, kun lämpötila ja kaasun osapaine ovat kolmoispisteen alapuolella. Sublimoitumisen vastakohta on härmistyminen, muutos kaasusta k ...

Sulaminen

Sulaminen on kiinteän olomuodon muuttumista nesteeksi. Sulaminen on jähmettymisen vastakohta. Lämpötilaa, jossa aine sulaa kutsutaan sulamispisteeksi. Aineen sulattamiseen tarvitaan lämpöenergiaa sulamislämmön määrittelemän verran, reaktio on sii ...

Tiivistyminen

Tiivistyminen eli kondensaatio on aineen olomuodon muutosprosessi, jossa kaasumainen aine muuttuu nesteeksi. Kaasumainen aine on joko kaasua tai höyryä. Höyryn ero kaasuun on se, että höyry voidaan tilavuutta muuttamalla muuttaa nesteeksi. Kaasus ...

Tinarutto

Tinarutto on alhaisessa lämpötilassa esiintyvä ilmiö, jossa tina muuttuu allotrooppisesta muodosta toiseen, valkoisesta tinasta harmaaksi tinaksi ja jonka vaikutuksesta tinaesineet herkästi haurastuvat ja hajoavat kylmässä. Tinarutto tuli tunnetu ...

Avogadron laki

Avogadron laki on Amedeo Avogadron vuonna 1811 kehittämä kaasulaki, jonka mukaan samassa lämpötilassa ja paineessa kaikki kaasut sisältävät yhtä suurissa tilavuuksissa yhtä monta molekyyliä tai hiukkasta eli saman ainemäärän. Boylen lain mukaan i ...

Boylen laki

Boylen laki on erikoistapaus yleisestä ideaalikaasujen tilanyhtälön laista. Boylen laki on 1600-luvulla eläneen irlantilaisen Robert Boylen todistama laki. Tämä ideaalikaasujen periaate tunnetaan Ranskassa ja Saksassa myös nimellä Boylen–Mariotte ...

Charlesin laki

Charlesin laki on termodynamiikan laki, joka kuvaa vakiomassaisen ideaalikaasun käyttäytymistä vakiotilavuudessa. Sen mukaan kaasun paine on suoraan verrannollinen absoluuttiseen lämpötilaan. Jos myös tilavuus saa muuttua, yleistyy Charlesin laki ...

Daltonin osapainelaki

Daltonin osapainelaki tarkoittaa kemiallista ja fysikaalista lakia, jonka mukaan kaasuseoksen hypoteettinen paine tietyssä tilavuudessa on sen kaasujen osapaineiden summa. Kaasun osapaine on sama kuin kaasun paine sen ollessa yksinään samassa til ...

Gay-Lussacin laki

Gay-Lussacin laki on termodynamiikan laki, joka kuvaa vakiomassaisen ideaalikaasun käyttäytymistä vakiopaineessa. Sen mukaan kaasun tilavuus on suoraan verrannollinen absoluuttiseen lämpötilaan. Jos myös paine saa muuttua, yleistyy Gay-Lussacin l ...

Ideaalikaasulaki

Ideaalikaasulaki, jota kutsutaan myös yleiseksi kaasulaiksi, on malli, jolla kuvataan teoreettista ideaalikaasua. Se on likiarvo monen kaasun käyttäytymisestä erilaisissa olosuhteissa, vaikka sillä onkin tiettyjä rajoituksia. Ensimmäisenä lain to ...

Maxwellin–Boltzmannin jakauma

Maxwellin–Boltzmannin jakauma on todennäköisyysjakauma, jota käytetään kuvaamaan fysiikan ja kemian tilastollisia ilmiöitä. Esimerkiksi ilman molekyylien nopeusjakauma noudattaa Maxwellin–Boltzmannin jakaumaa. Jakauma voidaan johtaa tilastollises ...

Ideaalikaasu

Ideaalikaasu on yksinkertaisin kaasumaisen olomuodon teoreettinen malli, jolla selitetään todellisten kaasujen eli reaalikaasujen ominaisuuksia. Siinä oletetaan, että kaasu koostuu rakennusosasista, jotka liikkuvat lämpöliikkeen johdosta täysin s ...

Ilma

Ilma on useiden eri kaasujen seos, joka muodostaa Maan ilmakehän. Ilmaa pidettiin kauan yhtenä neljästä alkuaineesta. Vasta 1700-luvun lopulla osoitettiin, että se sisältää useita eri aineita, joista eniten on typpeä ja happea. Maan pinnan läheis ...

Karbogeenikaasu

Karbogeenikaasu on sekoitus hiilidioksidia ja happea. Karbogeenikaasun keksi Ladislas Meduna, unkarilaissyntyinen neurologi ja neuropatologi. Medunan alkuperäinen suhde oli 30 % hiilidioksidia ja 70 % happea mutta karbogeenikaasulla voidaan viita ...

Kineettinen kaasuteoria

Kineettinen kaasuteoria selittää kaasujen makroskooppisia ominaisuuksia, kuten painetta, lämpötilaa tai tilavuutta rakenneosasten liikkeen ja rakenteen avulla. Isaac Newton ja John Dalton kuvittelivat kaasujen koostuvan paikallaan olevista hiukka ...

Puukaasu

Puukaasulla tarkoitetaan pyrolyysin tuloksena puusta korkeassa lämpötilassa vähähappisen palamisen avulla tuotettua häkäpitoista kaasua, jota voidaan käyttää polttomoottoreiden polttoaineena. On olemassa myös puukaasukäyttöisiä liesiä. Puukaasua ...

Synteesikaasu

Synteesikaasu on yleisnimitys vetyä ja hiilimonoksidia sisältävälle kaasulle. Synteesikaasulla on laajat käyttömahdollisuudet kemianteollisuudessa, ja sitä valmistetaan usein kaasuttamalla kivihiiltä tai biomassaa. Synteesikaasussa on vaihtelevat ...

Trimiksi

Trimiksi eli trimix tarkoittaa kolmen kaasun seosta, ja yleensä trimixistä puhuttaessa tarkoitetaan juuri heliumin, hapen ja typen seosta. Trimix-kaasuseosta käytetään syvien sukellusten hengityskaasuna ilman sijaan, jotta hapen osapaine ei nousi ...

Van der Waalsin yhtälö

Van der Waalsin yhtälö on kineettisen molekyyliteorian mukainen reaalikaasujen tilanyhtälö. Sen kehitti Johannes van der Waals vuonna 1873. Yhtälö ottaa ideaalikaasujen tilanyhtälöä paremmin huomioon reaalikaasujen ominaisuudet, kuten molekyylien ...

Vesikaasu

Vesikaasu on vetypitoinen kaasu, jota tuotetaan erityisessä kaasugeneraattorissa. Polttoaineena on yleensä kivihiili. Kaasugeneraattoriin puhalletaan ensin ilmaa, jolloin hiili kuumenee voimakkaaseen hehkuun, sitten ilmapuhallus lopetetaan ja puh ...

Vetykloridi

Vetykloridi eli kloorivety on Vedyn ja kloorin muodostama epäorgaaninen molekyyliyhdiste, joka kuuluu vetyhalideihin. Huoneenlämpötilassa se on väritön kaasu, joka joutuessaan tekemisiin ilmankosteuden kanssa muodostaa sumumaisia suolahappopisaro ...

Lämpötila

Lämpötila on fysiikassa ja kemiassa käytettävä perussuure, joka ilmaisee kohteen termodynaamisen lämpötilan eli absoluuttisen lämpötilan. Arkikielessä lämpötila kertoo, kuinka lämmin kohde on. Lämpötila ilmoitetaan käyttäen lämpötila-asteikkoja, ...

Curie-piste

Curie-piste T c on Pierre Curien mukaan nimetty lämpötila, jossa ferromagneettinen aine muuttuu paramagneettiseksi. Curien pisteessä tapahtuu toisen kertaluvun faasitransitio. Esimerkiksi ferromagneettisen raudan Curie-piste on noin 770 °C ja nik ...

Ilmanlämpötila

Ilma saa lämpönsä suoraan tai välillisesti auringon säteilystä. Kohti­suoraa pintaa kohti auringon säteily­energiaa tulee 1 370 W/m 2 aurinkovakio. Kun Maa kuitenkin on pallon muotoinen ja koko ajan puolet sen pinta-alasta on kääntyneenä auringos ...

Itsesyttymislämpötila

Itsesyttymislämpötila on alin lämpötila, johon kuumennuttuaan aine syttyy itsestään palamaan. Tässä lämpötilassa palaminen myös jatkuu syttymisen jälkeen ilman ulkopuolista lämmönlähdettä kuten liekkiä tai kipinää.

Kuume

Kuumeella eli pyreksialla tarkoitetaan tilaa, jossa ihmisen ruumiinlämpö kohoaa aineenvaihdunnan kiihtymisen johdosta yli normaalilämpötilan, joka on keskimäärin 37 °C mutta joka voi vaihdella 35.8–37.8 asteen välillä. Normaalin aamuisen lämmön y ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →