ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 341

Pakkanen

Pakkanen tarkoittaa sitä, että lämpötila laskee celsius-asteikolla alle nollan, jolloin vesi alkaa jäätyä. Talvella, kun ei ole pakkasta, sanotaan olevan suojaa tai suojasäätä. Ilmatieteen laitos ennustaa kireää pakkasta eri lämpötilarajoilla maa ...

Pakkasen purevuus

Pakkasen purevuus eli tuulen hyytävyys kertoo, miten lämpötilan ja tuulen yhteisvaikutus vaikuttaa ihmisen ihoon. Tuuli haihduttaa iholta lämpöä ja kosteutta nopeasti, jolloin iho kylmenee ja kuivuu. Lämmön siirtyminen iholta ympäröivään ilmaan o ...

Ruumiinlämpö

Ruumiinlämpö on eläimen elimistön lämpötila. Elimistön ydinlämpö eli kehon sisäosien syvä ruumiinlämpö pysyy korkeana ja tasaisena ympäristön lämpötilasta riippumatta. Raajojen lämpötila on sitä huomattavasti alhaisempi, ja ihmisellä kaikkein alh ...

Sulamispiste

Sulamispiste on jokaiselle aineelle ominainen lämpötila, jossa kyseinen aine muuttuu kiinteästä olomuodosta nestemäiseen olomuotoon. Käänteinen reaktio, muutos nestemäisestä olomuodosta kiinteään tapahtuu jähmettymispisteessä. Jään sulamispiste o ...

Vastuslämpötila-anturi

Vastuslämpötila-anturi on lämpötilan mittaamiseen tarkoitettu mittauspää, jolla kosketetaan mitattavaa ainetta ja jonka resistanssi vaihtelee lämpötilan mukaan.

Bosen–Einsteinin kondensaatti

Bosen–Einsteinin kondensaatti on matalassa lämpötilassa esiintyvä aineen tila, jossa makroskooppisesti merkittävä osa hiukkasista miehittää alinta mahdollista energiatilaa. Bosen–Einsteinin kondensaatissa hiukkaset menettävät yksilöllisen luontee ...

Fermioninen kondensaatti

Fermionisessa kondensaatissa aineen atomit pariutuvat ja käyttäytyvät keskenään yhdenmukaisesti. Tällainen tila saavutetaan hyvin matalassa lämpötilassa, magneettisen sekä optisen käsittelyn avulla. Käyttäytyminen parillisina on tuttua suprajohte ...

Kaasu

Kaasu on yksi aineen olomuodoista. Muut olomuodot ovat neste ja kiinteä. Kaasut, kuten nesteetkin, ovat fluideja eli ne virtaavat eivätkä vastusta muodonmuutoksia. Kaasumuodossa aineen atomeilla tai molekyyleillä on niin suuri energia, etteivät a ...

Kiinteä olomuoto

Kiinteä olomuoto on aineen olomuoto, jossa sillä on määrätty tilavuus ja muoto, ja se vastustaa voiman aiheuttamia muodonmuutoksia. Tässä tilassa aineen molekyylit tai atomit ovat lähellä toisiaan ja sitoutuneet kemiallisin sidoksin. Kiinteälle a ...

Neste

Neste on yksi aineen olomuodoista. Sulamispisteessä kiinteä aine sulaa ja muuttuu nesteeksi. Nesteessä rakenneosat siirtyilevät, mutta niiden väliset vuorovaikutukset ovat voimakkaampia kuin kaasufaasissa. Aine on nesteenä, kun se on kiehumis- ja ...

Olomuoto

Olomuoto on aineen tila, joka määrittää sen fysikaalista käyttäytymistä. Olomuodon muutoksiin vaikuttavat lämpötila ja paine. Kolme perinteisesti tunnetuinta ja maapallolla tavallisimmin kohdattavaa olomuotoa ovat kiinteä, neste ja kaasu. Arvioid ...

Plasma

Plasma on aineen olomuoto, jossa atomit ovat menettäneet elektroneja eli ionisoituneet. Plasma koostuu siis sähköisesti varatuista hiukkasista: elektroneista ja positiivisista ioneista. Plasma reagoi herkästi sähkö- ja magneettikenttiin ja plasma ...

Paine

Paine on suure, joka ilmaisee pinta-alayksikköön kohdistuvaa kohtisuoraa voimaa. Matemaattisesti paine p {\displaystyle \scriptstyle p} ilmaistaan muodossa p = F A {\displaystyle p={\frac {F}{A}}}, jossa: F {\displaystyle \scriptstyle F} on voima ...

Dynaaminen paine

Dynaaminen paine on fluidin liikkeestä johtuva paine. Se saadaan seuraavasti: p d y n = ρ v 2 {\displaystyle p_{dyn}={\frac {\rho v^{2}}{2}}}, missä: p d y n {\displaystyle p_{dyn}} = dynaaminen paine, pascal ρ {\displaystyle \rho } = fluidin tih ...

Hydrostaattinen paine

Hydrostaattinen paine on nesteen tiheyden, putoamiskiihtyvyyden ja nesteen korkeuden tulo. Se voidaankin esittää yhtälöllä p = ρ g h {\displaystyle \,\!p=\rho gh}, jossa: ρ {\displaystyle \rho } = nesteen tiheys g {\displaystyle g} = putoamiskiih ...

Höyrynpaine

Höyrynpaine ilmaisee, kuinka herkästi neste haihtuu/höyrystyy pinnalta ympäristöön. Se riippuu atomien/molekyylien välisistä sidoksista. Höyrystymistä tapahtuu sitä enemmän, mitä lähempänä ollaan kiehumispistettä. Kiehumisessa höyrystymistä tapah ...

Insinöörimittari

Insinöörimittari on painelaitteiden kuten höyrykattilan tarkastuksessa käytetty erikseen säädetty ja tarkastettu painemittari jonka katsastaja tuo mukanaan ja jolla on oma kiinnityspaikka tarkastettavissa laitteissa.

Osmoottinen paine

Osmoottinen paine on paine, joka tarvitaan osmoosin estämiseen, kun puhdas liuotin kulkee puoliläpäisevän kalvon läpi. Liuos, jonka osmoottinen paine on sama kuin plasman, on iso-osmoottinen. Hypo-osmoottinen on liuos, jolla on matalampi osmootti ...

Paine-erovoima

Paine-erovoima on voima joka syntyy kahden erilaisen hydrostaattisen paineen välille. Ilmapallon sisällä on suurempi paine kuin ulkona; jos palloon tulee reikä, paine-erovoima painaa ilmaa ulos. Korkealla lentävässä lentokoneessa on suurempi pain ...

Paineaalto

Paineaalto on useimmiten nesteessä, kaasussa tai kaasuseoksessa esiintyvä voimakas paine-ero, joka etenee pitkittäisen aallon tavoin. Paineaaltoja syntyy yleensä muun muassa räjähdyksissä, nopeassa kaasuuntumisessa tai vastaavassa, jossa tietyn a ...

Painekattila

Painekattila eli painekeitin on ruoan valmistukseen käytettävä ilmatiiviisti suljettava metallinen astia. Ruoka kypsyy painekattilassa selvästi nopeammin kuin tavallisessa kattilassa. Painekattilassa paine kasvaa ja veden kiehumispiste nousee, mi ...

Painemittari

Painemittari eli manometri on paineen mittaamiseen tarkoitettu koje. Yksinkertaisin painemittari on U-putkimanometri, jossa on nesteellä täytetty U-kirjainta muistuttava lasinen putki. Kun putken toiseen päähän lisätään paine, neste pakenee eteen ...

Planckin paine

Planckin paine on paineen yksikkö, jota merkitään p P. Planckin paine on johdettu Planckin perusyksiköistä kaavalla, P = F P l P 2 = c 7 ℏ G 2 ≈ {\displaystyle p_{\mathrm {P} }={\frac {F_{\mathrm {P} }}{l_{\mathrm {P} }^{2}}}={\frac {c^{7}}{\hbar ...

Staattinen paine

Staattinen paine tarkoittaa ilmakehässä yläpuolella olevan ilmamassan painosta johtuvaa painetta. Nesteen yhteydessä puhutaan hydrostaattisesta paineesta. Ilmakehän paine vaihtelee sääilmiöiden mukaan noin välillä 950 hPa–1050 hPa ja standardi-il ...

Tilastollinen fysiikka

Tilastollinen fysiikka eli statistinen fysiikka on yksi fysiikan perusteorioista. Tilastollinen fysiikka kuvaa hyvin monesta perusosasesta koostuvan järjestelmän käytöstä tilastollisten suureiden avulla. Sillä voidaan kuvailla moninaisia ilmiöitä ...

Bosen–Einsteinin statistiikka

Bosen–Einsteinin statistiikka on statistisessa fysiikassa jakaumalaki, joka osoittaa samanlaatuisten bosonien energiatilojen jakauman termodynaamisessa tasapainotilassa. Bosonit ovat alkeishiukkasia, jotka toisin kuin fermionit eivät noudata Paul ...

Ergodinen hypoteesi

Ergodinen hypoteesi on fysiikassa ja termodynamiikassa oletus, jonka mukaan pitkän ajan kuluessa systeemin tietyssä mikrotilojen faasiavaruuden osassa viettämä aika on verrannollinen tämän osan tilavuuteen. Tämä tarkoittaa, että systeemin kaikki ...

Fermienergia

Fermienergia on kvanttimekaaninen käsite, jolla tarkoitetaan elektronisysteemin ylintä miehitettyä energiatilaa absoluuttisessa nollapisteessä. Fermienergia koskee elektronien lisäksi kaikkia fermioneja. Fermienergia voidaan ymmärtää teoreettisel ...

Fermin–Diracin statistiikka

Fermin–Diracin statistiikka on statististessa fysiikassa jakaumalaki, joka osoittaa samanlaatuisten fermionien energiatilojen jakauman termodynaamisessa tasapainotilassa. Fermionit ovat alkeishiukkasia, jotka noudattavat Paulin kieltosääntöä ja j ...

Ising-malli

Ising-malli on statistisen mekaniikan matemaattinen malli, jossa kullakin spinillä on kaksi mahdollista arvoa ja spin vuorovaikuttaa ainoastaan vieressään oleviin spineihin. Tavanomaisesti Ising-mallia käytetään yksinkertaistettuna kuvauksena fer ...

Ekvivalenttiannos

Ekvivalenttiannos kuvaa ionisoivan säteilyn aiheuttamaa säteilyannosta ja nimenomaan sen biologista vaikutusta. Fysikaalista säteilyannosta kuvaa absorboitunut annos. Ekvivalenttiannos voidaan laskea absorboituneesta annoksesta säteilyn luonteest ...

Hiukkassäteily

Hiukkassäteily koostuu subatomisista hiukkasista, joilla on massa ja liike-energiaa. Hiukkassäteily syntyy radioaktiivisen hajoamisen seurauksena atomin ytimessä. Se voi koostua esimerkiksi alfasäteilystä, beetasäteilystä, neutroneista, positrone ...

Kanavasäteet

Kanavasäteet, positiiviset säteet eli anodisäteet ovat tietyn tyyppisissä kaasupurkausputkissa syntyviä positiivisten ionien suihkuja. Ne havaitsi ensimmäisenä saksalainen fyysikko Eugen Goldstein Crookesin putkella tekemissään kokeissa vuonna 18 ...

Kobolttikanuuna

Kobolttikanuuna eli kobolttikeilahoitolaite on sädehoitoon aiemmin käytetty erikoislaite. Kobolttikanuuna muodostuu säteilevästä keskusyksiköstä, suojakuorista sekä kohdistuslaitteistosta ohjaimineen. Säteilevänä aineksena käytetään yleensä kobol ...

Koherenssi (fysiikka)

Koherentit aallot ovat aaltoja, joissa on keskenään pelkästään ja muuttumattomasti saman vaihe-eron, taajuuden, amplitudin ja aaltomuodon aaltoja, jotka etenevät samaan suuntaan. Aaltojen vaiheiden ei tarvitse välttämättä olla samat, kunhan niide ...

Käänteisen neliön laki

Käänteisen neliön lailla tarkoitetaan relaatiota, missä x on suhteessa y:n neliön käänteisarvoon, x ~ 1/y^2. Lakia noudattavat esimerkiksi gravitaatiolaki, Coulombin voima kahden varauksen välillä ja pallomaisen säteilylähteen säteilyn vaimenemin ...

Luonnon taustasäteily

Luonnon taustasäteily koostuu maapallon maaperästä ja kallioperästä lähtöisin olevien radioaktiivisten alkuaineiden hajoamisprosesseista ja maapallon ulkopuolelta tulevasta kosmisesta säteilystä. Avaruudesta peräisin olevan säteilyn osuus annokse ...

Neutroniaktivointi

Neutronaktivointi on prosessi, jossa aine altistetaan neutronisäteilylle. Käsittelyn ansiosta materiaalin atomiytimet kaappaavat vapaita neutroneja päätyen viritystilaan. Yleensä virittynyt tila on lyhytikäinen ja ydin hajoaa säteillen. Esimerkik ...

Neutronisäteily

Neutronisäteily koostuu vapaista neutroneista. Neutronisäteily on hiukkassäteilyä, jota voidaan käyttää esimerkiksi aineen rakenteen tutkimuksessa neutronidiffraktiolla. Neutronisäteilyä voidaan tuottaa ydinreaktoreissa tai hiukkaskiihdyttimillä. ...

Radioaktiivinen vuoto

Radioaktiivinen vuoto on kansanomainen käsite, jolla voidaan tarkoittaa: radioaktiivisen aineen säteilemistä ionisoivasti ilman tarkoituksenmukaista suojaa. radioaktiivisen aineen joutuvista epätarkoituksenomaiseen paikkaan tai Radioaktiivista ai ...

Sädehoito

Sädehoito tarkoittaa lääketieteen osa-aluetta, jossa käytetään ionisoivaa säteilyä sairauksien hoitamiseksi. Sähkömagneettinen säteily on ionisoivaa silloin, kun sen energia riittää ioniparien synnyttämiseen. Sädehoito voidaan jakaa tarkoituksens ...

Säteily

Säteily on energian etenemistä avaruudessa aaltojen tai subatomisten hiukkasten muodossa. Säteily etenee tavallisesti suoraviivaisesti tyhjiössä ja niissä väliaineissa, joissa kantajakenttä tai -hiukkanen pystyvät etenemään. Jos säteilylähde on p ...

Säteilyhaurastuminen

Säteilyhaurastuminen on vanhenemisilmiö, jossa materiaalin, yleensä teräksen, kovuus ja hauraus kasvaa sen altistuessa neutronisäteilylle. Säteilyhaurastumista ilmenee ydinvoimalaitoksissa, erityisesti ydinreaktorissa ja siihen liittyvissä laitte ...

Säteilyn havaitseminen

Ionisoivan säteilyn havaitseminen tapahtuu tarkoitusta varten rakennetuilla instrumenteilla, koska ionisoivaa säteilyä ei voi ihmisaistein havaita. Tavallisimpia säteilyilmaisimia eli -detektoreita ovat Geiger-putket, puolijohdeilmaisimet, tuikei ...

Säteilypakote

Säteilypakote on ilmastotieteessä käytetty suure, joka kuvaa saapuvan ja poistuvan säteilyn välistä eroa. Positiivinen säteilypakote tarkoittaa ilmastoa lämmittävää vaikutusta, negatiivinen puolestaan viilentävää. Säteilypakote mitataan tehona pi ...

Säteilysairaus

Säteilysairaus tarkoittaa sairastumista, joka johtuu laaja-alaisesta solutuhosta seurauksena lyhyessä ajassa saadusta suuresta annoksesta ionisoivaa säteilyä. Syynä on tavallisimmin altistuminen voimakkaasti radioaktiiviselle materiaalille.

Bent-sääntö

Kemiassa Bent-säännön avulla voidaan ennustaa molekyylin välisten atomien sidoskulmien ja -pituuksien välisiä eroja. Sääntö on yleistys, eikä sillä voi määrittää näille tarkkoja arvoja. Sääntö on: molekyylin sp n hybridisoituneen keskusatomin p-o ...

Molekyylimallinnus

Molekyylimallinnuksella tarkoitetaan yleisesti erilaisia teoreettisia ja laskennallisia menetelmiä, joilla pyritään mallintamaan molekyylien rakennetta ja käyttäytymistä. Molekyylimallinnusta käytetään laskennallisessa kemiassa ja biologiassa, ma ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →