ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 35

Poliisikoira

Poliisikoira on koira, joka on erityisesti koulutettu poliisin työkäyttöön. Poliisikoiria käytetään moneen tarkoitukseen, esimerkiksi poliisin voimankäyttötilanteisiin sekä pelastus- ja etsintätoimintaan. Poliisikoirayksiköistä käytetään useassa ...

Porttikielto

Porttikielto tarkoittaa henkilölle tai ryhmälle annettua kieltoa mennä määrättyyn tilaan, paikkaan, yleisötilaisuuteen tai muuhun julkiseen tapahtumaan. Porttikiellon syynä on yleensä vahingonteko tai häiriökäyttäytyminen. Porttikiellon saantia k ...

Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus on terveydenhuollon piirissä toimivien yksilöiden ja yhteisöjen periaate ja toiminto, jonka tarkoituksena on varmistaa potilaan saaman hoidon turvallisuus. Potilaan kannalta potilasturvallisuus on sitä, ettei hänen saamastaan ...

Potilasturvallisuuskeskus

Potilasturvallisuuskeskus, virallisesti Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus ja Utvecklingscentret för klient- och patientsäkerhet on Vaasan keskussairaalan yhteyteen vuonna 2019 perustettu valtakunnallinen yhteistyöverkosto, joka a ...

Prevent 360

Prevent 360 Turvallisuuspalvelut Oy oli suomalainen turvallisuusalan palveluita tarjoava yritys, joka yhdistyi Avarn Securityn kanssa. Työntekijöitä yrityksellä oli noin 1 400 ja liikevaihto vuonna 2016 oli 60 694 000 euroa. Omistaja oli suomalai ...

Päivystäjä

Päivystäjä on henkilö, joka päivystää. Päivystäjiä käytetään turvaamaan useiden yhteiskunnan palveluiden ja toimintojen ympärivuorokautinen toiminta.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on yritystoiminnassa seurauksiltaan merkittävien kielteisten tapahtumien järjestelmällistä määrittelyä ja niihin varautumista. Merkittäviä riskejä ovat ne, joista tietoisuus vaikuttaa tai vaikuttaisi organisaation johdon päätöksen ...

Ruokaturva

Ruokaturva on käsite, jolle sovittiin vuonna 1996 järjestetyssä Maailman ruokaan keskittyvässä huippukokouksessa tarkoittavan tilaa jolloin kaikilla ihmisillä on kaikkina aikoina riittävästi turvallista ja ravitsevaa ruokaa elääkseen terveellisen ...

Suurriistavirka-apu

Suurriistavirka-apu on organisaatio, jota ylläpitää riistanhoitoyhdistykset. SRVAn tarkoituksena on organisoida jäljestysohjaajia, jäljestyskoiria ja metsästäjiä viranomaisten käyttöön. Metsästäjiä on ollut jo pitkään viranomaisten virka-apuna. N ...

Säteilyturvakeskus

Säteilyturvakeskus on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluva Suomen säteilyvalvonnasta ja ydinturvallisuusvalvonnasta vastaava viranomainen. Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevi ...

Säteilyturvallisuus

Säteilyturvallisuus kattaa kaikki ne toimet, joilla ehkäistään, torjutaan ja minimoidaan ionisoivan säteilyn haittavaikutuksia. selvennä Suomessa säteilyturvallisuutta valvoo Säteilyturvakeskus. Tässä artikkelissa keskitytään ionisoivaan säteilyy ...

Tapaturmantorjuntayhdistys

Tapaturmantorjuntayhdistys oli Suomessa vuosina 1935–1971 toiminut valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena oli herättää yleistä mielenkiintoa tapaturmien ehkäisemiseen ja niiden syiden selvittämiseen. Tapaturmantorjuntayhdistys jakaantui t ...

Tiirikointi

Tiirikoinnilla tarkoitetaan mekaanisten lukkojen avaamista yleiskäyttöisillä työkaluilla. Näin voidaan joutua menettelemään mikäli lukon avain ei syystä tai toisesta ole saatavilla. Lukko ja sen suojaama kohde pyritään tiirikoinnissa tyypillisest ...

Tilannekeskus

Tilannekeskus on paikka, jossa keskitetysti ja jatkuvasti seurataan erilaisia tilanteita ja välitetään tieto eteenpäin. Sellaisia on poliisilla ja pelastuslaitoksilla, ja esimerkiksi liikkuvalla poliisilla oli oma tilannekeskus. Myös tapahtumissa ...

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on Suomen työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toimiva virasto. Tukes on valtakunnallinen lupa- ja valvontaviranomainen, joka edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luote ...

Turvallisuusselvitys

Turvallisuusselvitys on valtion turvallisuusjärjestelmän työkalu, jolla pyritään estämään epäluotettavien henkilöiden pääsy tehtäviin, joissa he voisivat uhata valtion tai yrityksen turvallisuutta tai tärkeää yleistä tai yksityistä etua. Jokaisel ...

Turvallisuusviestintä

Turvallisuusviestinnän tavoitteena on, että ihmiset ja yhteisöt osaavat ympäristöissään ja toiminnoissaan ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia.

Turvarajakytkin

Turvarajakytkin on sähkömekaaninen rajakytkin, jota käytetään koneiden turvajärjestelyissä koneen tai sen osan pysäyttämiseen saattamalla se virrattomaksi avattaessa esim. koneen tai laitteen luukkua tai turvaporttia. Turvarajakytkimen tulee olla ...

Turvatarkastus

Turvatarkastus on toimenpide, jolla estetään vaarallisten esineiden tai aineiden vieminen kulkuneuvoihin tai laitoksiin, kuten oikeustaloihin tai esimerkiksi eduskuntataloon. Turvatarkastuksia on lentokentillä, matkustajasatamissa, sekä oikeustal ...

Turvavalaistus

Turvavalaistus on yksi kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmistä. Turvavalaistus käsittää poistumistievalaistuksen sekä erillisen turvavalaistuksen, jonka tehtävänä on turvata näkyvyys erilaisissa poikkeustilanteissa.

Ulkonaliikkumiskielto Suomessa

Ulkonaliikkumiskielto on hallitsevan järjestysvallan vastatoimenpide levottomissa tai muuten poikkeuksellisissa oloissa. Se säädetään useimmiten yöajaksi ja sen alkaminen sekä päättyminen on tavallisesti määrätty tarkalleen tietyksi kellonajaksi. ...

Vaaratiedote

Viranomainen voi antaa vaaratiedotteen tilanteissa, joissa väestöä on varoitettava hengen- tai terveysvaarasta tai kun ilmenee vaara merkittävälle omaisuuden vaurioitumiselle tai tuhoutumiselle. Vaaratiedote voidaan antaa myös, kun vaaratilanne o ...

Vakuutus

Vakuutus on menettely, jolla tietyn riskin alaiset henkilöt tai yritykset sopivat vahinkojen tasaamiseen erikoistuneen laitoksen kanssa siitä, että laitos riskin toteutuessa korvaa aiheutuneen vahingon. Näin syntyvää sopimusta kutsutaan vakuutuks ...

Valvonta

Valvonta on käyttäytymisen, toiminnan tai muun muuttuvan tiedon seuranta, joka kohdistuu usein ihmisiin vaikuttamisen, käsittelyn, ohjauksen tai suojelun tarkoituksessa. Se voi käsittää seurantaa etäisyydeltä sähköisiä välineitä käyttäen tai sähk ...

Vartijakortti

Vartijan on pidettävä vartijakortti vartioimistehtävissä aina mukana ja esitettävä se pyydettäessä. Korttia ei tarvitse esittää, ellei pyytävä henkilö ole viranomainen tai toimenpiteen kohde. Koska suuri osa vartijan työtehtävistä kuitenkin käytä ...

Vastaohjaus

Vastaohjaus on tekniikka, jota käytetään moottoripyörän, mopon tai polkupyörän suuntaa muutettaessa. Tällöin ohjaustankoa käännetään hetkellisesti aavistuksen verran eri suuntaan kuin mihin ollaan menossa. Pyörä kallistuu silloin vastakkaiseen su ...

Väestönsuoja

Väestönsuoja on erityinen tila tai rakennus, joka on tarkoitettu suojaamaan väestöä mahdollisen kaasu- tai myrkkyvuodon, aseellisen hyökkäyksen kuten sodan, radioaktiivisen laskeuman tai muun vastaavan uhatessa. Aiemmin yleisesti käytetty sana po ...

Ydinturvallisuus

Ydinturvallisuus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla pyritään estämään ydinonnettomuudet ja, jos estäminen ei onnistu, lieventämään onnettomuuden seurauksia. Ydinenergian käytön yhteydessä syntyy suuria määriä radioaktiivisia aineita, joiden pääsy y ...

Öko-Tex-standardi

Öko-Tex-standardi 100 on kansainvälinen tekstiilien testaus- ja sertifiointijärjestelmä, joka kehitettiin vuonna 1992. Standardi rajoittaa tiettyjen haitta-aineiksi katsottavien tekstiilikemikaalien käyttöä. Riippumattomien tutkimuslaitosten myön ...

Työ

Työllä tarkoitetaan jonkin tehtävän suorittamiseen tähtäävää pitkäjännitteistä, aktiivista ja tavoitteellista toimintaa, joka liittyy tyypillisesti toimeentulon hankkimiseen tai yksilön omien taikka hänen lähipiirinsä aineellisten tarpeiden tyydy ...

Aivovuoto

Aivovuoto tarkoittaa työikäisten koulutettujen ihmisten muuttamista maasta toiseen, jolloin alkuperämaa häviää osaavan työvoiman suhteen. Alkuperämaa hyötyy kouluttamistaan henkilöistä siten, että osa koulutetuista siirtolaisista lähettää rahaa k ...

Ammatinvalinnanohjaus

Ammatinvalinnanohjauksen tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään itselleen sopiva uravalinta. Ohjaus tapahtuu yhteistyössä ammatinvalintapsykologin kanssa. Suomessa ammatinvalinnanohjaus katsotaan alkaneen 1939 Helsingin kunnallisen työnvälitys ...

Ammattietiikka

Ammattietiikka on sovelletun etiikan osa-alue, joka käsittelee ammatillisten tekojen eettisyyttä. Yleinen ammattietiikka on sovelletun etiikan laajin osa. Ammattietiikan tutkituimpia alueita Suomessa ovat lääketieteen etiikka ja bioetiikka, jotka ...

Ammattitauti

Ammattitauti on sairaus, joka todennäköisesti pääasiallisesti johtuu potilaan työhön liittyvistä fysikaalisista, kemiallisista tai biologisista tekijöistä. Käsitteen ammattitauti loi Paracelsus kirjoittaessaan ensimmäisen aihetta käsittelevän kir ...

Ammattiyhdistysliike

Ammattiyhdistysliike tai ay-liike tarkoittaa toimintaa työntekijöiden aseman vahvistamiseksi työntekijöihin liittyvien asioiden yhteydessä sekä työelämän kehittämistä. Ammattiyhdistysliikkeen tärkeimmät toimijat ovat ammattiliitot. Ammattiyhdisty ...

Ansioluettelo

Ansioluettelo on yleensä työpaikkahakemukseen liitettävä luettelo hakijan aikaisemmista työpaikoista, kouluista, kursseista tms. Ansioluettelon tarkoitus on antaa mahdollisimman laaja kuva hakijan ominaisuuksista tiiviissä muodossa. Tiivistetyssä ...

Asuntoetu

Asuntoetu on luontoisetu, jossa työntekijä saa työ- tai virkasuhteensa perusteella käyttöönsä työnantajansa omistaman tai vuokraaman asunnon. Tällaisessa käytössä oleva asunto on työsuhdeasunto.

Autoetu

Autoetu on palkansaajan ja työnantajan välinen sopimus työnantajan omistaman tai hallinnoiman auton, niin sanotun työsuhdeauton, käytöstä. Autoedun saaja ajaa autolla työ- ja yksityisajoja. Myös muunlaiset sopimukset auton käytöstä ovat mahdollis ...

Blue Card

Blue Card eli Sininen kortti, pitemmin Sininen eurooppalainen työskentelykortti on tarkoitettu Euroopan unionin laajuiseksi työluvaksi ammattitaitoisille ja koulutetuille ihmisille. Kortilla voi työskennellä missä tahansa Euroopan unionin maassa ...

Ehdokashaku

Ehdokashaku on pätevien ehdokkaiden etsimistä avoimeen työpaikkaan ilman että paikasta ilmoitetaan julkisesti esimerkiksi työnhakupalvelussa tai sosiaalisessa mediassa. Ehdokashaun avulla tavoitetaan aktiivisten työnhakijoiden lisäksi myös niin s ...

Elinkeino

Elinkeino on toimeentulon hankkimiseen tähtäävää toimintaa. Esimerkiksi palveluala, teollisuus ja maatalous ovat elinkeinoja. Historiallisesti ihmislajin ensimmäinen elinkeino on ollut metsästys ja keräily. Suomen pääelinkeino on palveluala, mutt ...

Etätyö

Etätyö on työtä, joka tehdään kiinteän toimiston ulkopuolella, esimerkiksi kotoa, etäpisteestä, hotellista tai liikkuvasta toimistosta käsin. Uusista tavoista organisoida työtä käytetään muun muassa nimityksiä etätyö, eTyö, mobiili työ ja monipai ...

EuroSkills-kilpailu

EuroSkills-kilpailu, eli ammattitaidon euroopanmestaruuskilpailu, on joka toinen vuosi järjestettävä nuorten kansainvälinen ammattitaitokilpailu. Kilpailussa ratkotaan euroopanmestaruudet lähes 40 lajissa, jotka edustavat ammatillisen koulutuksen ...

FTE

Full-Time Equivalent on henkilöresurssien yksikkö, joka mittaa henkilöstön läsnäoloa tai projektin kokonaishenkilöallokaatiota. Henkilömäärä voi koostua täysipäiväisistä tai osa-aikaisista resursseista. NOE kertoo työsuhteessa olevan henkilöstön ...

Hajautettu työ

Hajautettu työ on sukua käsitteelle etätyö. Keskustelu etätyöstä sai alkunsa 1970-luvun alun öljykriisistä, kun amerikkalaistutkijat esittivät laskelmiaan työmatkaliikenteen vähentämisen kansantaloudellisista säästövaikutuksista. Vielä tuolloin a ...

Henkilötyöpäivä

Henkilötyöpäivä tai miestyöpäivä on työmäärän mittayksikkö. Se tarkoittaa työpanosta, jonka yksi henkilö saa aikaan yhdessä työpäivässä. Työpäivän pituus henkilötyöpäiviä laskettaessa on sopimuskysymys. Se voi olla esimerkiksi 7, 7.5 tai 8 tuntia.

Henkilötyövuosi

Henkilötyövuosi tai miestyövuosi on työmäärän mittayksikkö. Se tarkoittaa työpanosta, jonka yksi henkilö saa aikaan vuodessa. Yrityksessä tehtyjen henkilötyövuosien määrä lasketaan jakamalla kaikki palkatut tunnit säännöllinen työaika ja ylityötu ...

Hikipaja

Hikipaja on työympäristö, jota länsimaissa pidetään työoloiltaan tai työehdoiltaan huonona. Joissakin tapauksissa työ on vaarallista tai työntekijät eivät voi vaikuttaa työoloihinsa. Joissakin hikipajoissa työskennellään ilman suojausta vaarallis ...

Hoitovapaa

Hoitovapaa on vanhemmille tarjottu mahdollisuus ottaa vapaata vanhempainvapaan jälkeen. Sen aikana työsuhde ei katkea. Hoitovapaalla voidaan olla, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Vanhemmilla on oikeus lasten kotihoidon tukeen, mutta varsinaist ...

Hub-konsepti

Hub-konseptissa yhteiskunnalliset yrittäjät jakavat konttorin. Ensimmäisen hubin perusti vuonna 2005 yrittäjä Jonathan Robinson Lontoossa. Tällä hetkellä milloin? hub-toimistoja löytyy ympäri maailman ja Suomeenkin ilmiö on tullut, mm. Helsinkiin ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →