ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 376

Ristimitta

Ristimitta on kappaleiden ja pintojen suorakulmaisuuden tarkistamisessa ja korjauksessa käytettävä mittausmenetelmä. Kun nelikulmion vastakkaiset sivut ovat yhtä pitkät ja kaikki kulmat 90 astetta, molemmat kappaleen lävistäjät eli ristimitat ova ...

Routhin lause

Routhin lause antaa geometriassa kolmen ceviaanin sisällensä rajoittaman kolmion pinta-alan. Sen esitti ja todisti ensimmäisenä Edward John Routh vuonna 1891.

Saccherin nelikulmio

Saccherin nelikulmio on sellainen nelikulmio, jossa on kaksi suoraa kulmaa ja kaksi keskenään yhtäpitkää sivua. Mielenkiintoisia tuloksia saadaan tarkastelemalla kahden jäljelle jäävän kulman suuruutta.

Sagitta (geometria)

Geometriassa sagitta on ympyrään ja säännölliseen monikulmioon liittyvä käsite. Olkoon C {\displaystyle C} ympyrä, jonka keskipiste on O {\displaystyle O} ja A B {\displaystyle AB} C {\displaystyle C}:n jänne. Piirretään säde O D {\displaystyle O ...

Schifflerin piste

Schifflerin piste on tasogeometriassa kolmioon liittyvä merkillinen piste. Kolmion kulmanpuolittajat leikkaavat toisensa pisteessä I, joka ei kuulu Eulerin suoralle. Eulerin suorat kolmioille △ A B C {\displaystyle \scriptstyle \triangle ABC}, △ ...

Sekantti

Sekantti voi tarkoittaa seuraavia: Suora, joka leikkaa ympyrän tai muun käyrän. Ympyrän sisään jäävä sekantin osa on jänne. Harvoin käytetty trigonometrinen funktio, suorakulmaisen kolmion hypotenuusan suhde kulman viereiseen kateettiin, kosinin ...

Sektori

Sektori on tietty osa ympyrästä tai pallosta. Ympyrässä sektori tarkoittaa kahden ympyrän kehältä keskipisteeseen piirretyn säteen erottamaa aluetta. Oheisessa kuvassa on kaksi sektoria: toinen sektori on sellainen, että sen muodostavien säteiden ...

Simsonin suora

Simsonin suora on geometriassa kolmioon ja ympyrään liittyvä seuraava tulos. Ne kolmion eri sivuilla, tai sivujen jatkeilla, olevat pisteet, joiden etäisyys kolmiota ympäröivän ympyrän kehäpisteelle on lyhin, sijaitsevat samalla suoralla. Sama as ...

Sinilause

Sinilause on trigonometrian tulos, jonka avulla voi määrittää kolmion sivun pituuden tai kulman suuruuden silloin, kun kolmiosta tunnetaan jokin pari vastakkaisia osia. Jos kolmion A B C {\displaystyle ABC} kulmat ovat α {\displaystyle \alpha }, ...

Sisä- ja ulkokulma

Sisäkulma määritellään monikulmiossa kärjen viereisten sivujen väliseksi sisäänpäin aukeavaksi kulmaksi. Sen suuruus riippuu muista kulmista ja kulmien lukumäärästä n kulmaa: α 1 + α 2 + ⋯ + α n = n − 2 180 ∘ {\displaystyle \alpha _{1}+\alpha _{2 ...

Sivu (geometria)

Sivu on geometriassa monikulmion jana, joka yhdistää monikulmion vierekkäiset kärjet toisiinsa. Sivu on siten tasogeometriassa reunan osasen nimenä. Avaruusgeometriassa monitahokkaiden kärjet yhdistävät tahkojen kulmat toisiinsa ja tahkot rajoitt ...

Sivunpuolittaja

Sivunpuolittaja on geometriassa jana tai suora, joka kulkee monikulmion sivun keskipisteen kautta tai päättyy siihen. Tällöin voidaan tarkoittaa vaihtoehtoisesti keskinormaalia, jos suora tai jana kohtaa sivun kohtisuorasti, tai vielä Bimediaania ...

Spiekerin ympyrä

Spiekerin piste on geometriassa eräs kolmion merkillinen piste. Se määriteltiin kolmion piirin viivojen eli kolmion muotoisen rautalankakehikon painopisteeksi. Kuvioissa pisteen tunnuksena on usein Sp ja se on luetteloitu Kimberlingin merkilliste ...

Steinerin–Lehmusin lause

Steinerin-Lehmusin lause on geometriassa kolmiota koskeva tulos. Sen mukaan kolmio on tasakylkinen, jos annetussa kolmiossa on kaksi yhtä pitkää kulman puolittajaa.

Stereografinen projektio

Stereografinen projektio on geometrinen kuvaus, joka kuvaa koko pallopinnan tasolle yhtä pistettä lukuun ottamatta. Tällöin pallopinnalta valitaan yksi kiinteä piste projektiopisteeksi, ja jokaista muuta pallopinnan pistettä vastaa se piste, joss ...

Stewartin lause

Geometriassa Stewartin lause kuuluu seuraavasti: Olkoon ABC kolmio jolle AB=c, AC=b ja BC=a. Olkoon lisäksi X piste kolmion sivulla BC jolle BX=x ja XC=y. Jos p on janan AX pituus, on voimassa a p 2 + x y = b 2 x + c 2 y {\displaystyle ap^{2}+xy= ...

Suunnattu jana

Suunnattu jana on geometriassa janan laajennus, jossa sen pituuteen liitetty mitta voi olla myös negatiivinen. Jos merkitsemme janaa sen päätepisteiden avulla A B {\displaystyle AB}, tarkoittaa se samaa janaa kuin merkintä B A {\displaystyle BA}. ...

Sylvesterin–Gallain lause

Sylvesterin–Gallain lause on kuuluisa geometrian lause, joka kuuluu seuraavasti: Jos on määrätty n pistettä tasossa eivätkä ne sijaitse samalla suoralla, on aina olemassa sellainen suora, joka kulkee täsmälleen kahden määrätyn tason pisteen kautt ...

Symmediaani

Symmediaani on geometriassa kolmion kulmaan liittyvä jana. Symmediaani on ceviaani, joka sijaitsee siten, että mediaanin eli keskijanan ja kulmanpuolittajan välissä on yhtä suuri kulma kuin symmediaanin ja kulmanpuolittajan välissä. Kulmanpuolitt ...

Symmediaaninen piste

Symmediaaninen piste on geometriassa kolmion kulmien symmediaanien leikkauspiste. Leikkauspiste on eräs kolmion merkillisestä pisteistä ja se on luetteloitu Kimberlingin pisteiden luetteloon tunnuksella X 6. {\displaystyle \scriptstyle X_{6}.}, m ...

Säde (geometria)

Säde tarkoittaa tasogeometriassa ympyrän, sektorin tai kaaren kehän pisteen ja keskipisteen välistä janaa. Avaruusgeometriassa säde tarkoittaa pallon pinnan pisteen ja pallon keskipisteen välistä janaa, ja myös lieriön symmetria-akselia kohtisuor ...

Säännöllinen monikulmio

Säännöllinen monikulmio on geometriassa konveksi monikulmio, joka on samalla sekä syklinen monikulmio että tangentiaalinen monikulmio, ja jolla on erityisesti kaikki sivut ovat yhtä pitkiä ja kaikki kulmat yhtä suuria. Säännöllinen monikulmio on ...

Taidemuseo-ongelma

Taidemuseo-ongelma on paljon tutkittu matemaattinen ongelma geometrian osa-alueelta. Ongelmassa tarkoituksena on selvittää pienin mahdollinen vartijoiden määrä, joka riittää vartioimaan mielivaltaista yhtenäisen n {\displaystyle n} -kulmion {\dis ...

Tangentti (geometria)

Tangentti, eli vanhalta nimeltään sivuaja, on geometriassa suora, jana tai taso, joka sivuaa "samansuuntaisena" käyrää tai pintaa. Tasogeometriassa tangenttina on tangenttisuora, joka sivuaa käyrää. Avaruusgeometriassa tangenttina voi olla suora ...

Tangenttikulma

Tangenttikulma sijaitsee geometriassa ympyrän kahdelle eri kehäpisteelle piirretyn suoran eli tangentin leikkauspisteessä. Tangenttien leikkauspisteessä olevista neljästä kulmasta sitä kulmaa kutsutaan tangenttikulmaksi, joka aukeaa ympyrän suunt ...

Tangenttilause

Tangenttilause on euklidisen geometrian perustulos. Sen mukaan kolmiossa, jonka kaksi kulmaa ovat α {\displaystyle \alpha } ja β {\displaystyle \beta } ja näitä vastaavien sivujen pituudet ovat a {\displaystyle a} ja b {\displaystyle b}, on voima ...

Taso

Taso on geometriassa kaksiulotteisen avaruuden yleisnimitys. Taso tarkoittaa tasaista kaksiulotteista pintaa, joka jatkuu rajoittamattomasti kaikkiin suuntiin. Tasosta voidaan rajoittaa vain pieni osa. Intuitiivisesti sitä voidaan havainnollistaa ...

Tasogeometria

Tasogeometria on tasoa eli 2-ulotteista avaruutta ja sen osia käsittelevä geometrian osa-alue. Tasogeometrian käsitteitä ovat kaksiulotteiset objektit, kuten monikulmiot, ympyrä ja ellipsit. Myös yksiulotteisia objekteja, kuten viivaa ja janaa se ...

Tason yhtenevyyskuvaus

Tason yhtenevyyskuvaus eli tason isometria on geometriassa euklidisen tason yhtenevyyskuvaus itselleen eli kuvaus, jossa taso­kuvioiden geometriset ominaisuudet kuten janojen pituus ja kulmat säilyvät. Tason yhtenevyys­kuvauksia on neljää tyyppiä ...

Teräväkulmainen kolmio

Teräväkulmainen kolmio on kolmio, jonka kaikki kolme kulmaa ovat alle 90°. Kulmaa, joka on alle 90°, sanotaan teräväksi kulmaksi. Teräväkulmaisia kolmioita ovat muun muassa tasasivuiset kolmiot, joiden kaikki kulmat ovat 60°. Muut kuin teräväkulm ...

Tessellaatio

Tessellaatio merkitsee varsinaisesti tasopinnan peittämistä mosaiikkimaisesti tietyn muotoisilla laatoilla tai laatoiksi kutsutuilla kuvioilla siten, että laatat eivät ole osittainkaan päällekkäin eikä niiden väliin jää aukkoja. Matematiikassa te ...

Tetraedrinen symmetria

Tetraedrinen symmetria on sellaisen kolmiulotteisen kappaleen symmetria, joka säännöllisen tetraedrin tavoin voidaan kuvata itselleen isometrisesti 24 tavalla, joista 12 on orientaation säilyttäviä. Tetraedrisesti symmetrisen kappaleen symmetriao ...

Tetraktys

Tetraktys oli pythagoralaisten pyhänä pitämä kolmio, joka sisälsi kaikki maailman kuvaamiseen tarvittavat luvut yhdestä kymmeneen. Siinä oli ensimmäisellä rivillä yksi piste, toisella kaksi, kolmannella kolme ja neljännellä neljä pistettä, eli 1 ...

Thaleen lause

Thaleen lause on geometrian lause, jonka mukaan puoliympyrän sisältämä kehäkulma on suora. Sama voidaan sanoa toisinkin. Jos kolmion yksi sivu on ympyrän halkaisijalla ja yksi kärjistä ympyrän kehällä, on tämä kulma aina suora. Thaleen lause on k ...

Thébaultin teoreema

Thébaultin teoreema on nimitys useille geometrisille ongelmille, jotka esitti ranskalainen matemaatikko Victor Thébault. Yleisesti tunnetuimmat ovat Thébaultin I, II ja III ongelma.

Tilavuus

Tilavuus on kolmiulotteisen kappaleen koon mitta. Se kertoo paljonko kappaleessa on tilaa. SI-järjestelmän mukainen tilavuuden yksikkö on kuutiometri. Lisäyksikkönä tilavuudelle on käytössä litra. Tuhat litraa on yksi kuutiometri, ja yksi litra o ...

Translaatio (matematiikka)

Translaatio, siirto eli yhdensuuntaissiirto on Euklidisessa geometriassa avaruuden muunnos, jossa kuviota siirretään toiseen paikkaan. Kuvion jokainen piste muuttaa sijaintiaan vakiomatkan määrättyyn suuntaan. Translaatio voidaan tulkita myös vak ...

Transversaali

Geometriassa suora l, joka leikkaa kaksi eri suoraa l 1 ja l 2 eri pisteissä P 1 ja P 2, on suorien l 1 ja l 2 transversaali. Transversaalin käsite esiintyy monessa geometrian tuloksessa, kuten esimerkiksi jos transversaali leikkaa kahta yhdensuu ...

Trilineaariset koordinaatit

Trilineaariset koordinaatit muodostuvat kolmesta järjestetystä luvusta α, β {\displaystyle \scriptstyle \alpha,\beta } ja γ {\displaystyle \scriptstyle \gamma }, jotka kuvaavat pisteen kohtisuoria etäisyyksiä kolmion kolmesta sivusta. Lukukolmikk ...

Tylppäkulmainen kolmio

Tylppäkulmainen kolmio on geometriassa kolmio, jolla on yksi kulmista yli 90° eli tylppä kulma, ja muut kaksi kulmaa teräviä kulmia. Jos valitaan tasolta satunnaisesti kaksi pistettä ja oletetaan niiden muodostavan kolmion pisimmän sivun päätepis ...

Ulottuvuus

Ulottuvuus eli dimensio on topologista avaruutta kuvaava matemaattinen käsite, joka voidaan määritellä usealla eri tavalla. Algebrallinen dimensio kertoo vektoriavaruuden kannan mahtavuuden. Metrinen dimensio perustuu toisistaan yhtä kaukana sija ...

Varignonin lause (geometria)

Varignonin lause on geometriassa Pierre Varignon vuonna 1831 todistama tulos, jonka mukaan nelikulmion sivujen keskipisteitä yhdistävät janat muodostavat aina suunnikkaan, oli nelikulmio minkä muotoinen tahansa. Suunnikasta kutsutaan siksi Varign ...

Vasen ja oikea

Vasen ja oikea ovat suunnan hahmottamista. Vasen on oikean vastakohta, kun puhutaan suunnista tai ihmisen ruumiinosista, esimerkiksi oikeasta tai vasemmasta kädestä tai silmästä.

Viiva

Geometrisissa yhteyksissä viiva on yksiulotteinen, mielivaltaisen muotoinen ja mittainen kappale. Kaikki yksiulotteiset kappaleet, kuten janat, suorat, puolisuorat ja kehät, ovat viivoja. Viivan ajatellaan syntyvän, kun nollaulotteinen piste liik ...

Yhdeksän pisteen ympyrän keskipiste

Yhdeksän pisteen ympyrä eli Eulerin ympyrä eli Feuerbachin ympyrä tarkoittavat geometriassa samaa kolmioon liittyvää ympyrää. Ympyrän nimi juontaa juurensa siitä, että yleisen kolmion kolme pisteryhmää sijaitsevat ympyrän kehällä. Kehäpisteinä ov ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →