ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 389

Lean Service Creation

Lean Service Creation on Creative Commons -lisensoitu palvelumuotoilu- ja tuotekehitysprosessi. Menetelmässä palvelukehityksen kannalta keskeisiä kysymyksiä ja vaiheita työstetään valmiiden työskentelypohjien avulla. Menetelmä korostaa liiketoimi ...

Living lab

Living lab on tutkimuskonsepti. Se on käyttäjälähtöinen, avoin innovaatioekosysteemi, joka toimii usein aluetasolla, yhdistämällä samanaikaisesti tutkimuksen ja innovoinnin prosessien puitteissa julkisen ja yksityisen sektorin ihmiset. Konsepti p ...

Luxinnovation

Luxinnovation on Luxemburgin ruhtinaskunnan innovaatioiden ja teknologian kehittämisen rahoitusorganisaatio. Se perustettiin vuonna 1984. Sitä johtaa Gilles Schlesser. Vuonna 1989 sen organisaatiomuoto muuntui muotoon Groupement dintérêt économiq ...

MTBF

MTBF on keskimääräinen aika laitteen vikaantumiseen sen edellisestä alkuperäiseen kuntoon saattamisesta. MTBF on vikataajuuden käänteisluku niissä tapauksissa, joissa vikataajuus on vakio. Keskimääräistä vikaantumisväliä käytetään luotettavuustek ...

Pienin toimiva tuote

Pienin toimiva tuote on uusi, markkinoille vasta yrittävä tuote tai palvelu, jossa on vain sellaiset ominaisuudet, jotka tyydyttävät varhaisten asiakkaiden tarpeet. Pienimmän toimivan tuotteen tarkoitus on kerätä palautetta tuotekehitykseen. Joid ...

SalWe

SalWe Oy edistää terveyden ja hyvinvointialan yritysten ja tutkimuslaitosten pitkäjännitteistä yhteistyötä ja tutkimusta. Yhteistyöllä tavoitellaan merkittäviä innovaatioita, jotka kasvattavat terveyden ja hyvinvointialan liiketoimintaa ja lisääv ...

TAFTIE

The Association for Technology Implementation in Europe on 20 Euroopan unionin jäsenmaan sekä kuuden muun valtion teknologian kehittämisen julkisen sektorin rahoitusorganisaatioiden yhteisö.

Takaisinmallinnus

Takaisinmallinnus on olemassa olevan laitteen, tietojärjestelmän tai yksittäisen tietokoneohjelman toiminnallisuuden selvittämistä. Tietojärjestelmää tai tietokoneohjelmaa voidaan takaisinmallintaa tutkimalla sen suoritusta, eritasoisia koodeja t ...

Teknologia

Teknologia on yhteisnimitys joukolle tietyn alan tekniikoita. Voidaan puhua esimerkiksi metallienjalostusteknologiasta, jolloin siihen sisältyy kaikki ne tekniikat, joilla metalleja rikastetaan ja jalostetaan mineraaleista metalleiksi. Teknologia ...

Tuotekehitys

Tuotekehitys on toiminta tai prosessi yrityksessä, jolla pyritään saamaan markkinoille uusia tuotteita tai parannuksia nykyisiin tuotteisiin. Sillä tarkoitetaan tutkimustulosten ja kokemusten kautta saadun tiedon käyttämistä menetelmien ja järjes ...

Tuottava Idea -kilpailu

Tuottava Idea -kilpailu on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n järjestämä kilpailu, jonka tavoitteena on edistää innovointia sekä nostaa esiin uusia liikeideoita ja korostaa niiden merkitystä yhteiskunnallisen kehityksen avaintekijöinä. Kilpailulla hal ...

Vigo-ohjelma

Vigo-ohjelma on suomalainen yritysten kehitysohjelma. Sen kohteena ovat pääosin muutaman vuoden vanhat yritykset, joita pidetään innovatiivisina ja jotka pyrkivät aggressiivisesti kansainvälisille markkinoille.

Vuoden hautomoyritys

Vuoden hautomoyritys on vuosittain parhaalle suomalaiselle uudelle teknologiayrityksille annettava palkinto. Palkinnonsaajan valitsee Teknologiakeskusten Liitto TEKELin yrityskehitystiimin jäsenistä koostuva raati. Ensi kertaa palkinto jaettiin v ...

Yleiskäyttöinen teknologia

Yleiskäyttöinen teknologia tarkoittaa sellaista tekniikkaa, jota voidaan soveltaa usealla eri toimialalla ja joihin liittyy mahdollisuus edistää teknologista kehitystä usealla toimialalla samanaikaisesti. Kun yleiskäyttöiset teknologiat kehittyvä ...

Tekniikka

Tekniikka tarkoittaa menetelmiä, joilla ihminen vaikuttaa ympäristöönsä ja käyttää sitä hyväkseen. Siinä muodossa kuin tekniikkaa on opetettu kouluissa 1800-luvun lopulta alkaen, tekniikka tarkoittaa luonnon mahdollisuuksien hyödyntämistä, varsin ...

ETP

Teknologiayhteisöt kokoavat eri tutkimus- ja teknologia-alojen tärkeimmät eurooppalaiset vaikuttajat yhteen. Teollisuus on teknologiayhteisöissä aloitteentekijä, mutta komissio toivoo, että verkostoon kuuluu edustajia tutkimuslaitoksista, julkise ...

JTI

Joint Technology Initiative on Euroopan komission käyttämä tapa perustaa yhteisyrityksiä. Sitä käytetään 7. puiteohjelmassa pitkien ja suurien tutkimusprojektien luomiseen yritysten ja Komission yhteisrahoituksella. Suomen SHOKit ovat kansallinen ...

Multimedia Super Corridor

Multimedia Super Corridor on Kuala Lumpurissa sijaitseva malesialainen teknologiakeskus. Sen tarkoituksella on nopeuttaa Malesian kehittymista tietotekniikkavaltioksi. Se luonnosteltiin vuonna 1996. Nykyään alueella toimii yli 900 yritystä.

Pallonivel

Pallonivel on kahden tai useamman luun liitoskohta, jossa toinen osa muodostaa pallomaisen rakenteen, toinen vastaavanlaisen kupin. Ihmisen tunnetuimpia palloniveliä ovat lonkkanivel sekä olkanivel. Lonkkanivelessä pallo muodostuu reisiluusta sek ...

RANNIS

RANNIS on Islannin tieteen ja teknologian rahoitusorganisaatio. Vuonna 2006 sen operatiivinen budjetti oli 1.7 miljoonaa euroa ja sen tuki oli 15 miljoonaa euroa. Sitä rahoittavat opetusministeriö ja Teollisuusministeriö. RANNIS työllistää 25 ihm ...

Smart Village

Smart Village on Kairon lähellä sijaitseva egyptiläinen teknologiakeskus. Se perustettiin vuonna 2003. Sen painopiste on tietotekniikka. Sen tarkoitus on tuoda ulkomaiset ja egyptiläiset tietoliikenne- ja tietotekniikkayritykset samalle alueelle, ...

Teknokulttuuri

Teknokulttuuri on neologismi, jonka ovat käsitteenä tehneet tutuksi Constance Penley ja Andrew Ross toimittamassaan samannimisessä esseekokoelmassa. Teknokulttuurilla viitataan vuorovaikutussuhteisiin tekniikan, median, kulttuurin ja sosiaalisten ...

Teknopol

Teknolpol on Tallinnassa sijaitseva teknologiapuisto. Se perustettiin vuonna 2003. Sitä rahoittaa Viron tasavalta, Tallinnan teknillinen yliopisto ja Tallinnan kaupunki. Se antaa tiloja ja tukea innovaatiotoiminnassa oleville yrityksille. Alue on ...

TTGV

TTGV on Turkin tutkimus- ja kehitystoimintaa rahoituksella kehittävä organisaatio. Se perustettiin kesäkuussa 1991. Se on muodostettu yksityisen sektorin ja julkisen sektorin verkostona. Sitä rahoittaa Turkin valtio ja Maailmanpankki. Sen tukibud ...

Tietojenkäsittelytiede

Tietojenkäsittelytiede, myös tietojenkäsittelyoppi, on tieteenala, joka tutkii tietotekniikkaan ja sen käyttöön liittyviä kysymyksiä, muun muassa tiedon tallennusta, prosessointia, esittämistä ja siirtämistä. Vain hieman yleistäen tietojenkäsitte ...

Abstrakti RAM-kone

Abstraktiksi RAM-koneeksi kutsutaan Tietojenkäsittelytieteessä abstraktia konetta, joka kuuluu rekisterikoneiden luokkaan. RAM muistuttaa laskurikonetta, mutta siihen on myös lisätty epäsuora osoitus rekisterien avulla. Sellaisesta versiosta RAM- ...

Adaptiiviset menetelmät

Adaptiiviset menetelmät kattavat joukon algoritmisia välineitä, menetelmiä ja teorioita joita yhdistää jonkin hyödyllisen mallin tai rakenteen oppiminen annetun datan perusteella. Ilmaisu oppivat ja älykkäät menetelmät tarkoittaa suurin piirtein ...

Aikavaatimus

Tietojenkäsittelytieteessä aikavaatimuksella tarkoitetaan aikaa, jossa ohjelmiston tai tietojärjestelmän osan tulee tehtävästä suoriutua. Aikavaatimus voi olla luonteeltaan joko absoluuttinen tai suhteellinen. Absoluuttinen aikavaatimus tarkoitta ...

Antisuunnittelumalli

Suunnittelumalleja voidaan myös esittää antisuunnittelumalleina, jolloin tavoitteena on tunnistaa annetun kuvauksen perusteella jokin ohjelmiston, projektin tai prosessin rakenteessa oleva perustavanlaatuinen ongelma johon antisuunnittelumalli es ...

Asymptoottinen suoritusaika

Asymptoottinen suoritusaika kuvaa algoritmin suoritusajan rajoja suhteessa algoritmin käsittelemän tietojoukon kokoon. Tietojoukon koon kasvaessa algoritmin suoritusaika lähestyy, mutta ei koskaan lähestymissuunnasta riippuen ylitä tai alita, asy ...

Datatiede

Datatiede on erilaisten aineistojen analysointimenetelmiä käsittelevä tieteenala. Datatiede koostuu tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen menetelmistä. Helsingin yliopistossa on datatieteen maisteriohjelma. Datatieteen käyttökohteisiin kuulu ...

Flynnin luokittelu

Flynnin luokittelu on Michael J. Flynnin vuonna 1966 esittämä luokittelu tietokonearkkitehtuureille. Luokittelua on alun perin käytetty tietokoneen arkkitehtuuriin useilla suorittimilla, mutta sitä käytetään toisinaan myös suoritintoteutuksen sis ...

Funktionaalinen ohjelmointi

Funktionaalinen ohjelmointi eli funktio-ohjelmointi on ohjelmointiparadigma, joka perustuu matemaattisten funktioiden käyttöön ja tarkemmin lambdakalkyyliin. Puhtaasti funktionaalisissa ohjelmissa ei ole lainkaan tilaa eikä siten myöskään sijoitu ...

Graafi

Graafi eli verkko on matematiikkaan ja tietojenkäsittelytieteeseen liittyvä käsite. Se koostuu joukosta solmuja ja joukosta niitä yhteen liittäviä kaaria. Matemaattisesti ilmaistuna graafi eli verkko G on järjestetty pari G = V, E {\displaystyle ...

Iterointi

Iterointi on yleinen nimitys menetelmille, joissa samoja työvaiheita toistetaan niin kauan, kunnes toistot halutaan lopettaa. Iteroinnissa toistettavaa työvaihetta kutsutaan iteraatioksi tai iterointiaskeleeksi. Iterointi ei välttämättä aina konv ...

Komputaatio

Komputaatio on yleinen informaation käsittelyä kuvaava termi. Se sisältää siten laajan alueen inhimillisestä ajattelusta kapea-alaiseen laskentaan. Sanalla komputaatio korostetaan hyvin määritellyn mallin suorituksen seuraamista ja sitä, kuinka s ...

Lukkiutuminen

Lukkiutuminen on tilanne, jossa kaksi tai useampia prosessia ei pääse etenemään, koska ne odottavat toisiaan. Tilanne syntyy helposti ohjelmointivirheen tuloksena, kun yritetään ratkaista rinnakkaisuuden mukanaan tuomia ongelmia. Lukkiutumisella ...

Makro

Makro on tietokoneohjelmien erityinen laji. Makroja käytetään ohjaamaan sovellusohjelman toimintaa eli sovellus saadaan makrojen avulla suorittamaan tietyt tehtävät käyttäjän puolesta. Yksinkertaisimmillaan makro on tallennettu ja nimetty sarja n ...

Nälkiintyminen (tietotekniikka)

Nälkiintyminen on tietotekniikassa tila, jossa prosessi tai säie ei pääse etenemään muiden prosessien tai säikeiden toiminnan takia. Nälkiintyminen muistuttaa lukkiutumista, mutta eroaa siitä siten, että nälkiintyminen voi koskea vain yhtä proses ...

Offset (tietotekniikka)

Offset tarkoittaa tietotekniikassa tietoelementin sijaintia tai siirtymää kokonaislukuna ilmaistuna. Esimerkiksi merkkijonossa abcdef neljäs kirjain d on offsetillä kolme lähtien kirjaimesta a. Ohjelmointikielissä kuten assemblyssä offsetillä ker ...

Ohjelman oikeaksi todistaminen

Ohjelman oikeaksi todistaminen on ohjelmistotekniikassa tekniikka, jossa ohjelma todistetaan todeksi. Sen vastakohta ja huomattavasti yleisempi tapa on ohjelmantestaus. Tyypillisesti ja perinteisesti on katsottu, että ohjelman testaaminen verratt ...

Ohjelmistoatomi

Ohjelmistoatomi on käsite, artefakti, joka kuvaa formaalien rakenteiden käsittelyä ja tulkintaa tietokoneessa. Ohjelmistoatomin sisäisenä määrittelynä toimii pelkästään yksi atomistinen kaava. Sen takia ohjelmistoatomeista syntyvä malli on formaa ...

Ohjelmistoliiketoiminta

Ohjelmistoliiketoiminta on tietojenkäsittelytieteen tutkimusala, jossa tutkimuskohteena ovat ohjelmistot liiketaloudellisesta näkökulmasta, eli ohjelmistomarkkinat, -yritykset, -tuotteet ja -palvelut. Ohjelmistoliiketoimintaa harjoittavat myös mo ...

Ohjelmistotekniikka

Ohjelmistotekniikka on tietotekniikan tieteenhaara, joka tutkii ohjelmistojen kehittämistä ja siihen liittyviä kysymyksiä. Se voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen seuraavasti: Ohjelmistotiede, jossa tutkitaan syvemmin ohjelmistotekniikan teoreetti ...

Online-algoritmi

Tietojenkäsittelytieteessä online-algoritmeihin kuuluva algoritmi käsittelee syötettä järjestyksessä alkio kerrallaan. Kullakin hetkellä vain siihen mennessä syötettyjä alkioita voidaan käyttää senhetkisen lopputuloksen tuottamiseen. Offline-algo ...

Osoitin (ohjelmointi)

Tietojenkäsittelytieteessä osoitin on tietotyyppi, joka viittaa keskusmuistissa sijaitsevaan arvoon. Osoitin-tyyppistä muuttujaa voidaan kutsua osoitinmuuttujaksi tai pelkästään osoittimeksi. Osoitinmuuttuja sisältää viitattavan arvon muistiosoit ...

Prioriteettijono

Prioriteettijono on tietojenkäsittelytieteessä abstrakti tietotyyppi, joka säilöö alkioita ja niihin sisällytettyjä prioriteetteja. Tyypillinen käyttötapaus voisi olla vaikkapa käyttöjärjestelmän prosessien hallinta, jossa tärkeimmät prosessit sa ...

Pseudokoodi

Pseudokoodi on tietojenkäsittelytieteessä ohjelmointikielen tapaista koodia, jonka tarkoituksena on piilottaa eri ohjelmointikielten väliset syntaksierot ja jättää jäljelle vain algoritmin perusrakenne. Tämän etuna on se, että eri ohjelmointikiel ...

Rinnakkaisohjelmointi

Rinnakkaisohjelmointi on ohjelmointiparadigma, joka pyrkii hyödyntämään ohjelmointikielen tukea rinnakkaisuudelle. Esimerkki rinnakkaisohjelmointiin tarkoitetuista ohjelmointikielistä on Alef, joka kehitettiin Plan 9 -käyttöjärjestelmän kanssa Be ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →