ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 401

Thorkil Kristensen

Thorkil Kristensen oli tanskalainen kansantaloustieteen professori, Venstre-puolueen poliitikko ja tulevaisuudentutkija. Hän toimi Tanskan valtiovarainministerinä Knud Kristensenin hallituksessa 1945–1947 ja Erik Eriksenin hallituksessa 1950–1953 ...

Hans Moravec

Hans Moravec on vieraileva opettaja Carnegie Mellon -yliopistossa. Hän on tunnettu teknologian kehityksen vaikutusta käsittelevistä akateemisista kirjoituksista ja töistään, jotka käsittelevät robotiikkaa ja tekoälyä. Näin lukuisien transhumanism ...

Alvin Toffler

Alvin Toffler oli yhdysvaltalainen tulevaisuudentutkija ja tietokirjailija. Hän tuli 1970- ja 1980-luvulla kuuluisaksi kirjoistaan, joissa hän ennusti jälkiteollisen maailman kehityksen suuntaa ja tulevia suuria muutoksia. Tofflerin tunnetuimmat ...

Robert Anton Wilson

Robert Anton Wilson tai RAW oli yhdysvaltalainen kirjailija, filosofi, psykologi, futurologi, anarkisti ja erinäisten salaliittoteorioiden tutkija.

Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron

Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron oli ranskalainen orientalisti, zend-uskonnon tutkimuksen perustaja. Hänen pääteoksensa Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre on parsilaisen uskonnon peruskirjan ensimmäinen käännös eurooppalaiselle kielelle.

Ian Barbour

Ian Graeme Barbour oli yhdysvaltalainen uskontotieteilijä ja uskonnonfilosofi. Hän väitteli tohtoriksi fysiikasta Chicagon yliopistosta vuonna 1950 ja opiskeli myöhemmin teologiaa Yalen yliopiston Divinity Schoolissa. Barbour toimi professorina C ...

Justin Barrett

Justin L. Barrett on yksi kognitiivisen uskontotieteen perustajista. Hän toimii tutkijana Oxfordin yliopiston kognitiivisen ja evolutionaarisen antropologian tutkimuskeskuksessa.

Joseph Campbell

Joseph Campbell oli yhdysvaltalainen professori ja kirjailija, joka tunnetaan parhaiten työstään mytologian ja vertailevan uskontotieteen alueilla. Campbellin tunnetuin kirja Sankarin tuhannet kasvot The Hero With a Thousand Faces, 1949, suomenne ...

Gil Fronsdal

Gil Fronsdal on Norjassa syntynyt yhdysvaltalainen buddhalainen opettaja, kirjailija ja tutkija. Hän on harjoittanut buddhalaisuutta sekä japanilaisessa sōtō zen että kaakkoisaasiaalaisessa theravada-perinteessä vuodesta 1975. Hän oli vipassana-o ...

Moshe Greenberg

Moshe Greenberg oli yhdysvaltalainen juutalainen uskonnontutkija. Hän oli erikoistunut eksegetiikkaan. Philadelphiassa syntynyt Greenberg sai tohtorinarvon Pennsylvanian yliopistosta vuonna 1954. Hänestä tuli rabbi New Yorkin Jewish Theological S ...

Joseph Kitagawa

Joseph Kitagawa oli yhdysvaltalainen uskontotieteilijä, jonka ansioina pidetään uskontotieteen itsenäistymistä omaksi oppiaineekseen Yhdysvalloissa sekä Japanin uskontoperinteiden tutkimuksen tuomista länteen. Ennen tieteellistä uraansa hän toimi ...

Friedrich Max Müller

Friedrich Max Müller oli saksalais-englantilainen kielitieteilijä ja uskontotieteilijä. Hän kuuluu Intian kielten tutkimuksen uranuurtajiin ja vertailevan uskontotieteen perustajiin. Max Müller oli runoilija Wilhelm Müllerin ja Adelheid Basedown ...

Elaine Pagels

Elaine Pagels on yhdysvaltalainen uskontotieteilijä. Hänet tunnetaan Gnostilaiset evankeliumit -kirjan kirjoittajana. Valmistuttuaan tohtoriksi Harvardin yliopistosta vuonna 1970 Pagels opetti Columbian yliopistossa ja Barnard Collegessa. Vuodest ...

Theodor Reik

Theodor Reik oli itävaltalais-saksalainen kirjallisuustieteilijä ja psykoanalyytikko, niin kutsutun maallikkoanalyysin uranuurtaja.

Ernest Renan

Joseph Ernest Renan oli ranskalainen filosofi, historioitsija, uskontotieteiljä ja orientalisti. Renan oli kriittisen filosofiasuuntauksen johtava hahmo Ranskassa.

Rolf Rendtorff

Rolf Rendtorff oli saksalainen raamatuntutkija. Hän perehtyi Vanhaan testamenttiin, varsinkin Pentateukin alkuperään, jota hän pohti esimerkiksi kirjassaan Das überlieferungsgeschichtliche Problem des Pentateuch. Rendtorff oli Heidelbergin yliopi ...

Helmer Ringgren

Karl Vilhelm Helmer Ringgren oli teologi ja uskontotieteilijä. Hän toimi uskontohistorian professorina Åbo Akademissa 1962–1964 ja eksegetiikan professorina Uppsalan yliopistossa 1964–1983.

Ninian Smart

Ninian Smart oli skotlantilainen uskontotieteilijä, jota kutsuttiin ”uskontotieteen isäksi”. Hän toimi englantilaisen Lancasterin yliopiston ja Kalifornian Santa Barbaran yliopistoissa.

D. T. Suzuki

Daisetsu Teitaro Suzuki oli japanilainen kirjailija, jonka kirjat ja esseet buddhalaisuudesta, zenistä ja Jōdo Shinshūsta toivat itämaista filosofiaa tunnetuksi länsimaissa. Suzuki myös käänsi kiinalaista, japanilaista ja sanskritin kielistä kirj ...

James George Frazer

Sir James George Frazer oli skotlantilainen antropologi ja uskontotieteilijä. Frazer tunnetaan erityisesti pääteoksestaan The Golden Bough: A Study in Magic and Religion Kultainen oksa: Tutkimus magiasta ja uskonnosta. Tämä 12-osainen teos ilmest ...

Adam Weishaupt

Adam Weishaupt oli saksalainen kirkko-oikeuden professori, joka tunnetaan Baijerin Illuminatin perustajana. Hän oli saanut kasvatuksensa jesuiittojen parissa, mutta irtaantui heistä viimeistään saatuaan professorinviran ja lähestyi aatteellisesti ...

Owe Wikström

Owe Wikström on ruotsalainen teologi, kirjailija, psykoterapeutti ja pappi. Vuosina 1984-2012 hän toimi uskontopsykologian professorina Uppsalan yliopistossa. Uskontotieteen piirissä Wikström on tunnettu tutkimuksistaan koskien uskonnon suhdetta ...

Phil Zuckerman

Philip Zuckerman on yhdysvaltalainen uskontososiologi. Hän on julkaissut muun muassa teokset Invitation to the Sociology of Religion ja Society without God.

Kasvatustiede

Kasvatustiede on tiede, joka tutkii ja kehittää ihmisen koko elämänkaaren aikana tapahtuvaa kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niihin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi se tarkastelee erilaisia koulutusinstituutioita ja -järjestelmiä. Varhaiskasvatus ...

Ammattikasvatus

Ammattikasvatus tieteenä on määritelty kasvatustieteen osa-alueeksi, joka tutkii ihmisen ammattiin kasvamista ja siihen liittyvää problematiikkaa. Ammattikasvatus määrittyy ammatin käsitteen ja ammatillisen kasvun kautta, ulottuen toisen asteen a ...

Bloomin taksonomia

Bloomin taksonomia auttaa määrittelemään osaamisen tason. Jaottelun on esittänyt 1956 yhdysvaltalainen Benjamin Bloom. Bloomin taksonomiassa osaaminen jaetaan seuraaviin kuuteen tasoon. Soveltaa: osataan laskea, miten paljon aurinko kevenee, kun ...

Elämyspedagogiikka

Elämyspedagogiikka on kasvatusmenetelmä, joka nähdään tavoitteelliseksi ja tietoiseksi kasvuprosessiksi, ja se tapahtuu omakohtaisen oppimisen kautta luonnossa ja ryhmässä. Saksalais-brittiläistä Kurt Hahnia pidetään yhtenä elämyspedagogiikan tun ...

Erityiskasvatus

Medikalisoitumisen aikakausi tuntui vievän pidemmälle vanhempien riippuvuutta. Professionalismin aikana tiedon määrä korostui siinä määrin, että tällöin jopa perinteet nähtiin hyvän kasvatuksen esteenä. Ammatti-ihmisten antamat kasvatusohjeet lei ...

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta

Kasvatustieteellinen tiedekunta on yksi Helsingin yliopiston yhdestätoista tiedekunnasta. Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa on kaksi osastoa: kasvatustieteiden osasto ja harjoittelukoulut sekä ensimmäiseen osastoon kuuluvia yksiköitä. Tiedekun ...

Kasvatusantropologia

Kasvatusantropologinen tutkimus tarkastelee kasvatuksen ilmiöitä kulttuurisesta perspektiivistä. Toimintaa tarkastellaan osana laajempaa elämismaailmaa ja ympäröivää kontekstia. Antropologiselle tutkimukselle keskeistä on vertaileva lähestymistap ...

Kolmas tila (kasvatustiede)

Kolmas tila tarkoittaa kulttuurista välitilaa, jossa kasvavat monikulttuurisesta perheestä tulevat lapset ja nuoret. Kolmannella tilalla viitataan useimmiten kielelliseen kehitykseen ja lukutaidon oppimiseen vaikuttavana tekijänä. Kolmas tila on ...

Oppiva alue

Oppiva alue on maantieteellinen alue, kuten kaupunki tai maakunta, jolla oppimista arvostetaan ja pidetään tärkeänä. Käsitettä käytetään talousmaantieteessä ja innovaatiotutkimuksessa. Oppivan alueen käsite yleistyi 1990-luvun puolivälissä talous ...

Pedagogiikka

Pedagogiikka tarkoittaa tapaa, jolla opetus järjestetään, sekä sen näkemyksellisiä kasvatuksellisia periaatteita. Pedagogiikka-sanalla on historiallisesti ollut useita merkityksiä. Se on tarkoittanut 1) koko kasvatustieteen tieteenalaa, 2) kasvat ...

Probell

Ongelmaperustaisen oppimisen seura ProBell ry oli yhdistys, jonka tarkoituksena oli edistää ongelmaperustaisen oppimisen tutkimusta, kehittämistä ja pedagogista soveltamista koulutuksen ja työelämän konteksteissa. ProBell ry osallistui kansainväl ...

Sivistettävyys

Sivistettävyys on yksi kasvatustieteen peruskäsitteistä. Ihmisen sivistettävyyttä on pohdittu jo kasvatustieteen varhaisvaiheista lähtien. Saksan kielen käsite bildsamkeit viittaa ihmisen sivistyskykyisyyteen, ihmisen mukautuvuuteen ja alttiuteen ...

Sosiaalinen tarina

Sosiaalinen tarina on Carol Grayn vuonna 1991 kehittämä pedagoginen työmenetelmä, jonka avulla voidaan opettaa, niin lapsille kuin aikuisillekin, sosiaalisia taitoja ja jotka auttavat kehittämään mielen teoriaa. Näitä tarinoita käytetään erityise ...

Yhteistoiminnallinen oppiminen

Yhteistoiminnallinen oppiminen on opiskelua pienryhmissä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteistoiminnallinen oppiminen on työtapa tai vuorovaikutusrakenne, jonka tavoitteena on yhdessäoppimisen kautta sitouttaa oppilaat oppimisprosessiin, p ...

Luettelo maailman vanhimmista ihmisistä

Tämä luettelo käsittelee vanhimpia ihmisiä. Kaikkien aikojen vanhin ihminen, jonka ikä on todistettavissa, oli ranskalainen Jeanne Calment 1875–1997. Hän kuoli 122 vuoden ja 164 päivän iässä. Kaikkien aikojen vanhin mies, jonka ikä on todistettav ...

Tietoja Yhdysvaltain presidenteistä

Presbyteerikirkko: James Buchanan, Grover Cleveland, Dwight D. Eisenhower, Benjamin Harrison, Andrew Jackson, James Knox Polk, Woodrow Wilson, Donald Trump Disciples of Christ -kirkko: James Garfield, Lyndon B. Johnson, Ronald Reagan Katolinen ki ...

Luettelo Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen jäsenistä

Tämä on luettelo merkittävistä henkilöistä, jotka olivat jossain vaiheessa Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen jäseniä. Jotkut heistä onnistuivat pakenemaan ODESSA-järjestön avulla.

Luettelo tunnetuista helsinkiläisistä

Theodor Höijer, arkkitehti Hampus Dalström, arkkitehti Väinö Vähäkallio, arkkitehti Carl Ludvig Engel, arkkitehti Alvar Aalto, arkkitehti Timo Sarpaneva, muotoilija Eero Aarnio, sisustusarkkitehti

Luettelo tunnetuista kuopiolaisista

Tunnettujen kuopiolaisten joukkoon mahtuu monta Suomen eturivin kirjailijaa, poliitikkoa, toimittajaa ja urheilijaa. Sen sijaan elinkeinoelämän huipulla kuopiolaisia on vähän. Monet kuuluisuuteen nousseet kuopiolaissyntyiset henkilöt ovat tehneet ...

Luettelo tunnetuista lieksalaisista

Tämä on luettelo tunnetuista entisistä ja nykyisistä lieksalaisista. Viljo Ryynänen, maataloustieteen professori Heino Kaski, säveltäjä ja pianisti Antti Juhana Mustonen, liikemies Heikki Kujanpää, teatteriohjaaja, näyttelijä Jaakko Tallus, yhdis ...

Luettelo tunnetuista lohjalaisista

The Ronski Gang Neljänsuora, iskelmäyhtye Reverend Bizarre, doom metal -yhtye Elias Kaskinen & Päivän Sankarit

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →