ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 66

Helmholtzin energia

Helmholtzin vapaaenergia tai Helmholtzin energia on termodynaaminen funktio, joka määrittää suurimman mahdollisen työn määrän järjestelmässä vakiolämpötilassa ja -tilavuudessa. Helmholtzin energia, jonka yksikkö on J mol − 1 {\displaystyle {\text ...

Hessin laki

Hessin laki on lämpökemiaan kuuluva tulos, jonka mukaan reaktion entalpia saadaan jakamalla reaktio osareaktioihin ja laskemalla yhteen näiden entalpiat. Hessin lain avulla voidaan laskea sellaisia reaktioentalpioita, joita ei pystytä suoraan mit ...

Hyytymä

Hyytymä tarkoittaa nestemäisen aineen kiinteytymistä sillä tavalla, ettei sitä voi pitää enää nesteenä. Hyytymisen mekanismi voi olla esimerkiksi kuivuminen kemiallinen reaktio jäätyminen Veren hyytymä on haavoihin ja ruhjeisiin kemiallisen reakt ...

Hyötysuhde

Hyötysuhde on fysikaalinen dimensioton suure, joka kertoo suhdelukuna, kuinka suuri osa järjestelmään syötetystä energiasta voidaan hyödyntää varsinaista tarkoitusta varten. Esimerkiksi kun ihminen työntää laatikkoa ylös kaltevaa lankkua pitkin, ...

Höyrystymislämpö

Höyrystymislämpö on fysikaalinen suure. Se määritellään lämpömääräksi, joka tarvitaan höyrystämään haluttu määrä jotakin tiettyä ainetta. Aineen höyrystyessä molekyylien väliset sidokset katkeavat ja aine muuttuu nesteestä kaasuksi. Höyrystymislä ...

Isobaarinen prosessi

Isobaarinen prosessi on termodynaaminen prosessi, jossa paine pysyy vakiona, mutta muut systeemin suureet, kuten tilavuus ja lämpötila muuttuvat. Termi muodostetaan kreikan sanoista isos ja baros. Jos systeemi on tietyn massainen ideaalikaasu, no ...

Johtuminen

Johtuminen eli konduktio on lämmön siirtymistä aineen sisällä. Lämpö voi siirtyä johtumalla myös aineesta toiseen, mikäli aineet ovat kosketuksissa toisiinsa. Muut lämmön siirtymistavat ovat lämpösäteily ja konvektio. Johtumisessa lämpö siirtyy a ...

Joulen ja Thomsonin ilmiö

Joulen ja Thomsonin ilmiö tarkoittaa lämpötilan muuttumista, kun kaasu virtaa lämpöeristetyssä putkessa huokoisen tulpan läpi suuremmasta paineesta pienempään tai paineistetun säiliön pienestä aukosta ulos. Ilmiöön perustuvat esimerkiksi laitteet ...

Juoppolintu

Juoppolintu tai limulintu on Miles V. Sullivanin Yhdysvalloissa vuonna 1946 patentoima eräänlainen lämpövoimakoneperiaatteella toimiva koriste-esine, joka matkii altaasta juovaa lintua. Joskus juoppolintua saatetaan virheellisesti pitää ikiliikku ...

Kalorikki

Kalorikki on oletettu aine, jollaisena lämpöä pidettiin yleisesti 1800-luvun puoliväliin saakka. Antoine Laurent Lavoisier piti sitä yhtenä alkuaineista. Sen oletettiin olevan massatonta tai ainakin äärimmäisen harvaa, näkymätöntä ja nestemäistä ...

Kemiallinen potentiaali

Kemiallinen potentiaali kuvaa yhdisteen osaslajiin sitoutunutta Gibbsin energian määrää. Matemaattisesti µ määritellään Gibbsin energian osittaisderivaattana ja ainemäärän suhteen eli kemiallinen potentiaali on partiaalinen moolisuure: μ i ≡ ∂ G ...

Kiehumispiste

Kiehumispiste on lämpötila, jossa liuoksen höyrynpaine on yhtä suuri kuin nestettä ympäröivän ympäristön paine. Neste alkaa kiehua, kun paineet ovat yhtä suuret. Kiehuminen eroaa haihtumisesta siten, että kiehumisessa höyryä muodostuu myös nestee ...

Kolmoispiste

Kolmoispiste on aineen tietyssä lämpötilassa ja paineessa tila, jossa aineen kolme olomuotoa ovat tasapainossa, eli järjestelmän kaikki aine on mahdollista muuttaa kiinteäksi, nesteeksi tai kaasuksi erittäin pienellä paineen tai lämpötilan muutok ...

Kontaktikulman mittaaminen

Kontaktikulman mittaaminen perustuu yleensä suoriin optisiin menetelmiin tai epäsuoriin nesteen ja kiinteän pinnan välisiin voimiin pohjautuviin menetelmiin. Yleisimpiin kontaktikulman mittausmenetelmiin kuuluvat pisaramenetelmä, Wilhelmyn levy - ...

Kriittinen piste (termodynamiikka)

Kriittinen piste on se piste faasidiagrammissa, jossa neste-kaasu-tasapainokäyrä loppuu. Kriittisen pisteen yläpuolella erilliset neste- ja kaasufaasi häviävät ja aine on yhdessä faasissa, jota kutsutaan ylikriittiseksi fluidiksi. Lähestyttäessä ...

Kryogeniikka

Kryogeniikka on fysiikan alue, joka tutkii materiaalien käyttäytymistä alle –150 °C asteen lämpötiloissa. Kryotekniikka on yhdistävä termi kaikille niille tekniikan sovelluksille, joissa toimitaan kryoalueen lämpötiloissa. Kryo- sanaa voidaan käy ...

Kylmätutkimus

Kylmätutkimus on tieteenala, joka tutkii ihmisten selviytymistä, aineen ominaisuuksia ja tekniikan toimivuutta kylmissä olosuhteissa. Kylmätutkimusta voidaan suorittaa luonnollisessa ympäristössä arktisissa olosuhteissa tai keinotekoisesti aikaan ...

Latenttilämpö

Latenttilämpö on se entalpiamuutos, joka tapahtuu aineen olomuodon muutoksen yhteydessä aineen lämpötilan pysyessä kuitenkin vakiona. Sulamisen yhteydessä käytetään termiä sulamisen latenttilämpö, joka esimerkiksi vedelle on noin 334 kJ/kg. Neste ...

Lennard-Jonesin potentiaali

Lennard-Jones -potentiaali kuvaa neutraalien atomien ja/tai molekyylien välistä vuorovaikutusenergiaa ydinten etäisyyden funktiona. Lennard-Jones -potentiaali on saanut nimensä englantilaisen matemaatikon John Edward Lennard-Jonesin mukaan.

Likvidus

Likvidus on kemiassa, fysiikassa ja materiaalitieteissä tasapainopiirroksen viiva, jonka yläpuolella aine on kokonaan nestemäisessä muodossa. Likvidus on käyrä binäärisessä tasapainopiirroksessa, jonka Y-akselina on lämpötila ja X-akselina kahden ...

Lämmön mekaaninen ekvivalentti

Lämmön mekaaninen ekvivalentti eli lämmön mekaaninen saman­arvoisuus on lähinnä tieteen­historiallinen käsite, jolla tarkoitetaan sitä vakinaista määrää mekaanista energiaa tai fysiikkaa, joka vastaa tietyn suuruista lämpömäärää. Lämmön mekaanise ...

Lämmön siirtyminen

Lämmön siirtyminen tapahtuu spontaanisti aina korkeammasta lämpötilasta matalampaan eli lämpimästä kylmään. Tämän ilmaisee termodynamiikan toinen pääsääntö, jonka mukaan lämpötilaerot pyrkivät tasoittumaan. Lämpö voi siirtyä kolmella eri mekanism ...

Lämmöneriste

Lämmöneriste on ainekerros, jota käytetään estämään lämmönsiirtymistä silloin kun halutaan säilyttää jokin kappale ympäristöstä poikkeavassa lämpötilassa. Lämpö siirtyy aineesta toiseen johtumalla, konvektiolla ja/tai lämpösäteilemällä. Lämmöneri ...

Lämmönjohtavuus

Lämmönjohtavuus kuvaa, miten hyvin jokin materiaali johtaa lämpöä. Mitä suurempi lämmönjohtavuuslukema on, sitä paremmin lämpö johtuu. Lämmönjohtavuus ilmoittaa siirtyvän lämpötehon P poikkipinta-alaa ja tiettyä materiaalissa vallitsevaa lämpötil ...

Lämmönläpäisykerroin

Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo, aiemmin k-arvo, on lämpövirran tiheys, joka jatkuvuustilassa läpäisee rakennusosan, kun lämpötilaero rakennusosan eri puolilla olevien ympäristöjen välillä on yksikön suuruinen. Lämmönläpäisykerroin on määritelty ...

Lämmönsiirtymiskerroin

Lämmönsiirtymiskerroin kuvaa, miten paljon tehoa siirtyy pinta-alaa kohti, kun pinnan ja väliaineen välillä on tietty lämpötilaero. Lämpötilaero on tässä väliaineen ja pinnan lämpötilojen ero. Mitä suurempi kerroin on, sitä paremmin lämpö siirtyy ...

Lämpö

Lämpö on lämpötilaerosta aiheutuvaa energian siirtymistä korkeammassa lämpötilassa olevasta eli lämpimämmästä kappaleesta alemmassa lämpötilassa olevaan eli viileämpään kappaleeseen. Tämän siirtyneen energian määrää kuvaava suure on lämpömäärä. V ...

Lämpöarvo

Lämpöarvo ilmaisee aineen täydellisessä palamisessa kehittyvän lämpöenergiamäärän aineen massayksikköä kohden. Kiinteiden ja nestemäisten polttoaineiden kohdalla lämpöarvo ilmoitetaan tavallisesti megajouleina eli miljoonina jouleina polttoaineki ...

Lämpöenergia

Lämpöenergia eli terminen energia merkitsee termo­dynamiikassa sitä sisäenergiaa, joka systeemiin sisältyy sen vuoksi, että se on tietyssä lämpötilassa. Se on ainehiukkasten satunnaiseen, epäjärjestyneeseen liikkeeseen eli lämpöliikkeeseen liitty ...

Lämpöimpedanssi

Lämpöimpedanssi kuvaa, miten paljon lämpötilaeroa tulee jossakin kohteessa, kun tietty lämpöteho vaikuttaa kohteeseen impulssimaisesti. Lämpötilaimpedanssi määritellään lämpötilanmuutoksen tehoa kohti. SI-järjestelmän mukaisesti lämpöresistanssil ...

Lämpökapasiteetti

Lämpökapasiteetti on se lämpömäärä, joka tarvitaan kappaleen tai materiaalin lämpötilan kohottamiseen yhdellä Kelvin-asteella vakiotilavuudessa tai -paineessa. Lämpökapasiteetin yksikkö on J K -1. Lämpökapasiteetin suuruus riippuu lämpötilan lisä ...

Lämpölaajeneminen

Lämpölaajeneminen tarkoittaa materiaalien laajenemista eli tilavuuden kasvamista lämpötilan noustessa. Lämpölaajenemisessa lämpölaajenemiskerroin on positiivinen, mutta jotkut harvat materiaalit voivat myös kutistua lämmetessään tietyillä lämpöti ...

Lämpöliike

Lämpöliike on lämmöstä johtuvaa aineen osasten liikettä. Lämpöliike on sitä voimakkaampaa, mitä korkeampi on kappaleen lämpötila. Aine koostuu atomeista tai niiden yhdisteistä, molekyyleista. Kiinteässä aineessa aineosaset värähtelevät lämpöliikk ...

Lämpömäärä

Lämpömäärä on fysikaalinen suure, joka ilmoittaa jossakin prosessissa kehittyvän tai kappaleesta toiseen siirtyvän lämpöenergian määrän. Sille käytetään fysiikan kaavoissa yleisesti tunnusta Q. Se, minkä verran tietty lämpömäärä nostaa kappaleen ...

Lämpöresistanssi

Lämpöresistanssi eli lämpövastus tai lämmönvastus tai terminen resistanssi kuvaa, miten paljon lämpötilaeroa tulee jossakin lämpöä johtavassa kohteessa, kun tietty lämpöteho vaikuttaa kohteen toisella puolella. Lämpöresistanssilla voidaan kuvata ...

Lämpösäteily

Lämpösäteily on sähkö­magneettista säteilyä, jonka saa aikaan aineessa olevien varattujen hiukkasten lämpöliike. Kaikki aine, jonka lämpötila poikkeaa absoluuttisesta nolla­pisteestä, lähettää lämpö­säteilyä. Kun kappaleen lämpötila on korkeampi ...

Lämpövoimakone

Lämpövoimakone on kone, jossa lämpöä muutetaan mekaaniseksi energiaksi. Lämpö tuotetaan useimmiten palamisen tuloksena, kuten polttomoottoreissa. Lämpö voidaan kuitenkin tuottaa muutenkin, esimerkiksi auringon avulla tai ydinenergialla. Yleinen p ...

Lämpövuo

Lämpövuo eli lämpövirran tiheys on fysikaalinen suure, joka on lämpövirta pinta-alayksikköä kohden. Lämpövuon yksikkö SI-järjestelmässä on watti neliömetriä kohti. Lämpövuolla on käytännöllistä merkitystä muun muassa rakennustekniikassa arvioitae ...

Magdeburgin puolipallot

Magdeburgin puolipallot on fysikaalinen koe, jonka saksalainen fyysikko Otto von Guericke kehitti vuonna 1650 osoittaakseen, että luonnossa on mahdollista luoda tyhjiö, ja osoittaakseen ilmanpaineen voimakkuuden. Kokeessa kaksi kuparista puolipal ...

Maxwellin relaatiot

Maxwellin relaatiot ovat termodynamiikan keskeisten tilafunktioiden välisistä riippuvuuksista johdetut tilafunktioiden osittaisderivaattariippuvuudet. James Clerk Maxwell julkaisi nämä relaatiot v. 1871.

Musta kappale

Musta kappale on fysiikassa käytetty termi ideaalisesta kappaleesta, joka absorboi kaiken siihen kohdistuvan säteilyn eikä siis heijasta sitä lainkaan. Musta kappale asettuu ympäristönsä kanssa aina säteilytasapainoon, ja sen säteilyspektri riipp ...

Märkälämpötila

Märkälämpötila on lämpötila, jossa rajallinen määrä nestettä ja suuri määrä kaasua ovat tasapainossa adiabaattisissa olosuhteissa. Märkälämpötila on lämpötila, johon kostealla kankaalla verhottu lämpömittari asettuu ilman virratessa pakotetusti s ...

Newtonin jäähtymislaki

Newtonin jäähtymislaki on Sir Isaac Newtonin muotoilema laki kappaleen jäähtymisessä vakiolämpötilassa. Newtonin jäähtymislaissa tarkkaillaan lämmintä kappaletta, kun sitä jäähdytetään esimerkiksi vedessä ja samalla viilennetään itse vettä, jotta ...

Ominaislämpökapasiteetti

Ominaislämpökapasiteetti kuvaa, kuinka paljon lämpöenergiaa materiaaliin sitoutuu lämpötilaeroa ja massaa kohti. SI-järjestelmän mukainen ominaislämpökapasiteetin yksikkö on joulea kelviniä ja kilogrammaa kohti eli J/.

On the Equilibrium of Heterogeneous Substances

On the Equilibrium of Heterogeneous Substances on yhdysvaltalaisen insinöörin ja matemaatikon Willard Gibbsin kirjoittama termodynamiikkaa käsittelevä teos. Se on saksalaisen fyysikon Hermann von Helmoltzin vuonna 1882 julkaistun teoksen Thermody ...

Partiaalinen moolisuure

Partiaalinen moolisuure on ekstensiivisessä suureessa havaittava muutos, kun puhtaan aineen joukkoon lisätään äärimmäisen pieni määrä toista ainetta, jolloin muodostuu seos. Intensiivisuureissa kuten lämpötilassa tai painessa ei tapahdu muutosta ...

Pintaenergia

Pintaenergiaksi kutsutaan kiinteän aineen tai nesteen ja kaasun väliseen rajapintaan sitoutunutta energiaa. Yksi sen esiintymismuodoista on nesteen pintajännitys. Pintaenergiaa kuvaava mittayksikkö on joulea neliömetrillä eli J/m². Pinnassa olevi ...

Prosessi (termodynamiikka)

Prosessi tarkoittaa termodynamiikassa tapahtumaa jossa systeemin tila muuttuu. Prosesseissa systeemi voi vaihtaa lämpöä tai työtä ympäristön kanssa. Prosessit jaotellaan sen mukaan miten systeemin tila muuttuu niiden aikana.

Sisäenergia

Termodynamiikassa sisäenergia, joka on järjestelmän aineen lämpöliike-energiaa, on määritelmän mukaan suhteutettu järjestelmän koordinaateihin. Lämpöliike eli terminen liike on aineen atomien ja molekyylien satunnaisliikettä mikroskooppisella tas ...

Solidus (faasimuutokset)

Kemiassa, fysiikassa ja materiaalitieteissä solidus on faasidiagrammin viiva, jonka alapuolella aineen kiinteä faasi on stabiili. Solidusviiva voi olla joko suora tai käyrä. Solidusta käytetään useimmiten binäärisissä systeemeissä kuten kiinteiss ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →