ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 67

Vesihöyry

Vesihöyry on kaasumaista vettä. Vesihöyry on hajutonta, mautonta ja väritöntä, eikä sitä siis voi ihmissilmin erottaa muista ilmakehän kaasuista. Höyry on vakiintunut tarkoittamaan vain veden kaasuolomuotoa mutta joskus höyryllä voidaan tarkoitta ...

Ylikuumeneminen

Ylikuumeneminen on fysiikan ilmiö, jossa neste keitetään kiehumispistettä korkeammaksi ilman, että se kiehuu. Tämä tapahtuu, jos aineessa ei tapahdu nukleaatiota, se on puhtaassa astiassa ja se on homogeeninen. Ylikuumeneminen voi myös tapahtua m ...

Human Brain Project

Ihmisaivoprojekti on vuonna 2013 käynnistynyt EU:n rahoittama 1.2 miljardin euron tutkimushanke, jonka tavoitteena on kehittää ihmisaivojen tietokonesimulaatio vuoteen 2023 mennessä. Tätä yhtä historian suurinta aivotutkimushanketta johtaa Henry ...

Hydrologinen malli

Hydrologinen malli kuvaa veden kiertokulkua rajatulla valuma-alueella tai vesistössä. Malleilla voidaan arvioida vesimääriä eri varastoissa: lumipeitteessä, maaperässä, pohjavesimuodotumissa, joissa ja järvissä sekä veden virtausta varastojen väl ...

Mikrosimulointi

Mikrosimulointi on mallintamistekniikka, joka toimii yksittäisten toimijoiden tasolla, kuten henkilöt, kotitaloudet, ajoneuvot ja yritykset. Mikrosimuloinnissa jokainen yksikkö esitetään tietueena jolla on yksilöivä tunnus ja sisältönä on yksikkö ...

Simulointi

Simulointi tai simulaatio on todellisuuden jäljittelyä. Todellisuus on ympäröivä maailma. Ihminen simuloi todellisuutta omassa mielikuvitusmaailmassaan. Merkittävä ja kasvava simuloinnin ala on tietokonesimulointi. Tietokonesimuloinnissa tietokon ...

Tietokoneavusteinen lääkeainesuunnittelu

Tietokoneavusteisella lääkeainesuunnittelulla pyritään löytämään lääkeainekandidaatteja tiettyyn lääkevaikutuskohteeseen, yleensä proteiiniin. Jos kohdeproteiinin kolmiulotteinen rakenne tunnetaan, sitä voidaan käyttää apuna lääkeainesuunnittelus ...

Tietokonesimulointi

Tietokonesimulointi on maailman jäljittelyä tietokoneella. Maailmasta tai useimmiten sen osasta tehdään loogis-matemaattinen malli. Malli muutetaan tietokoneen ymmärtämään muotoon tietokoneohjelmaksi käyttäen jotain ohjelmointikieltä. Tietokoneoh ...

Vesistömalli

Vesistömalli on hydrologinen malli, joka kuvaa hydrologista kiertoa koko vesistön tai usean vesistön alueella. Vesistömalleja käytetään muun muassa tulvien ja kuivuuden ennustamisessa, järvien säännöstelyn suunnittelussa, jokien ravinnekuormituks ...

Tietojärjestelmä

Tietojärjestelmä on tiedoista, tietoja käsittelevistä ihmisistä, tietojenkäsittelylaitteista, tiedonsiirtolaitteista, ohjelmistoista ja tietojen käsittelysäännöistä koostuva järjestelmä, jonka tarkoituksena on tietojen käsittelyn avulla tehostaa ...

Amadeus (varausjärjestelmä)

Amadeus on kansainvälinen, maailman suurin lentoyhtiöiden paikanvarausten ja muiden matkailupalvelujen tietokonevarausjärjestelmä. Sen toiminnasta vastaa Amadeus IT Group, jonka päämaja on Madridissa, Espanjassa. Lentolippujen lisäksi järjestelmä ...

Apotti (potilastietojärjestelmä)

Apotti on Uudenmaan ja erityisesti pääkaupunkiseudun kuntien sekä HUSin Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala laaja-alainen sosiaali- ja terveydenhuollon muutoshanke. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on alueellisesti yhtenäinen sosiaali- ...

Aukoton kirjausketju

Aukoton kirjausketju on kirjanpidossa ja yleisesti tietojärjestelmien rakenteen yhteydessä käytetty käsite, joka tarkoittaa aukotonta ja eheää kirjausketjua kirjanpitoon tai tietojärjestelmään kirjattujen alkuperäisten tapahtumien ja tapahtumista ...

Dokumentti

Dokumentti on asiakirja, asiapaperi, kirjallinen todistuskappale tai todiste. Dokumentti voi olla esimerkiksi paperinen tai sähköinen. Dokumenteilla on yleensä seuraavia ominaisuuksia: Yleensä dokumentti on tarkoitettu ihmisen aistittavaksi jossa ...

Full stack

Full stack on tietojärjestelmien kehittämisen osa-alueita yhdistelevä lähestymistapa, joka liittyy käyttäjäkokemuksen suunnitteluun, järjestelmäkehittäjien työnkuviin ja osaamiseen sekä kehitystyön tekniseen ympäristöön. Teknisenä käsitteenä full ...

Informaatioarkkitehtuuri

Informaatioarkkitehtuuri on tieteenala, joka tutkii informaation rakenteistamista, organisointia ja luokittelua ja pyrkii helpottamaan informaation löytämistä ja hallintaa. Sanana informaatioarkkitehtuuri myös kuvaa jonkin järjestelmän informaati ...

ITIL

ITIL eli Information Technology Infrastructure Library on kokoelma käytäntöjä IT-palveluiden hallintaan ja johtamiseen. ITIL on prosessikehys, jota on käytetty ja kehitetty 20 vuotta. Mallin kehitys alkoi Englannissa valtionhallinnon hankkeena 19 ...

Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri on järjestelmän suunnittelutapa, joka tukee rakenteellisten ominaisuuksien ymmärtämistä. Erityisesti sillä voidaan tarkoittaa: projektia organisaatiota teollisuusjärjestelmän arkkitehtuuria termin alkuperäinen merkitys IT ...

Kansallinen palveluarkkitehtuuri

Kansallinen palveluarkkitehtuuri on ohjelma, jonka tavoitteena on luoda Suomeen yhteentoimiva digitaalisten palvelujen infrastruktuuri. Kansallisen palveluarkkitehtuurin avulla helpotetaan tiedon siirtoa organisaatioiden, kansalaisten, palvelujen ...

Kansallinen palveluväylä

Kansallinen palveluväylä eli Suomi.fi-palveluväylä on kansalliseen palveluarkkitehtuuriin osana kuuluva tiedonvälityskonsepti, jossa eri toimintaympäristöjen palveluiden tarvitsema tieto on saatavilla avoimien rajapintojen yli kaikille tietoa tar ...

Kliininen päätöksenteon tukijärjestelmä

Kliininen päätöksenteon tukijärjestelmä on tietotekniikkaan pohjautuva järjestelmä, joka on suunniteltu tarjoamaan lääkäreille, sairaanhoitajille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille kliinistä päätöksenteon tukea eli apua kliinisen päätökse ...

Kolmitasoarkkitehtuuri

Tällä tasolla määritellään näkymiä tietokantaan. Tämä tarkoittaa, että kullekin käyttäjäryhmälle on määritelty oma näkymä tietokantaan. Ulkoiset kaavat, näkymät

Laskentatoimen tietojärjestelmä

Laskentatoimen tietojärjestelmä on yrityksissä ja muissa talousyksiköissä käytettävä taloudenohjauksen tietojärjestelmä, joka kokoaa, tallentaa ja varastoi talousyksikön toimintaa kuvaavia arvo- ja määrälukuja ja tuottaa tietojen perusteella lask ...

Liiketoimintajärjestelmä

Liiketoimintajärjestelmä on yrityksen tai muun organisaation tietojärjestelmä, jossa useat käyttäjät lisäävät järjestelmään tietoa ja käyttävät järjestelmässä olevaa tietoa työtehtävissään. Liiketoimintajärjestelmiä ovat muun muassa toiminnanohja ...

Oodi (tietojärjestelmä)

Oodi on yliopiston opetus- ja opiskelutoimintojen tukemiseen tarkoitettu tietojärjestelmä. Se on käytössä kolmessatoista suomalaisessa yliopistossa. Tietojärjestelmän yhteisestä ylläpidosta vastaavat Oodi-konsortio ja tietyt järjestelmätoimittaja ...

Palkanlaskennan automatisointi

Palkanlaskennan automatisointi tarkoittaa yrityksen tai yhteisön palkanlaskennan järjestämistä niin, että työntekijöiden palkkojen laskemisesta vastaavan henkilön tai henkilöiden tekemä manuaalinen työ vähenee merkittävästi tai poistuu lähes koko ...

Pegasos (potilastietojärjestelmä)

Pegasos on CGI:n kehittämä ja ylläpitämä potilastietojärjestelmä. Järjestelmä sisältää useita eri toiminteita, kuten ajanvarauksen, yhteydenoton, neuvonnan, tulospostin sekä sähköisen sairauskertomuksen. Potilaan nimi- ja osoitetiedot järjestelmä ...

Planetary Data System

Planetary Data System on jaettu tietojärjestelmä millä Nasa arkistoi dataa kerätty Aurinkokunta-avaruuslennoista PDS on aktiivinen arkisto joka tekee käytettäviä hyvin dokumentoituja, vertaisarvioituja planeettojen dataa tutkimusyhteisölle. Sen d ...

PSOP

Sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä on uusi, valtakunnallinen ratkaisu sekä hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi että toimintamalliuudistukseen. PSOP voi tarkoittaa myös Psykologianopettajat PSOP järjestöä.

Sabre (varausjärjestelmä)

Sabre on maailman ensimmäinen tietokoneavusteinen lentolippujen paikanvarausjärjestelmä ja yleensä maailman ensimmäinen reaaliaikainen kaupallinen tietojärjestelmä. Se otettiin käyttöön American Airlinesilla IBM:n toteuttamana vuonna 1960.

Sovellusarkkitehtuuri

Sovellusarkkitehtuuri kuvaa yrityksen sovellusohjelmien kokonaisuutta yritysarkkitehtuurissa ja miten ne liittyvät toisiinsa yrityksen tai käyttäjien vaatimusten toteuttamisessa. Sovellusarkkitehtuuri kuvaa sovellusten toimintaa väliohjelmiston j ...

Systeemityö

Systeemityö tai tietojärjestelmätyö tarkoittaa organisaatioiden yksilöllisten tarpeiden analysointiin perustuvaa tietojärjestelmien suunnittelu- ja kehitystyötä, joka tähtää automatisoitavaksi soveltuvien prosessien toteuttamiseen ohjelmistojen a ...

Sähköinen äänestys

Sähköinen äänestys tarkoittaa äänestämistä tietotekniikan avulla. Sähköinen äänestys voidaan toteuttaa esimerkiksi Internetin välityksellä, matkapuhelimella tai äänestyspaikalla olevalla tietokoneella, jolle äänestäjä syöttää äänensä.

Teamcenter

Teamcenter on tuote- ja suunnittelutiedon hallintajärjestelmä, jolla hallitaan kaikki syntyvä tuotetieto tuotekehityksen aikaisesta informaatiosta työkulkuun sekä tarkastus- ja hyväksymisvaiheisiin. Ohjelmiston ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa ...

TELMO

TELMO eli yleinen tietoverkkohanke oli Suomessa 1990-luvun alussa Telmo ry:n vetämä projekti missä tavoiteltiin Minitel -järjestelmän kaltaista laajaa ja kattavaa tietojärjestelmää Suomeen. Vuonna 1993 TELMO-hankkeessa ennustettiin että jokainen ...

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri

Tietojärjestelmän arkkitehtuuri kuvaa kohdealueensa rakenneosat, niiden ulospäin näkyvät ominaisuudet ja niiden väliset yhteydet ja riippuvuudet. Arkkitehtuuri muodostaa rungon järjestelmän suunnittelulle ja toteutukselle sekä ohjaa järjestelmän ...

Unit4

Unit4 on ohjelmistoyhtiö, joka toimittaa yritysohjelmistoja ja ERP-ratkaisuja palvelu- ja koulutusalojen, projektiorganisaatioiden, kiinteistöhallinnan, julkishallinnon ja taloushallinnon aloille. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Sliedrechtissä Al ...

VITJA

VITJA eli Viranomaistietojärjestelmä on suunnitteilla oleva Suomen kansalaisista kerättäviä tietoja yhdistelevä laaja tietojärjestelmä, jolla viranomaiset pyrkivät tehostamaan toimintaansa. Tietojärjestelmällä viranomaiset pääsisivät kansalaisten ...

Vuokaavio

Vuokaavio on diagrammi, joka esittää algoritmia tai prosessia, kertoen vaiheet nuolilla sekä erityyppisillä muodoilla. Vuokaavioita käytetään pääasiallisesti analysoinnissa, suunnittelussa ja dokumentoinnissa.

WWW-sisällönhallinta

Www-sisällönhallinta tarkoittaa toimintaa jossa verkkopalvelun sisältöjä pyritään hallitsemaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Www-sisällönhallinta on luonteeltaan julkaisupainotteista sisällönhallintaa. Www-sisällönhallinnassa keskeisessä ...

Tietoliikennetekniikka

Tietoliikennetekniikka on tietotekniikkaan liittyvä aihealue, joka käsittelee tietoliikenteeseen tarkoitettujen verkkojen tekniikoita, suunnittelua ja ylläpitoa.

ADSL

ADSL on verkkokytkintekniikka, jolla on mahdollista siirtää jopa 8 Mb/s tavallista puhelinlinjaa käyttäen. Tekniikan viimeisin versio, ADSL2+, mahdollistaa jopa 24 Mb/s nopeuden yhdessä puhelinparissa. ADSL:n nopeus perustuu korkeiden taajuuksien ...

Jokulähetys

Jokulähetys tarkoittaa tietoliikennetekniikassa viestin lähettämistä ryhmälle siten, että viesti päätyy vain yhdelle ryhmän jäsenelle koko ryhmän sijaan. Täsmälähetyksessä on aina yksi lähettäjä. Vastaanottajia on monta, mutta kunkin viestin vast ...

Latenssi

Latenssi tarkoittaa tietoliikennetekniikassa tavallisimmin sitä aikaa, mikä paketilta kuluu matkaan lähettäjältä vastaanottajalle ja takaisin eli paketin edestakaiseen matkaan kuluvaa aikaa. Yksinkertaisessa lähiverkossa tyypillinen latenssi on a ...

Netcat

Netcat on TCP- ja UDP-yhteyksien luomiseen käytetty työkalu. Sillä voi sekä muodostaa erilaisia yhteyksiä toisiin tietokoneisiin että avata portteja ja ottaa vastaan yhteyksiä muilta koneilta. Netcat antaa ennen kaikkea mahdollisuuden säätää kaik ...

Räkkiyksikkö

Räkkiyksikkö eli rack unit on mittayksikkö, jota käytetään kuvaamaan yksittäisen laitteen korkeussuunnassa vaatimaa tilaa laitetelineessä eli räkissä. Räkki on leveydeltään yleisimmin 19 tuumaa. Räkkien koko ilmoitetaan usein vain yksiköiden luku ...

William Alston

William Payne Alston oli yhdysvaltalainen filosofi ja Syracusen yliopiston emeritusprofessori. Hänen erikoisalojaan olivat kielenfilosofia, tietoteoria ja uskonnonfilosofia. Alston väitteli tohtoriksi Chicagon yliopistosta ja opetti pitkään Michi ...

Alfred J. Ayer

Sir Alfred Jules Ayer oli brittiläinen filosofi, joka tunnetaan loogisen positivismin kannattajana erityisesti teoksissaan Language, Truth and Logic ja The Problem of Knowledge. Hänet tunnetaan myös verifikationismista ja emotivismista. Filosofia ...

Henri Bergson

Henri-Louis Bergson oli ranskalainen filosofi, joka oli vaikutusvaltainen ainakin kotimaassaan Ranskassa, vaikka liikkuikin valtavirran suuntausten ulkopuolella. Bergson oli yksi aikansa ”muotifilosofeista”. Hän sai kirjallisuuden Nobel-palkinnon ...

George Berkeley

George Berkeley oli irlantilainen filosofi ja piispa. Hän edusti tietoteoriassa empirismiä ja ontologiassa idealismia. Hän kiteytti ajattelunsa lauseeseen olla olemassa on tulla havaituksi. Berkeley on merkittävin subjektiivisen idealismin edusta ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →