ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 74

Tieteellinen teoria

Tieteellinen teoria on hyvin perusteltu selitys ilmiölle, joka on saavutettu käyttäen tieteellistä menetelmää ja on toistuvasti vahvistettu havaintojen ja kokeiden kautta. Kuten enimmät tieteelliset tiedon muodot, tieteelliset teoriat ovat luonte ...

Toistettavuus

Toistettavuus viittaa tutkijan kykyyn toistaa koe. Toistettavuus liittyy tutkimusmenetelmään, tutkimusvälineisiin ja mittaamiseen. Koe on toistettavissa, mikäli tutkija saa identtisissä olosuhteissa samoja mittaustuloksia samalla tutkimusmenetelm ...

Tutkimusvilppi

Tutkimusvilppi eli tieteellinen vilppi on epärehellisesti laadittujen tutkimussuunnitelmien, -raporttien ja -tulosten esittämistä tutkimusten rahoittajille, tieteellisille julkaisuille ja muille tutkijoille. Yleensä tutkimusvilpin muodoiksi katso ...

Uusittavuus

Uusittavuus tarkoittaa tieteellisen tutkimuksen toistamista siten että toinen tutkija voi saada alkuperäistä tutkimusta noudattamalla täsmälleen samat tutkimustulokset. Uusittavissa olevan tutkimuksen datan tulee olla sellaista että se on saatavi ...

Vertaisarviointi

Vertaisarviointi eli referee-käytäntö on alun perin tieteellisen julkaisemisen tapa, jossa lehteen tai julkaisuun lähetetyt artikkelit arvioi sekä julkaisusarjan toimitus että sen valitsemat ulkopuoliset asiantuntijat. Vertaisarviointi on myös ar ...

Viite

Viite on kommentoiva, täydentävä tai lähteitä kuvaileva tekstikatkelma, joka on liitetty varsinaisen leipätekstin yhteyteen olematta kuitenkaan osa sitä. Yleensä viitteet merkitään joko sivun marginaaliin tai alalaitaan tai vaihtoehtoisesti luvun ...

Monitieteisyys

Monitieteisyys viittaa akateemiseen instituutioon, jossa on edustettuna useita tieteenaloja, tai tutkimukseen, jossa hyödynnetään eri tieteenaloja. Monitieteisessä instituutiossa voidaan opiskella, tutkia ja opettaa laajaa tieteenalojen kirjoa. M ...

Biogeokemia

Biogeokemia on tieteenala, jossa yhdistyvät kemiallisten, fysikaalisten, geologisten ja biologisten prosessien ja reaktioiden tutkimus, mikä kattaa luonnolliseen ympäristöön sisältyvät asiat. Erityisesti biogeokemia on kemiallisten elementtien ki ...

Geobiologia

Geobiologia tutkii pääasiassa biosfäärin eli elollisen luonnon ja litosfäärin eli maan kuoren välistä vuorovaikutusta. Joskus sen tutkimuskohteena on myös elollisen luonnon ja ilmakehän vuorovaikutussuhde. Se on monitieteinen tiede eli se on usei ...

Kaikkeudenhistoria

Kaikkeudenhistoria tarkoittaa kaikkeuden historiaa käsittelevää historian alaa. 1980-luvulla kehittynyt monitieteinen ala tutkii historiaa laajimmalla mahdollisella avaruus- ja aikaulottuvuudella. Ajallinen asteikko alkaa kosmologian mukaisesta a ...

Kognitiotiede

Kognitiotiede tutkii tietoilmiöitä kuten havaitsemista, oppimista, muistia, ajattelua, kieltä ja käsitteitä, sekä näiden taustalla olevia tiedonkäsittelyn mekanismeja. Yhteistä kognitiotieteen tutkimuskohteille on, että niitä voidaan tarkastella ...

Kytkeytyneisyys

Kytkeytyneisyys on kompleksisuusteorian peruselementti. Kytkeytyneisyydellä tarkoitetaan sitä, että kompleksisen systeemin osat ovat jatkuvassa yhteydessä sekä toisiinsa että ympäristöönsä, minkä johdosta yksinkertaisilta vaikuttavista asioista v ...

Matemaattinen biologia

Matemaattinen biologia eli biomatematiikka on tieteidenvälinen tutkimusala, joka pyrkii mallintamaan biologisia prosesseja matemaattisin menetelmin. Matemaattisilla malleilla on sovelluksia muun muassa solu- ja molekyylibiologiassa, fysiologiassa ...

Neurolingvistiikka

Neurolingvistiikka on tieteenala, joka tutkii, miten ihmisen aivotoiminnot liittyvät kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen. Tutkimuskohteena ovat sekä puhuttu että kirjoitettu kieli ynnä viittomakielet. Neurolingvistiikka on monitieteinen tutkimus ...

Näkötutkimus

Näkötutkimus on monitieteinen tutkimusala, joka tarkastelee näköjärjestelmän toimintaa. Näkötutkimusta voidaan harjoittaa esimerkiksi havaintopsykologian, kognitiivisen psykologian, neurotieteen, silmälääketieteen, biotieteiden tai tietojenkäsitt ...

Pelitutkimuksen osa-alueet

Pelitutkimus on peleihin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta, joka koostuu useasta erilaisesta osa-alueesta. Pelitutkimukseen ovat sen kehittymisen aikana vaikuttaneet monet eri tieteenalat kuten historia, psykologia, sosiologia, kirjallisuustied ...

Polkuriippuvuus

Polkuriippuvuudella viitataan kehitykseen, jossa systeemin aiemmat valinnat vaikuttavat tuleviin valintamahdollisuuksiin. Systeemin valinnat voivat olla luonteeltaan joko mahdollistavia tai rajaavia. Kompleksisuusteoriassa polkuriippuvuus kytkeyt ...

Transdisiplinaarinen tutkimus

Transdisiplinaarinen tutkimus on eri tieteenhaarojen ja usein myös tieteen ulopuolella toimivien asiantuntijaryhmien välistä yhteistyötä, jossa tehtävänä on saavuttaa tutkimuksellinen päämäärä erityisellä yhteistyöstrategialla. Yhteistyökumpanit ...

Web-ohjelmistotekniikka

Web-ohjelmistotekniikka on ohjelmistotekniikan tieteenhaara, joka tutkii web-sovellusten kehittämistä ja siihen liittyviä kysymyksiä. Web-ohjelmistotekniikan kiinnostuksen kohteina on web-sovellusten tuotantoprosessit, niissä käytettävät menetelm ...

Balzanin palkinto

Balzanin kansainvälinen palkinto on sveitsiläinen palkinto, joka on myönnetty vuodesta 1961 järjestöille tai yksittäisille kansalaisille, jotka ovat tehneet työtä humaaniselle ja kulttuurilliselle työlle. Palkinnon summa on noin miljoona Sveitsin ...

Benjamin Franklin -mitali

Benjamin Franklin -mitali on The Franklin Institute Awardsin vuosittain myöntämä palkinto. Palkinto myönnetään useille eri tieteen aloille, kuten kemian, fysiikan, tekniikan ja biologian aloille. Mitalia myöntävä järjestö perustettiin vuonna 1824 ...

Brain Prize

Brain Prize on huomattava kansainvälinen tiedepalkinto, joka on myönnetty vuodesta 2011 lähtien yhdelle tai useammalle tunnustetulle, yhä aktiivista tutkimustyötä tekevälle neurotieteiden tutkijalle. Palkinnon rahoittaa teollisuustaustainen tansk ...

Copley-mitali

Copley-mitali on Lontoon Royal Societyn vuosittain jakama tiedepalkinto työstä tieteen hyväksi. Se on seuran jakamista palkinnoista vanhin ja arvokkain. Palkintoa on jaettu vuodesta 1731.

Crafoord-palkinto

Crafoord-palkinto on Holger Crafoordin vuonna 1980 perustama palkinto, joka myönnettiin ensimmäisen kerran 1982. Palkintoa hallinnoi Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia, ja sillä palkitaan ja edistetään perustutkimusta sellaisilla tieteenaloilla ...

DARPA Grand Challenge

DARPA Grand Challenge on DARPAn järjestämä automatisoitujen autojen palkintokilpailu. Autot ovat täysin tietokoneohjattuja, ja jos joukkue joutuu käyttämään ainoaa sallittua kauko-ohjausta eli auton pysäytystä, se tietää diskausta. Autot ovat aut ...

Darwin-mitali

Darwin-mitali on Lontoon Royal Societyn jakama tunnustus tieteilijälle ansiokkaasta työstä jollakin Charles Darwinin taitamalla luonnontieteellisellä alalla: evoluutio, populaatiobiologia, eliön biologia tai biologinen monimuotoisuus. Mitali on k ...

Descartes-palkinto

Descartes-palkinto on Euroopan unionin vuosittainen tiedepalkinto, joka on nimetty ranskalaisen matemaatikko-filosofi René Descartesin kunniaksi. Palkinnot myönnetään tieteellisistä ja teknisistä saavutuksista, jotka perustuvat eurooppalaiseen tu ...

Edison-mitali

Edison-mitali on IEEE:n vuosittain jakama palkinto, joka myönnetään saavutuksistaan sähkötekniikassa. Mitali sai alkunsa helmikuussa 1904, kun ryhmä Thomas Edisonin ystäviä ja työtovereita halusivat kunnioittaa sähkövalaistuksen 25-vuotista histo ...

Elaine Bennett -tutkimuspalkinto

Elaine Bennett -tutkimuspalkinto on Yhdysvaltain taloustieteellisen yhdistyksen AEA:n myöntämä palkinto merkittävimmälle naisekonomistille, jonka Ph.D tutkinnon suorittamisesta ei ole kulunut yli seitsemää vuotta. Palkinto on nimetty Elaine Benne ...

Gabor-mitali

Gabor-mitali on Lontoon Royal Societyn vuosittain jakama tunnustus biotieteiden alalla monitieteellisesti vaikuttaneelle tieteilijälle. Palkinto on nimetty fyysikko Dennis Gaborin mukaan. Mitali on kullattua hopeaa, ja palkintoon kuuluu myös 2 00 ...

Gottfried Wilhelm Leibniz -palkinto

Gottfried Wilhelm Leibniz -palkinto on Saksan suurin tiedepalkinto. Se on nykyään arvoltaan 2.5 miljoonaa euroa, jotka on käytettävä tutkimusstipendinä seitsemän vuoden kuluessa. Palkinnon voi saada Saksassa työskentelevä tutkija, ja sen myöntää ...

Grace Murray Hopper -palkinto

Grace Murray Hopper -palkinto on vuosittain jaettava palkinto, joka myönnetään tietotekniikkaa edistäneelle nuorelle henkilölle. Palkinto myönnetään yksittäisestä työstä. Palkintoa on jaettu vuodesta 1971. Sen myöntää kansainvälinen Association f ...

Grawemeyer-palkinto

Grawemeyer-palkinto on yhdysvaltalainen, teollisuusmies H. Charles Grawemeyerin University of Louisvilleen vuonna 1984 perustama palkinto, joita myönnetään maailmanjärjestystä parantavista ideoista, pedagogiikan, psykologian, sävellyksen ja uskon ...

Hegel-palkinto

Hegel-palkinto on Stuttgartin kaupungin vuodesta 1970 kolmen vuoden välein myöntämä filosofille tai ihmistieteilijälle annettava huomionosoitus. Palkinto perustettiin kuuluisan stuttgartilaisen filosofin Georg Wilhelm Friedrich Hegelin 200-vuotis ...

Holberg-palkinto

Holberg-palkinto on Norjan valtion rahoittama yhteiskuntatieteiden tunnustuspalkinto. Se on jaettu vuodesta 2003 ja se on nimetty 1700-luvun tanskalais-norjalaisen kirjailijan Ludvig Holbergin mukaan. Palkinnon myöntää Holbergin syntymäkaupungiss ...

Hughes-mitali

Hughes-mitali on yksi Royal Societyn myöntämistä palkinnoista. Palkinto on nimetty mikrofonin keksijän David Edward Hughesin mukaan. Ensimmäinen palkinnonsaaja oli elektronin löytänyt Joseph John Thomson, ja sittemmin palkinto on myönnetty useill ...

Japani-palkinto

Japani-palkinto on Japanin tiede- ja teknologiasäätiön vuosittain vuodesta 1985 jakama palkinto. Palkinto myönnetään ihmisille, jotka ovat edesauttaneet tieteen ja teknologian edistymistä ja maailman rauhan ja hyvinvoinnin kehittymistä. Periaatte ...

John Bates Clark -mitali

John Bates Clark -mitali on Yhdysvaltain taloustieteellisen yhdistyksen AEA:n myöntämä palkinto merkittävimmälle alle 40-vuotiaalle yhdysvaltalaiselle ekonomistille. Palkinto on nimetty John Bates Clarkin mukaan. Se on jaettu vuodesta 1947 lähtie ...

Kuningas Faisalin kansainvälinen palkinto

Kuningas Faisalin kansainvälinen palkinto on vuodesta 1979 myönnetty kansainvälinen palkinto henkilölle joka on edistänyt islamin tutkimusta, arabiankielen ja kirjallisuuden tutkimusta sekä yleistiedettä ja lääketiedettä. Palkinto on perustettu S ...

Eurooppalainen Latsis-palkinto

Eurooppalainen Latsis-palkinto on Euroopan tiedesäätiön myöntämä innovaatiopalkinto jonka arvo on noin 100 000 Sveitsin frangia. Palkinnon myöntää geneveläinen Latsis säätiö.

Lovelace-mitali

Lovelace-mitali on British Computer Societyn vuonna 1998 perustama palkinto, jota jaetaan tietojenkäsittelytieteen parissa tekemistä saavutuksista. Palkinto on nimetty englantilaisen matemaatikon Ada Lovelacen mukaan, ja sitä pidetään alan merkit ...

McKinsey-palkinto

McKinsey-palkinto jaettiin vuosittain yhdelle Teknillisestä korkeakoulusta ja yhdelle Helsingin kauppakorkeakoulusta valmistuneelle, opinnoissaan parhaiten menestyneelle henkilölle. Palkinto oli rahalliselta arvoltaan aluksi 10000 markkaa, sitten ...

Methuselah Mouse Prize

Methuselah Mouse Prize on palkinto, joka perustettiin vuonna 2003 edistämään ikääntymistutkimusta palkitsemalla tutkijoita, jotka onnistuvat lisäämään hiirten elinikää. MPrizen toivotaan kannustavan ikääntymistutkimusta samassa hengessä kuin Ansa ...

Millennium-teknologiapalkinto

Millennium-teknologiapalkinto on joka toinen vuosi jaettava suomalainen kunnianosoitus ihmisten elämän laatua parantavan teknologian kehittäjille. Palkintosumma on yli miljoona euroa. Palkittu saa rahapalkinnon lisäksi tunnustuksena kuvanveistäjä ...

National Academy of Engineering

National Academy of Engineering, "Yhdysvaltain kansallinen tekniikka-akatemia", on valtiollinen voittoa tavoittelematon yhdysvaltalainen organisaatio, joka on perustettu vuonna 1964. NAE toimii saman lain alaisuudessa kuin vuonna 1863 perustettu ...

National Inventors Hall of Fame

National Inventors Hall of Fame on yhdysvaltalainen keksijöiden kunniagalleria. Valintakomitea valitsee joka vuosi ehdotettujen joukosta uusia jäseniä kunniagalleriaan. Komiteaan kuuluu edustajia Yhdysvaltain merkittävämmistä tieteen ja tekniikan ...

National Medal of Science

National Medal of Science on Yhdysvalloissa jaettava tieteen ja tekniikan palkinto. Palkittavia aloja ovat käyttäytymistieteet ja yhteiskuntatieteet, biologiset tieteet, kemia, tekniikka, matematiikka ja tietojenkäsittelytiede sekä fysikaaliset t ...

Royal Astronomical Societyn kultamitali

Royal Astronomical Societyn kultamitali on korkein brittiläisen Royal Astronomical Societyn myöntämä palkinto. Sitä on jaettu vuodesta 1824, ja sen saajat ovat usein olleet tunnettuja ja merkittäviä tieteilijöitä, kuten Albert Einstein ja Stephen ...

Royal Medal

Royal Medal on Royal Societyn vuosittain myöntämä ja Ison-Britannian hallitsijan jakama mitali. Sen perusti Yrjö IV ja se myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 1826. Alun perin mitaleja myönnettiin kaksi, kummatkin menneen vuoden aikana tehdylle ...

Smith’s Prize

Smiths Prize -palkinnot jaettiin vuosittain kahdelle Cambridgen yliopiston fysiikan, matematiikan tai sovelletun matematiikan opiskelijalle vuosina 1769–1998. Palkinnot jaettiin kokeen perusteella.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →