ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 87

Julkinen valta

Julkinen valta on julkisyhteisöjen luonnollisiin ja oikeushenkilöihin kohdistamaa vallankäyttöä. Julkiselle vallalle on ominaista, että se on luonteeltaan yksipuolista: valtaa käyttävällä on oikeus tehdä lainvoimainen oikeustoimi ilman toisen osa ...

Näyttöön perustuva politiikka

Näyttöön perustuva politiikka tarkoittaa poliittista päätöksentekoa, jossa päätökset perustellaan objektiivisella tutkimustiedolla. Konsepti on sovellus näyttöön perustuvasta lääketieteestä, jossa luotettavimpana tietona pidetään satunnaistettuje ...

Valtakirja (virkaan)

Valtakirja oli Suomessa valtion tai kirkon virkaan nimitettävälle henkilölle annettu nimityskirja, jolla hän sai oikeuden toimia viranhaltijana.

Virka

Virka on erillisellä päätöksellä perustettu palvelussuhde julkisoikeudelliseen yhteisöön. Virkoja on valtionhallinnossa, kunnallisissa tehtävissä ja muissa julkisoikeudellisissa yhteisöissä. Virkaan valitaan viranhaltija, jolla on yleensä koeaika ...

Virkamies

Virkamies on Suomessa valtion tai evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa oleva siviili- tai sotilashenkilö. Virkamies ei ole työsopimussuhteessa, vaan hänen palvelussuhteestaan käytetään nimitystä virkasuhde. Valtion viroissa olevia henkilöi ...

Virkanimike

Kunnan viranhaltijalle on annettava virkasuhteeseen ottamisesta kirjallinen viranhoitomääräys, josta ilmenee muiden tietojen ohella hänen virkanimikkeensä. Kuntalain mukaan kunnallisen viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää valtuusto ta ...

Virkasuhde

Virkasuhde on julkisoikeudellinen palvelussuhde, jossa valtio tai kunta on työnantajana ja virkamies tai viranhaltija työn suorittajana. Virkasuhteeseen on lain mukaan palkattava kaikki ne henkilöt, jotka käyttävät työssään merkittävää julkista v ...

ACARE

Advisory Council for Aeronautics Research in Europe on Euroopan komission kuudetta ja seitsemättä puiteohjelmaa ilmailutekniikan suhteen neuvova monikansallinen komitea. Komitea syntyi komission vuonna 2000 julkaisemasta raportista Vision 2020. K ...

Amerikanjuutalainen komitea

Amerikanjuutalainen komitea on 1906 perustettu puolustamaan juutalaisten oikeuksia. Se perustettiin alun perin vastustamaan Venäjän keisarikunnassa harjoitettuja juutalaisvastaisia pogromeja.

Board of Trade

Board of Trade, alkujaan Lords of Trade tai Lords of Trade and Plantations, on Privy Councilin komitea, joka perustettiin alun perin 1600-luvulla väliaikaiseksi tutkintakomiteaksi. Siitä kehittyi hallinnon jaos, jolla on monenlaisia tehtäviä. Täm ...

Euroopan alueiden komitea

Euroopan alueiden komitea on paikallis- ja aluehallintoa edustava elin Euroopan unionissa. Se on valtiotasoa alempien hallintotasojen suora vaikutuskanava EU:n toimielinrakenteessa. Alueiden komitea perustettiin vuonna 1994. Perustamisen taustall ...

Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea

Kidutuksen vastainen komitea eli CPT on Euroopan neuvoston alainen elin, joka valvoo vapautensa menettäneiden oikeuksia ja kohtelua neuvoston jäsenmaissa. Suomi on 1.4.1991 sitoutunut kidutuksen, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai ranga ...

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on Euroopan unionin toimielin. Komitean rooli EU:n päätöksenteossa on epäpoliittinen ja neuvoa-antava. Komitea koostuu Euroopan talouselämän ja työmarkkinaosapuolien ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edu ...

House Select Committee on Assassinations

House Select Committee on Assassinations oli Yhdysvaltain edustajainhuoneen salamurhakomitea, joka tutki vuosina 1976–1979 sekä presidentti John F. Kennedyn että Martin Luther Kingin salamurhaa. Komitea päätyi siihen, että salamurhien takana oli ...

House Un-American Activities Committee

House Un-American Activities Committee oli vuonna 1938 perustettu Yhdysvaltain edustajainhuoneen komitea, jonka tehtävänä oli alun perin valvoa ulkomaalaisten agenttien toimintaa Yhdysvalloissa. Komitea oli aluksi tilapäinen, mutta se vakinaistet ...

Interim Committee

Interim Committee oli toisen maailmansodan aikainen Yhdysvaltain sotaministerin Henry L. Stimsonin johtama salainen komissio, joka tutki ongelmia, joita saattaisi syntyä atomipommin kehittämisestä. Se antoi presidentti Harry S. Trumanille suositu ...

Ionisoivan säteilyn vaikutusten tieteellinen komitea

Ionisoivan säteilyn vaikutusten tieteellinen komitea on Yhdistyneiden kansakuntien ionisoivan säteilyn vaikutusten tieteellinen komitea. Sen on perustanut YK:n yleiskokous vuonna 1955 tutkimaan säteilyn vaikutuksia ihmiseen ja ympäristöön. Nykyää ...

Maailmanperintökomitea

Maailmanperintökomitea on Unescon toimielin, joka vastaa maailmanperintösopimuksen täyttämisestä. Se valitsee maailmanperintöluettelon kohteet. Komitea koostuu 21 sopimuksen ratifioineen valtion edustajista. Komitean jäsenet valitaan kuusivuotisk ...

MAUD-komitea

MAUD-komitea oli Yhdistyneen kuningaskunnan ydinaseprojekti, joka käynnistyi huhtikuussa 1940. Britit alkoivat tehdä yhteistyötä yhdysvaltalaisten kanssa jo syksyllä 1940, mutta vasta kesän 1941 MAUD-raportti vakuutti Yhdysvallat atomiaseprojekti ...

Norjan Nobel-komitea

Norjan Nobel-komitea on viidestä Norjan suurkäräjien valitsemasta henkilöstä koostuva komitea, joka valitsee Nobelin rauhanpalkinnon vastaanottajan. Toisin kuin muut Nobel-komiteat, Norjan Nobel-komitea ei ole vain valmisteleva elin, vaan se myös ...

Peelin komitea

Peelin komitea oli Yhdistyneen kuningaskunnan vuonna 1936 asettama lordi William Robert Peelin johtama komitea, jonka tarkoituksena oli tutkia tuolloisen Palestiinan brittiläisen mandaattialueen juutalaisten ja arabien välisten levottomuuksien sy ...

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea on Sveitsin Genevessä kotipaikkaansa pitävä humanitaarinen järjestö. Komiteaan kuuluu 25 jäsentä, jotka ovat Sveitsin kansalaisia. Se nimittää uusia jäseniä, kun edelliset eroavat tai kuolevat. Komitea on pe ...

S-1 Uranium Committee

S-1 Uranium Committee oli Yhdysvaltain komitea, joka tutki uraaniin ja atomipommiin liittyivä asioita ennen toista maailmansotaa ja sen aikana. Se käynnistettiin Lyman James Briggsin johtamana nimellä Briggs Advisory Committee on Uranium. Myöhemm ...

Stiglitzin komitea

Stiglitzin komitean tehtävä oli tehdä parannusehdotuksia kansantalouksien taloudellisen suorituskyvyn ja väestön hyvinvoinnin mittaamiseen, raportointiin ja tilastointiin. Komission työn käynnisti Ranskan presidentti Nicholas Sarkozyn aloite helm ...

Suomen asiain neuvottelukunta

Suomen asiain neuvottelukunta oli Venäjän keisarikunnan ministerineuvoston eli Venäjän hallituksen yhteyteen vuonna 1907 perustettu komitea, joka valmisteli Suomen suuriruhtinaskuntaa koskeneita asioita. Sen tarkoituksena oli lisätä Venäjän halli ...

Suomi-komitea

Suomi-Komitea jota kutsuttiin myöhemmin myös Vasemistoryhmien Suomen komiteaksi toimi Ruotsissa. Komitea perusttettiin vuonna 1918 ja perustajiksi on mainittu K.H. Wiik, Herman Hurmevaara, Arthur Usenius ja Edvard Gylling.

Tomlinsonin komissio

Tomlinsonin komitea oli Etelä-Afrikan alkuasukasasian ministerin tohtori E.G. Jansenin vuonna 1950 asettama komitea, jonka tarkoituksena oli perehtyä alkuasukasreservaattien kehittämiseen. Komission jänenet työskentelivät komissiossa kokopäiväise ...

Valtakunnanduuman väliaikainen komitea

Valtakunnanduuman väliaikainen komitea oli Venäjän keisarikunnan valtakunnanduuman jäsenten vuoden 1917 helmikuun vallankumouksen aikana muodostama epävirallinen komitea, joka valitsi Venäjän väliaikaisen hallituksen. Vallankumouksen puhjettua Ve ...

Verilöylykomitea

Verilöylykomitea, virallisesti Commissione parlamentare dinchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, oli Italiassa vuosina 1988-2001 toiminut parlamentaarinen komitea, jonka tehtävä ...

Ajo-oikeus

Ajo-oikeus tarkoittaa Suomessa lupaa kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa. Ajoneuvot jaetaan eri luokkiin, ja kuljettajalla on oltava ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus. Ajo-oikeuden osoittava asiakirja on nimeltään ajokortti. Ajoneuvoa saa ...

Ajokielto

Ajokielto on liikennerikkomuksien perusteella määrättävä seuraamus, joka asetetaan määräajaksi poliisin päätöksellä. Poliisi voi määrätä henkilöön ajokieltoon myös muissa kuin rikosperusteisissa tilanteissa. On olemassa myös rikosseuraamuksista e ...

Ajokoe

Ajokoe on kuljettajantutkinnon osa, jossa varmistetaan että kuljettaja kykenee toimimaan turvallisesti ja joustavasti liikenteessä. Hyväksytyn ajokokeen jälkeen tutkinnon vastaanottaja antaa kokelaalle tutkintotodistuksen. Tutkintotodistus yhdess ...

Ajokortti

Ajokortti on moottoriajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeuden osoittava henkilökohtainen asiakirja. Ajokortti ei ole matkustusasiakirja eikä virallinen henkilötodistus.

Ajoneuvohallintokeskus

Ajoneuvohallintokeskus oli Liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa vuosina 1996–2009 toiminut virasto, joka hoiti Suomen tieliikenneasioita yhdessä Tiehallinnon kanssa. Sen tehtäviä olivat ajoneuvojen hyväksyminen, rekisteröinti ja vuotuin ...

Ajoneuvon kansallisuustunnus

YK:n Euroopan talouskomission vahvistamat kansainväliset ajoneuvojen kansallisuustunnukset on esitetty oheisessa taulukossa. Tunnukset ovat yhtäpitävät vuosien 1949 ja 1968 kansainvälisten tieliikennesopimuksien kanssa, ellei kunkin valtion tai a ...

Ajoneuvon rekisteröinti

Ajoneuvon rekisteröinti on toimenpide, joka on tehtävä Suomessa ajoneuvolle tai perävaunulle muutamin poikkeuksin. Ajoneuvon rekisteröinnistä vastaa Liikenne- ja viestintävirasto, joka myös ylläpitää ajoneuvorekisteriä. Rekisteröintipalvelut Traf ...

Euroopan sisävesiliikenteen säännöstö

Euroopan sisävesiliikenteen säännöstö CEVNI on Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission UNECE:n sisävesiliikennetyöryhmän päätöslauselman nro 24 määrittelemä vesiliikennettä koskeva säännöstö. Päätöslauselmassa suositellaan valtioiden ...

Göteborgin ruuhkamaksu

Göteborgin ruuhkamaksu on ruuhkamaksujärjestelmä, joka otettiin käyttöön Ruotsin Göteborgissa 2. tammikuuta 2013. Ruuhkamaksualue kattaa kaupungin keskustan, Älvsborgin sillan ja E6-tien. Kaupunkiin saapuvien tai kaupungista lähtevien autoilijoid ...

Ilmailuhallinto

Ilmailuhallinto oli vuosina 2006–2009 toiminut Liikenne- ja viestintäministeriön alainen itsenäinen virasto ja Suomen kansallinen ilmailuviranomainen, joka ylläpiti ja kehitti lentoturvallisuutta. Ilmailuhallinnon tehtävänä oli antaa kansallisia ...

Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja

Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja on eurooppalainen asiakirja, jolla veneilijä voi osoittaa pätevyytensä huviveneen kuljettamiseen ulkomailla. Asiakirja ja sen myöntämisen perusteet on kuvattu Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskom ...

Katsastus

Katsastus on ajoneuvoille tehtävä tarkastus, jossa tarkastetaan, että päästöt ovat riittävän alhaiset ajoneuvo on varusteineen säädösten edellyttämässä kunnossa pakolliset maksut ja vakuutukset on suoritettu ajoneuvo on turvallinen liikenteessä

Katsastus (veneily)

Katsastus veneilyssä on valtakunnallinen erityissopimus. Toisin kuin rekisteröinti, katsastaminen on vapaaehtoinen toimenpide. Avomeripurjehduskilpailuihin osallistuvien veneiden on tosin täytettävä vähintään katsastusluokka 2:n vaatimukset.

Katsastusasema

Katsastusasema on yritys, joka tekee ajoneuvojen lakisääteisiä tarkastuksia eli katsastuksia. Suomessa yritykset määrittävät katsastuksen hinnan itse. Suomessa katsastus kuului valtion Autorekisterikeskukselle vuosina 1968–1994. Vuonna 1994 katsa ...

Kuljetushallitus

Kuljetushallitus on Ruotsin valtion hallintoviranomainen, joka kuuluu elinkeinoministeriön alaisuuteen. Sen päätehtäviä ovat liikenteeseen liittyvät lupa-, valvonta- ja sääntelykysymykset. Liikennevirasto taas vastaa infrastruktuurista, kuten tei ...

Liikennevirasto (Ruotsi)

Liikennevirasto on Ruotsin valtion viranomainen, jonka vastuulla on Ruotsin tie-, rautatie-, merenkulku- ja ilmailuliikenne. Lisäksi viraston tehtäviin kuuluu hallita ja ylläpitää kaikkia Ruotsin valtio-omisteisia teitä ja rautateita sekä vastata ...

Liikenteen turvallisuusvirasto

Liikenteen turvallisuusvirasto oli vuosina 2010–2018 toiminut Suomen valtion virastokokonaisuus. Se oli osa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa. Sen tehtävänä oli vastata liikenteen sääntely- ja valvontatehtävistä, kehittää liikenteen ...

Päihdeseuranta

Päihdeseurannassa arvioidaan, onko ajo-oikeuden haltija alkoholin tai muun huumaavan aineen jatkuvan väärinkäytön tai päihderiippuvuuden vuoksi liikenteelle vaarallinen. Päihdeseurannalla pyritään ehkäisemään rattijuopumuksia ja niiden uusimista. ...

Ruuhkamaksu

Ruuhkamaksu on usein ruuhkautuvien tiealueiden käytöstä perittävä maksu, jonka pääasiallisena tarkoituksena on ehkäistä ruuhkautumista. Ruuhkamaksu on käytössä useissa kaupungeissa. Suomessa ei ole käytössä ruuhkamaksuja, mutta maksun käyttöönott ...

Tie- ja vesirakennushallitus

Tie- ja vesirakennushallitus eli TVH oli Suomen taajamien ulkopuolisen julkisen maantie- ja osin vesitieverkon rakentamiseen ja hoitoon sekä lossiliikenteen ylläpitoon keskittynyt valtion keskusvirasto, joka toimi eri nimillä vuosina 1816–2000. S ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →