ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 90

Government House (Bahama)

Government House on kulttuurihistoriallinen rakennus Bahamasaarilla. Se sijaitsee maan pääkaupungissa Nassaussa. Rakennus rakennettiin vuonna 1801, kuvernööri Halkettin hallintokaudella. Vuosina 1907–1910 rakennuksen kylkeen rakennettiin itäinen ...

Rauhanpalatsi

Rauhanpalatsi on Alankomaiden Haagissa sijaitseva kansainvälisen oikeuden hallinnollinen rakennus. Rakennuksessa toimii kansainvälinen tuomioistuin, pysyvä välitystuomioistuin ja Haagin kansainvälisen oikeuden akatemia. Lisäksi rakennuksessa sija ...

Sultan Abdul Samad Building

Sultan Abdul Samad Building on entinen hallintorakennus Kuala Lumpurissa. Talo rakennettiin vuonna 1897 brittihallinnon käyttöön. Se sijaitsee lähellä Dataran Merdekaa sekä Royal Selangor Clubia. Rakennuksen arkkitehtuuri on maurilaisvaikutteista ...

Findikaattori

Findikaattori on Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian toteuttama internet-palvelu, jossa on noin 100 yhteiskunnan kehitystä kuvaavaa indikaattoria. Palvelu on suunnattu niille, jotka työssään tai toiminnassaan tarvitsevat ajantasaista, lu ...

Institut national de la statistique et des études économiques

Institut national de la statistique et des études économiques, lyhennettynä Insee, on Ranskan kansallinen tilastokeskus. Se kerää ja julkaisee tietoa Ranskan taloudesta ja ihmisistä ja suorittaa määräajoin väestönlaskentaa Ranskan asukkaista. Ins ...

Kuluttajabarometri

Kuluttajabarometri on Tilastokeskuksen kuukausittain puhelimitse toteutettama kulutusta koskeva haastattelututkimus. Se mittaa kuluttajien mielikuvia ja odotuksia oman taloutensa ja Suomen talouden kehityksestä, kotitalouksien suunnitelmia tehdä ...

Rosstat

Rosstat on Venäjän tilastoviranomainen. Se oli ollut noin vuodesta 2012 itsenäinen toimija, kunnes se vuonna 2017 siirrettiin talousministeriön alaisuuteen. Rosstatin vuonna 2012 tapahtunutta itsenäistymistä ajoi muun muassa OECD, jotta julkaistu ...

Suomen tilastollinen vuosikirja

Suomen tilastollinen vuosikirja on Tilastokeskuksen ja sen edeltäjien vuosittain julkaisema laaja tilastojen kokoomateos, joka sisältää tärkeimpiä tilastotietoja Suomesta ja myös vertailutietoja muista maista. Vuosikirja sisältää tietoja mm. Suom ...

Tabellikomissio

Tabellikomissio oli Ruotsissa 1756 perustettu toimielin, joka oli ylin taulustolaitosta eli tabellilaitosta hoitava viranomainen. Sille kuului koko maata koskevien väestötilastojen laadinta. Tabellikomissio oli maailman ensimmäinen tilastovirasto ...

Taulustolaitos

Taulustolaitos eli tabellilaitos on 1749–1858 koottu Ruotsin väestötilastojen järjestelmä. Se on ensimmäinen koko valtion tiedot sisältävä väestötilasto. Se on maailman vanhin lajissaan. Tilastojen laadintaa johti 1756 perustettu tabellikomissio. ...

Tilastokeskus

Tilastokeskus on Suomen valtion virasto, jonka tarkoitus on toimia tietopalveluna ja tarjota tilastoja ja tilastotieteen asiantuntemusta yhteiskunnan tarpeisiin. Tilastokeskus on yksi Suomen neljästä tilastoviranomaisesta. lähde?

Tilastollinen keskustoimisto

Tilastollinen keskustoimisto on Ruotsissa finanssiministeriön alainen hallintoviranomainen. Se on Ruotsin valtiollinen tilastoviranomainen. Suoraan valtiopäivien alaisen Tilastollisen keskustoimiston ydintehtävä on tukea päätöksentekoa, yhteiskun ...

Euroopan parlamentin valiokunnat

Euroopan parlamentin täysistuntojen valmistelua varten jäsenet jakautuvat 20 pysyvään valiokuntaan, jotka erikoistuvat eri aloihin. Tarvittaessa voidaan lisäksi perustaa alivaliokuntia, tutkintavaliokuntia ja väliaikaisia valiokuntia. Kunkin vali ...

Pankkivaliokunta

Pankkivaliokunta oli eduskunnan valiokunta, joka tutki Suomen Pankin ja pankkivaltuusmiesten toimintaa: se tarkasti vuosittain pankkivaltuusmiesten sekä omasta toiminnastaan että Suomen Pankin toiminnastaa antaman kertomuksen. Lisäksi valiokunta ...

Raha-asiainvaliokunta

Raha-asiainvaliokunta perustettiin Suomen suuriruhtinaskunnan säätyvaltiopäiville ensimmäistä kertaa Porvoon maapäiville 1809. Se oli toinen kyseisten valtiopäivien valtiokunnista, joita oli tuolloin vain kaksi. Ensimmäinen valtiopäiville peruste ...

Siviili- ja talousvaliokunta

Siviili- ja talousvaliokunta oli Porvoon maapäiville 1809 perustettu ensimmäinen valiokunta, jonka tehtävänä oli käsitellä valtion eli kruununveroja sekä sotalaitosta koskevat esitykset. Porvoon maapäiville perustettiin raha-asiainvaliokuntakin. ...

Toinen lakivaliokunta

Toinen lakivaliokunta oli eduskunnan valiokunta, joka asetettiin vuosien 1968–1990 valtiopäiville. Valiokunnan tarkoituksena oli helpottaa varsinaisen lakivaliokunnan työtaakkaa muun muassa seuraavissa asioissa: naisten ja miesten välinen tasa-ar ...

Yleinen valitusvaliokunta

Yleinen valitusvaliokunta oli Suomen suuriruhtinaskunnan valtiopäivien yksi valiokunta, jotka ei ollut Porvoon maapäivillä 1809, vaan Helsingin valtiopäivillä 1863. Yleisen valitusvaliokunnan lisäksi oli mm. talonpoikaissäädyllä oma erikoinen val ...

Bey

Bey on turkkilainen päällikön titteli, joka perinteisesti kuluu pienten heimoyhteisöjen johtajille. Historiallisesti monia Turkin sekä turkkilaisten kansojen ja Persian johtajia on kutsuttu arvonimillä bey, beg, bek, bay, baig tai beigh. Kaikilla ...

Lev Kamenev

Lev Borisovitš Kamenev ; 18. heinäkuuta 1883 Moskova, Venäjän keisarikunta – 25. elokuuta 1936 Moskova, Neuvostoliitto) oli bolševikkeja edustanut vallankumouksellinen ja neuvostoliittolainen poliitikko. Yhdessä Grigori Zinovjevin ja Josif Stalin ...

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto on osakeyhtiön, osuuskunnan tai säästöpankin ylin hallintoelin. Se päättää tärkeimmistä asioista ja valvoo toimitusjohtajan, hallituksen tai johtokunnan toimia. Sen tehtävät määritellään tarkemmin yhtiöjärjestyksessä tai osuuskun ...

Isännistö

Isännistö on säästöpankin korkein hallintoelin. Isännistö vastaa osakeyhtiön yhtiökokousta. Isännistön muodostavat säästöpankin tallettajien valitsemat isännät. Isäntiä on vähintään 12. Isäntien vaalissa kullakin tallettajalla on yksi ääni. Lisäk ...

Isännöitsijä

Isännöitsijä on ammattinimike, jonka merkitys on aikojen kuluessa muuttunut. Nykyään isännöitsijällä tarkoitetaan lähes yksinomaan asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöyhtiön operatiivista johtajaa, joka johtaa yhtiötä hallituksen ja yhtiökokouksen a ...

Osakas

Osakas tarkoittaa osakeyhtiön osakkeenomistajaa. Osakas omistaa yhtiöstä yhden tai useamman osakkeen. Yhtiön osakkaat käyvät ilmi yhtiön pitämästä osakasluettelosta tai arvo-osuusjärjestelmästä. Osakasluettelo on julkinen. Osakas saa käyttää osak ...

Tilintarkastaja

Tilintarkastaja tarkastaa yrityksen tai muun kirjanpitovelvollisen tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon sekä antaa siitä tilintarkastuslaissa tai muualla lainsäädännössä edellytetyt raportit, esimerkiksi tilintarkastuskertomuksen yhtiökokouks ...

Varatilintarkastaja

Varatilintarkastaja on Tilintarkastajan varamies. Varatilintarkastajia voi olla yksi tai useampia. Suomen tilintarkastuslain mukaan kirjanpitovelvolliselle yhteisölle on valittava ainakin yksi varatilintarkastaja, jos yhteisölle on valittu vain y ...

Yhtiökokous

Yhtiökokous on osakeyhtiön ylin toimielin. Yhtiökokouksessa ovat edustettuina yhtiön osakkeenomistajat eli osakkaat. Yhtiökokouksen tehtävistä on säädetty yhtiöjärjestyksessä ja osakeyhtiölaissa tai asunto-osakeyhtiölaissa, jos kyseessä on asunto ...

Alikulku

Alikulku on tunnelimainen tien tai kadun osuus, joka alittaa toisen tien. Myös rautatien alittavaa tunnelia voidaan kutsua alikuluksi tai alikulkutunneliksi. Alikulkuja rakennetaan yleensä jalankulkijoille ja/tai pyöräilijöille, jotta he voisivat ...

Laituri

Laituri on paikka, jossa henkilöiden kulkuneuvoon meno ja siitä poistuminen tapahtuvat. Vastaavasti laituri helpottaa tavaroiden lastaamista ja purkua ajoneuvosta. Laitureita käytetään sekä maa- että vesiliikenteessä. Rautatieasemalla junien pysä ...

Suojatie

Suojatie on jalankulkijoille ja joskus myös pyöräilijöille varattu ajoradan, pyörätien tai raitiotien ylittämiseen tarkoitettu ja liikenne­merkein tai tie­merkinnöin osoitettu kohta. Useimmissa maissa suojatiet merkitään noin askeleen välein sija ...

Ylikulkusilta

Ylikulkusilta on tieliikenteen silta, joka ylittää rautatien, raitiotien tai metroradan. Jalankulkijoille ja/tai pyöräilijöille tarkoitettuja ylikulkuja rakennetaan yleensä siksi, että he voisivat päästä väylän toiselle puolelle turvallisesti. Nä ...

Tekojärvi

Tekojärvi tarkoittaa ihmisen rakentamaa tai ihmisen muun toiminnan tuloksena syntynyttä keinotekoista varastoallasta. Näiden vesialueiden rakentamisella on yleensä yksi tai useampia pääsyitä. Yleisimmät rakentamissyyt ovat tulvien hallinta, keino ...

Alte Donau

Alte Donau on Tonavan alkuperäinen, nykyisin tekojärvimäiseksi padottu uoma Wienin itä- ja pohjoisosissa, Itävallassa. Se on Tonavan pääuoman ja sen vierellä kulkevan Neue Donau -kanavan koillis­puolella, virtaus­suuntaan nähden vasemmalla puolel ...

Baray

Baray on Angkorin khmerien arkkitehtuurissa iso tekoallas, jonka pinta-ala on vähintään 20 ha ja jossa on ainakin syöttökanava ja useimmiten myös poistokanava. Barayt ovat suorakaiteen muotoisia ja niiden itä-länsi-sivun suhde pohjois-etelä-sivuu ...

Bassin de la Villette

Bassin de la Villette on tekojärvi Pariisin koillisosassa, 19. arrondissementissa. Se täytettiin vedellä 2. joulukuuta 1908. Se on osa Pariisin kanavaverkkoa ja yhdistää Canal de l’Ourcqin Canal Saint-Martiniin. Tekojärvi jakautuu kahteen osaan, ...

Brokopondon tekojärvi

Brokopondon tekojärvi, viralliselta hollanninkieliseltä nimeltään Prof. Dr. Ir. W. J. van Blommesteinmeer tai Brokopondostuwmeer, on suuri tekojärvi Surinamen koillisosassa. Sen pinta-ala on 1 560 km², sen valuma-alueen pinta-ala on 12 200 km². J ...

Cahora Bassa

Cahora Bassa on Karibajärven jälkeen eteläisen Afrikan suurin tekojärvi. Se sijaitsee Mosambikissa, Teten provinssin länsiosassa. Järvi on noin 240 km pitkä ja paikoin yli 20 km leveä, ja sen pinta-ala on laajimmillaan 2 665 km². Järvessä elävä k ...

Fierzan tekojärvi

Fierzan tekojärvi on suuri tekojärvi Balkanilla, pääasiassa Albaniassa. Järvi on padottu Albanian koillisosaan Drinjoen laaksoon, sen kahden latvajoen Mustan-Drinin ja Valkoisen-Drinin yhtymäkohtaan. Järven pinta-ala on 73 km², tästä 2.16 km² on ...

IJsselmeer

IJsselmeer on matala, keskimäärin 5–6 metrin syvyinen merenlahdesta padottu keinotekoinen murtovesiallas Alankomaiden keskiosissa. IJsselmeerin pinta-ala on noin 1 250 neliökilometriä ja se on nimetty siihen laskevan IJsseljoen mukaan, joka on Re ...

Karibajärvi

Karibajärvi on yksi maailman suurimmista tekojärvistä. Se sijaitsee Afrikassa Sambesijoen juoksulla sen puolessa välissä, noin 1 300 km joen suulta, Sambian ja Zimbabwen rajalla. Karibajärvi on toinen Sambesijoen tekojärvistä, pienempi Cahora Bas ...

Malta (Puola)

Malta on tekojärvi Poznańin kaupungissa Puolassa. Se rakennettiin vuonna 1952 patoamalla Cybinajoen uoma. Järvi on noin 2.2 kilometriä pitkä, keskimäärin 3.1 m syvä ja syvimmillään 5 m. Maltalla järjestetään paljon soutukilpailuja. Siellä järjest ...

Mingəçevirin tekojärvi

Mingəçevirin tekojärvi, on tekojärvi Azerbaidžanissa, Kurajoessa Mingəçevirin kaupungin kohdalla. Se on Azerbaidžanin ja Kaukasuksen suurin tekojärvi. Järven sulkeva pato valmistui 1953. Tekojärven pituus on 70 km ja suurin leveys 18 km. Suurin s ...

Nasserjärvi

Nasserjärvi on suuri tekojärvi eteläisen Egyptin ja pohjoisen Sudanin alueella. Se on muodostunut Assuanin padon rakentamisen seurauksena. Järvi on nimetty Egyptin presidentin Gamal Abdel Nasserin mukaan. Tarkkaan ottaen, vain järven Egyptin puol ...

Qairoqqumin tekojärvi

Qairoqqumin tekojärvi on suuri tekojärvi luoteisessa Tadžikistanissa, Sugdin maakunnan Ghafurovin piirissä. Vuonna 2016 maan parlamentti uudelleennimesi järven Tadžikinmereksi. Se sijaitsee Ferganan laakson länsiosassa Syrdarja-joessa. Maakunnan ...

Reschensee

Reschensee on tekojärvi Pohjois-Italiassa, Graun im Vinschgaun kunnassa, läntisessä Etelä-Tirolissa. Järvi on runsaat kuusi kilometriä pitkä ja leveimmältä kohdaltaan 1.4 kilometrin levyinen. Sen pinta-ala on suurimmillaan 6.8 neliökilometriä ja ...

Sélingué

Sélingué on Nigerin sivujoen Sankaranin muodostama tekojärvi Sikasson alueen Yanfolilan piirissä Malissa. Sélinguén vesivoimalaitos valmistui vuonna 1982. Voimala, jonka kapasiteetti on 44 megawattia ja tuotanto noin 230 gigawattituntia, kaksinke ...

Varastoallas

Varastoallas on yleensä rakentamalla muodostettu veden säilytysallas sen tulevaa käyttötarvetta varten. Pienet varastoaltaat voidaan rakentaa kaivamalla maahan kuoppa. Toinen tapa on hyödyntää maaston luonnollisia muotoja ja sitten rakentaa yhdel ...

Volta (järvi)

Volta on järvi Ghanassa. Se on maailman suurin patojärvi, jonka pinta-ala on 8 502 km². Volta-joen kaksi haaraa, Musta Volta ja Valkoinen Volta, sekä Oti laskevat Volta-järveen. Järvi syntyi vuonna 1966, kun Akosombo-padon rakennustyöt saatiin va ...

Ajatushautomo

Ajatushautomo, joskus myös ajatusmylly tai ajatuspaja, on asiantuntijoista koostuva organisaatio, joka toimii melko itsenäisesti poliittisten, taloudellisten ja muiden elinten rinnalla pohtimassa tavoitteenasetteluja, keinoja niiden saavuttamisek ...

American Enterprise Institute

American Enterprise Institute for Public Policy Research on amerikkalainen konservatiivinen ajatushautomo, joka perustettiin vuonna 1943 edistämään markkinaliberalismia. Sitä rahoittavat säätiöt, yritykset ja yksityishenkilöt. AEI:n kotipaikka on ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →